Postup : 2018/2853(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0444/2018

Predkladané texty :

RC-B8-0444/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/10/2018 - 7.9
CRE 04/10/2018 - 7.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0383

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 381kWORD 53k
3.10.2018
PE624.122v01-00}
PE624.123v01-00}
PE624.124v01-00}
PE624.125v01-00}
PE624.126v01-00}
PE624.127v01-00}
PE624.128v01-00} RC1
 
B8-0444/2018}
B8-0445/2018}
B8-0446/2018}
B8-0447/2018}
B8-0448/2018}
B8-0449/2018}
B8-0450/2018} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:

B8-0444/2018 (ECR)

B8-0445/2018 (S&D)

B8-0446/2018 (PPE)

B8-0447/2018 (Verts/ALE)

B8-0448/2018 (EFDD)

B8-0449/2018 (ALDE)

B8-0450/2018 (GUE/NGL)


o situácii v Jemene (2018/2853(RSP))


Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas, Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE
Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu v mene skupiny GUE/NGL
Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Jemene (2018/2853(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Jemene, najmä uznesenie z 25. februára 2016(1) a z 15. júna 2017(2) o humanitárnej situácii v Jemene, a na uznesenie z 9. júla 2015(3) a 30. novembra 2017(4) o situácii v Jemene,

–  so zreteľom na správu Skupiny významných medzinárodných a regionálnych odborníkov pre otázky Jemenu Rady OSN pre ľudské práva z 28. augusta 2018 o situácii v oblasti ľudských práv v Jemene vrátane ich porušovania a zneužívania od septembra 2014,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Federicy Mogheriniovej a komisára Christosa Stylianidesa z 13. júna 2018 o najnovšom vývoji v blízkosti jemenského mesta Hudajdá a zo 4. augusta 2018 o leteckých útokoch na mesto Hudajdá,

–  so zreteľom na výročnú správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 24. septembra 2018 o situácii v Jemene,

–  so zreteľom na závery zo zasadnutia Rady z 25. júna 2018o Jemene,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Bezpečnostnej rady OSN z 15. marca 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie osobitného vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Jemen zo 6. septembra 2018,

–  so zreteľom na vyhlásenie výkonného riaditeľa Svetového potravinového programu z 19. septembra 2018,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

–  so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Jemene, najmä na rezolúcie č. 2216 (2015), č. 2201 (2015) a č. 2140 (2014),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a článok 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže konflikt v Jemene pokračuje už štvrtý rok a humanitárnu pomoc potrebuje viac ako 22 miliónov ľudí; keďže vyše 17 miliónov ľudí trpí nedostatkom potravín, pričom viac ako 8 miliónov z nich trpí vážnym nedostatkom potravín a hrozí im smrť hladom; keďže súčasná roztrieštenosť konfliktu je jasným znakom erózie jednoty štátu; keďže situácia v Jemene prináša aj obrovské riziko pre stabilitu tohto regiónu;

B.  keďže konflikt sa začal v roku 2015, keď húthíovskí rebeli s podporou Iránu zvrhli medzinárodne uznávaného prezidenta, ktorý následne na boj proti rebelom a ich spojencom privolal mnohonárodnú koalíciu pod vedením Saudskej Arábie;

C.  keďže od novembra 2017 koalícia pod saudským vedením uvalila blokádu na všetok dovoz na územie pod kontrolou húthíov s výnimkou naliehavej humanitárnej pomoci a dodávok; keďže podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí OCHA má Jemen od začiatku blokády pokrytých len 21 % svojich palivových potrieb a 68 % svojich potrieb v oblasti dovozu potravín; keďže v určitých prípadoch húthíovskí rebeli blokujú dodávky základných zdravotníckych potrieb, potravinovej a humanitárnej pomoci pre mestá pod kontrolou vlády;

D.  keďže v júni 2018 začala koalícia vedená Saudskou Arábiou a Spojené arabské emiráty ofenzívu s cieľom dobyť mesto Hudajdá; keďže podľa aliancie Save the Children boli pri tejto operácii zabité stovky obetí; keďže Hudajdá je najdôležitejší prístav v Jemene a je tranzitným bodom pre až 70 % kritickej potravinovej a humanitárnej pomoci krajiny; keďže podľa OSN od začiatku júna 2018 zutekalo z oblasti Hudajdá takmer 470 tisíc ľudí; keďže ďalší útok na mesto Hudajdá by mal pre civilné obyvateľstvo ničivé dôsledky; keďže strany zúčastnené konfliktu sú povinné umožniť a uľahčiť humanitárnej pomoci vrátane liekov, potravín a ďalších tovarov potrebných na prežitie rýchly a nerušený prechod;

E.  keďže výsledkom rokovaní o prímerí, ktoré viedol osobitný vyslanec OSN pre Jemen Martin Griffiths, bolo dočasné prerušenie ofenzívy; keďže neúspech najnovšieho pokusu o mierové rozhovory v Ženeve viedol 7. septembra 2018 k obnoveniu prejavov nepriateľstva; keďže od začiatku ofenzívy sa počet civilných obetí na životoch zvýšil o 164 %; keďže napriek medzinárodnému tlaku na dosiahnutie stabilného a inkluzívneho politického riešenia krízy sa sporným stranám a ich regionálnym a medzinárodným stúpencom vrátane Saudskej Arábie a Iránu nepodarilo dosiahnuť prímerie ani akúkoľvek dohodu, pričom boje a plošné bombardovanie nestrácajú na intenzite;

F.  keďže pri leteckom útoku, ktorého sa 9. augusta 2018 dopustila koalícia na čele so Saudskou Arábiou, kedy bol zasiahnutý školský autobus na trhu v severnej provincii Sa´da, zahynulo množstvo ľudí, medzi nimi najmenej 40 detí, pričom väčšina z nich bola vo veku do 10 rokov; keďže dva týždne po tomto útoku 24. augusta 2018 nasledoval nový útok koalície pod vedením Saudskej Arábie, pri ktorom bolo zabitých 27 civilných obyvateľov, zväčša detí, ktoré boli na úteku pred násilím v obliehanom meste Hudajdá na juhu krajiny;

G.  keďže kampaň pod vedením Saudskej Arábie a silné letecké bombardovanie vrátane plošných útokov na husto obývané oblasti formou blokády len zhoršujú humanitárne dôsledky vojny; keďže vojnové právo zakazuje úmyselné plošné útoky na civilné obyvateľstvo a civilné ciele, ako sú školy a nemocnice; keďže vzhľadom na zistenia Skupiny významných medzinárodných a regionálnych odborníkov pre otázky Jemenu GEE môžu byť takéto útoky vojnovými zločinmi a osoby, ktoré ich páchajú, môžu byť za tieto zločiny stíhané; keďže vyšetrovaniu údajných vojnových zločinov v Jemene zo strany koalície pod vedením Saudskej Arábie chýba dôveryhodnosť a nevedú k odškodneniu civilných obetí;H.  keďže od marca 2015 bolo zabitých viac ako 2 500 detí, viac ako 3 500 detí bolo zmrzačených alebo zranených a čoraz viac detí odvádzajú ozbrojené sily v teréne; keďže pokračujúce prejavy nepriateľstva majú vplyv obzvlášť na ženy a deti; keďže podľa organizácie UNICEF školu nenavštevujú takmer dva milióny detí, čo v dôsledku obmedzeného alebo žiadneho prístupu k vzdelávaniu znamená hrozbu pre budúcnosť celej generácie detí v Jemene, pretože sa stávajú zraniteľnými voči odvodom do armády, ako aj voči sexuálnemu násiliu a násiliu na základe svojej rodovej príslušnosti;

I.  keďže v správe z augusta 2018, ktorú vypracoval vysoký komisár OSN pre ľudské práva, sa dospelo k záveru, že existujú primerané dôvody domnievať sa, že všetky strany konfliktu v Jemene sa mohli dopustiť vojnových zločinov; keďže obidve strany konfliktu boli obvinené z ostreľovania zastavaných a husto osídlených oblastí ťažkými zbraňami vrátane útokov na nemocnice a ďalšie nevojenské objekty;

J.  keďže vojna viedla k zničeniu infraštruktúry a kolapsu hospodárstva Jemenu a spôsobila rozsiahly rozvrat, pokiaľ ide o základné komodity a dodávky verejno-prospešných služieb, kanalizáciu a čistú pitnú vodu; keďže koncom roka 2016 sa prakticky zastavilo pravidelné vyplácanie miezd pre až 1,4 milióna civilných zamestnancov jemenského verejného sektora;

K.  keďže prekážky využívania letov OSN medzinárodnými organizáciami v oblasti médií a ľudských práv bránia nezávislému mediálnemu pokrytiu situácie v Jemene a prispievajú ku celosvetovému prehliadaniu konfliktu;

L.  keďže od začiatku konfliktu prudko vzrástlo rodovo motivované sexuálne násilie; keďže už teraz obmedzená kapacita riešiť sexuálne a rodovo motivované násilie v rámci systému trestného súdnictva zlyhala a v súvislosti s praktikami, akými sú únosy a znásilňovanie žien alebo hrozby únosom či znásilnením, s cieľom vynútiť si peniaze od ich rodín a spoločenstva, neuskutočnilo sa žiadne vyšetrovanie;

M.  keďže obhajcovia ľudských práv sú vystavení nepretržitému obťažovaniu, hrozbám a ohováračským kampaniam od všetkých strán konfliktu; keďže obhajkyne ľudských práv, novinárky a aktivistky čelia špecifickej represii na základe svojho pohlavia;

N.  keďže húthijská de facto vláda viedla systémovú kampaň proti obhajcom ľudských práv, novinárom a náboženským menšinám formou obťažovania, svojvoľného a neprimeraného väznenia či nútených zmiznutí a mučenia; keďže 24 Jemenčanov bahájskej menšiny vrátane jedného dieťaťa čelí obvineniam, ktoré by mohli viesť k trestu smrti, a to len za svoje vierovyznanie a pokojné konanie;

O.  keďže húthíovskí rebeli sú obviňovaní z toho, že ich konanie počas obliehania tretieho najväčšieho jemenského mesta Taíz spôsobilo vysoký počet civilných obetí; keďže v oblastiach pod kontrolou vlády vedú voči civilnému obyvateľstvu opotrebovávaciu vojnu; keďže nasadzujú aj zakázané nášľapné míny a odvádzajú deti;

P.  keďže Kamel Jendoubi, predseda skupiny GEE, ktorá pre Radu pre ľudské práva 28. augusta 2018 vydala správu o situácii v oblasti ľudských práv v Jemene, sa stal obeťou ohováračskej kampane, ktorej cieľom je zastrašiť GEE a spochybniť jej zistenia;

Q.  keďže Jemen podpísal Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu, ale ešte ho musí ratifikovať; keďže niekoľko ustanovení Rímskeho štatútu vrátane ustanovení o vojnových zločinoch je vyjadrením medzinárodného zvykového práva;

R.  keďže Rusko vo februári 2018 vetovalo uznesenie Bezpečnostnej rady OSN, v ktorom sa zdôrazňuje účasť Iránu na konflikte;

S.  keďže na húthíovských rebelov pod záštitou Iránu sa vzťahuje medzinárodné zbrojné embargo a podľa 18. výročnej správy EÚ o vývoze zbraní členské štáty EÚ pokračovali v povoľovaní dodávok zbraní do Saudskej Arábie aj po eskalácii konfliktu, čo je v rozpore so spoločnou pozíciou Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008 o kontrole vývozu zbraní; keďže niektoré členské štáty EÚ minulý rok čiastočne alebo úplne zastavili dodávky zbaví do Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov; keďže Parlament opakovane vyzval PK/VP, aby v súlade so spoločnou pozíciou 2008/944/SZPB uviedla iniciatívu na zavedenie zbrojného embarga EÚ voči Saudskej Arábii;

T.  keďže na väčšinu útokov, ktoré ozbrojené sily Spojených štátov vykonali v Jemene, boli použité bezpilotné lietadlá; keďže rozhodnutia doplniť zoznamy cieľov operácií bezpilotných lietadiel o určité osoby sa často prijímajú bez súdnych rozhodnutí alebo príkazov; keďže zacielenie na určité osoby a ich následné usmrtenie prebieha sa za určitých okolností môže považovať za protizákonné zabitie;

U.  keďže vojna v Jemene otvorila dvere extrémistickým skupinám (vrátane al-Káidy na Arabskom polostrove AQAP), ktoré tak môžu rozširovať svoju sféru vplyvu a ohrozovať širší región; keďže stabilný a bezpečný Jemen s riadne fungujúcou vládou má rozhodujúci význam pre medzinárodné úsilie zamerané na boj proti extrémizmu a násiliu v širšom regióne aj mimo neho, ako aj pre mier a stabilitu v Jemene samotnom;

V.  keďže stabilita v širšom regióne je pre EÚ mimoriadne dôležitá; keďže EÚ je odhodlaná presadzovať komplexný a strategický prístup zahŕňajúci všetkých príslušných regionálnych aktérov; keďže politické riešenie konfliktu pod záštitou mierovej iniciatívy OSN v Jemene by malo byť prioritou pre EÚ aj pre medzinárodné spoločenstvo ako celok;

W.  keďže EÚ je naďalej odhodlaná poskytovať životne dôležitú pomoc všetkým ľuďom v núdzi v Jemene; keďže EÚ je zároveň – rovnako ako OSN a ostatní darcovia – znepokojená pokračujúcim zužovaním humanitárneho priestoru; keďže od roku 2015 až doteraz prispela EÚ na humanitárnu pomoc Jemenu viac ako 233 miliónmi EUR;

1.  čo najdôraznejšie odsudzuje pokračujúce násilie v Jemene a všetky útoky na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru; zdôrazňuje svoje obavy z konfliktu, ktorý sa naďalej mení na jednu z najhroznejších humanitárnych, politických a hospodárskych kríz súčasnosti; pripomína všetkým zúčastneným stranám vrátane ich regionálnych a medzinárodných stúpencov, že cielené útoky na civilné obyvateľstvo a občiansku infraštruktúru vrátane nemocníc a zdravotníkov, systémov na zásobovanie vodou a jej odvádzanie, prístavov, letísk a trhov je závažným porušovaním medzinárodného práva;

2.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad stratami na životoch v dôsledku konfliktu a nad utrpením ľudí postihnutých bojmi a vyjadruje sústrasť rodinám obetí; opätovne potvrdzuje svoj záväzok naďalej podporovať Jemen a jemenský ľud;

3.  vyzýva všetky strany konfliktu, aby okamžite zastavili prejavy nepriateľstva; naliehavo žiada Saudskú Arábiu a ďalších aktérov, aby zrušili pretrvávajúcu blokádu Jemenu: vyzýva všetky priamo či nepriamo zúčastnené štáty a relevantných aktérov vrátane Iránu, aby vyvinuli maximálny tlak na to, aby sa všetky strany snažili o zníženie napätia a okamžite skoncovali s poskytovaním politickej, vojenskej a finančnej podpory vojenským aktérom v teréne, a to buď priamo alebo prostredníctvom oprávnených zástupcov;

4.  zdôrazňuje, že len politické a inkluzívne riešenie konfliktu na základe rokovaní môže zabezpečiť obnovenie mieru a zachovanie jednoty, zvrchovanosti, nezávislosti a územnej celistvosti Jemenu; vyzýva všetkých medzinárodných a regionálnych aktérov na konštruktívnu spoluprácu so s účastníkmi v Jemene, aby sa umožnilo zmiernenie konfliktu a jeho urovnanie na základe rokovaní;

5.  podporuje úsilie osobitného vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Jemen Martina Griffithsa o obnovenie politického procesu; berie na vedomie jeho vyhlásenie pred Bezpečnostnou radou OSN z 11. septembra 2018, že „napriek neprítomnosti jednej zo strán na minulotýždňových konzultáciách v Ženeve a ich vývoju, ktorý nepochybne nezodpovedal plánom, sa nám podarilo obnoviť politický proces s jednoznačnou podporou jemenského ľudu a medzinárodného spoločenstva“; víta návštevu Martina Griffithsa 16. septembra 2018 v Sana´a; požaduje, aby osobitný vyslanec získal plný a neobmedzený prístup do všetkých častí územia Jemenu; vyzýva PK/VP a všetky členské štáty EÚ, aby s cieľom dosiahnuť inkluzívne urovnanie na základe rokovaní poskytli Martinovi Griffithsovi politickú podporu;

6.  čo najdôraznejšie odsudzuje všetky teroristické útoky; je hlboko znepokojený zvýšenou prítomnosťou zločineckých a teroristických skupín vrátane AQAP a ISIS/Dá’iš v Jemene; žiada všetky strany konfliktu, aby podnikli proti týmto skupinám rázne kroky; odsudzuje prítomnosť cudzích bojovníkov a vyzýva na odsun všetkých takýchto bojovníkov z Jemenu;

7.  vyzýva všetky strany konfliktu, aby umožnili okamžitý a neobmedzený prístup humanitárnej pomoci do oblastí postihnutých konfliktom na pomoc obyvateľstvu v núdzi; vyzýva Radu a Bezpečnostnú radu OSN, aby pri vykonávaní rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2216 identifikovali jednotlivcov, ktorí bránia dodávkam humanitárnej pomoci v Jemene a zaviedli proti nim cielené sankcie;

8.  poukazuje na to, že Bezpečnostná rada OSN zdôraznila svoju podporu mechanizmu OSN pre overovanie a inšpekcie UNVIM a že EÚ v plnej miere podporuje ďalšie fungovanie tohto mechanizmu, ako aj plné a neobmedzené vykonávanie jeho mandátu;

9.  vyzýva všetky strany, aby okamžite ukončili všetky útoky na slobodu prejavu a aby prepustili všetkých novinárov a obhajcov ľudských práv zadržiavaných len za to, že si uplatňovali ľudské práva; vyzýva všetky strany, aby v súvislosti s konfliktom prestali brániť práci medzinárodných médií a humanitárnych pracovníkov;

10.  vyzýva všetky strany konfliktu, aby prijali opatrenia potrebné na zabezpečenie účinného, nestranného a nezávislého vyšetrovania všetkých údajných porušení a poškodzovania ľudských práv a údajných porušení medzinárodného humanitárneho práva, a to v súlade s medzinárodnými normami; vyjadruje hlboké znepokojenie nad správami o odopieraní slobody náboženského vyznania alebo viery, čoho súčasťou bola diskriminácia, nezákonné zadržiavanie a používanie násilia vrátane sexuálneho násilia a iných druhov násilia na ženách, mužoch, dievčatách i chlapcoch, ktoré je porušením medzinárodných noriem;

11.  vyzýva všetky strany konfliktu, aby prestali odvádzať či využívať deti ako vojakov a zastavili ďalšie vážne porušovanie ich práv páchané v rozpore s príslušným medzinárodným právom a normami; vyzýva všetky strany, aby prepustili všetky deti, ktoré už boli odvedené, a aby spolupracovali s OSN na ich rehabilitácii a opätovnom začlenení do vlastných komunít; podporuje mimoriadne dôležitú prácu fondu UNICEF v Jemene;

12.  vyzýva špecializovaný trestný súd v oblasti kontrolovanej húthíami v Saná, aby oslobodil a prepustil na slobodu Asmáa al-Umajsího, Saída ar-Ruwajšida a Ahmada Báwazíra, ktorí sa stali obeťami násilného zmiznutia, mučenia a boli odsúdení na trest smrti po zjavne nespravodlivom procese v súvislosti za údajné napomáhanie nepriateľskej krajine;

13.  vyzýva špecializovaný trestný súd v meste Saná, aby okamžite prepustil na slobodu 25 osôb vyznávajúcich bahajskú vieru, ktoré sú v súčasnosti zadržiavané za pokojné vyznávanie svojich náboženských úkonov a sú obvinení z činov, za ktoré im hrozí trest smrti;

14.  pripomína všetkým stranám konfliktu, že podľa medzinárodného práva sú zodpovedné za všetky spáchané zločiny; naliehavo vyzýva členské štáty, aby prijali všetky opatrenia potrebné na to, aby boli údajní páchatelia zobraní na zodpovednosť, a to najmä formou vnútroštátneho alebo medzinárodného stíhania jednotlivcov, skupín a organizácií podozrivých z takéhoto porušovania alebo uplatňovaním zásady univerzálnej súdnej právomoci a vyšetrovaním a trestným stíhaním údajných páchateľov trestných činov krutého zaobchádzania v Jemene;

15.  oceňuje prácu skupiny nezávislých významných medzinárodných a regionálnych odborníkov OSN pre otázky Jemenu a vyjadruje plnú solidaritu s jej predsedom Kamelom Jendoubim; víta výročnú správu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 24. septembra 2018 o situácii v Jemene, v ktorej Rada OSN pre ľudské práva rozhodla o predĺžení mandátu GEE na obdobie ďalšieho roka, ktorý je na základe oprávnenia Rady pre ľudské práva obnoviteľný tak, aby do neho patrilo aj zhromažďovanie dôkazov o vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti páchaných v Jemene s cieľom stíhať a potrestať vinníkov takýchto porušení; požaduje, aby bola situácia v Jemene predložená Medzinárodnému trestnému súdu ICC; naliehavo žiada Jemen, aby sa pripojil k ICC, ak nebude možné obrátiť sa na Bezpečnostnú radu OSN, čo by umožnilo stíhanie všetkých tých, ktorí sú zodpovední za zločiny spáchané počas konfliktu;

16.  vyzýva Európsku úniu a všetky členské štáty, aby skupine GEE poskytovali súdržnú, rýchlu a účinnú podporu vo všetkých relevantných orgánoch OSN, a najmä v Rade pre ľudské práva;

17.  naliehavo vyzýva Radu, PK/VP a členské štáty, aby sa postavili proti mimosúdnym popravám vrátane používania bezpilotných lietadiel, opätovne potvrdili pozíciu EÚ v rámci medzinárodného práva a zabezpečili, že členské štáty nebudú páchať ani umožňovať nezákonné smrtiace operácia ani sa na nich ináč zúčastňovať; nalieha na Radu, aby prijala spoločnú pozíciu EÚ o používaní ozbrojených bezpilotných lietadiel;

18.  vyzýva EÚ, aby na nadchádzajúcom zasadnutí Rady pre ľudské práva nastolila otázku členstva štátov s vysoko otáznou minulosťou v oblasti ľudských práv;

19.  naliehavo vyzýva PK/VP, ESVČ a členské štáty, aby s krajinami v tomto regióne pokračovali v dialógu o ľudských právach a základných slobodách; vyjadruje pripravenosť viesť konštruktívny a otvorený dialóg s orgánmi krajín v tomto regióne o plnení ich medzinárodných záväzkov v oblasti ľudských práv; vyzýva na výmenu odborných znalostí týkajúcich sa spravodlivosti a právnych záležitostí s cieľom posilniť ochranu práv jednotlivcov v krajinách tohto regiónu;

20.  vyzýva Radu, aby účinne presadzovala dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva, ako je stanovené v príslušných usmerneniach EÚ; predovšetkým opätovne zdôrazňuje, že všetky členské štáty EÚ musia prísne uplatňovať pravidlá stanovené v spoločnej pozícii 2008/944/SZBP; pripomína v tejto súvislosti, uznesenia Európskeho parlamentu z 25. februára 2016 a 30. novembra 2017 o situácii v Jemene; naliehavo vyzýva všetky členské štáty EÚ, aby sa v tejto súvislosti zdržali predaja zbraní a akéhokoľvek vojenského vybavenia do Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a ktorémukoľvek členovi medzinárodnej koalície, ako aj jemenskej vláde a ostatným stranám tohto konfliktu;

21.  odsudzuje, že v dôsledku leteckých útokov koalície vedenej Saudskou Arábiou bolo zničené jemenské kultúrne dedičstvo vrátane historickej časti mesta Saná a historického mesta Zabid; vyjadruje poľutovanie nad týmto zničením a pripomína zodpovednosť koalície za toto zničenie a zdôrazňuje, že sa bude zodpovedať aj za takéto činy; žiada generálneho tajomníka OSN, aby zvolal Bezpečnostnú radu s cieľom prijať rezolúciu o ochrane všetkých kultúrnych miest ohrozených konfliktom v Jemene;

22.  víta plán humanitárnej pomoci OSN pre Jemen na rok 2018 a darcovské podujatie na vysokej úrovni pre humanitárnu krízu v Jemene, ktoré sa konalo v roku 2018 a na ktorom sa medzinárodní darcovia zaviazali prispieť viac ako 2 miliardami USD; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že finančné prostriedky pre Jemen ešte stále chýbajú; víta to, že EÚ sa zaviazala pomáhať tým, ktorých konflikt v Jemene postihol, a prisľúbila pomoc vo výške 107,5 milióna EUR; vyzýva všetkých darcov, aby svoje záväzky urýchlene uhradili; víta to, že EÚ bude Jemenu naďalej poskytovať rozvojovú pomoc, pričom prednosť budú mať intervencie zamerané na stabilizáciu krajiny tak, aby sa realizovala v stabilných oblastiach s miestnymi orgánmi na podporu odolnosti, pomoc pri zachovaní fungovania základných služieb a podpore trvalo udržateľného živobytia pre komunity;

23.  vyhradzuje si právo venovať sa tejto záležitosti až dovtedy, kým rokovania neprinesú riešenie; odporúča, aby Podvýbor pre ľudské práva monitoroval vývoj v oblasti ľudských práv v Jemene a vypracoval správu o porušovaní ľudských a občianskych práv v krajine;

24.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, generálnemu tajomníkovi Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov a vláde Jemenu.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 35, 31.1.2018, s. 142.

(2)

Ú. v. EÚ C 331, 18.9.2018, s. 146.

(3)

Ú. v. EÚ C 265, 11.8.2017, s. 93.

(4)

Prijaté texty, P8_TA(2017)0473.

Posledná úprava: 4. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia