Procedura : 2018/2853(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B8-0444/2018

Teksty złożone :

RC-B8-0444/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/10/2018 - 7.9
CRE 04/10/2018 - 7.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0383

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 381kWORD 60k
3.10.2018
PE624.122v01-00}
PE624.123v01-00}
PE624.124v01-00}
PE624.125v01-00}
PE624.126v01-00}
PE624.127v01-00}
PE624.128v01-00} RC1
 
B8-0444/2018}
B8-0445/2018}
B8-0446/2018}
B8-0447/2018}
B8-0448/2018}
B8-0449/2018}
B8-0450/2018} RC1

złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu

zastępujący tym samym następujące projekty rezolucji:

B8-0444/2018 (ECR)

B8-0445/2018 (S&D)

B8-0446/2018 (PPE)

B8-0447/2018 (Verts/ALE)

B8-0448/2018 (EFDD)

B8-0449/2018 (ALDE)

B8-0450/2018 (GUE/NGL)


w sprawie sytuacji w Jemenie  (2018/2853(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas, Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE
Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D
Charles Tannock, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu w imieniu grupy GUE/NGL
Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Jemenie  (2018/2853(RSP))  

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Jemenu, w szczególności rezolucje z dnia 25 lutego 2016 r.(1) i z dnia 15 czerwca 2017 r.(2) w sprawie sytuacji humanitarnej w Jemenie oraz z dnia 9 lipca 2015 r.(3) i z dnia 30 listopada 2017 r.(4) w sprawie sytuacji w Jemenie,

–  uwzględniając sprawozdanie działającej przy Radzie Praw Człowieka ONZ grupy wybitnych ekspertów międzynarodowych i regionalnych ds. Jemenu, opublikowane w dniu 28 sierpnia 2018 r. i poświęcone sytuacji w zakresie praw człowieka w Jemenie, w tym przypadkom łamania i naruszania tych praw od września 2014 r.,

–  uwzględniając wspólne oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federiki Mogherini i komisarza Christosa Stylianidesa z 13 czerwca 2018 r. w sprawie niedawnych wydarzeń w okolicach Al-Hudajdy w Jemenie oraz z 4 sierpnia 2018 r. w sprawie nalotów w tym mieście,

–  uwzględniając roczne sprawozdanie wysokiego komisarza ONZ ds. praw człowieka z dnia 24 września 2018 r. w sprawie sytuacji w Jemenie,

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Jemenu z dnia 25 czerwca 2018 r.,

–  uwzględniając oświadczenie przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 15 marca 2018 r.,

–  uwzględniając oświadczenie z dnia 6 września 2018 r., wydane przez specjalnego wysłannika sekretarza generalnego ONZ do Jemenu,

–  uwzględniając oświadczenie dyrektor wykonawczej Światowego Programu Żywnościowego z dnia 19 września 2018 r.,

–  uwzględniając Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego,

–  uwzględniając rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Jemenu, w szczególności rezolucje nr 2216 (2015), 2201 (2015) i 2140 (2014),

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 i 4 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że konflikt w Jemenie toczy się od czterech lat i doprowadził do sytuacji, w której ponad 22 mln osób wymaga pomocy humanitarnej; mając na uwadze, że ponad 17 mln osób zmaga się z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, a ponad 8 milionów z nich odczuwa dotkliwe skutki braku takiego bezpieczeństwa i jest zagrożonych śmiercią głodową; mając na uwadze, że obecne rozdrobnienie konfliktu wyraźnie świadczy o zaniku jedności państwa; mając na uwadze, że sytuacja w Jemenie może też poważnie zagrozić stabilności regionu;

B.  mając na uwadze, że konflikt rozpoczął się w 2015 r., kiedy popierani przez Iran rebelianci Huti usunęli uznawanego przez społeczność międzynarodową prezydenta kraju, który następnie zwrócił się o pomoc do międzynarodowej koalicji pod przywództwem Arabii Saudyjskiej, aby walczyć z rebeliantami i ze sprzymierzonymi z nimi wojskami;

C.  mając na uwadze, że od listopada 2017 r. koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej wprowadziła blokadę ogółu przywozów na tereny kontrolowane przez rebeliantów Huti, z wyjątkiem materiałów służących do pilnej pomocy humanitarnej; mając na uwadze, że według Biura ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej od czasu wprowadzenia blokady Jemen zaspokoił zaledwie 21% swojego zapotrzebowania na paliwo oraz 68% zapotrzebowania na przywożoną żywność; mając na uwadze, że w niektórych przypadkach rebelianci Huti zablokowali dostawy podstawowych środków medycznych, żywności i pomocy humanitarnej do miast kontrolowanych przez rząd;

D.  mając na uwadze, że w czerwcu 2018 r. koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich rozpoczęła ofensywę w celu przejęcia miasta Al-Hudajda; mając na uwadze, że Międzynarodowe Przymierze Save the Children poinformowało o setkach ofiar cywilnych podczas tej operacji; mając na uwadze, że Al-Hudajda jest najważniejszym portem w Jemenie i stanowi punkt tranzytowy dla przepływu aż 70% żywności i pomocy humanitarnej o podstawowym znaczeniu dla tego kraju; mając na uwadze, że według ONZ od początku czerwca 2018 r. prawie 470 000 osób uciekło z prowincji Al-Hudajda; mając na uwadze, że dalsze ataki na Al-Hudajdę miałyby tragiczne skutki dla cywilów; mając na uwadze, że strony konfliktu mają obowiązek umożliwić i ułatwić szybki i niezakłócony przepływ pomocy humanitarnej, w tym leków, żywności i innych produktów niezbędnych do przeżycia;

E.  mając na uwadze, że negocjacje w sprawie zawieszenia broni, którymi kierował specjalny wysłannik ONZ do Jemenu Martin Griffiths, poskutkowały tymczasowym wstrzymaniem ofensywy; mając na uwadze, że niepowodzenie ostatniej próby przeprowadzenia rozmów pokojowych w Genewie doprowadziło do wznowienia działań wojennych 7 września 2018 r.; mając na uwadze, że od początku ofensywy liczba ofiar śmiertelnych wśród cywilów wzrosła o 164%; mając na uwadze, że pomimo międzynarodowych nacisków na rzecz osiągnięcia trwałego i uwzględniającego wszystkie podmioty politycznego rozwiązania kryzysu stronom konfliktu oraz ich regionalnym i międzynarodowym stronnikom, w tym Arabii Saudyjskiej i Iranowi, nie udało się doprowadzić do zawieszenia broni ani jakiegokolwiek innego rodzaju ugody; mając również na uwadze, że nie ustają walki ani masowe bombardowania;

F.  mając na uwadze, że w dniu 9 sierpnia 2018 r. w ataku przeprowadzonym przez koalicję kierowaną przez Arabię Saudyjską trafiono w autobus szkolny na rynku w północnej prowincji Sada, w wyniku czego zginęło wiele osób, w tym co najmniej 40 dzieci, głównie w wieku poniżej 10 lat; mając na uwadze, że dwa tygodnie później, w dniu 24 sierpnia 2018 r., doszło do kolejnego ataku koalicji kierowanej przez Arabię Saudyjską, w którym zginęło 27 cywilów, w większości dzieci, uciekających przed przemocą w obleganym mieście Al-Hudajda na południu kraju;

G.  mając na uwadze, że kampania prowadzona przez Arabię Saudyjską i intensywne naloty bombowe, w tym masowe ataki na gęsto zaludnione obszary, potęgują wpływ wojny na sytuację humanitarną; mając na uwadze, że prawo konfliktów zbrojnych zabrania umyślnych i masowych ataków na ludność cywilną i cele cywilne, takie jak szkoły i szpitale; mając na uwadze, że w świetle ustaleń grupy niezależnych wybitnych ekspertów międzynarodowych i regionalnych takie ataki można uznać za zbrodnie wojenne, a osoby dopuszczające się ich mogą być ścigane za takie zbrodnie; mając na uwadze, że dochodzenia w sprawie domniemanych zbrodni wojennych w Jemenie, prowadzone przez koalicję kierowaną przez Arabię Saudyjską, nie były wiarygodne i nie doprowadziły do zapewnienia zadośćuczynienia ofiarom cywilnym;

H  mając na uwadze, że od marca 2015 r. zginęło ponad 2500 dzieci, ponad 3500 dzieci zostało okaleczonych lub rannych, a siły zbrojne w terenie rekrutują do swych szeregów coraz większą ich liczbę; mając na uwadze, że w wyniku toczących się działań wojennych cierpią w szczególności kobiety i dzieci; mając na uwadze, że według UNICEF-u niemal dwa miliony dzieci nie uczęszczają do szkoły, co zagraża przyszłości całego pokolenia dzieci w Jemenie w wyniku ograniczonego dostępu do edukacji lub jego braku, przez co będą one podatne na werbowanie do wojska oraz na przemoc seksualną i przemoc ze względu na płeć;

I.  mając na uwadze, że w sierpniu 2018 r. w sprawozdaniu sporządzonym przez wysokiego komisarza ONZ ds. praw człowieka stwierdzono, iż „są uzasadnione powody ku temu, aby sądzić”, że wszystkie strony konfliktu w Jemenie mogły dopuścić się zbrodni wojennych; mając na uwadze, że siły obu stron konfliktu oskarżono o ostrzeliwanie z broni ciężkiej obszarów zabudowanych i gęsto zaludnionych, w tym o ataki na szpitale i inne obiekty niewojskowe;

J.  mając na uwadze, że wojna doprowadziła do zniszczenia infrastruktury i załamania się jemeńskiej gospodarki, spowodowała dramatyczne braki w dostawach podstawowych towarów i świadczeniu usług komunalnych oraz pogorszyła warunki sanitarne i utrudniła dostęp do czystej wody pitnej; mając na uwadze, że 1,4 mln jemeńskich cywilnych pracowników sektora publicznego praktycznie przestało otrzymywać regularne wypłaty pensji pod koniec 2016 r.;

K.  mając na uwadze, że zakaz korzystania przez międzynarodowe media i organizacje broniące praw człowieka z lotów ONZ utrudnia sporządzanie niezależnych relacji z Jemenu, a także przyczynia się do lekceważenia konfliktu przez resztę świata;

L.  mając na uwadze, że od wybuchu konfliktu przemoc seksualna warunkowana płcią lawinowo wzrosła; mając na uwadze, że już i tak ograniczona możliwość radzenia sobie z przemocą seksualną i uwarunkowaną płcią przez system sądownictwa karnego zupełnie zanikła, tak że w ogóle nie prowadzi się dochodzeń w kwestii praktyk takich jak porwania i gwałty kobiet lub grożenie im gwałtem w celu wyłudzenia pieniędzy od ich krewnych i społeczności;

M.  mając na uwadze, że obrońcy praw człowieka są ofiarami nieustannych szykan, gróźb i kampanii oszczerstw, których dopuszczają się wszystkie strony konfliktu; mając na uwadze, że obrończynie praw człowieka, dziennikarki i aktywistki doświadczają szczególnych represji ze względu na swoją płeć;

N.  mając na uwadze, że samozwańcze władze Huti prowadzą regularną kampanię nękania obrońców praw człowieka, dziennikarzy i mniejszości religijnych, dokonują arbitralnych i bezprawnych zatrzymań, doprowadzają do wymuszonych zaginięć i stosują tortury wobec tych grup; mając na uwadze, że 24 Jemeńczykom pochodzącym z mniejszości bahaickiej, w tym jednemu dziecku, stawia się zarzuty, za które grozi kara śmierci, a które dotyczą tylko ich przekonań i działań pokojowych;

O.  mając na uwadze, że rebeliantów Huti oskarżono o spowodowanie licznych ofiar śmiertelnych wśród ludności cywilnej podczas oblężenia trzeciego pod względem wielkości miasta Jemenu, jakim jest Ta’izz; mając na uwadze, że rebelianci prowadzą wojnę mającą na celu wyniszczenie ludności cywilnej na obszarach kontrolowanych przez siły rządowe; mając na uwadze, ze stosują oni również zakazane miny przeciwpiechotne i rekrutują do swych szeregów dzieci;

P.  mając na uwadze, że Kamel Dżendubi, przewodniczący grupy wybitnych ekspertów, która w dniu 28 sierpnia 2018 r. przekazała Radzie Praw Człowieka sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Jemenie, jest ofiarą kampanii oszczerstw mającej na celu zastraszenie członków grupy oraz podanie w wątpliwość jej ustaleń;

Q.  mając na uwadze, że Jemen podpisał Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego, ale jeszcze go nie ratyfikował; mając na uwadze, że niektóre postanowienia statutu rzymskiego, zwłaszcza te związane ze zbrodniami wojennymi, odzwierciedlają zwyczajowe prawo międzynarodowe;

R.  mając na uwadze, że w lutym 2018 r. Rosja zawetowała rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, w której wskazano na zaangażowanie Iranu w konflikt;

S.  mając na uwadze międzynarodowe embargo na broń godzące we wspieranych przez Iran rebeliantów Huti, a także fakt, że zgodnie z 18. sprawozdaniem rocznym UE w sprawie wywozu broni od czasu nasilenia się konfliktu państwa członkowskie UE w dalszym ciągu zezwalają na przekazywanie broni do Arabii Saudyjskiej, naruszając w ten sposób wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie kontroli wywozu broni; mając na uwadze, że w ubiegłym roku niektóre państwa członkowskie UE częściowo lub całkowicie zawiesiły przekazywanie broni do Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich; mając na uwadze, że Parlament wielokrotnie wzywał wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel, by zainicjowała nałożenie unijnego embarga na dostawy broni do Arabii Saudyjskiej zgodnie ze wspólnym stanowiskiem 2008/944/WPZiB;

T.  mając na uwadze, że większość ataków przeprowadzanych przez siły amerykańskie w Jemenie to śmiertelne ataki z wykorzystaniem dronów; mając na uwadze, że decyzje o dodaniu pewnych osób do wykazu celów w ramach operacji prowadzonych z wykorzystaniem dronów podejmuje się często bez nakazu czy orzeczenia sądowego; mając na uwadze, że namierzanie, a następnie uśmiercanie niektórych osób w pewnych okolicznościach może być postrzegane jako egzekucja pozasądowa;

U.  mając na uwadze, że wojna w Jemenie otwiera przestrzeń dla grup ekstremistów, w tym Al-Kaidy Półwyspu Arabskiego, które rozszerzają zasięg swojej działalności, przez co stanowią zagrożenie na jeszcze większym obszarze; mając na uwadze, że stabilny i bezpieczny Jemen z prawidłowo działającym rządem ma kluczowe znaczenie dla walki z ekstremizmem i przemocą w regionie i poza nim, a także dla pokoju i stabilności w samym Jemenie;

V.  mając na uwadze, że stabilność w tym regionie jest dla UE niezwykle istotna; mając na uwadze, że UE jest oddana kompleksowemu i strategicznemu podejściu obejmującemu wszystkie odnośne podmioty w regionie; mając na uwadze, że priorytetem UE i całej społeczności międzynarodowej powinno być znalezienie politycznego rozwiązania tego konfliktu pod auspicjami inicjatywy pokojowej ONZ w Jemenie;

W.  mając na uwadze, że UE jest nadal zdecydowana kontynuować dostarczanie ratującej życie pomocy wszystkim potrzebującym w Jemenie; mając na uwadze, że jednocześnie UE podziela obawy ONZ i innych darczyńców dotyczące stałego kurczenia się przestrzeni przeznaczonej na pomoc humanitarną; mając na uwadze, że od 2015 r. do chwili obecnej UE przeznaczyła ponad 233 mln EUR na pomoc humanitarną dla Jemenu;

1.  potępia z całą surowością utrzymującą się w Jemenie przemoc i wszelkie ataki na cywilną ludność i infrastrukturę; podkreśla, że jest zaniepokojony konfliktem, który może przerodzić się w jeden z najpoważniejszych kryzysów humanitarnych, politycznych i gospodarczych naszych czasów; przypomina wszystkim zaangażowanym stronom oraz ich stronnikom w regionie i na arenie międzynarodowej, że umyślne kierowanie ataków na cywilów i infrastrukturę cywilną, w tym szpitale i personel medyczny, sieci wodociągowe, porty, lotniska i targowiska, stanowi rażące pogwałcenie prawa międzynarodowego;

2.  głęboko ubolewa nad śmiertelnymi ofiarami konfliktu oraz nad cierpieniem osób biorących udział w walkach, a także kieruje wyrazy współczucia do rodzin ofiar; potwierdza swoje zobowiązanie do dalszego wspierania Jemenu i narodu jemeńskiego;

3.  wzywa wszystkie strony konfliktu do natychmiastowego zaprzestania walk; apeluje do Arabii Saudyjskiej i innych podmiotów zaangażowanych w konflikt, by zaprzestały dalszego blokowania Jemenu; apeluje do wszystkich państw zaangażowanych pośrednio lub bezpośrednio oraz do odpowiednich podmiotów, w tym do Iranu, o wywarcie na wszystkie strony jak największego nacisku, by dążyły do deeskalacji i niezwłocznie wycofały polityczne, wojskowe i finansowe wsparcie – zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie – dla walczących ze sobą stron;

4.  podkreśla, że jedynie polityczne, globalne i będące wynikiem negocjacji rozwiązanie może przywrócić pokój oraz zachować jedność, suwerenność, niepodległość i terytorialną integralność Jemenu; wzywa wszystkie podmioty międzynarodowe i regionalne do podjęcia konstruktywnej współpracy ze stronami konfliktu w Jemenie, aby umożliwić deeskalację konfliktu i wynegocjowanie jego rozwiązania;

5.  popiera wysiłki specjalnego wysłannika sekretarza generalnego ONZ do Jemenu Martina Griffithsa mające na celu ponowne uruchomienie procesu politycznego; przyjmuje do wiadomości oświadczenie skierowane do Rady Bezpieczeństwa ONZ w dniu 11 września 2018 r., z którego wynika, że „pomimo braku jednej ze stron konsultacji genewskich w ubiegłym tygodniu, a nawet mimo iż zdecydowanie nie przebiegały one zgodnie z planem, i tak udało nam się ponownie uruchomić proces polityczny przy pełnym wsparciu ze strony obywateli Jemenu i społeczności międzynarodowej”; z zadowoleniem przyjmuje wizytę Martina Griffithsa w Sanie w dniu 16 września 2018 r.; apeluje o zapewnienie specjalnemu wysłannikowi pełnego i niezakłóconego dostępu do całego terytorium Jemenu; wzywa wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel oraz wszystkie państwa członkowskie UE do udzielenia Martinowi Griffithsowi wsparcia politycznego, by w drodze negocjacji doprowadzić do rozwiązania niewykluczającego żadnej ze stron;

6.  potępia z całą surowością wszelkie ataki terrorystyczne; jest głęboko zaniepokojony coraz większą obecnością w Jemenie grup przestępczych i terrorystycznych, w tym Al-Kaidy Półwyspu Arabskiego oraz ISIS/Daisz; wzywa wszystkie strony konfliktu do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko takim grupom; potępia obecność zagranicznych bojowników i apeluje o ich całkowite usunięcie z Jemenu;

7.  wzywa wszystkie strony konfliktu do niezwłocznego umożliwienia organizacjom humanitarnym pełnego dostępu do obszarów dotkniętych konfliktem, by można było pomóc potrzebującym; wzywa Radę oraz Radę Bezpieczeństwa ONZ, by wdrażając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2216, wskazały osoby utrudniające dostarczanie pomocy humanitarnej do Jemenu i nałożyły na nie ukierunkowane sankcje;

8.  zaznacza, że Rada Bezpieczeństwa ONZ podkreśliła swoje poparcie dla oenzetowskiego mechanizmu weryfikacji i inspekcji oraz że UE w pełni popiera jego kontynuację, a także pełne i niezakłócone wykonywanie mandatu udzielonego w ramach tego mechanizmu;

9.  apeluje do wszystkich stron o natychmiastowe zaprzestanie wszelkich ataków na wolność wypowiedzi, a także o uwolnienie wszystkich dziennikarzy i obrońców praw człowieka więzionych wyłącznie z powodu korzystania z przysługujących im praw człowieka; wzywa wszystkie strony, by przestały utrudniać pracę międzynarodowych mediów i pracowników organizacji humanitarnych związaną z konfliktem;

10.  apeluje do wszystkich stron konfliktu, by podjęły niezbędne działania na rzecz przeprowadzenia skutecznych, bezstronnych i niezależnych dochodzeń w sprawie wszystkich domniemanych naruszeń i łamania praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego zgodnie ze standardami międzynarodowymi; wyraża głębokie zaniepokojenie z powodu doniesień o ograniczaniu wolności religii lub przekonań, obejmującym dyskryminację, bezprawne zatrzymania, stosowanie przemocy i łamanie praw człowieka, w tym przemoc seksualną i inne formy przemocy wobec kobiet, mężczyzn, dziewcząt i chłopców, co jest równoznaczne z pogwałceniem międzynarodowych norm;

11.  apeluje do wszystkich stron konfliktu o zaprzestanie werbowania dzieci i wykorzystywania ich jako żołnierzy, a także o zaprzestanie innych poważnych naruszeń popełnianych wobec dzieci z pogwałceniem obowiązującego prawa międzynarodowego i międzynarodowych norm; wzywa wszystkie strony do uwolnienia wszystkich zwerbowanych już dzieci oraz do współpracy z ONZ w celu ich rehabilitacji i reintegracji w społecznościach; wspiera kluczowe działania UNICEF-u w Jemenie;

12.  wzywa specjalny trybunał karny w Sanie na obszarach kontrolowanych przez Huti, by uniewinnił i uwolnił Asmaę al-Omeissy’ego, Saeeda al-Ruwaiszeda i Ahmeda Bawazeera, których ujęto siłą, poddawano torturom i w toku rażąco niesprawiedliwego procesu sądowego skazano na śmierć za rzekome udzielanie pomocy wrogiemu krajowi;

13.  wzywa specjalny trybunał karny w Sanie, by niezwłocznie uwolnił 25 wyznawców bahaizmu, którzy są obecnie przetrzymywani za pokojowe wyznawanie swojej religii i którym postawiono zarzuty skutkujące karą śmierci;

14.  przypomina wszystkim stronom konfliktu, że zgodnie z prawem międzynarodowym odpowiadają za wszystkie popełnione zbrodnie; wzywa państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu pociągnięcia domniemanych sprawców do odpowiedzialności, szczególnie w ramach krajowego i międzynarodowego ścigania konkretnych osób, grup i organizacji podejrzanych o tego rodzaju przestępstwa lub poprzez zastosowanie zasady jurysdykcji uniwersalnej oraz w ramach dochodzeń i ścigania domniemanych sprawców aktów okrucieństwa w Jemenie;

15.  wyraża uznanie dla pracy grupy niezależnych wybitnych ekspertów międzynarodowych i regionalnych ONZ ds. Jemenu i solidaryzuje się z jej przewodniczącym Kamelem Dżendubim; z zadowoleniem przyjmuje roczne sprawozdanie wysokiego komisarza ONZ ds. praw człowieka z 24 września 2018 r. na temat sytuacji w Jemenie, w którym Rada Praw Człowieka ONZ postanowiła przedłużyć mandat grupy wybitnych ekspertów o kolejny rok, z możliwością odnowienia po zatwierdzeniu przez Radę Praw Człowieka, a także uwzględnić gromadzenie materiałów dowodowych w związku ze zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko ludzkości popełnionymi w Jemenie, aby ścigać i karać winnych takich przestępstw; apeluje o skierowanie sprawy dotyczącej sytuacji w Jemenie do Międzynarodowego Trybunału Karnego; wzywa Jemen do przyjęcia statutu MTK, co umożliwi ściganie wszystkich osób odpowiedzialnych za zbrodnie popełnione w czasie konfliktu, jeżeli sprawy nie przekaże trybunałowi Rada Bezpieczeństwa ONZ;

16.  wzywa Unię Europejską i wszystkie państwa członkowskie do zapewnienia spójnego, szybkiego i skutecznego wsparcia grupie wybitnych ekspertów we wszystkich odnośnych organach ONZ, w szczególności w Radzie Praw Człowieka;

17.  apeluje do Rady, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel oraz państw członkowskich, by sprzeciwiły się egzekucjom pozasądowym, w tym z wykorzystaniem dronów, potwierdziły stanowisko UE zgodne z prawem międzynarodowym i zagwarantowały, że państwa członkowskie nie będą prowadzić ani ułatwiać bezprawnych śmiercionośnych operacji, ani w żaden inny sposób w nich uczestniczyć; apeluje do Rady o przyjęcie wspólnego stanowiska w sprawie stosowania uzbrojonych dronów;

18.  wzywa UE, aby podczas kolejnego posiedzenia Rady Praw Człowieka poruszyła kwestię członkostwa państw o bardzo wątpliwych standardach w zakresie praw człowieka;

19.  wzywa wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel, Europejską Służbę Działań Zewnętrznych oraz państwa członkowskie, by kontynuowały dialog z krajami w regionie na temat praw człowieka i podstawowych wolności; wyraża gotowość do prowadzenia konstruktywnego i otwartego dialogu z władzami krajów w regionie na temat realizacji ich zobowiązań międzynarodowych w zakresie praw człowieka; apeluje o wymianę wiedzy specjalistycznej w zakresie sądownictwa i kwestii prawnych, aby poprawić ochronę praw jednostki w krajach tego regionu;

20.  wzywa Radę, aby skutecznie wspierała przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego, zgodnie z odnośnymi wytycznymi UE; podkreśla w szczególności potrzebę rygorystycznego stosowania przez wszystkie państwa UE zasad określonych we wspólnym stanowisku 2008/944/CFSP; w związku z tym przywołuje rezolucje Parlamentu dotyczące sytuacji w Jemenie z 25 lutego 2016 r. i 30 listopada 2017 r.; w związku z tym wzywa wszystkie państwa członkowskie UE, by nie sprzedawały broni ani sprzętu wojskowego Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonym Emiratom Arabskim, wszystkim członkom koalicji międzynarodowej, rządowi Jemenu i innym stronom konfliktu;

21.  ubolewa nad zniszczeniem jemeńskiego dziedzictwa kulturowego, w tym starego miasta w Sanie oraz zabytkowego miasta Zabid, podczas nalotów prowadzonych przez koalicję pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej; wyraża żal z powodu popełnionych przez koalicję czynów i przypomina o jej odpowiedzialności za zniszczenia, a także podkreśla, że koalicja zostanie pociągnięta do odpowiedzialności również za takie działania; zwraca się do sekretarza generalnego ONZ, aby skierował do Rady Bezpieczeństwa wniosek o przygotowanie rezolucji w sprawie obrony wszystkich obiektów kultury zagrożonych w wyniku konfliktu jemeńskiego;

22.  z zadowoleniem przyjmuje plan pomocy humanitarnej dla Jemenu opracowany w 2018 r. przez ONZ oraz zorganizowanie w tym samym roku spotkania wysokiego szczebla, na którym darczyńcy międzynarodowi zobowiązali się przekazać ponad 2 mld USD na pomoc humanitarną dla Jemenu; ubolewa jednak, że fundusze na pomoc dla Jemenu są wciąż niewystarczające; z zadowoleniem przyjmuje, że UE zobowiązała się pomóc ofiarom konfliktu w Jemenie i przekazać na ten cel 107,5 mln EUR; wzywa wszystkich darczyńców do szybkiego przekazania obiecanych kwot; wyraża zadowolenie, że UE będzie nadal dostarczać Jemenowi pomoc rozwojową, priorytetowo traktując działania ukierunkowane na ustabilizowanie sytuacji w kraju, a na stabilnych obszarach będzie współpracować z władzami lokalnymi na rzecz większej odporności, utrzymania podstawowych usług oraz wspierania trwałych źródeł utrzymania społeczności;

23.  zastrzega sobie prawo do ponownego rozpatrzenia sprawy do czasu osiągnięcia wynegocjowanego rozwiązania; zaleca, aby Podkomisja Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego monitorowała sytuację w zakresie praw człowieka w Jemenie i sporządziła sprawozdanie na temat łamania praw człowieka i praw obywatelskich w tym kraju;

24.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, sekretarzowi generalnemu Rady Współpracy Państw Zatoki, sekretarzowi generalnemu Ligi Państw Arabskich oraz rządowi Jemenu.

 

(1)

Dz.U. C 35 z 31.1.2018, s. 142.

(2)

Dz.U. C 331 z 18.9.2018, s. 146.

(3)

Dz.U. C 265 z 11.8.2017, s. 93.

(4)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0473.

Ostatnia aktualizacja: 3 października 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności