Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B8-0456/2018Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B8-0456/2018

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και ιδίως την κατάσταση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor

3.10.2018 - (2018/2862(RSP))

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:
B8-0456/2018 (Verts/ALE)
B8-0459/2018 (S&D)
B8-0462/2018 (ALDE)
B8-0467/2018 (GUE/NGL)

Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Marina Albiol Guzmán εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero, Jordi Solé εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi εξ ονόματος της Ομάδας EFDD
Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir, Monica Macovei

Διαδικασία : 2018/2862(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B8-0456/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B8-0456/2018
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και ιδίως την κατάσταση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor

(2018/2862(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενά ψηφίσματά του, συμπεριλαμβανομένου εκείνου της 26ης Οκτωβρίου 2012 για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα[1],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη στις 4 Ιουνίου 2018 ο πρόεδρος της υποεπιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την οποία καταδίκαζε τη δεκαετή ποινή φυλάκισης που επιβλήθηκε στον Ahmed Mansoor,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 30 του Συντάγματος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Αραβικό Χάρτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του οποίου τα ΗΑΕ αποτελούν συμβαλλόμενο μέλος,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ και το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2015-3019,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 16ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση του σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του 2004, όπως επικαιροποιήθηκαν το 2008,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των εμπειρογνωμόνων των ΗΕ, της 12ης Ιουνίου 2018, με την οποία ζητείται η άμεση απελευθέρωση του φυλακισμένου υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των Συμπροέδρων, στις 18 Ιουλίου 2016, στο πλαίσιο του 25ου Κοινού Συμβουλίου και Υπουργικής Συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου Συνεργασίας για τα αραβικά κράτη του Κόλπου, στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύνοδο κατά των Βασανιστηρίων και Λοιπών Βάναυσων, Απάνθρωπων και Εξευτελιστικών Ποινών ή Μεταχειρίσεων και Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), των οποίων τα ΗΑΕ αποτελούν συμβαλλόμενο μέλος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ahmed Mansoor, συνελήφθη από αξιωματικούς των υπηρεσιών ασφαλείας στα ΗΑΕ τον Μάρτιο του 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιφανής ακτιβιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ότι το 2015 του απονεμήθηκε το βραβείο Martin Ennals για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Mansoor μπορεί να ήταν ο τελευταίος εναπομένων υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ΗΑΕ ο οποίος είχε μπορέσει να επικρίνει δημόσια τις αρχές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Υπουργός Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας των ΗΑΕ εξήγησε με δήλωση, στις 29 Μαρτίου 2017, ότι «το Γραφείο της εισαγγελίας για το ηλεκτρονικό έγκλημα διέταξε την κράτηση του κ. Ahmed Mansoor με την κατηγορία της διάδοσης ψευδών και παραπλανητικών ειδήσεων στο διαδίκτυο με σκοπό τη διάχυση αντιπάθειας και θρησκευτικών ερίδων»· λαμβάνοντας υπόψη την πιο πάνω δήλωση, καθώς και άλλες επίσημες δηλώσεις των αρχών των ΗΑΕ οι οποίες καταδεικνύουν ότι ο μοναδικός λόγος για την κράτηση, την παραπομπή σε δίκη και την καταδίκη του ήταν το περιεχόμενο της έκφρασης του στο διαδίκτυο, και ότι οι κατηγορίες εναντίον του βασίζονται σε εικαζόμενες παραβιάσεις της κατασταλτικής νομοθεσίας των ΗΑΕ, του 2012, για το κυβερνοέγκλημα, που επέτρεψε στις αρχές τη φίμωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είχε ως αποτέλεσμα την επιδίκαση πολυετών ποινών φυλάκισης και την επιβολή σοβαρών οικονομικών κυρώσεων σε πρόσωπα που άσκησαν κριτική στους κυβερνώντες στη χώρα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εκτίμησε πως η σύλληψη και η μυστική κράτηση του Ahmed Mansoor ενδεχομένως να αποτελεί αντίποινο για τη δραστηριοποίησή του στον μηχανισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΕ, για τις απόψεις που εξέφρασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένου του Twitter, όπως και για την ενεργό δράση του σε οργανισμούς όπως το Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Χωρών του Κόλπου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ομάδα εμπειρογνωμόνων των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κάλεσε την κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να απελευθερώσει τον Mansoor, χαρακτηρίζοντας τη σύλληψή του ευθεία επίθεση στο νόμιμο έργο των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Μαΐου 2018, ο Ahmed Mansoor καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δέκα ετών για την άσκηση του δικαιώματός του στην ελευθερία του λόγου με αναρτήσεις στο Twitter, κατόπιν της διεξαγωγής μιας κατάφωρα άδικης δίκης στο Αμπού Ντάμπι· λαμβάνοντας υπόψη ότι του επιβλήθηκε χρηματική ποινή ενός εκατομμυρίου ντιρχάμ (232.475 ευρώ) και θα τεθεί υπό επιτήρηση επί τρία έτη μετά την αποφυλάκισή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Mansoor έχει προσφύγει κατά της καταδίκης του, αλλά ο χρόνος εκδίκασης της κατ’ έφεση διαδικασίας παραμένει ασαφής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από τη σύλληψή του, τον Μάρτιο του 2017, δεν έχει επιτραπεί στον κ. Mansoor, να έρθει σε οποιαδήποτε επαφή με την οικογένεια του, ενώ του έχουν επιτραπεί έκτοτε μόλις τέσσερεις επισκέψεις της συζύγου του· λαμβάνοντας υπόψη ότι παραμένει σε απομόνωση από τη σύλληψή του και σύμφωνα με καταγγελίες έχει υποστεί βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις αρχές των ΗΑΕ, κρατείται στη φυλακή Al Sadr στο Άμπου Ντάμπι·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι φαίνεται πως ο κ. Mansoor δεν μπόρεσε να διορίσει ανεξάρτητο δικηγόρο της επιλογής του, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι μπορεί να το πράξει· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο αποτελεί βασικό δικαίωμα για οποιονδήποτε κρατούμενο, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του Αραβικού Χάρτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τον οποίο έχουν κυρώσει τα ΗΑΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ahmed Mansoor παρενοχλείτο και διωκόταν από τις αρχές των ΗΑΕ για περισσότερα από έξι χρόνια, ενώ έχει επανειλημμένα αντιμετωπίσει σωματικές επιθέσεις, απειλές για τη ζωή του, αλλά και φυσική και ηλεκτρονική παρακολούθηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από επτά μήνες προσωρινής κράτησης καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών για «εξύβριση αξιωματούχων», το 2011, σε μια δίκη που θεωρήθηκε άδικη· λαμβάνοντας υπόψη ότι αφέθηκε ελεύθερος μετά από οκτώ μήνες, κατόπιν προεδρικής χάρης, ωστόσο οι αρχές δεν του επέστρεψαν ποτέ το διαβατήριό του, υποβάλλοντάς τον σε εκ των πραγμάτων ταξιδιωτική απαγόρευση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από τη σύλληψή του, ο κ. Mansoor ήταν ένας από τους 133 που υπέγραψαν έκκληση για καθολικές και άμεσες εκλογών στα ΗΑΕ, και για την ανάθεση νομοθετικών εξουσιών στο Ομοσπονδιακό Εθνικό Συμβούλιο, ένα συμβουλευτικό όργανο της κυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη επίσης ότι ο Mansoor διαχειριζόταν ένα διαδικτυακό φόρουμ με ονομασία Al-Hewar al-Emarati, το οποίο ασκούσε κριτική στην κυβερνητική πολιτική και την ηγεσία των ΗΑΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και δραστήριος συντελεστής των μηχανισμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κάτοικοι των ΗΑΕ οι οποίοι έχουν εκφραστεί για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων κινδυνεύουν σοβαρά από αυθαίρετη κράτηση, φυλάκιση και βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διώξεις εναντίον του ειρηνικού ακτιβισμού που επιδιώκει συνταγματική αναθεώρηση και μεταρρύθμιση στα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων συνεχίζονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις στα μέλη της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών φίμωσης, φυλάκισης ή παρενόχλησης ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δημοσιογράφων, δικηγόρων και άλλων αποτελεί εξαιρετικά συνηθισμένο φαινόμενο κατά τα τελευταία έτη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για την ανεξαρτησία των δικαστών και των δικηγόρων δήλωσε, μετά από επίσκεψή της στα ΗΑΕ το 2014 ότι οι δικηγόροι που αναλαμβάνουν υποθέσεις σχετικές με την κρατική ασφάλεια έχουν «δεχθεί παρενοχλήσεις και απειλές, και τους έχει ασκηθεί πίεση»· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατήγγειλε επίσης πως το «δικαστικό σύστημα παραμένει υπό τον de facto έλεγχο του εκτελεστικού βραχίονα της κυβέρνησης»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει γίνει γνωστό πως κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν εξαγωγές διαφόρων τεχνολογιών κυβερνοεπιτήρησης σε χώρες με πολύ κακό ιστορικό ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των ΗΑΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΗΑΕ εξακολουθούν να εφαρμόζουν τη θανατική ποινή· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκκρεμεί θανατική ποινή για τουλάχιστον 19 ανθρώπους και ότι το 2017 έγινε μία εκτέλεση·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την παρενόχληση και την κράτηση του Ahmed Mansoor, καθώς και όλων των άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με μόνη αιτία το έργο τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη χρήση του δικαιώματός τους στην ελεύθερη έκφραση τόσο στο επιγραμμικά όσο και απογραμμικά· καλεί τις αρχές των ΗΑΕ να πραγματοποιήσουν διεξοδικές και αμερόληπτες έρευνες για τις επιθέσεις εναντίον παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να προσαχθούν οι δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης·

2.  καλεί τις αρχές να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων τον κ. Mansoor και να αποσύρουν όλες τις κατηγορίες εναντίον του, καθώς πρόκειται για κρατούμενο συνείδησης που κρατείται για τον μόνο λόγο ότι άσκησε ειρηνικά το δικαίωμά του στην ελευθερία της έκφρασης, μεταξύ άλλων μέσω του έργου του στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επιπλέον, ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των κρατουμένων συνείδησης των ΗΑΕ και την απόσυρση όλων των κατηγοριών εναντίον τους·

3.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Ahmed Mansoor έχει υποστεί κάθε είδους βασανιστήρια ή κακοποίηση κατά την κράτησή του και κρατείται σε απομόνωση· καλεί τις αρχές να διερευνήσουν αυτούς τους ισχυρισμούς, να του χορηγήσουν άμεση και τακτική πρόσβαση σε δικηγόρο, στην οικογένειά του, και σε κάθε ιατρική φροντίδα την οποία ενδεχομένως χρειάζεται· υπενθυμίζει στις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ότι η παρατεταμένη και απροσδιορίστου χρόνου απομόνωση μπορεί να συνιστά βασανιστήριο ή άλλου είδους σκληρή ή ταπεινωτική μεταχείριση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ότι η έλλειψη εντάλματος σύλληψης ή άλλου δικαστικού ελέγχου στη σύλληψη και την κράτησή του συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών αρχών της προσήκουσας διαδικασίας βάσει του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.  καλεί τις αρχές των ΗΑΕ να διασφαλίσουν ότι οι κρατούμενοι που θεωρείται ότι παραβίασαν τον νόμο υπόκεινται σε ελεύθερη και δίκαιη δίκη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

5.  καλεί τα ΗΑΕ να αναθεωρήσουν τον ομοσπονδιακό νόμο για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος, ώστε να συμμορφωθεί με τα διεθνή πρότυπα που σχετίζονται με το δικαίωμα κάθε προσώπου να αναζητά, να λαμβάνει, να διαδίδει και να κοινοποιεί πληροφορίες και ιδέες σε τρίτους, με το δικαίωμα στην ελευθερία της άποψης, της έκφρασης και της πληροφόρησης, με την πρόσβαση στο διαδίκτυο και με το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα· καλεί τις αρχές των ΗΑΕ να τροποποιήσουν τον αντιτρομοκρατικό νόμο, τον νόμο κατά του κυβερνοεγκλήματος, του 2012, και τον ομοσπονδιακό νόμο αριθ. 2/2008, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για τη δίωξη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

6.  καλεί τις αρχές των ΗΑΕ να σταματήσουν κάθε μορφή παρενόχλησης εναντίον προσώπων και να αποσύρουν άμεσα τον ταξιδιωτικό αποκλεισμό των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και επιμένει ότι πρέπει να εγγυώνται, σε κάθε περίσταση, πως οι προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα ΗΑΕ θα είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας τις νόμιμες δραστηριότητές τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τόσο στο εσωτερικό όσο και εκτός της χώρας τους, χωρίς φόβο αντιποίνων·

7.  ζητεί να επιβληθεί σε ολόκληρη την ΕΕ απαγόρευση εξαγωγής, πώλησης, αναβάθμισης και συντήρησης κάθε μορφής εξοπλισμού ασφαλείας στα ΗΑΕ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται για εσωτερική καταστολή, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας επιτήρησης του διαδικτύου· εκφράζει την ανησυχία του για τη διαρκώς αυξανόμενη χρήση ορισμένων τεχνολογιών κυβερνοεπιτήρησης διπλής χρήσης εναντίον ακτιβιστών και δημοσιογράφων· επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για την επικαιροποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τον έλεγχο των εξαγωγών ειδών διπλής χρήσης·

8.  εκφράζει την ανησυχία του για τον αυξανόμενο αριθμό των προσώπων που τιμωρούνται για τη συνεργασία τους με τον ΟΗΕ και τα διάφορα όργανά του· καλεί τις αρχές των ΗΑΕ να παύσουν την παρακώλυση και την παρενόχληση των ατόμων που δραστηριοποιούνται στους διάφορους μηχανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του ΟΗΕ· επιπλέον, καλεί τις αρχές να επιτρέψουν σε εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, διεθνείς ΜΚΟ ή υπαλλήλους της ΕΕ να επισκεφθούν τον κ. Mansoor·

9.  ζητεί μεγαλύτερες ελευθερίες στα ΗΑΕ· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να σεβαστούν τα ΗΑΕ τις διεθνείς τους υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο ανθρώπινων δικαιωμάτων και καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν την προστασία της ελευθερίας του λόγου, της σκέψης και της έκφρασης τόσο επιγραμμικά όσο και απογραμμικά, για όλους τους πολίτες τους, και να συμμορφωθούν με όλες τις διατάξεις της διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τους Υπερασπιστές των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ειδικότερα δε με τα άρθρα 1, 6 παράγραφος α) και 2· τονίζει ότι οι ελευθερίες αυτές δεν διασφαλίζονται μόνο από τα οικουμενικά μέσα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και από τον Αραβικό Χάρτη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του οποίου είναι συμβαλλόμενο μέλος τα ΗΑΕ·

10.  καλεί τα ΗΑΕ να επιβεβαιώσουν την πρόθεσή τους να «τηρούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα για την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», κυρώνοντας το ICCPR και τα προαιρετικά πρωτόκολλά του, και απευθύνοντας μόνιμη πρόσκληση για επίσκεψη στη χώρα σε όλους τους εντολοδόχους ειδικών διαδικασιών του ΟΗΕ·

11.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ, την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν ισχυρή δημόσια θέση απέναντι στην κατάφωρη αυτή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων απαιτώντας την απελευθέρωση του κ. Mansoor σε όλες τις επαφές τους με τις αρχές των ΗΑΕ· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Αμπού Ντάμπι να παράσχει κάθε κατάλληλη στήριξη στον Ahmed Mansoor, μεταξύ άλλων με επισκέψεις στις φυλακές, παρακολούθηση της δίκης και παροχή νομικής ή κάθε άλλης συνδρομής που ενδέχεται να έχει ανάγκη· καλεί την ΕΥΕΔ να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις ενέργειες που έχουν αναληφθεί μέχρι τώρα από την αντιπροσωπεία της ΕΕ για τη στήριξη του κ. Mansoor·

12.  καλεί την ΕΥΕΔ να προτείνει, και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν, στοχευμένα μέτρα της ΕΕ σχετικά με τις σοβαρές παραβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

13.  επαναλαμβάνει την πλήρη αντίθεσή του στη θανατική ποινή και ζητεί μορατόριουμ για την κατάργησή της·

14.  ενθαρρύνει τον διαρκή διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών και των ΗΑΕ· θεωρεί ότι οι τακτικές διακοινοβουλευτικές συναντήσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και των εταίρων στην περιοχή αποτελούν σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη εποικοδομητικού και ειλικρινούς διαλόγου επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος· τονίζει ότι οι διακοινοβουλευτικές συζητήσεις δεν θα πρέπει να επικεντρώνονται μόνο σε ζητήματα ασφάλειας και εμπορίου, αλλά να συμπεριλαμβάνουν ζητήματα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως θέματα καίριας σημασίας·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στα Κοινοβούλια και τις Κυβερνήσεις των Κρατών Μελών, στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου· ζητεί να μεταφραστεί το παρόν ψήφισμα στα Αραβικά.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Οκτωβρίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου