Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B8-0456/2018Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B8-0456/2018

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Arabiemiirikunnista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansonin tilanteesta

3.10.2018 - (2018/2862(RSP))

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:
B8-0456/2018 (Verts/ALE)
B8-0459/2018 (S&D)
B8-0462/2018 (ALDE)
B8-0467/2018 (GUE/NGL)

Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta
Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán GUE/NGL-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta
Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir, Monica Macovei

Menettely : 2018/2862(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B8-0456/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B8-0456/2018
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Arabiemiirikunnista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin tilanteesta

(2018/2862(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–    ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa, muun muassa 26. lokakuuta 2012 antamansa päätöslauselman Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ihmisoikeustilanteesta[1],

–    ottaa huomioon ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtajan 4. kesäkuuta 2018 antaman lausunnon, jossa tuomitaan Ahmed Mansoorille langetettu kymmenen vuoden vankeusrangaistus.

–    ottaa huomioon Yhdistyneiden arabiemiirikuntien perustuslain 30 pykälän,

–    ottaa huomioon Arabiliiton ihmisoikeusperuskirjan, jonka osapuoli Yhdistyneet arabiemiirikunnat on,

–    ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n strategiakehyksen ja toimintasuunnitelman 2015–2019,

–    ottaa huomioon 16. lokakuuta 2017 annetut neuvoston päätelmät ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan toimintasuunnitelman väliarvioinnista,

–    ottaa huomioon vuonna 2004 laaditut ja vuonna 2008 ajantasaistetut ihmisoikeuksien puolustajia koskevat Euroopan unionin suuntaviivat,

–    ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusasiantuntijoiden 12. kesäkuuta 2018 antaman lausunnon, jossa he vaativat vangitun ihmisoikeuksien puolustajan Ahmed Mansoorin välitöntä vapauttamista,

–    ottaa huomioon Brysselissä 18. heinäkuuta 2016 pidetyn Euroopan unionin ja Persianlahden arabimaiden yhteistyöneuvoston 25. yhteisneuvoston ja ministerikokouksen yhteispuheenjohtajien lausunnon,

–    ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–    ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, joiden osapuoli Yhdistyneet arabiemiirikunnat on,

–    ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan,

A.    ottaa huomioon, että Yhdistyneiden arabiemiirikuntien turvallisuusviranomaiset pidättivät Ahmed Mansoorin maaliskuussa 2017; toteaa, että Mansoor on tunnettu ihmisoikeusaktivisti, jolle myönnettiin vuonna 2015 Martin Ennals -palkinto ihmisoikeuksien puolustamisesta; huomauttaa, että Mansoor saattoi olla viimeinen Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ihmisoikeusaktivisti, jolla oli ollut mahdollisuus arvostella viranomaisia julkisesti;

B.    toteaa, että Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ulkoasiain ja kansainvälisen yhteistyön ministeriö selitti 29. maaliskuuta 2017 annetussa lausunnossa, että sähköisistä rikoksista vastaava syyttäjänvirasto määräsi Ahmed Mansoorin vangittavaksi väärän ja harhaanjohtavan tiedon levittämisestä internetissä epäluulon ja ahdasmielisyyden ilmapiirin luomiseksi; toteaa, että tästä ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaisten muista virallisista lausunnoista ilmenee, että ainoana syynä Mansoorin pidättämiselle, oikeudenkäynnille ja tuomitsemiselle oli hänen internetissä esittämiensä mielipiteenilmausten sisältö ja että häntä vastaan nostetut syytteet perustuvat Yhdistyneiden arabiemiirikuntien vuodelta 2012 peräisin olevan kyberrikoksia koskevan lain väitettyyn rikkomiseen; toteaa, että tämä sortava laki on antanut Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaisille mahdollisuuden hiljentää ihmisoikeuksien puolustajat ja siinä säädetään pitkistä vankeusrangaistuksista ja ankarista taloudellisista seuraamuksista henkilöille, jotka arvostelevat maan valtaapitäviä;

C.    toteaa YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston arvioineen, että Ahmed Mansoorin pidättäminen ja pitäminen vangittuna salaisessa paikassa saattaa olla kostotoimi hänen yhteistyöstään YK:n ihmisoikeusmekanismien kanssa sekä hänen sosiaalisessa mediassa, esimerkiksi Twitterissä, ilmaisemistaan mielipiteistä ja siitä, että hän on toiminut aktiivisesti muun muassa Persianlahden maiden ihmisoikeuskeskuksen jäsenenä;

D.    ottaa huomioon, että ryhmä, johon kuuluu YK:n ihmisoikeusasiantuntijoita, on vaatinut Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallitusta vapauttamaan Mansoorin ja kuvannut hänen pidätystään suoraksi hyökkäykseksi Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa toimivien ihmisoikeuksien puolustajien oikeutettua työtä vastaan;

E.    ottaa huomioon, että Ahmed Mansoor tuomittiin 29. toukokuuta 2018 Abu Dhabissa pidetyn räikeän epäoikeudenmukaisen oikeudenkäynnin jälkeen kymmeneksi vuodeksi vankeusrangaistukseen hänen käytettyään Twitter-viestien avulla oikeuttaan sananvapauteen; toteaa, että hänelle määrättiin myös miljoonan Yhdistyneiden arabiemiirikuntien dirhamin (232 475 euron) sakko ja hänet määrättiin vapauttamisensa jälkeen kolmeksi vuodeksi valvontaan; ottaa huomioon, että Mansoor on valittanut tuomiostaan mutta muutoksenhakukäsittelyn ajankohta on edelleen epäselvä;

F.    ottaa huomioon, että tultuaan pidätetyksi maaliskuussa 2017 Mansoor ei saatujen tietojen mukaan ole saanut pitää minkäänlaista yhteyttä perheeseensä ja hänen vaimonsa on saanut vierailla hänen luonaan vain neljä kertaa hänen pidättämisensä jälkeen; ottaa huomioon, että hänen kerrotaan olleen pidätyksestään lähtien erillään muista vangeista ja hänen väitetään joutuneen kidutetuksi; ottaa huomioon, että Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaisten mukaan häntä pidetään vangittuna Al Sadrin vankilassa Abu Dhabissa;

G.    toteaa, että vaikuttaa siltä, että Mansoor ei ole voinut nimittää itse valitsemaansa riippumatonta asianajajaa huolimatta hallituksen vakuutuksista, joiden mukaan hän saa näin tehdä; ottaa huomioon, että oikeus saada tavata asianajajaa on Yhdistyneiden arabiemiirikuntien ratifioiman Arabiliiton ihmisoikeusperuskirjan 16 artiklan mukaan kaikkien pidätettyjen perusoikeus;

H.    ottaa huomioon, että Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaiset ovat ahdistelleet ja vainonneet Ahmed Mansooria yli kuuden vuoden ajan ja hän on toistuvasti joutunut fyysisten hyökkäysten, tappouhkausten sekä fyysisen ja elektronisen valvonnan kohteeksi; ottaa huomioon, että vietettyään seitsemän kuukautta tutkintavankeudessa hänet tuomittiin vuonna 2011 kolmeksi vuodeksi vankeuteen ”virkamiesten solvaamisesta” epäoikeudenmukaiseksi katsotussa oikeudenkäynnissä; ottaa huomioon, että hänet vapautettiin kahdeksan kuukauden kuluttua presidentin armahdettua hänet mutta viranomaiset eivät koskaan palauttaneet hänen passiaan, joten hän oli tosiasiallisessa matkustuskiellossa;

I.    ottaa huomioon, että ennen pidätystään Mansoor allekirjoitti yhdessä 133 muun henkilön kanssa vetoomuksen, jossa vaadittiin yleisten ja välittömien vaalien järjestämistä Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa sekä lainsäädäntövallan antamista hallituksen neuvoa-antavana elimenä toimivalle kansalliselle liittoneuvostolle; ottaa huomioon, että Mansoor myös ylläpiti Al-Hiwar al-Emarati -nimistä verkkofoorumia, jossa arvosteltiin Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallituksen politiikkaa ja johtajia; toteaa, että hän on Human Rights Watch -järjestön Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan neuvoa-antavan komitean jäsen ja on aktiivisesti tekemisissä YK:n ihmisoikeusmekanismien kanssa;

J.    ottaa huomioon, että ihmisoikeuskysymyksistä puhuneet Yhdistyneiden arabiemiirikuntien asukkaat ovat vakavassa vaarassa joutua mielivaltaisen pidätyksen kohteeksi, vangituiksi ja kidutetuiksi; ottaa huomioon, että tukahduttamistoimet perustuslakiuudistusta ja ihmisoikeuskysymyksiä koskevaa uudistusta vaativia rauhanomaisia aktivisteja vastaan ovat edelleen käynnissä; toteaa, että kansalaisyhteiskunnan toimijoiden vastaiset hyökkäykset, kuten ihmisoikeusaktivistien, toimittajien, asianajajien ja muiden henkilöiden hiljentämis-, vangitsemis- tai häirintäpyrkimykset, ovat viime vuosina vain yleistyneet;

K.    ottaa huomioon, että tuomareiden ja lakimiesten riippumattomuutta käsittelevä YK:n erityisraportoija totesi vierailtuaan Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa vuonna 2014, että valtion turvallisuuteen liittyviä asioita hoitavia asianajajia on ahdisteltu, uhkailtu ja painostettu; toteaa hänen tuominneen sen, että oikeusjärjestelmä on edelleen tosiasiallisesti valtion toimeenpanoelinten hallinnassa;

L.    toteaa, että on saatu näyttöä siitä, että EU:n jäsenvaltiot ovat hyväksyneet erilaisten kybervalvontatekniikoiden viennin maihin, joiden ihmisoikeustilanne on pöyristyttävä, myös Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin;

M.    ottaa huomioon, että Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa on edelleen käytössä kuolemanrangaistus; ottaa huomioon, että kuolemantuomion täytäntöönpanoa odottaa tällä hetkellä 19 ihmistä ja vuonna 2017 teloitettiin yksi henkilö;

1.    tuomitsee jyrkästi Ahmed Mansoorin ja kaikkien muiden ihmisoikeuksien puolustajien häirinnän, vainon ja vangitsemisen yksinomaan heidän ihmisoikeustyönsä vuoksi ja siksi, että he ovat käyttäneet oikeuttaan sananvapauteen sekä verkossa että verkon ulkopuolella; vaatii Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaisia tutkimaan perusteellisesti ja puolueettomasti kansalaisyhteiskunnan toimijoita vastaan tehdyt hyökkäykset, jotta rikoksentekijät voitaisiin saattaa oikeuden eteen;

2.    kehottaa viranomaisia vapauttamaan Mansoorin välittömästi ja ehdoitta ja luopumaan kaikista häntä vastaan nostetuista syytteistä, koska hän on mielipidevanki, joka on vangittu yksinomaan siksi, että hän on käyttänyt rauhanomaisesti oikeuttaan sananvapauteen muun muassa ihmisoikeustyössään; vaatii vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki Yhdistyneiden arabiemiirikuntien mielipidevangit ja luopumaan kaikista heitä vastaan nostetuista syytteistä;

3.    ilmaisee syvän huolensa tiedoista, joiden mukaan Ahmed Mansoor on joutunut vankeusaikanaan kidutuksen tai pahoinpitelyn kohteeksi ja että häntä pidetään erillään muista vangeista; kehottaa viranomaisia tutkimaan nämä väitteet ja antamaan hänelle välittömästi oikeuden tavata säännöllisesti asianajajaa ja perhettään sekä saada mahdollisesti tarvitsemaansa sairaanhoitoa; muistuttaa Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaisia siitä, että määräämättömän ajan jatkuva pitkittynyt yksinäisyysrangaistus voi ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden mukaan olla kidutuksen tai muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun muoto ja että pidätysmääräyksen puuttuminen tai puutteellinen oikeudellinen valvonta pidätyksen ja vangitsemisen yhteydessä on ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden mukaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusperiaatteiden vastaista;

4.    kehottaa Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaisia varmistamaan, että pidätettyihin, joiden katsotaan rikkoneen lakia, sovelletaan oikeudenmukaista menettelyä ja heille annetaan kansainvälisten normien mukainen vapaa ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti;

5.    kehottaa Yhdistyneitä arabiemiirikuntia tarkistamaan kyberrikosten torjuntaa koskevaa liittovaltion lakia niin, että se vastaa kansainvälisiä normeja, jotka koskevat jokaisen oikeutta pyytää, vastaanottaa, levittää ja jakaa tietoa ja ajatuksia muille, oikeutta mielipiteenvapauteen, sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen, internetiin pääsyä ja oikeutta yksityisyyteen; kehottaa Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaisia muuttamaan terrorismin vastaista lakia, vuoden 2012 kyberrikoslakia ja liittovaltion lakia nro 2/2008, joita käytetään toistuvasti ihmisoikeuksien puolustajien vastaisissa syytetoimissa;

6.    kehottaa Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaisia lopettamaan kaikenlaisen yksittäisiin henkilöihin kohdistuvan häirinnän sekä poistamaan välittömästi ihmisoikeuksien puolustajien matkustuskiellon ja edellyttää viranomaisten takaavan kaikissa olosuhteissa, että Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa toimivat ihmisoikeuksien puolustajat pystyvät harjoittamaan oikeutettua ihmisoikeustoimintaansa sekä maan sisällä että sen ulkopuolella ilman pelkoa kostotoimista;

7.    kehottaa ottamaan käyttöön EU:n laajuisen kiellon, joka koskee kaikkien sellaisten turvallisuusvarusteiden vientiä ja myyntiä Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin sekä päivittämistä ja kunnossapitoa, joita voidaan käyttää tai joita käytetään kansallisissa tukahduttamistoimissa, mukaan lukien internetin valvontateknologia; ilmaisee huolensa tiettyjen kybervalvontaan käytettävien kaksikäyttöteknologioiden jatkuvasti lisääntyvästä käytöstä aktivisteja ja toimittajia vastaan; on tämän osalta tyytyväinen EU:n toimielinten käynnissä olevaan työhön kaksikäyttötuotteiden viennin valvontaa koskevan asetuksen päivittämiseksi;

8.    on huolestunut siitä, että yhä useampia ihmisiä rangaistaan yhteistyöstä YK:n ja sen eri elinten kanssa; kehottaa Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaisia lopettamaan YK:n ihmisoikeusmekanismien kanssa tekemisissä olevien henkilöiden toiminnan estämisen ja häirinnän; kehottaa lisäksi viranomaisia sallimaan YK:n asiantuntijoiden, kansainvälisten kansalaisjärjestöjen tai EU:n virkamiesten pääsyn Mansoorin luo;

9.    vaatii Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin lisää vapauksia; korostaa, että on tärkeää, että Yhdistyneet arabiemiirikunnat noudattaa ihmisoikeuksia koskevan oikeuden mukaisia kansainvälisiä velvoitteitaan, ja vaatii viranomaisia varmistamaan, että kaikkien Yhdistyneiden arabiemiirikuntien kansalaisten sanan-, ajatuksen- ja ilmaisunvapautta suojellaan sekä verkossa että verkon ulkopuolella, ja noudattamaan kaikkia ihmisoikeuksien puolustajia koskevan Yhdistyneiden kansakuntien julistuksen määräyksiä ja erityisesti sen 1 artiklaa, 6 artiklan a alakohtaa ja 12 artiklan 2 kohtaa; korostaa, että yleismaailmallisten ihmisoikeussopimusten lisäksi nämä vapaudet taataan myös Arabiliiton ihmisoikeusperuskirjassa, jonka osapuoli Yhdistyneet arabiemiirikunnat on;

10.    kehottaa Yhdistyneitä arabiemiirikuntia vahvistamaan aikomuksensa ”noudattaa korkeimpia standardeja ihmisoikeuksien edistämisessä ja suojelemisessa” ratifioimalla kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ja sen valinnaiset pöytäkirjat sekä esittämällä kaikille YK:n erityistoimenpiteiden toimeksiantojen haltijoille pysyvän vierailukutsun;

11.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, EU:ta ja sen jäsenvaltioita tuomitsemaan voimakkaasti ja julkisesti tämän ihmisoikeuksien räikeän luokkauksen muun muassa vaatimalla Mansoorin vapauttamista kaikissa yhteyksissään Yhdistyneiden arabiemiirikuntien viranomaisiin; kehottaa EU:n edustustoa Abu Dhabissa tarjoamaan Ahmed Mansoorille kaiken asianmukaisen tuen, mukaan lukien vankilakäynnit, oikeudenkäynnin seuranta sekä hänen mahdollisesti tarvitsemansa oikeudellinen tai muunlainen apu; kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa raportoimaan Euroopan parlamentille toimista, joita EU:n edustusto on tähän mennessä toteuttanut Mansoorin tukemiseksi;

12.    kehottaa ulkosuhdehallintoa ehdottamaan ja jäsenvaltioita toteuttamaan vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin liittyviä EU:n kohdennettuja toimenpiteitä;

13.    toteaa jälleen vastustavansa kuolemanrangaistusta kaikissa olosuhteissa ja vaatii keskeyttämään kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon ja ottamaan tavoitteeksi sen poistamisen;

14.    kannustaa jatkamaan EU:n, sen jäsenvaltioiden ja Yhdistyneiden arabiemiirikuntien välistä vuoropuhelua; katsoo, että Euroopan parlamentin ja sen Persianlahden alueen kumppaneiden säännölliset parlamenttien väliset kokoukset tarjoavat merkittävän foorumin rakentavan ja rehellisen vuoropuhelun kehittämiseksi yhteistä huolta aiheuttavista kysymyksistä; korostaa, että parlamenttien välisissä keskusteluissa ei pitäisi keskittyä pelkästään turvallisuus- ja kauppakysymyksiin vaan niissä olisi käsiteltävä myös ihmisoikeuksien kunnioittamista yhtenä keskeisenä keskustelunaiheena;

15.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Yhdistyneiden arabiemiirikuntien hallitukselle ja parlamentille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, komissiolle, ihmisoikeuksista vastaavalle Euroopan unionin erityisedustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille, Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetulle sekä Persianlahden yhteistyöneuvoston jäsenvaltioiden hallituksille; pyytää, että tämä päätöslauselma käännetään arabiaksi.

Päivitetty viimeksi: 3. lokakuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö