Postup : 2018/2862(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0456/2018

Predkladané texty :

RC-B8-0456/2018

Rozpravy :

PV 04/10/2018 - 5.1
PV 04/10/2018 - 5.2
CRE 04/10/2018 - 5.1
CRE 04/10/2018 - 5.2

Hlasovanie :

PV 04/10/2018 - 7.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0376

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 361kWORD 49k
3.10.2018
PE624.134v01-00}
PE624.137v01-00}
PE624.140v01-00}
PE624.145v01-00} RC1
 
B8-0456/2018}
B8-0459/2018}
B8-0462/2018}
B8-0467/2018} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:

B8-0456/2018 (Verts/ALE)

B8-0459/2018 (S&D)

B8-0462/2018 (ALDE)

B8-0467/2018 (GUE/NGL)


o Spojených arabských emirátoch, najmä o situácii obhajcu ľudských práv Ahmada Mansúra (2018/2862(RSP))


Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD
Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir, Monica Macovei

Uznesenie Európskeho parlamentu o Spojených arabských emirátoch, najmä o situácii obhajcu ľudských práv Ahmada Mansúra (2018/2862(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, ako aj na uznesenie z 26. októbra 2012 o situácii v oblasti ľudských práv v Spojených arabských emirátoch(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Podvýboru pre ľudské práva zo 4. júna 2018, v ktorom sa ostro odmieta desaťročný trest odňatia slobody vynesený voči Ahmadovi Mansúrovi,

–  so zreteľom na článok 30 ústavy Spojených arabských emirátov (SAE),

–  so zreteľom na Arabskú chartu ľudských práv, ktorej stranou sú SAE,

–  so zreteľom na strategický rámec a akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu na roky 2015 – 2019,

–  so zreteľom na závery Rady zo 16. októbra 2017 o strednodobom preskúmaní akčného plánu pre ľudské práva a demokraciu na roky 2015 – 2019,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv z roku 2004, ktoré boli aktualizované v roku 2008,

–  so zreteľom na vyhlásenie odborníkov OSN pre ľudské práva z 12. júna 2018, v ktorom sa požaduje bezodkladné prepustenie väzneného obhajcu ľudských práv Ahmada Mansúra,

–  so zreteľom na vyhlásenie spolupredsedov z 18. júla 2016 na 25. zasadnutí spoločnej rady a na ministerskej schôdzi Európskej únie a Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive, ktoré sa konali v Bruseli,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, ktorých stranou sú SAE,

–  so zreteľom na článok 135 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Ahmada Mansúra zatkli príslušníci bezpečnosti SAE v marci 2017; keďže Ahmad Mansúr je významným aktivistom za ľudské práva a laureátom Ceny Martina Ennalsa pre obhajcov ľudských práv z roku 2015; keďže A. Mansúr je možno posledným obhajcom ľudských práv v SAE, ktorý bol schopný verejne kritizovať orgány;

B.  keďže Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Spojených arabských emirátov vysvetlilo vo vyhlásení z 29. marca 2017, že „úrad prokuratúry pre elektronické trestné činy nariadil zadržanie Ahmada Mansúra obvineného zo šírenia falošných a zavádzajúcich informácií na internete prostredníctvom programov rozširovania antipatie a sektárstva“; keďže podľa týchto a iných úradných vyhlásení verejných orgánov SAE bol jediným dôvodom jeho zadržania, súdneho konania a odsúdenia obsah jeho prejavu online, pričom obvinenia, ktoré sú proti nemu vznesené, sú založené na údajnom porušovaní represívneho zákona SAE o počítačovej kriminalite z roku 2012, ktorý umožňuje orgánom SAE umlčať obhajcov ľudských práv a ktorý ustanovuje dlhé tresty odňatia slobody a veľmi vysoké finančné sankcie pre osoby, ktoré kritizujú vodcov tejto krajiny;

C.  keďže Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva dospel k záveru, že zadržanie a tajné zadržiavanie Ahmada Mansúra môže predstavovať akt represálií za jeho angažovanosť v rámci mechanizmu OSN pre ľudské práva a za názory, ktoré vyjadril v sociálnych médiách vrátane Twitteru, ako aj za to, že bol aktívnym členom organizácií, ako je Centrum pre ľudské práva v Perzskom zálive;

D.  keďže skupina odborníkov OSN v oblasti ľudských práv vyzvala vládu SAE, aby prepustila A. Mansúra na slobodu, a uviedla, že jeho zatknutie je priamym útokom na legitímnu prácu obhajcov ľudských práv v SAE;

E.  keďže 29. mája 2018 bol Ahmad Mansúr po veľmi nespravodlivom procese v Abú Zabí odsúdený na 10 rokov odňatia slobody za uplatnenie svojho práva na slobodu prejavu v príspevkoch na Twitteri; keďže mu tiež bola uložená pokuta jeden milión dirhamov SAE (232 475 EUR) a má byť pod dohľadom počas troch rokov po prepustení z väzenia; keďže A. Mansúr sa odvolal proti rozsudku, ale časový rozvrh odvolacieho konania zostáva nejasný;

F.  keďže A. Mansúrovi po jeho zatknutí v marci 2017 zakázali akúkoľvek formu kontaktu s jeho rodinou a odvtedy mu povolili iba štyri návštevy jeho manželky; keďže po zatknutí bol údajne držaný v samoväzbe a bol mučený; keďže podľa orgánov SAE je držaný vo väznici Al Sadr v Abú Zabí;

G.  keďže sa ukazuje, že A. Mansúr nemohol určiť nezávislého advokáta podľa vlastného výberu, a to napriek tvrdeniam vlády, že tak mohol urobiť; keďže právo na obhajcu je základným právom každej zadržiavanej osoby, ako je uvedené v článku 16 Arabskej charty ľudských práv, ktorú SAE ratifikovali;

H.  keďže Ahmada Mansúra obťažovali a prenasledovali orgány SAE už viac ako šesť rokov a keďže bol opakovane vystavovaný fyzickým útokom, hrozbám smrti a fyzickému a elektronickému dohľadu; keďže po siedmich mesiacoch vyšetrovacej väzby bol v roku 2011 v konaní, ktoré sa považovalo za nespravodlivé, odsúdený na tri roky za „urážanie úradníkov“; keďže bol prepustený po ôsmich mesiacoch na základe prezidentskej milosti, ale úrady mu nikdy nevrátili jeho pas, čím mu de facto zakázali cestovať;

I.  keďže A. Mansúr bol pred svojím zatknutím jedným zo 133 signatárov petície za všeobecné a priame voľby v SAE a za to, aby boli Federálnej národnej rade, ktorá je poradnou radou vlády, udelené zákonodarné právomoci; keďže A. Mansúr bol aj správcom online fóra s názvom Al Hiwar al Emarati, ktoré kritizovalo vládnu politiku a lídrov SAE; keďže A. Mansúr je členom Poradného výboru pre monitorovanie ľudských práv na Blízkom východe a v severnej Afrike a angažovaným aktérom v rámci mechanizmu OSN pre ľudské práva;

J.  keďže obyvatelia SAE, ktorí sa vyjadrujú k otázkam ľudských práv, čelia vážnemu riziku svojvoľného zadržiavania, uväznenia a mučenia; keďže sa naďalej potláča pokojný aktivizmus, ktorý požaduje ústavnú reformu a reformu v súvislosti s otázkami ľudských práv; keďže útoky na členov občianskej spoločnosti vrátane snáh umlčať, uväzniť alebo obťažovať aktivistov za ľudské práva, novinárov, právnikov a iné osoby sa v posledných rokoch stali čoraz bežnejšími;

K.  keďže osobitná spravodajkyňa OSN pre nezávislosť sudcov a právnikov uviedla po svojej návšteve v SAE v roku 2014, že právnici, ktorí sa zaoberajú prípadmi súvisiacimi so štátnou bezpečnosťou, „sú vystavovaní obťažovaniu, hrozbám a nátlaku“; keďže odsúdila skutočnosť, že „súdny systém zostáva de facto pod kontrolou výkonnej zložky vlády“;

L.  keďže sa ukázalo, že členské štáty EÚ schválili vývoz rôznych technológií kybernetického dohľadu do krajín s otrasnou úrovňou dodržiavania ľudských práv vrátane SAE;

M.  keďže v SAE sa naďalej uplatňuje trest smrti; keďže najmenej 19 osôb je v súčasnosti v cele smrti a v roku 2017 sa uskutočnila jedna poprava;

1.  dôrazne odsudzuje obťažovanie, prenasledovanie a zadržiavanie Ahmada Mansúra, ako aj všetkých ostatných obhajcov ľudských práv výlučne na základe ich činnosti v oblasti ľudských práv a ich uplatňovania práva na slobodu prejavu online a offline; naliehavo vyzýva orgány SAE, aby uskutočnili dôkladné a nestranné vyšetrovanie útokov voči aktérom občianskej spoločnosti s cieľom postaviť páchateľov pred súd;

2.  vyzýva orgány, aby bezodkladne a bezpodmienečne prepustili A. Mansúra na slobodu a stiahli všetky obvinenia voči nemu, pretože je väzňom svedomia, ktorý je zadržiavaný iba za to, že pokojne uplatňoval svoje právo na slobodu prejavu, a to aj prostredníctvom svojej práce v oblasti ľudských práv; žiada aj okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých väzňov svedomia v SAE a stiahnutie všetkých obvinení vznesených voči nim;

3.  vyjadruje vážne znepokojenie nad správami, že Ahmad Mansúr bol vo väzení podrobený mučeniu alebo zlému zaobchádzaniu, a že ho zadržiavajú v samoväzbe; naliehavo vyzýva orgány, aby vyšetrili tieto tvrdenia a poskytli A. Mansúrovi okamžitý a pravidelný prístup k advokátovi, jeho rodine a k lekárskej starostlivosti, ktorú môže potrebovať; pripomína orgánom SAE, že podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv predĺžená a neohraničená samoväzba môže predstavovať formu mučenia alebo iného krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania a že absencia zatýkacieho rozkazu alebo súdneho dohľadu pri zatknutí a zadržaní predstavuje porušenie základných zásad riadneho procesu v súlade s medzinárodným právom v oblasti ľudských práv;

4.  žiada orgány SAE, aby zabezpečili, že zaistené osoby, o ktorých sa predpokladá, že porušili právne predpisy, podstúpia riadny proces a že sa im umožní bezplatné a spravodlivé súdne konanie podľa medzinárodných noriem;

5.  vyzýva SAE, aby preskúmali federálny zákon o boji proti počítačovej kriminalite, aby bol v súlade s medzinárodnými normami, ktoré sa týkajú práva každého na vyhľadávanie, prijímanie, šírenie a poskytovanie informácií a myšlienok iným osobám, práva na slobodu presvedčenia, prejavu a informácií, prístupu na internet a práva na súkromie; naliehavo vyzýva orgány SAE, aby zmenili zákon o boji proti terorizmu, zákon o počítačovej kriminalite z roku 2012 a federálny zákon č. 2/2008, ktoré sa opakovane používajú na prenasledovanie obhajcov ľudských práv;

6.  vyzýva orgány SAE, aby zastavili všetky formy obťažovania jednotlivcov a bezodkladne zrušili zákaz cestovania uvalený na obhajcov ľudských práv, a trvá na tom, aby SAE za každých okolností zabezpečili, aby obhajcovia ľudských práv mohli vykonávať svoje legitímne činnosti v oblasti ľudských práv v krajine aj mimo nej, a to bez strachu z represálií;

7.  požaduje, aby sa na SAE vzťahoval celoúniový zákaz vývozu, predaja, aktualizácie a údržby všetkých foriem bezpečnostného vybavenia, ktorý by mohol byť alebo je použitý na vnútorné represálie, a to vrátane technológie dohľadu nad internetom; vyjadruje svoje znepokojenie nad čoraz častejším využívaním určitých technológií dvojakého použitia na kybernetický dohľad proti aktivistom a novinárom; víta v tejto súvislosti pokračujúce snahy inštitúcií EÚ o aktualizáciu nariadenia o kontrole vývozu položiek s dvojakým použitím;

8.  je znepokojený rastúcim počtom osôb, ktoré sú trestané za spoluprácu s OSN a jej rôznymi orgánmi; naliehavo vyzýva orgány SAE, aby prestali klásť prekážky jednotlivcom zapojeným do rôznych mechanizmov OSN v oblasti ľudských práv a aby ich neobťažovali; ďalej naliehavo vyzýva orgány, aby umožnili odborníkom OSN, medzinárodným mimovládnym organizáciám alebo úradníkom EÚ navštíviť A. Mansúra;

9.  požaduje väčšie slobody v SAE; zdôrazňuje, že je dôležité, aby SAE rešpektovali svoje medzinárodné záväzky vyplývajúce z práva v oblasti ľudských práv a naliehavo vyzýva orgány, aby zabezpečili ochranu slobody slova, myslenia a prejavu, tak online, ako aj offline, pre všetkých občanov SAE, a aby dodržiavali všetky ustanovenia Deklarácie OSN o obhajcoch ľudských práv, najmä pokiaľ ide o článok 1, článok 6 písm. a) a článok 12 ods. 2; zdôrazňuje, že tieto slobody sú zaručené nielen všeobecnými nástrojmi v oblasti ľudských práv, ale aj Arabskou chartou ľudských práv, ktorej zmluvnou stranou sú aj SAE;

10.  vyzýva SAE, aby potvrdili svoj zámer „dodržiavať najvyššie normy v oblasti podpory a ochrany ľudských práv“ tým, že ratifikujú Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a jeho opčné protokoly a že vydajú trvalé pozvanie pre držiteľov mandátu v rámci osobitných postupov OSN;

11.  vyzýva VP/PK, EÚ a jej členské štáty, aby zaujali silný verejný postoj k tomuto zjavnému porušovaniu ľudských práv, a to aj tým, že budú počas všetkých kontaktov s orgánmi SAE požadovať, aby prepustili A. Mansúra na slobodu; naliehavo vyzýva delegáciu EÚ v Abú Zabí, aby Ahmadovi Mansúrovi poskytovala všetku primeranú podporu, vrátane návštev vo väzeniach, monitorovania súdnych konaní a poskytovania právnych alebo iných foriem pomoci, ktoré by mohol potrebovať; vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby Európskemu parlamentu predložila správu o opatreniach, ktoré doteraz vykonala delegácia EÚ na podporu A. Mansúra;

12.  vyzýva ESVČ, aby navrhla opatrenia EÚ týkajúce sa závažného porušovania ľudských práv, a požaduje členské štáty, aby tieto opatrenia prijali;

13.  opakuje svoj odmietavý postoj voči trestu smrti za všetkých okolností a požaduje moratórium s cieľom jeho zrušenia;

14.  podporuje trvalý dialóg medzi EÚ, jej členskými štátmi a SAE; domnieva sa, že pravidelné medziparlamentné stretnutia medzi Parlamentom a jeho partnermi v regióne Perzského zálivu sú dôležitým fórom pre rozvoj konštruktívneho a otvoreného dialógu o otázkach spoločného záujmu; zdôrazňuje, že medziparlamentné diskusie by sa nemali zameriavať len na otázky bezpečnosti a obchodu, ale mali by zahŕňať aj dodržiavanie ľudských práv ako kľúčovú tému pri ich diskusiách;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vláde a parlamentu Spojených arabských emirátov, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Komisii, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, parlamentom a vládam členských štátov, vysokej komisárke OSN pre ľudské práva a vládam členských štátov Rady spolupráce Perzskom zálive; požaduje preklad tohto uznesenia do arabčiny;

 

(1)

Ú. v. EÚ C 72 E, 11.3.2014, s. 40.

Posledná úprava: 3. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia