Proċedura : 2018/2862(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : RC-B8-0456/2018

Testi mressqa :

RC-B8-0456/2018

Dibattiti :

PV 04/10/2018 - 5.1
PV 04/10/2018 - 5.2
CRE 04/10/2018 - 5.1
CRE 04/10/2018 - 5.2

Votazzjonijiet :

PV 04/10/2018 - 7.2

Testi adottati :

P8_TA(2018)0376

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA
PDF 437kWORD 54k
3.10.2018
PE624.134v01-00}
PE624.137v01-00}
PE624.140v01-00}
PE624.145v01-00} RC1
 
B8-0456/2018}
B8-0459/2018}
B8-0462/2018}
B8-0467/2018} RC1

imressqa skont l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura

li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

B8-0456/2018 (Verts/ALE)

B8-0459/2018 (S&D)

B8-0462/2018 (ALDE)

B8-0467/2018 (GUE/NGL)


dwar l-Emirati Għarab Magħquda, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem Ahmed Mansoor (2018/2862(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri f'isem il-Grupp S&D
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE
Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán f'isem il-Grupp GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero, Jordi Solé f'isem il-Grupp Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi f'isem il-Grupp EFDD
Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir, Monica Macovei

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-Emirati Għarab Magħquda, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem Ahmed Mansoor (2018/2862(RSP))  

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu, inkluża dik tas-26 ta' Ottubru 2012 dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Emirati Għarab Magħquda(1),

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-President tas-Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-4 ta' Ġunju 2018, li fiha kkundanna s-sentenza ta' 10 snin ħabs mogħtija lil Ahmed Mansoor,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 30 tal-Kostituzzjoni tal-Emirati Għarab Magħquda (EGħM),

–  wara li kkunsidra l-Karta Għarbija dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, li l-EGħM huma parti fiha,

–  wara li kkunsidra l-Qafas Strateġiku u l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija 2015-2019,

–  wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-16 ta' Ottubru 2017 dwar ir-Rieżami ta' Nofs it-Terminu tal-Pjan ta' Azzjoni dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u d-Demokrazija,

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-2004, kif aġġornati fl-2008,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Esperti tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU tat-12 ta' Ġunju 2018, li fiha talbu l-ħelsien immedjat tad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem Ahmed Mansoor mill-ħabs,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tat-18 ta' Lulju 2016 maħruġa mill-Kopresidenti tal-25 sessjoni tal-Kunsill Konġunt u l-Laqgħa Ministerjali tal-Unjoni Ewropea u tal-Kunsill ta' Kooperazzjoni għall-Istati Għarab tal-Golf fi Brussell,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

–  wara li kkunsidra l-Konvenzjoni Kontra t-Tortura u Trattament jew Pieni Krudili, Inumani jew Degradanti oħra u l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi (ICCPR), li l-EGħM huma parti fihom,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 135 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi Ahmed Mansoor ġie arrestat mill-uffiċjali tas-sigurtà tal-EGħM f'Marzu 2017; billi Mansoor huwa attivist prominenti tad-drittijiet tal-bniedem u fl-2015 rebaħ il-Premju Martin Ennals għad-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem; billi huwa jaf kien l-aħħar difensur tad-drittijiet tal-bniedem fl-EGħM li kien irnexxielu jikkritika lill-awtoritajiet pubblikament;

B.  billi, fi stqarrija maħruġa fid-29 ta' Marzu 2017, il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u l-Kooperazzjoni Internazzjonali tal-EGħM spjega li "l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku għar-Reati Elettroniċi ordna l-arrest tas-Sur Ahmed Mansoor, akkużat li xerred informazzjoni falza u qarrieqa fuq l-Internet b'aġenda mmirata għat-tixrid tal-antipatija u s-settarjaniżmu"; billi din u stqarrijiet uffiċjali oħra tal-awtoritajiet tal-EGħM jindikaw li l-unika raġuni għall-arrest, il-proċess u l-kundanna fil-konfront tiegħu kien il-kontenut ta' dak li esprima online, u l-akkużi kontra tiegħu huma bbażati fuq l-allegat ksur tal-liġi repressiva dwar iċ-ċiberkriminalità adottata mill-EGħM fl-2012, li permezz tagħha l-awtoritajiet tal-EGħM jistgħu jsikktu lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u li tipprevedi sentenzi ta' ħabs twal u pieni finanzjarji ħorox għall-individwi li jikkritikaw lill-mexxejja tal-pajjiż;

C.  billi l-Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem wasal għall-konklużjoni li l-arrest u l-kustodja sigrieta ta' Ahmed Mansoor jistgħu jkunu att ta' tpattija għall-kollaborazzjoni tiegħu mal-mekkaniżmi tad-drittijiet tal-bniedem tan-NU u għall-fehmiet li esprima fuq il-midja soċjali, inkluż fuq Twitter, kif ukoll talli kien membru attiv ta' organizzazzjonijiet bħaċ-Ċentru tal-Golf għad-Drittijiet tal-Bniedem;

D.  billi grupp ta' esperti tan-NU fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem talab lill-Gvern tal-EGħM jeħles lil Mansoor mill-ħabs, u ddeskriva l-arrest tiegħu bħala attakk dirett fuq il-ħidma leġittima tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fl-EGħM;

E.  billi, fid-29 ta' Mejju 2018, Ahmed Mansoor ingħata sentenza ta' 10 snin ħabs talli, wara proċess ġudizzjarju inġust għall-aħħar f'Abu Dhabi, eżerċita d-dritt tiegħu għal-libertà tal-kelma permezz ta' Twitter; billi ngħata wkoll multa ta' miljun dirham tal-EGħM (EUR 232 475) u tqiegħed taħt sorveljanza għal tliet snin wara li jinħeles; billi Mansoor appella s-sentenza, iżda ż-żmien li jieħu l-proċess tal-appell għadu mhux ċar;

F.  billi xi rapporti jgħidu li, mindu ġie arrestat f'Marzu 2017, Mansoor ma tħalla jagħmel l-ebda forma ta' kuntatt mal-familja tiegħu, u martu ngħatat l-opportunità żżuru erba' darbiet biss minn dakinhar; billi xi rapporti jgħidu li, mindu ġie arrestat, baqa' jinżamm f'iżolament u, allegatament, ġie ttorturat; billi, skont l-awtoritajiet tal-EGħM, qed jinżamm fil-ħabs ta' Al Sadr f'Abu Dhabi;

G.  billi jidher li Mansoor ma tħalliex iqabbad avukat indipendenti tal-għażla tiegħu minkejja li l-gvern qal li jista' jagħmel hekk; billi l-assistenza ta' avukat hija wieħed mid-drittijiet bażiċi ta' kull persuna arrestata, kif stipulat fl-Artikolu 16 tal-Karta Għarbija dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, ratifikata mill-EGħM;

H.  billi Ahmed Mansoor ilu jiġi intimidat u ppersegwitat mill-awtoritajiet tal-EGħM għal aktar minn sitt snin u kemm-il darba kellu jħabbat wiċċu ma' attakki fuq persuntu, theddid fuq ħajtu u sorveljanza fiżika u elettronika; billi, wara seba' xhur ta' arrest preventiv, ġie kkundannat tliet snin ħabs talli fl-2011 "insulta lill-uffiċjali" fi proċess ġudizzjarju meqjus inġust; billi wara tmien xhur ingħata maħfra presidenzjali u nħeles, iżda l-awtoritajiet qatt ma tawh lura l-passaport u b'hekk imponewlu divjet de facto fuq l-ivvjaġġar;

I.  billi, qabel ġie arrestat, Mansoor kien fost il-133 persuna li ffirmaw petizzjoni biex jiġu organizzati elezzjonijiet universali u diretti fl-EGħM u biex il-Kunsill Nazzjonali Federali, bord konsultattiv tal-gvern, jingħata poteri leġiżlattivi; billi Mansoor kien ukoll jamministra l-forum online Al-Hiwar al-Emarati, li kien jikkritika l-politika u l-mexxejja tal-gvern tal-EGħM; billi Mansoor huwa membru tal-Kumitat Konsultattiv għal-Lvant Nofsani u l-Afrika ta' Fuq tal-Human Rights Watch u huwa involut attivament fil-mekkaniżmi tad-drittijiet tal-bniedem tan-NU;

J.  billi r-residenti tal-EGħM li tkellmu dwar kwistjonijiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem qegħdin f'riskju serju ta' arrest arbitrarju, priġunerija u tortura; billi t-trażżin tal-attiviżmu paċifiku favur riforma kostituzzjonali u b'rabta ma' kwistjonijiet relatati mad-drittijiet tal-bniedem għadu għaddej; billi l-attakki fuq il-membri tas-soċjetà ċivili, inklużi l-isforzi biex l-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem, il-ġurnalisti, l-avukati u oħrajn jissikktu, jintefgħu l-ħabs u jingħataw fastidju saru dejjem aktar komuni f'dawn l-aħħar snin;

K.  billi, wara ż-żjara tagħha fl-EGħM fl-2014, ir-Rapporteur Speċjali tan-NU dwar l-Indipendenza tal-Imħallfin u l-Avukati qalet li l-avukati li jaħdmu fuq kawżi relatati mas-sigurtà tal-istat "ġew intimidati, mhedda u saritilhom pressjoni"; billi hija kkundannat il-fatt li "s-sistema ġudizzjarja għadha de facto taħt il-kontroll tal-fergħa eżekuttiva tal-gvern";

L.  billi ħarġet evidenza li xi Stati Membri tal-UE approvaw l-esportazzjoni ta' diversi teknoloġiji ta' ċibersorveljanza lejn pajjiżi li għandhom storja diżastruża fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, fosthom l-EGħM;

M.  billi fl-EGħM għadha tingħata l-piena tal-mewt; billi bħalissa hemm mill-inqas 19-il persuna li nqatgħetilhom għall-mewt, u fl-2017 saret eżekuzzjoni waħda;

1.  Jikkundanna bil-qawwa kollha l-intimidazzjoni, il-persekuzzjoni u l-arrest ta' Ahmed Mansoor u tad-difensuri l-oħra tad-drittijiet tal-bniedem sempliċement għax jaħdmu fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem u għax jeżerċitaw id-dritt tagħhom li jesprimu ruħhom kemm online u kemm offline; iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-EGħM jinvestigaw b'mod imparzjali u fil-fond l-attakki kontra l-atturi tas-soċjetà ċivili sabiex min wettaqhom jitressaq quddiem il-ġustizzja;

2.  Jistieden lill-awtoritajiet jeħilsu lil Ahmed Mansoor immedjatament u bla kundizzjonijiet, u jwaqqgħu l-akkużi kollha miġjuba kontrih, għaliex qed jinżamm il-ħabs sempliċement minħabba t-twemmin tiegħu u talli eżerċita paċifikament id-dritt għal-libertà tal-espressjoni, inkluż permezz tal-ħidma tiegħu fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem; jappella wkoll biex il-priġunieri kollha li qegħdin il-ħabs fl-EGħM minħabba t-twemmin tagħhom jinħelsu immedjatament u bla kundizzjonijiet, u li jitwaqqgħu l-akkużi kollha miġjuba kontrihom;

3.  Jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar rapporti li Ahmed Mansoor ġie ttorturat jew maltrattat fil-ħabs, u li qed jinżamm f'iżolament; iħeġġeġ lill-awtoritajiet jinvestigaw dawn l-allegazzjonijiet u jagħtuh aċċess immedjat u regolari għal avukat, għal familtu u għal kwalunkwe kura medika li jista' jkollu bżonn; ifakkar lill-awtoritajiet tal-EGħM li, skont id-dritt internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem, l-iżolament indefinit u fit-tul jista' jikkostitwixxi forma ta' tortura jew trattament krudili, inuman jew degradanti ieħor, u li n-nuqqas ta' mandat ta' arrest jew kwalunkwe superviżjoni ġudizzjarja fl-arrest u l-kustodja tiegħu jirrappreżenta ksur tal-prinċipji fundamentali tal-proċess ġust skont id-dritt internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem;

4.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-EGħM jaraw li l-priġunieri li jkunu tqiesu li kisru l-liġi jgħaddu minn proċess ġust u jiġu pproċessati liberament u ġustament skont l-istandards internazzjonali;

5.  Jistieden lill-EGħM jirrevedu l-liġi federali dwar il-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità sabiex jagħmluha konformi mal-istandards internazzjonali b'rabta mad-dritt ta' kull persuna li tfittex, tirċievi, ixxerred u taqsam informazzjoni u ideat ma' ħaddieħor, id-dritt għal-libertà tal-opinjoni, tal-espressjoni u tal-informazzjoni, l-aċċess għall-internet u d-dritt għall-privatezza; iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-EGħM jemendaw il-liġi dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu, il-liġi tal-2012 dwar iċ-ċiberkriminalità u l-Liġi Federali Nru 2/2008, li kemm-il darba ntużaw biex jittieħdu passi kontra d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem;

6.  Jistieden lill-awtoritajiet tal-EGħM jwaqqfu kull forma ta' intimidazzjoni kontra l-individwi u jneħħu immedjatament id-divjet fuq l-ivvjaġġar fil-konfront tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, u jinsisti li jiggarantixxu li, f'kull ċirkustanza, id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem fl-EGħM jkunu jistgħu jwettqu l-attivitajiet leġittimi tagħhom fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem, kemm barra u kemm ġewwa l-pajjiżi, mingħajr biża' ta' tpattija;

7.  Jappella għal divjet mal-UE kollha fuq l-esportazzjoni, il-bejgħ, l-aġġornament u l-manutenzjoni ta' kwalunkwe forma ta' apparat tas-sigurtà li jintuża jew jista' jintuża għar-repressjoni interna fl-EGħM, inkluża t-teknoloġija ta' sorveljanza tal-internet; jesprimi t-tħassib tiegħu dwar l-użu dejjem akbar ta' ċerti teknoloġiji ta' ċibersorveljanza b'użu doppju fil-konfront tal-attivisti u l-ġurnalisti; jilqa', f'dan ir-rigward, l-isforzi kontinwi tal-istituzzjonijiet tal-UE biex jiġi aġġornat ir-regolament dwar il-kontroll tal-esportazzjoni ta' prodotti b'użu doppju;

8.  Jesprimi tħassib dwar l-għadd dejjem akbar ta' individwi li qed jiġu kkastigati talli jikkollaboraw man-NU u mal-korpi differenti tagħha; iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-EGħM ma jibqgħux ifixklu u jintimidaw lill-individwi involuti fid-diversi mekkaniżmi tad-drittijiet tal-bniedem tan-NU; iħeġġeġ lill-awtoritajiet, barra minn hekk, iħallu lill-esperti tan-NU, lill-NGOs internazzjonali jew lill-uffiċjali tal-UE jżuru lil Ahmed Mansoor;

9.  Jappella għal aktar libertajiet fl-EGħM; jissottolinja li huwa importanti li l-EgħM jirrispettaw l-obbligi internazzjonali tagħhom skont id-dritt tad-drittijiet tal-bniedem, u jħeġġeġ lill-awtoritajiet jaraw li l-libertà tal-kelma, tal-ħsieb u tal-espressjoni taċ-ċittadini kollha tal-EGħM tkun imħarsa kemm online u kemm offline, u li jirrispettaw id-dispożizzjonijiet kollha tad-Dikjarazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem, b'mod partikolari l-Artikoli 1, 6(a) u 12(2); jenfasizza li dawn il-libertajiet huma ggarantiti mhux biss mill-istrumenti universali tad-drittijiet tal-bniedem, iżda anke mill-Karta Għarbija dwar id-Drittijiet tal-Bniedem, li l-EGħM huma parti fiha;

10.  Jistieden lill-EGħM jikkonfermaw l-intenzjoni tagħhom li "jirrispettaw l-ogħla standards fil-promozzjoni u l-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem" billi jirratifikaw l-ICCPR u l-protokolli fakultattivi tiegħu u billi joħorġu stedina permanenti li tippermetti żjarat min-naħa tad-detenturi tal-mandat tal-proċeduri speċjali tan-NU;

11.  Jistieden lill-VP/RGħ, kif ukoll lill-UE u lill-Istati Membri tagħha, jieħdu pożizzjoni pubblika b'saħħitha dwar dan il-ksur flagranti tad-drittijiet tal-bniedem, anke billi jitolbu l-ħelsien ta' Ahmed Mansoor f'kull kuntatt li jkollhom mal-awtoritajiet tal-EGħM; iħeġġeġ lid-Delegazzjoni tal-UE f'Abu Dhabi tipprovdi kull appoġġ xieraq lil Ahmed Mansoor, inklużi żjarat fil-ħabs, monitoraġġ tal-proċess u għoti ta' assistenza legali jew kwalunkwe forma oħra ta' għajnuna li jista' jkollu bżonn; jistieden lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) jirrapporta lill-Parlament Ewropew dwar l-azzjonijiet meħuda s'issa mid-Delegazzjoni tal-UE b'appoġġ għal Ahmed Mansoor;

12.  Jistieden lis-SEAE jipproponi, u lill-Istati Membri jadottaw, miżuri mmirati min-naħa tal-UE b'rabta ma' ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem;

13.  Itenni l-oppożizzjoni tiegħu għall-piena tal-mewt f'kull ċirkustanza u jitlob moratorju bil-ħsieb li titneħħa darba għal dejjem;

14.  Iħeġġeġ djalogu kontinwu bejn l-UE, l-Istati Membri tagħha u l-EGħM; iqis li l-laqgħat interparlamentari regolari bejn il-Parlament u sħabu fir-reġjun tal-Golf huma forum importanti biex jiġi żviluppat djalogu kostruttiv u sinċier dwar kwistjonijiet ta' interess komuni; jenfasizza li d-diskussjonijiet interparlamentari m'għandhomx jiffukaw biss fuq kwistjonijiet ta' sigurtà u kummerċ, iżda għandhom jinkludu wkoll ir-rispett għad-drittijiet tal-bniedem bħala suġġett kruċjali;

15.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Gvern u l-Parlament tal-Emirati Għarab Magħquda, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-Kummissjoni, lir-Rappreżentant Speċjali tal-UE għad-Drittijiet tal-Bniedem, lill-parlamenti u l-gvernijiet tal-Istati Membri, lill-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għad-Drittijiet tal-Bniedem u lill-gvernijiet tal-Istati Membri tal-Kunsill ta' Kooperazzjoni tal-Golf; jitlob li din ir-riżoluzzjoni tiġi tradotta bl-Għarbi.

(1)

ĠU C 72 E, 11.3.2014, p. 40.

Aġġornata l-aħħar: 3 ta' Ottubru 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza