Predlog skupne resolucije - RC-B8-0456/2018Predlog skupne resolucije
RC-B8-0456/2018

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE o Združenih arabskih emiratih, zlasti položaju zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja

3.10.2018 - (2018/2862(RSP))

v skladu s členoma 135(5) in 123(4) Poslovnika,
ki nadomesti naslednje predloge resolucij:
B8-0456/2018 (Verts/ALE)
B8-0459/2018 (S&D)
B8-0462/2018 (ALDE)
B8-0467/2018 (GUE/NGL)

Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri v imenu skupine S&D
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE
Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marina Albiol Guzmán v imenu skupine GUE/NGL
Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero, Jordi Solé v imenu skupine Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi v imenu skupine EFDD
Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir, Monica Macovei

Postopek : 2018/2862(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
RC-B8-0456/2018
Predložena besedila :
RC-B8-0456/2018
Sprejeta besedila :

Resolucija Evropskega parlamenta  o Združenih arabskih emiratih, zlasti položaju zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja

(2018/2862(RSP))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij, tudi tiste z dne 26. oktobra 2012 o stanju na področju človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih[1],

–  ob upoštevanju izjave predsednika Pododbora za človekove pravice z dne 4. junija 2018, s katero je ostro kritiziral kazen 10 let zapora, izrečeno Ahmedu Mansurju,

–  ob upoštevanju člena 30 ustave Združenih arabskih emiratov,

–  ob upoštevanju Arabske listine o človekovih pravicah, ki so jo podpisali tudi Združeni arabski emirati,

–  ob upoštevanju strateškega okvira EU in akcijskega načrta za človekove pravice in demokracijo za obdobje 2015–2019,

–  ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 16. oktobra 2017 o vmesnem pregledu akcijskega načrta za človekove pravice in demokracijo,

–  ob upoštevanju smernic EU o zagovornikih človekovih pravic iz leta 2004, kakor so bile posodobljene leta 2008,

–  ob upoštevanju izjave strokovnjakov OZN za človekove pravice z dne 12. junija 2018, v kateri so pozvali, naj se zagovornik človekovih pravic Ahmed Mansur takoj izpusti,

–  ob upoštevanju izjave sopredsedujočega na 25. seji skupnega sveta in ministrskem srečanju med Evropsko unijo in Svetom za sodelovanje arabskih zalivskih držav 18. julija 2016 v Bruslju,

–  ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948,

–  ob upoštevanju Konvencije proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju in Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, ki so ju podpisali tudi Združeni arabski emirati,

–  ob upoštevanju členov 135(5) in 123(4) Poslovnika,

A.  ker so Ahmeda Mansurja marca 2017 prijeli varnostni uradniki Združenih arabskih emiratov; ker je ta ugledni aktivist za človekove pravice in prejemnik nagrade Fundacije Martina Ennalsa za zagovornike človekovih pravic za leto 2015; ker je bil Ahmed Mansur morda še zadnji zagovornik človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih, ki je lahko javno grajal oblasti;

B.  ker je ministrstvo Združenih arabskih emiratov za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje v izjavi z dne 29. marca 2017 pojasnilo, da je „urad javnega tožilstva za elektronsko kriminaliteto odredil pridržanje Ahmeda Mansurja, ker naj bi ta prek interneta razširjal lažne in zavajajoče informacije z namenom spodbujati odpor in sektaštvo“; ker je iz te in drugih uradnih izjav oblasti Združenih arabskih emiratov razvidno, da je edini razlog za njegovo pridržanje, sojenje in obsodbo vsebina njegovega spletnega izražanja in da obtožbe zoper njega temeljijo na domnevnih kršitvah represivnega zakona Združenih arabskih emiratov o kibernetski kriminaliteti iz leta 2012, ki oblastem Združenih arabskih emiratov omogoča, da utišajo zagovornike človekovih pravic, ter določa dolge zaporne in visoke finančne kazni za posameznike, ki kritizirajo državni vrh;

C.  ker je urad visokega komisarja OZN za človekove pravice presodil, da bi lahko šlo pri prijetju in tajnem pridržanju Ahmeda Mansurja za povračilni ukrep zaradi njegovega sodelovanja v okviru mehanizmov OZN na področju človekovih pravic in zaradi stališč, ki jih je izrazil v družbenih medijih, med drugim na Twitterju, ter zato, ker je dejaven član organizacij, kakršna je Zalivski center za človekove pravice;

D.  ker je skupina strokovnjakov OZN za človekove pravice pozvala vlado Združenih arabskih emiratov, naj izpusti Ahmeda Mansurja, in opisala njegovo prijetje kot napad na zakonito delo zagovornikov človekovih pravic v Združenih arabskih emiratih;

E.  ker je bil Ahmed Mansur 29. maja 2018 po izrazito nepoštenem sojenju v Abu Dabiju obsojen na kazen 10 let zapora, ker je izvrševal svojo pravico do svobode govora z objavami na omrežju Twitter; ker mu je bila naložena tudi denarna kazen milijon AED (232.475 EUR) in mu je bil za obdobje treh let po izpustitvi odrejen nadzor; ker se je Ahmed Mansur zoper sodbo pritožil, vendar časovni okvir pritožbenega postopka ostaja nejasen;

F.  ker je bil Ahmedu Mansurju po prijetju marca 2017 domnevno prepovedan vsakršen stik z družino in ga je lahko žena od takrat obiskala samo štirikrat; ker naj bi bil od prijetja pridržan v samici in naj bi ga tudi mučili; ker je po navedbah organov Združenih arabskih emiratov pridržan v zaporu Al Sadr v Abu Dabiju;

G.  ker je videti, da si Ahmed Mansur ne more sam izbrati neodvisnega odvetnika, čeprav vlada trdi, da si ga lahko; ker je pravica do odvetnika temeljna pravica vsake pridržane osebe, kot je določeno v členu 16 Arabske listine o človekovih pravicah, ki so jo Združeni arabski emirati ratificirali;

H.  ker so Ahmeda Mansurja oblasti Združenih arabskih emiratov nadlegovale in preganjale več kot šest let in je večkrat doživel fizični napad, grožnje s smrtjo ter fizični in elektronski nadzor; ker je bil po sedmih mesecih pripora v predkazenskem postopku leta 2011 obsojen na tri leta zapora zaradi „žaljenja uradnikov“ na sojenju, ki velja za nepošteno; ker je bil po osmih mesecih izpuščen na podlagi predsedniške pomilostitve, vendar mu oblasti niso nikoli vrnile potnega lista, s čimer mu je bila dejansko izrečena prepoved potovanja;

I.  ker je bil Ahmed Mansur pred prijetjem eden od 133 podpisnikov peticije za univerzalne in neposredne volitve v Združenih arabskih emiratih ter za zvezni nacionalni svet, vladni svetovalni odbor, ki bi se mu podelila zakonodajna pooblastila; ker je Ahmed Mansur prav tako upravljal spletni forum, naslovljen Al Hivar Al Emarati, na katerem so grajali vladno politiko in voditelje Združenih arabskih emiratov; ker je član svetovalnega odbora za Bližnji vzhod in Severno Afriko pri organizaciji Human Rights Watch ter dejaven akter v mehanizmih OZN za človekove pravice;

J.  ker prebivalci Združenih arabskih emiratov, ki so spregovorili o vprašanjih človekovih pravic, tvegajo samovoljno pridržanje, zapor in mučenje; ker se še vedno zatira miroljubni aktivizem, ki poziva k ustavni reformi in reformi v zvezi z vprašanji človekovih pravic; ker postajajo zadnja leta vse pogostejši napadi na člane civilne družbe, ki vključujejo prizadevanja za utišanje, pridržanje ali nadlegovanje aktivistov za človekove pravice, novinarjev, odvetnikov in drugih;

K.  ker je posebna poročevalka OZN za neodvisnost sodnikov in odvetnikov po svojem obisku v Združenih arabskih emiratih leta 2014 izjavila, da odvetniki, ki prevzamejo zadeve, povezane z državno varnostjo, „doživljajo nadlegovanje, grožnje in pritisk“; ker je obsodila dejstvo, da je „sodni sistem še vedno pod dejanskim nadzorom izvršilne veje oblasti“;

L.  ker obstajajo dokazi, da so države članice EU dopustile izvoz različnih tehnologij za kibernetski nadzor v države z grozljivim stanjem na področju človekovih pravic, tudi v Združene arabske emirate;

M.  ker se v Združenih arabskih emiratih še naprej uporablja smrtna kazen; ker je vsaj 19 ljudi trenutno obsojenih na smrtno kazen in je bila leta 2017 izvršena ena usmrtitev;

1.  odločno obsoja nadlegovanje, preganjanje in pridržanje Ahmeda Mansurja in vseh drugih zagovornikov človekovih pravic izključno zaradi njihovega delovanja na tem področju in zaradi tega, ker so uveljavili svojo pravico do svobode izražanja tako v spletu kot drugod; poziva oblasti Združenih arabskih emiratov, naj opravijo temeljito in nepristransko preiskavo napadov zoper akterje civilne družbe, da se storilce privede pred sodišče;

2.  poziva oblasti, naj nemudoma in brezpogojno izpustijo Ahmeda Mansurja in umaknejo vse obtožbe zoper njega, saj je zapornik vesti, ki je bil priprt izključno zaradi uveljavljanja pravice do svobode izražanja, med drugim z delovanjem na področju človekovih pravic; poziva tudi k takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh zapornikov vesti v Združenih arabskih emiratih in umiku vseh obtožb zoper njih;

3.  je globoko zaskrbljen zaradi poročil, da je bil Ahmed Mansur v priporu žrtev različnih oblik mučenja in slabega ravnanja ter da je zaprt v samici; poziva oblasti, naj te obtožbe raziščejo in mu takoj dovolijo redne stike z odvetnikom in družino ter zdravniško oskrbo, če bi jo potreboval; organe Združenih arabskih emiratov opominja, da je daljše pridržanje v samici za nedoločen čas po mednarodnem pravu o človekovih pravicah oblika mučenja oziroma drugega krutega, nečloveškega ali ponižujočega ravnanja, dejstvo, da je bil zapornik aretiran in pridržan brez zapornega naloga in sodnega nadzora, pa krši temeljna načela dolžnega ravnanja po tem pravu;

4.  poziva oblasti Združenih arabskih emiratov, naj za pridržane, ki so domnevno kršili zakon, zagotovijo dolžno ravnanje ter svobodno in pravično sojenje v skladu z mednarodnimi standardi;

5.  poziva Združene arabske emirate, naj revidirajo zvezni zakon o boju proti kibernetskemu kriminalu in ga pri tem uskladijo z mednarodnimi standardi, kar zadeva pravico vseh, da iščejo, prejemajo in širijo informacije in ideje ter jih posredujejo drugim, pravico do svobode misli, izražanja in obveščanja, internetni dostop in pravico do zasebnosti; poziva oblasti Združenih arabskih emiratov, naj spremenijo protiteroristični zakon, zakon o kibernetskem kriminalu iz leta 2012 in zvezni zakon št. 2/2008, saj se stalno uporabljajo za pregon zagovornikov človekovih pravic;

6.  poziva oblasti Združenih arabskih emiratov, naj ustavijo vse oblike nadlegovanja posameznikov in nemudoma prekličejo prepoved potovanja za zagovornike človekovih pravic, ter vztraja, da morajo v vseh okoliščinah zagotoviti, da bodo zagovorniki človekovih pravic v tej državi lahko opravljali svoje zakonite dejavnosti na področju človekovih pravic, tako doma kot v tujini, brez strahu pred povračilnimi ukrepi;

7.  poziva, da se na ravni EU prepove izvoz, prodaja, posodabljanje in vzdrževanje vseh oblik varnostne opreme za Združene arabske emirate, če se ta oprema uporablja ali bi se lahko uporabila za notranjo represijo, kar vključuje tehnologijo za internetni nadzor; izraža zaskrbljenost zaradi vse pogostejše uporabe določenih tehnologij z dvojno rabo za kibernetski nadzor aktivistov in novinarjev; v zvezi s tem pozdravlja trenutna prizadevanja institucij EU za posodobitev uredbe o nadzoru nad izvozom blaga z dvojno rabo;

8.  je zaskrbljen zaradi vse večjega števila posameznikov, ki so kaznovani zaradi sodelovanja z OZN in njenimi organi; poziva oblasti Združenih arabskih emiratov, naj prenehajo ovirati in nadlegovati posameznike, ki sodelujejo z mehanizmi OZN za človekove pravice; poziva jih tudi, naj strokovnjakom OZN, mednarodnim nevladnim organizacijam in uradnikom EU dovolijo obisk Ahmeda Mansurja;

9.  poziva k večjim svoboščinam v Združenih arabskih emiratih; poudarja, da je pomembno, da Združeni arabski emirati spoštujejo svoje obveznosti po mednarodnem pravu o človekovih pravicah, in oblasti poziva, naj vsem svojim državljanom zagotovijo svobodo govora, misli in izražanja, tako v spletu kot drugod, ter izvajajo vse določbe iz deklaracije Združenih narodov o zagovornikih človekovih pravic, zlasti členov 1, 6(a) in 12(2); poudarja, da za te svoboščine ne zagotavljajo samo univerzalni instrumenti človekovih pravic, temveč tudi Arabska listina o človekovih pravicah, ki so jo podpisali tudi Združeni arabski emirati;

10.  poziva Združene arabske emirate, naj ratificirajo mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah in njegove izbirne protokole, izdajo stalno vabilo na obisk vsem pooblaščencem ZN za posebni postopek ter tako potrdijo svojo namero, da bodo pri spodbujanju in varstvu človekovih pravic spoštovali najvišje standarde;

11.  poziva podpredsednico/visoko predstavnico ter EU in njene države članice, naj odločno javno obsodijo to grobo kršitev človekovih pravic in v vseh stikih z oblastmi Združenih arabskih emiratov zahtevajo izpustitev Ahmeda Mansurja; poziva delegacijo EU v Abu Dabiju, naj Ahmedu Mansurju ponudi vso ustrezno podporo, vključno z obiski v zaporu, spremljanjem sojenja ter pravno in drugo pomočjo, ki jo utegne potrebovati; poziva Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD), naj Evropskemu parlamentu poroča o ukrepih, ki jih je delegacija EU doslej sprejela v podporo Ahmedu Mansurju;

12.  poziva ESZD, naj zaradi hudih kršitev človekovih pravic predlaga ciljne ukrepe EU , države članice pa naj jih sprejmejo;

13.  znova izraža nasprotovanje smrtni kazni v vseh okoliščinah in poziva k moratoriju na njeno izvrševanje z namenom njene odprave;

14.  spodbuja nadaljnji dialog med EU, njenimi državami članicami in Združenimi arabskimi emirati; meni tudi, da so redna medparlamentarna srečanja med Parlamentom in njegovimi državami partnericami v Zalivu pomemben forum za oblikovanje konstruktivnega in odprtega dialoga o skupnih vprašanjih; poudarja, da medparlamentarne razprave ne bi smele biti osredotočene le na varnost in trgovino, temveč bi bilo treba vanje kot osrednjo temo vključiti spoštovanje človekovih pravic;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje vladi in parlamentu Združenih arabskih emiratov, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Komisiji, posebnemu predstavniku EU za človekove pravice, vladam in parlamentom držav članic, visoki komisarki Združenih narodov za človekove pravice in vladam držav članic Sveta za sodelovanje v Zalivu; poziva k prevodu te resolucije v arabščino.

 

 

 

Zadnja posodobitev: 3. oktober 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov