Návrh spoločného uznesenia - RC-B8-0451/2018Návrh spoločného uznesenia
RC-B8-0451/2018

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o zhoršovaní slobody médií v Bielorusku, najmä o prípade webovej lokality Charter 97

3.10.2018 - (2018/2861(RSP))

v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:
B8-0451/2018 (ECR)
B8-0452/2018 (ALDE)
B8-0453/2018 (Verts/ALE)
B8-0454/2018 (S&D)
B8-0457/2018 (PPE)

Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Clare Moody v mene skupiny S&D
Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock, Monica Macovei v mene skupiny ECR
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE

Postup : 2018/2861(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B8-0451/2018
Predkladané texty :
RC-B8-0451/2018
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o zhoršovaní slobody médií v Bielorusku, najmä o prípade webovej lokality Charter 97

(2018/2861(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bielorusku,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a všetky dohovory o ľudských právach, ktorých signatárom je aj Bielorusko,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ vo februári 2016 zrušila väčšinu svojich reštriktívnych opatrení voči bieloruským predstaviteľom a právnym subjektom ako gesto dobrej vôle s cieľom začať uplatňovať politiku angažovanosti a podnietiť Bielorusko, aby rešpektovalo zásady ľudských práv, demokracie a právneho štátu;

B.  keďže EÚ opakovane zdôraznila, že vzťahy medzi EÚ a Bieloruskom môžu ďalej napredovať len vtedy, ak budú založené na dôvere a hodnotách demokracie, právneho štátu a základných slobôd;

C.  keďže súčasné politiky v Bielorusku tieto hodnoty oslabujú, a tým bránia EÚ v tom, aby Bielorusku ponúkla výraznejšiu účasť na Východnom partnerstve a užších vzťahoch alebo podpísala priority partnerstva medzi EÚ a Bieloruskom;

D.  keďže situácia v oblasti slobody médií a slobody slova v Bielorusku sa neustále zhoršuje, čoho dôkazom je i závažné prenasledovanie nezávislých spravodajských portálov a novinárov, napríklad v tzv. prípade BelTA;

E.  keďže bieloruské orgány nedávno začali vlnu policajného prenasledovania a zastrašovania namierenú proti novinárom;

F.  keďže organizácia Reportéri bez hraníc dospela k záveru, že v roku 2017 bolo zadržaných viac ako 100 novinárov, väčšinou v čase, keď informovali o protestoch opozície; keďže prenasledovanie nezávislých novinárov pracujúcich pre nezávislé médiá so sídlom v zahraničí dosiahlo doposiaľ nevídané rozmery, pričom títo novinári nemôžu získať akreditáciu;

G.  keďže popredná nezávislá spravodajská webová lokalita Charter97.org, ktorá sa zameriava na problematiku ľudských práv a aktivity opozície a ktorej názov pochádza z Charty 97, čo je vyhlásenie z roku 1997, v ktorom sa žiada demokracia v Bielorusku a ktoré podpísali novinári, opoziční politici a aktivisti za práva, bola nútená presťahovať sa do poľskej Varšavy, kde pôsobí od roku 2011, po tom, ako ju bieloruské orgány viackrát zablokovali, polícia uskutočnila v jej priestoroch dvakrát raziu a v tom istom roku zhabala jej zariadenie;

H.  keďže od 24. januára 2018 je prístup k webovej lokalite Charter 97 v Bielorusku zablokovaný, a to na neurčitý čas, bez súdneho konania a za nejasných a nepodložených obvinení z „ohrozenia národného záujmu“; keďže podľa šéfredaktorky webovej lokality Charter 97 Natalje Radzinovej klesol počet návštevníkov webovej lokality v Bielorusku v mesiaci nasledujúcom po zablokovaní webovej lokality o 70 %;

I.  keďže N. Radinovej sa vyhrážali smrťou;

J.  keďže 16. apríla 2018 zablokovali prístup k webovej lokalite Charter 97 aj ruské orgány na území Ruskej federácie;

K.  keďže zakladateľa webovej lokality Charter 97 Aleha Bjabenina našli v septembri 2010 v jeho dome neďaleko Minska obeseného; keďže hovorca organizácie za Chartou 97 Pavel Šeremet, pôvodom Bielorus, bol v júli 2016 zavraždený výbušninou nastraženou v automobile v hlavnom meste Ukrajiny Kyjeve;

L.  keďže začiatkom augusta 2018 vykonali bieloruské orgány razie v redakciách viacerých nezávislých bieloruských médií počnúc portálom Tut.by po prehľadanie priestorov agentúry BelaPAN, portálu realty.by, vydavateľstva Belaruskaja Navuka a stanice Kultura; keďže razie viedli k zadržaniu a zatknutiu novinárov vrátane šéfredaktora portálu Tut.by z dôvodu údajného nezákonného prístupu k online informáciám štátnej spravodajskej agentúry BelTA a použitia týchto informácií;

M.  keďže bieloruská vyšetrovacia komisia začala 7. augusta 2018 trestné konanie podľa článku 349 ods. 2 trestného zákonníka proti novinárom a redaktorom viacerých online médií, ktorým hrozí trest odňatia slobody až dva roky (nezákonný prístup k počítačovým informáciám z iného osobného záujmu, ktorý spôsobil značnú škodu), a zatkla 18 novinárov, z ktorých siedmi boli zadržaní na tri dni ako podozrivé osoby; keďže sa vyskytli prípady nátlaku na novinárov a ich príbuzných, ktorí boli nútení spolupracovať so spravodajskými službami a s políciou;

N.  keďže najnovšie zmeny zákona o masmédiách, ktoré boli prijaté v júni 2018, rozširujú vládnu kontrolu aj na online médiá; keďže zmenami, ktoré nadobudnú účinnosť 1. decembra 2018, sa stanovia ďalšie byrokratické prekážky pre webové lokality, ktoré sa chcú zaregistrovať ako oficiálne online médiá;

O.  keďže webovým lokalitám, ktoré sa napriek novým právnym predpisom rozhodnú nezaregistrovať sa alebo ktoré nespĺňajú nové kritériá, sa odoprie akreditácia u vládnych inštitúcií, čím sa ešte viac prehĺbi cenzúra tlače; keďže registrované, ako aj neregistrované online médiá budú takisto povinné zaregistrovať mená osôb, ktoré sa zúčastňujú na diskusiách k ich obsahu; keďže vlastníci registrovaných online médií budú takisto právne zodpovední za obsah týchto diskusií;

P.  keďže nové právne predpisy si budú vyžadovať, aby boli identifikovaní autori všetkých príspevkov a komentárov na internetových fórach a aby vlastníci webových lokalít moderovali tieto príspevky;

Q.  keďže osobitný spravodajca OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Bielorusku Miklós Haraszti a zástupca OBSE pre slobodu médií Harlem Désir vyjadrili názor, že tieto legislatívne zmeny predstavujú neprijateľné obmedzovanie slobody slova a prístupu k informáciám;

R.  keďže Bielorusko obsadilo 155. miesto vo svetovom rebríčku slobody tlače organizácie Reportéri bez hraníc za rok 2017, v rámci ktorého sa každoročne hodnotí úroveň slobody tlače v 180 krajinách;

S.  keďže od začiatku roku 2018 dostali bieloruskí novinári, ktorých právo na zber, uchovávanie a šírenie informácií je zaručené ústavou, vo viac než 70 prípadoch pokuty za spoluprácu so zahraničnými masmédiami bez akreditácie, pričom celková výška pokút predstavuje viac ako 60 000 BYN; keďže článok 22 ods. 9 zákona o porušení správnych predpisov sa stal účinným nástrojom na prenasledovanie nezávislých novinárov a médií, napríklad televíznej stanice Belsat TV, ktorá od roku 2011 pôsobí v Poľsku;

T.  keďže Bielorusko zostáva jedinou krajinou v Európe, ktorá stále uplatňuje trest smrti;

U.  keďže určité kategórie osôb v Bielorusku sa stávajú obeťami väznenia a svojvoľného zadržiavania, upierania náležitej starostlivosti a kontaktu s rodinnými príslušníkmi počas zadržania, štátom organizovaného fyzického a psychologického násilia, trestného stíhania a odsúdenia na základe nepravých a falošných obvinení, neprimeraných finančných pokút, administratívnych sankcií a ďalších foriem útlaku zo strany bieloruských orgánov; keďže medzi tieto kategórie patria politickí väzni (najmä Michail Žamčužny a Dzmitry Palijenka), známi politickí oponenti, aktivisti v oblasti ľudských práv, aktivisti občianskej spoločnosti, aktivisti v organizáciách z oblasti životného prostredia, mimovládnych organizáciách a organizáciách občianskej spoločnosti, nezávislí blogeri, novinári a redaktori, pokojní demonštranti zo všetkých sfér života, a najmä aktivisti nezávislých odborových zväzov (konkrétne Henadz Fiadynič a Ihar Komlik);

1.  dôrazne odsudzuje opakované prenasledovanie a zadržiavanie novinárov a nezávislých médií v Bielorusku; naliehavo vyzýva orgány, aby ukončili akékoľvek súdne prenasledovanie, zastrašovanie a vyhrážky voči novinárom a nezávislým médiám a aby všetkým spravodajským portálom umožnili slobodnú činnosť;

2.  považuje za neprijateľné, že bieloruské orgány od januára 2018 blokujú spravodajskú webovú lokalitu Charter 97; opakuje svoju výzvu adresovanú bieloruským orgánom, aby okamžite a bezpodmienečne zrušili blokovanie internetového prístupu k tejto spravodajskej webovej lokalite v Bielorusku;

3.  dôrazne odsudzuje schválené zmeny zákona o médiách, ktoré sa využívajú na sprísnenie kontroly nad internetom; opakovane vyjadruje hlboké znepokojenie, pokiaľ ide o zhoršujúce sa prostredie pre nezávislé a opozičné webové lokality a médiá, ako aj novinárov v Bielorusku;

4.  zastáva názor, že nezávislé médiá nepredstavujú pre orgány hrozbu, ale sú dôležitým prvkom systému bŕzd a protiváh, a preto by ich vláda mala považovať za potenciálneho kritického partnera, a nie za nepriateľa;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Bielorusko naďalej uplatňuje represívnu a nedemokratickú politiku voči novinárom, právnikom, politickým aktivistom, obhajcom ľudských práv, aktérom občianskej spoločnosti, odborárom a ďalším, ktorí sú považovaní za hrozbu pre politické zriadenie; zdôrazňuje, že takýto útlak bráni akémukoľvek užšiemu vzťahu s EÚ a výraznejšej účasti na Východnom partnerstve;

6.  opakuje svoje výzvy adresované bieloruským orgánom, aby posilnili dodržiavanie demokratických zásad, zásad právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd vrátane rešpektovania pravdivej a nezaujatej žurnalistiky v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a s medzinárodnými a regionálnymi nástrojmi v oblasti ľudských práv, ktoré Bielorusko ratifikovalo;

7.  vyzýva inštitúcie EÚ, aby do priorít partnerstva medzi EÚ a Bieloruskom zahrnuli jednoznačné zmienky o nezávislosti médií, slobode slova a slobode zhromažďovania; vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a členské štáty, aby zabezpečili, aby programy pomoci EÚ a iné formy dvojstrannej spolupráce vrátane finančnej pomoci boli previazané s jasnými a hmatateľnými krokmi smerom k demokratizácii a otvorenosti vrátane rozsiahlej volebnej reformy a plného rešpektovania slobody médií;

8.  vyzýva ESVČ a Komisiu, aby naďalej podporovali organizácie občianskej spoločnosti v Bielorusku i mimo neho; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu podporovať všetky nezávislé zdroje informácií pre bieloruskú spoločnosť vrátane médií vysielajúcich v bieloruskom jazyku a tie, ktorí pôsobia v zahraničí, ako sú webová lokalita Charter 97 a televízna stanica Belsat TV;

9.  vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby pozorne monitorovala situáciu v oblasti slobody médií v Bielorusku v spolupráci so stálym spravodajcom OSN pre Bielorusko;

10.  naliehavo vyzýva bieloruské orgány, aby umožnili úplné a nerušené fungovanie politických a verejných organizácií a zrušili článok 193/1 trestného zákonníka, ktorý obmedzuje slobodu pokojného zhromažďovania a združovania;

11.  dôrazne žiada bezpodmienečné a okamžité prepustenie politických väzňov Michaila Žamčuzného a Dzmitryho Palijenka a úplnú rehabilitáciu všetkých bývalých politických väzňov; vyzýva príslušné orgány, aby všetkým nezávislým odborom umožnili, aby nerušene zohrávali svoju legitímnu a ústrednú úlohu v občianskej spoločnosti; vyjadruje poľutovanie nad tým, že aktivisti nezávislých odborov REP Henadz Fiadynič a Ihar Komlik boli 24. augusta 2018 odsúdení na štyri roky obmedzenia slobody;

12.  vyzdvihuje úsilie súčasného osobitného spravodajcu OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Bielorusku Miklósa Harasztiho a upozorňuje jeho nástupkyňu Anaïs Marinovú na rôzne formy zneužívania moci, obmedzovanie individuálnych a kolektívnych slobôd a utláčanie občianskej spoločnosti, nezávislých odborov a médií, ako sa jasne uvádza v správach M. Harasztiho;

13.  v tejto súvislosti vyzýva bieloruské orgány, aby bezodkladne uznali mandát osobitného spravodajcu OSN pre situáciu v oblasti ľudských práv v Bielorusku, a Komisiu, Európsku investičnú banku a Európsku banku pre obnovu a rozvoj, aby podmienili akékoľvek poskytnutie ďalšej finančnej alebo technickej pomoci Bielorusku uvedenými skutočnosťami a zároveň zachovali schopnosť EÚ priamo financovať bieloruskú občiansku spoločnosť;

14.  naďalej vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o výstavbu jadrovej elektrárne v oblasti Ostrovec; berie na vedomie správu o záťažových testoch a odporúčania uverejnené 3. júla 2018 a žiada, aby sa odporúčania vyplývajúce zo záťažových testov vykonávali ako podmienka ďalšieho pokroku spolupráce medzi EÚ a Bieloruskom, najmä pokiaľ ide o podpísanie priorít partnerstva medzi EÚ a Bieloruskom;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a prezidentovi a vláde Bieloruska.

 

 

Posledná úprava: 4. októbra 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia