Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-0456/2018Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-0456/2018

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Förenade Arabemiraten, särskilt situationen för människorättsförsvararen Ahmed Mansoor

3.10.2018 - (2018/2862(RSP))

i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B8-0456/2018 (Verts/ALE)
B8-0459/2018 (S&D)
B8-0462/2018 (ALDE)
B8-0467/2018 (GUE/NGL)

Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen
Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen
Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen
Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir, Monica Macovei

Förfarande : 2018/2862(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B8-0456/2018

Europaparlamentets resolution om Förenade Arabemiraten, särskilt situationen för människorättsförsvararen Ahmed Mansoor

(2018/2862(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner, bland annat resolutionen av den 26 oktober 2012 om situationen för de mänskliga rättigheterna i Förenade Arabemiraten[1],

–  med beaktande av uttalandet av den 4 juni 2018 från ordföranden för underutskottet för mänskliga rättigheter som fördömde det tioåriga fängelsestraff som Ahmed Mansoor dömts till,

–  med beaktande av artikel 30 i Förenade Arabemiratens statsförfattning,

–  med beaktande av Arabiska stadgan om mänskliga rättigheter, som Förenade Arabemiraten är part i,

–  med beaktande av EU:s strategiska ram och handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati för 2015–2019,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 16 oktober 2017 om halvtidsöversynen av handlingsplanen för mänskliga rättigheter och demokrati,

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare från 2004, i dess lydelse från 2008,

–  med beaktande av uttalandet av den 12 juni 2018 från FN:s människorättsexperter där de begär att den fängslade människorättsförsvararen Ahmed Mansoor omedelbart ska friges,

–  med beaktande av medordförandenas uttalanden från det 25:e gemensamma råds- och ministermötet i Bryssel den 18 juli 2016 mellan EU och Gulfstaternas samarbetsråd,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Förenade Arabemiraten är part i,

–  med beaktande av artikel 135 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Ahmed Mansoor arresterades i mars 2017 av säkerhetstjänstemän från Förenade Arabemiraten. Han är en framstående människorättsaktivist och mottog 2015 års Martin Ennals-utmärkelse för människorättsförsvarare. Mansoor kan ha varit den sista kvarvarande människorättsförsvararen i Förenade Arabemiraten som kunde kritisera myndigheterna offentligt.

B.  Förenade Arabemiratens ministerium för utrikes frågor och internationellt samarbete förklarade i ett uttalande av den 29 mars 2017 att ”den allmänna åklagarmyndigheten för elektronisk brottslighet hade beordrat att Ahmed Mansoor skulle frihetsberövas för att ha spridit falsk och vilseledande information via internet, i syfte att sprida antipati och sekterism”. I detta och andra officiella uttalanden från myndigheterna i Förenade Arabemiraten var innehållet i hans yttranden på nätet den enda orsaken som angavs till hans frihetsberövande, rättegång och dom, och anklagelserna som riktas mot honom grundar sig på påstådda överträdelser av Förenade Arabemiratens repressiva lag om it-brottslighet från 2012, som har gjort det möjligt för de emiratiska myndigheterna att tysta människorättsförsvarare och som föreskriver långa fängelsestraff och stränga ekonomiska sanktioner för personer som kritiserar landets ledare.

C.  Enligt kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter kan gripandet och det hemliga frihetsberövandet av Ahmed Mansoor utgöra en repressalieåtgärd för hans engagemang i FN:s mekanismer för mänskliga rättigheter och för de åsikter han gett uttryck för i sociala medier, bland annat Twitter, och även för att ha varit en aktiv medlem i organisationer som Gulfcentrumet för mänskliga rättigheter.

D.  En grupp av FN:s människorättsexperter har uppmanat regeringen i Förenade Arabemiraten att frige Mansoor, och beskriver hans gripande som en direkt attack mot det legitima arbete som utförs av människorättsförsvarare i landet.

E.  Den 29 maj 2018 dömdes Ahmed Mansoor till tio års fängelse för att ha utövat sin rätt till yttrandefrihet i Twitter-inlägg efter en gravt orättvis rättegång i Abu Dhabi. Han dömdes också till böter på en miljon dirham (232 475 euro) och skulle övervakas i tre år efter frigivningen. Mansoor har överklagat domen, men tidsramen för överklagandeförfarandet är fortfarande oklar.

F.  Efter att han greps i mars 2017 har Mansoor enligt uppgift förbjudits från att ha någon som helst kontakt med sina anhöriga, och har bara beviljats besök från sin fru fyra gånger sedan dess. Han har enligt uppgift suttit i isoleringscell sedan han greps och ska ha utsatts för tortyr. Enligt myndigheterna i Förenade Arabemiraten hålls han i förvar i Al Sadr-fängelset i Abu Dhabi.

G.  Det förefaller att Mansoor inte har kunnat utse en egen oberoende advokat, trots regeringens påståenden om att han får göra det. Rätten till en advokat är en grundläggande rättighet för alla personer som hålls i förvar, i enlighet med artikel 16 i Arabiska stadgan om mänskliga rättigheter, som Förenade Arabemiraten har ratificerat.

H.  Ahmed Mansoor har trakasserats och förföljts av myndigheterna i Förenade Arabemiraten i mer än sex år och har vid upprepade tillfällen utsatts för fysiska angrepp, dödshot, och fysisk och elektronisk övervakning. Efter sju månader i häkte dömdes han till tre års fängelse för att ha ”kränkt tjänstemän” år 2011 i en rättegång som ansågs vara orättvis. Han frigavs efter åtta månader genom benådning av presidenten, men eftersom myndigheterna aldrig lämnade tillbaka hans pass underkastades han i praktiken ett reseförbud.

I.  Innan han greps var Mansoor en av de 133 personer som undertecknade en petition för allmänna och direkta val i Förenade Arabemiraten och för att det federala nationella rådet, en statlig rådgivande nämnd, skulle ges lagstiftningsbefogenheter. Mansoor var också administratör för ett webbforum kallat Al-Hiwar al-Emarati, som kritiserade den emiratiska regeringens politik och ledare. Han är medlem i Human Rights Watchs rådgivande kommitté för Mellanöstern och Nordafrika och är en engagerad aktör i FN:s mekanismer för mänskliga rättigheter.

J.  Personer som bor i Förenade Arabemiraten och som har talat öppet om människorättsfrågor löper en allvarlig risk för godtyckligt frihetsberövande, fängelsestraff och tortyr. Det förekommer fortfarande tillslag mot fredliga aktivister som kräver konstitutionella reformer och reformer på det människorättsliga området. Angrepp mot medlemmar av civilsamhället, inbegripet försök att tysta ned, fängsla eller trakassera människorättsaktivister, journalister, advokater och andra har blivit allt vanligare under de senaste åren.

K.  Efter ett besök till Förenade Arabemiraten 2014 uppgav FN:s särskilda rapportör om domares och advokaters oberoende att advokater som åtar sig fall med kopplingar till statens säkerhet har blivit trakasserade, hotade och utsatts för påtryckningar. Hon fördömde att rättssystemet i själva verket kontrolleras av regeringens verkställande makt.

L.  Det har framkommit bevis för att EU-medlemsstater har godkänt export av olika typer av teknik för cyberövervakning till länder där situationen för de mänskliga rättigheterna är förfärlig, däribland Förenade Arabemiraten.

M.  Dödsstraff tillämpas fortfarande i Förenade Arabemiraten. För närvarande finns det minst 19 dödsdömda personer och en avrättning verkställdes 2017.

1.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt att Ahmed Mansoor och alla andra människorättsförsvarare har trakasserats, förföljts och frihetsberövats endast på grund av att de arbetat för de mänskliga rättigheterna och använt sin rätt till yttrandefrihet både på och utanför internet. Myndigheterna i Förenade Arabemiraten uppmanas med kraft att genomföra grundliga och opartiska utredningar av angreppen mot det civila samhällets aktörer, så att förövarna ställs inför rätta.

2.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna att omedelbart och villkorslöst frige Mansoor och att dra tillbaka alla anklagelser mot honom, eftersom han är en samvetsfånge som frihetsberövats enbart på grund av att han fredligt utövat sin rätt till yttrandefrihet, bland annat genom sitt människorättsarbete. Parlamentet efterlyser också ett omedelbart och villkorslöst frisläppande av alla samvetsfångar i Förenade Arabemiraten och begär att alla anklagelser mot dem dras tillbaka.

3.  Europaparlamentet är mycket bekymrat över rapporter om att Ahmed Mansoor under frihetsberövandet ska ha blivit utsatt för former av tortyr och misshandel och att han nu hålls i isoleringscell. Myndigheterna uppmanas med kraft att undersöka dessa anklagelser och att omedelbart göra det möjligt för honom att regelbundet träffa en advokat och sina anhöriga och att få tillgång till all medicinsk vård han kan tänkas behöva. Parlamentet påminner myndigheterna i Förenade Arabemiraten om att en långvarig och permanent isolering kan likställas med ett slags tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling enligt internationell rätt och att bristen på en arresteringsorder eller någon rättslig tillsyn över hans gripande och frihetsberövande utgör ett brott mot de grundläggande principerna om rättssäkerhet enligt internationell humanitär rätt.

4.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Förenade Arabemiraten att se till att de frihetsberövade personer som anses ha brutit mot lagen säkerställs ett korrekt rättsförfarande och ges en rättvis rättegång i enlighet med internationella standarder.

5.  Europaparlamentet uppmanar Förenade Arabemiraten att se över den federala lagen om bekämpning av it-brott för att anpassa den till internationella standarder som rör alla människors rätt att inhämta, ta emot och sprida information och tankar till andra, rätten till åsiktsfrihet, yttrandefrihet, informationsfrihet och tillgång till internet och rätten till integritet. Myndigheterna i Förenade Arabemiraten uppmanas med kraft att ändra terrorismbekämpningslagen, 2012 års lag om it-brott och den federala lagen nr 2/2008, som ofta används för att åtala människorättsförsvarare.

6.  Europaparlamentet uppmanar myndigheterna i Förenade Arabemiraten att sätta stopp för alla former av trakasserier av individer och att omedelbart häva reseförbudet för människorättsförsvarare. Parlamentet insisterar på att myndigheterna alltid ska garantera att människorättsförsvarare i Förenade Arabemiraten kan bedriva sin legitima människorättsverksamhet, både i och utanför landet, utan risk för repressalier.

7.  Europaparlamentet efterlyser ett EU-omfattande förbud mot att till Förenade Arabemiraten exportera, sälja, uppdatera och bedriva underhåll av någon form av säkerhetsutrustning som används eller kan användas för internt förtryck, däribland internetövervakningsteknik. Parlamentet är oroat över att aktivister och journalister drabbas av den ständigt ökande användningen av viss it-övervakningsteknik med dubbla användningsområden. Parlamentet välkomnar i detta avseende EU-institutionernas pågående arbete med att uppdatera förordningen för kontroll av export med dubbla användningsområden.

8.  Europaparlamentet är bekymrat över det ökande antalet personer som bestraffas för att ha samarbetat med FN och dess olika organ. Myndigheterna i Förenade Arabemiraten uppmanas med kraft att sluta motarbeta och trakassera personer som är involverade i olika FN-ledda människorättsmekanismer. Vidare uppmanas myndigheterna att låta FN-experter, internationella icke-statliga organisationer eller EU-tjänstemän besöka Mansoor.

9.  Europaparlamentet efterlyser mer omfattande friheter i Förenade Arabemiraten. Parlamentet understryker att det är viktigt att Förenade Arabemiraten respekterar sina internationella åtaganden enligt människorättslagstiftningen, och uppmanar med kraft myndigheterna att säkerställa skyddet av yttrandefriheten, tankefriheten och yttrandefriheten både på och utanför internet för alla medborgare i Förenade Arabemiraten och att iaktta alla bestämmelser i FN:s förklaring om försvarare av de mänskliga rättigheterna, särskilt artiklarna 1, 6 a och 12.2. Parlamentet framhåller att dessa friheter garanteras inte bara av universella instrument för mänskliga rättigheter, utan också av Arabiska stadgan om mänskliga rättigheter, som Förenade Arabemiraten är part i.

10.  Europaparlamentet uppmanar Förenade Arabemiraten att bekräfta sin avsikt att ”upprätthålla de högsta standarderna när det gäller att främja och skydda de mänskliga rättigheterna” genom att ratificera den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och dess fakultativa protokoll genom att skicka ut en besöksinbjudan till mandatinnehavarna för FN:s särskilda förfaranden.

11.  Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten, EU och medlemsstaterna att på ett klart och offentligt sätt ta ställning mot denna uppenbara kränkning av de mänskliga rättigheterna, bland annat genom att i alla kontakter med myndigheterna i Förenade Arabemiraten begära att Mansoor ska friges. Parlamentet uppmanar med kraft EU-delegationen i Abu Dhabi att ge allt lämpligt stöd till Ahmed Mansoor, inklusive fängelsebesök, rättegångsövervakning och tillhandahållande av rättsligt eller allt annat stöd som han kan tänkas behöva. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att rapportera till Europaparlamentet om de åtgärder som EU-delegation hittills vidtagit till stöd för Mansoor.

12.  Europaparlamentet uppmanar utrikestjänsten att föreslå och medlemsstaterna att anta riktade EU-åtgärder för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

13.  Europaparlamentet upprepar sitt motstånd mot dödsstraffet under alla omständigheter och efterlyser ett moratorium så att dödsstraffet kan avskaffas.

14.  Europaparlamentet uppmuntrar till en fortsatt dialog mellan EU, medlemsstaterna och Förenade Arabemiraten, och anser att det är viktigt med regelbundna interparlamentariska möten mellan parlamentet och dess partner i Gulfregionen, eftersom detta är ett viktigt forum för utvecklingen av en konstruktiv och öppenhjärtig dialog om frågor av gemensamt intresse. Parlamentet betonar att de interparlamentariska diskussionerna inte bara bör fokusera på säkerhets- och handelsfrågor utan också bör omfatta respekt för mänskliga rättigheter som ett viktigt samtalsämne.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Förenade Arabemiratens regering och parlament, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, kommissionen, EU:s särskilde representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, samt regeringarna i medlemsstaterna i Gulfstaternas samarbetsråd. Parlamentet begär att denna resolution ska översättas till arabiska.

Senaste uppdatering: 3 oktober 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy