Postup : 2018/2861(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0451/2018

Předložené texty :

RC-B8-0451/2018

Rozpravy :

PV 04/10/2018 - 5
PV 04/10/2018 - 5.1
CRE 04/10/2018 - 5.1

Hlasování :

PV 04/10/2018 - 7.1

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0375

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 363kWORD 49k
3.10.2018
PE624.129v01-00}
PE624.130v01-00}
PE624.131v01-00}
PE624.132v01-00}
PE624.135v01-00} RC1
 
B8-0451/2018}
B8-0452/2018}
B8-0453/2018}
B8-0454/2018}
B8-0457/2018} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující tyto návrhy usnesení:

B8-0451/2018 (ECR)

B8-0452/2018 (ALDE)

B8-0453/2018 (Verts/ALE)

B8-0454/2018 (S&D)

B8-0457/2018 (PPE)


o omezování svobody sdělovacích prostředků v Bělorusku, zejména o případu Charty 97 (2018/2861(RSP))


Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere za skupinu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Clare Moody za skupinu S&D
Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock, Monica Macovei za skupinu ECR
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström za skupinu ALDE
Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o omezování svobody sdělovacích prostředků v Bělorusku, zejména o případu Charty 97 (2018/2861(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Bělorusku,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a na všechny úmluvy o lidských právech, jichž je Bělorusko smluvní stranou,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v únoru 2016 EU jako gesto dobré vůle zrušila většinu svých omezujících opatření vůči běloruským představitelům a právním subjektům s cílem začít uplatňovat politiku angažovanosti a podnítit Bělorusko k tomu, aby dodržovalo zásady v oblasti lidských práv, demokracie a právního státu;

B.  vzhledem k tomu, že EU opakovaně uvedla, že vztahy mezi EU a Běloruskem se mohou dále rozvíjet, pouze pokud budou založeny na důvěře a hodnotách demokracie, právního státu a základních svobod;

C.  vzhledem k tomu, že stávající politiky v Bělorusku tyto hodnoty podkopávají, a brání tak EU, aby nabídla Bělorusku větší účast na Východním partnerství a užší vztahy nebo podepsala priority partnerství mezi EU a Běloruskem;

D.  vzhledem k tomu, že situace v oblasti svobody sdělovacích prostředků a svobody projevu se v Bělorusku stále zhoršuje, jak dokládá několik případů pronásledování nezávislých zpravodajských portálů a novinářů, například tzv. „případ agentury BelTA“;

E.  vzhledem k tomu, že běloruské orgány v nedávné době zahájily vlnu policejního pronásledování a zastrašování novinářů;

F.  vzhledem k tomu, že organizace Reportéři bez hranic uvádí, že v roce 2017 bylo zatčeno více než 100 novinářů, většinou v době, kdy informovali o protestech opozice; vzhledem k tomu, že obtěžování novinářů na volné noze pracujících pro nezávislé zahraniční sdělovací prostředky dosahuje bezprecedentní úrovně a tito novináři nemohou získat akreditaci;

G.  vzhledem k tomu, že přední nezávislý zpravodajský server Charter 97. org, který se zaměřuje na lidská práva a aktivity opozice a odvozuje svůj název od Charty 97, prohlášení z roku 1997 vyzývajícího k demokracii v Bělorusku, které podepsali novináři, opoziční politici a aktivisté v oblasti lidských práv, byl nucen přesídlit do Varšavy v Polsku, kde působí od roku 2011, kdy jej běloruské orgány opakovaně zablokovaly a dvakrát v témže roce provedly policejní razii v kancelářích a zabavily zařízení;

H.  vzhledem k tomu, že od 24. ledna 2018 je v Bělorusku zablokován přístup ke stránkám Charty 97, a to na dobu neurčitou, bez soudního řízení a na základě vágních obvinění z „ohrožení národního zájmu“; vzhledem k tomu, že podle šéfredaktorky Charty 97 Natalje Radzinové v měsíci následujícím po zablokování internetových stránek Charty 97 klesl počet návštěvníků stránek z Běloruska o 70 %;

I.  vzhledem k tomu, že paní Radzinové bylo vyhrožováno smrtí;

J.  vzhledem k tomu, že dne 16. dubna 2018 byl přístup k internetovým stránkám Charty 97 zablokován rovněž ruskými orgány na území Ruské federace;

K.  vzhledem k tomu, že zakladatel Charty 97 Aleg Bjabenin byl v září 2010 nalezen oběšený ve svém domě u Minsku; vzhledem k tomu, že Pavel Šeremet, mluvčí organizace podporující Chartu 97 byl v červenci 2016 v Kyjevě, hlavním městě Ukrajiny, usmrcen bombou nastraženou do auta;

L.  vzhledem k tomu, že na začátku srpna 2018 provedly běloruské orgány razie v kancelářích redakcí několika nezávislých běloruských sdělovacích prostředků, nejprve Tut.by, a následně prohledaly kanceláře agentury BelaPAN, portálu realty.by, vydavatelství Bělaruskaja Navuka a stanice Kultura; vzhledem k tomu, že razie vedly k zatýkání a zadržení novinářů, včetně šéfredaktorky Tut.by na základě obvinění z neoprávněného přístupu a použití informací státní zpravodajské agentury BelTA;

M.  vzhledem k tomu, že dne 7. srpna 2018 běloruský Vyšetřovací výbor podle čl. 349 odst. 2 trestního zákoníku (neoprávněný přístup k počítačovým informacím z jiného osobního zájmu, který způsobil závažnou újmu) zahájil trestní stíhání novinářů a editorů řady internetových zdrojů, v němž lze uložit trest odnětí svobody až na dva roky, a zatkl 18 novinářů, z nichž sedm bylo drženo ve vazbě jako podezřelí po dobu tří dnů; vzhledem k tomu, že na novináře a jejich příbuzné byl činěn nátlak a byli nuceni spolupracovat se zpravodajskými službami a policií;

N.  vzhledem k tomu, že poslední změny zákona o sdělovacích prostředcích přijaté v červnu 2018 rozšiřují vládní kontrolu na internetové sdělovací prostředky; vzhledem k tomu, že změny, které vstoupí v platnost dne 1. prosince 2018, budou představovat další byrokratické překážky pro internetové stránky, které se budou chtít zaregistrovat jako oficiální internetové sdělovací prostředky;

O.  vzhledem k tomu, že internetovým stránkám, které se rozhodnou navzdory novým právním předpisům neregistrovat se, nebo nesplňují nová kritéria, je odepřena akreditace u vládních institucí, což znamená další cenzuru tisku; vzhledem k tomu, že jak registrované, tak neregistrované internetové sdělovací prostředky budou povinny zaznamenávat jména osob, které předkládají komentáře; vzhledem k tomu, že vlastníci registrovaných internetových sdělovacích prostředků budou mít rovněž právní odpovědnost za obsah těchto komentářů;

P.  vzhledem k tomu, že nové právní předpisy budou vyžadovat, aby se autoři všech příspěvků a komentářů na internetových fórech identifikovali a aby majitelé internetových stránek moderovali tyto komentáře;

Q.  vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodaj OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku Miklós Haraszti a zástupce OBSE pro svobodu sdělovacích prostředků Harlem Désir vyjádřili názor, že tyto legislativní změny představují nepřijatelné omezení svobody projevu a přístupu k informacím;

R.  vzhledem k tomu, že Bělorusko se v roce 2017 zařadilo na 155. místo světového indexu svobody tisku organizace Reportéři bez hranic, který každoročně hodnotí úroveň svobody tisku ve 180 zemích;

S.  vzhledem k tomu, že od počátku roku 2018 byli běloruští novináři, jejichž právo shromažďovat, uchovávat a šířit informace zaručuje ústava, více než 70krát pokutováni za spolupráci se zahraničními sdělovacími prostředky bez akreditace, přičemž pokuty celkově činily více než 60 000 BYN; vzhledem k tomu, že článek 22.9 zákona o porušení správních předpisů je účinným nástrojem pro obtěžování nezávislých novinářů a sdělovacích prostředků, jako je Belsat TV, která od roku 2011 vysílá z Polska;

T.  vzhledem k tomu, že Bělorusko je jedinou zemí v Evropě, která stále uplatňuje trest smrti;

U.  vzhledem k tomu, že některé specifické kategorie občanů jsou v Bělorusku obětí neoprávněného omezování osobní svobody, svévolného zatýkání, odpírání náležité péče a kontaktu s rodinnými příslušníky v průběhu zadržování, fyzického i psychického násilí organizovaného státem, stíhání a odsouzení na základě vykonstruovaných a falešných obvinění, nepřiměřených finančních postihů, správních sankcí a jiných forem represí ze strany běloruských orgánů; vzhledem k tomu, že do těchto kategorií patří političtí vězni (zejména Michail Žamčužny a Zmicer Palijenka), známí političtí odpůrci, aktivisté bojující za lidská práva, představitelé občanské společnosti, aktivisté z ekologických a nevládních organizací občanské společnosti, nezávislí bloggeři, novináři a redaktoři, účastníci pokojných protestů ze všech společenských vrstev a zejména aktivisté z nezávislých odborových svazů (především Henadz Fedynič a Igor Komlik);

1.  důrazně odsuzuje opakované zastrašování a zadržování novinářů a nezávislých sdělovacích prostředků v Bělorusku; naléhavě vyzývá úřady, aby přestaly soudně i jinak zastrašovat novináře a nezávislé sdělovací prostředky a přestaly jim vyhrožovat a umožnily svobodné fungování všech zpravodajských portálů;

2.  domnívá se, že zablokování zpravodajské internetové stránky Charta 97 běloruskými orgány, k němuž došlo v lednu 2018, je nepřijatelné; opakovaně vyzývá běloruské orgány, aby okamžitě a bezpodmínečně přestaly blokovat přístup ke zpravodajským internetovým stránkám v Bělorusku;

3.  ostře odsuzuje novelu zákona o sdělovacích prostředcích, která je využívána ke zpřísnění kontroly internetu; opět vyjadřuje vážné obavy ze zhoršujících se podmínek pro fungování nezávislých a opozičních internetových stránek a sdělovacích prostředků v Bělorusku;

4.  domnívá se, že nezávislé sdělovací prostředky nepředstavují hrozbu pro orgány, ale spíše důležitý prvek systému kontroly a rovnováhy, a vláda by je tedy měla považovat za potenciálního významného partnera a nikoli za nepřítele;

5.  lituje skutečnosti, že Bělorusko pokračuje ve vytrvale represivní a nedemokratické politice, kterou uplatňuje vůči novinářům, právníkům, politickým aktivistům, obráncům lidských práv, představitelům občanské společnosti, odborářům a dalším, které považuje za hrozbu pro vládnoucí struktury; zdůrazňuje, že tyto represe brání užšímu vztahu s EU a rozsáhlejší účasti Běloruska na Východním partnerství;

6.  opakovaně vyzývá běloruské orgány, aby v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv a s mezinárodními a regionálními lidskoprávními nástroji, které Bělorusko ratifikovalo, posílily dodržování demokratických zásad, právního státu, lidských práv a základních svobod, a to i respekt k pravdivé a nezaujaté žurnalistice;

7.  vyzývá orgány EU, aby do priorit partnerství mezi EU a Běloruskem zahrnuly zásadní zmínky o nezávislosti sdělovacích prostředků, svobodě slova a svobodě shromažďování; vyzývá Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ) a členské státy, aby zajistily nezbytnou spojitost mezi programy pomoci EU a dalšími formami dvoustranné spolupráce, včetně finanční pomoci, a jasnými a hmatatelnými kroky směrem k demokratizaci a otevřenosti, včetně komplexní volební reformy a plného dodržování svobody sdělovacích prostředků;

8.  vyzývá ESVČ a Komisi, aby i nadále poskytovaly organizacím občanské společnosti v Bělorusku i jinde v zahraničí svou podporu; v této souvislosti zdůrazňuje, že je nutné podporovat všechny nezávislé informační zdroje běloruské společnosti, včetně sdělovacích prostředků vysílajících v běloruském jazyce a těch, které působí v zahraničí, jako je Charta 97 a Belsat TV;

9.  vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby ve spolupráci se stálým zpravodajem OSN pro Bělorusko pozorně sledovala situaci týkající se svobody sdělovacích prostředků v této zemi;

10.  naléhavě vyzývá běloruské orgány, aby umožnily plné a neomezované fungování politických a veřejných organizací a zrušily čl. 193 odst. 1 trestního zákoníku, který omezuje právo na pokojné shromažďování a sdružování;

11.  důrazně vyzývá k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění politických vězňů Michaila Žamčužného a Zmicera Palijenky a k úplné rehabilitaci všech bývalých politických vězňů; vyzývá orgány, aby žádnému nezávislému odborovému svazu nebránily v plnění jeho legitimní a ústřední úlohy v občanské společnosti; vyslovuje politování nad čtyřletým trestem odnětí svobody, který byl dne 24. srpna 2018 vynesen nad aktivisty nezávislého odborového svazu REP Henadzem Fedyničem a Igorem Komlikem;

12.  oceňuje práci stávajícího zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku Miklóse Harasztiho a upozorňuje jeho nástupkyni Anaïs Marinovou na celou řadu forem zneužívání moci, omezování individuální i kolektivní svobody a útlaku občanské společnosti, nezávislých odborových svazů a sdělovacích prostředků, na něž jasně poukázal pan Haraszti ve svých zprávách;

13.  vyzývá v této souvislosti běloruské orgány, aby neprodleně uznaly mandát zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Bělorusku, a vyzývá Komisi, Evropskou investiční banku a Evropskou banku pro obnovu a rozvoj, aby poskytování veškeré finanční či technické pomoci Bělorusku podmínily výše uvedenými podmínkami a současně zachovaly schopnost EU poskytovat finanční prostředky přímo běloruské občanské společnosti;

14.  je i nadále znepokojen výstavbou jaderné elektrárny u města Ostrovec; bere na vědomí zprávu o zátěžových testech a doporučení zveřejněná dne 3. července 2018 a požaduje, aby uplatnění doporučení vyplývajících ze zátěžových testů bylo podmínkou jakéhokoli pokračování ve spolupráci mezi EU a Běloruskem, zejména podpisu priorit partnerství mezi EU a Běloruskem;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států a prezidentovi a vládě Běloruska.

 

 

 

Poslední aktualizace: 4. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí