Διαδικασία : 2018/2863(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0460/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0460/2018

Συζήτηση :

PV 04/10/2018 - 5.2
PV 04/10/2018 - 5.3
CRE 04/10/2018 - 5.2
CRE 04/10/2018 - 5.3

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2018 - 7.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0377

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 600kWORD 58k
3.10.2018
PE624.138v01-00}
PE624.139v01-00}
PE624.141v01-00}
PE624.143v01-00}
PE624.142v01-00}
PE624.146v01-00} RC1
 
B8-0460/2018}
B8-0461/2018}
B8-0463/2018}
B8-0465/2018}
B8-0464/2018}
B8-0468/2018} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

B8-0460/2018 (Verts/ALE)

B8-0461/2018 (ECR)

B8-0463/2018 (EFDD)

B8-0465/2018 (ALDE)

B8-0464/2018 (S&D)

B8-0468/2018 (PPE)


σχετικά με τις μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ (2018/2863(RSP))


Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Λευτέρης Χριστοφόρου, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu, Inese Vaidere εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Jo Leinen on behalf of the S&D Group
Pirkko Ruohonen-Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Bas Belder on behalf of the ECR Group
Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero, Jordi Solé εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ (2018/2863(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την κατάσταση στην Κίνα, και ιδίως το ψήφισμά του της 26ης Νοεμβρίου 2009 για την Κίνα: δικαιώματα των μειονοτήτων και εφαρμογή της θανατικής ποινής(1), το ψήφισμά του της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την κατάσταση και την πολιτιστική κληρονομιά στο Kashgar (Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ)(2), το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τις περιπτώσεις του βραβευθέντα με το βραβείο Νόμπελ Liu Xiaobo και του Lee Ming-che(3), το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τις περιπτώσεις της Θιβετιανής Βουδιστικής Ακαδημίας Λαρούνγκ Γκαρ και του Ιλχάμ Τόχτι(4), και το ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας(5),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 36 του Συντάγματος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα όλων των πολιτών στην ελευθερία των θρησκευτικών πεποιθήσεων, καθώς και το άρθρο 4, το οποίο προστατεύει τα δικαιώματα των «μειονοτικών εθνοτήτων»,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας, που δρομολογήθηκε το 2003, και την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, με ημερομηνία 22 Ιουνίου 2016, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο «Στοιχεία μιας νέας στρατηγικής της ΕΕ για την Κίνα» (JOIN(2016)0030),

–  έχοντας υπόψη τον 36ο γύρο του διαλόγου ΕΕ-Κίνας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, που έλαβε χώρα στο Πεκίνο στις 9 και 10 Ιουλίου 2018,

–  έχοντας υπόψη παρατηρήσεις στην ομιλία της Michelle Bachelet, Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην 39η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, στην οποία εξέφρασε τη βαθιά της ανησυχία για τα «στρατόπεδα επανεκπαίδευσης» και ζήτησε από την κινεζική κυβέρνηση να επιτρέψει την πρόσβαση σε ανεξάρτητους ερευνητές,

–  έχοντας υπόψη την πρόσφατη επιστολή γενικών διατυπώσεων που απέστειλε τον Μάιο του 2018 η Ομάδα Εργασίας του ΟΗΕ για τις Αναγκαστικές ή Ακούσιες Εξαφανίσεις (WGEID) στην κινεζική κυβέρνηση, στην οποία εξέφραζε ανησυχίες σχετικά με τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης και την αύξηση του αριθμού των Ουιγούρων που κρατούνται αυθαίρετα,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, της 16ης Δεκεμβρίου 1966,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση και ο σεβασμός των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου θα πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο της μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ να υπερασπίζεται τις αξίες αυτές στην εξωτερική της δράση, και το εκπεφρασμένο ενδιαφέρον της Κίνας για την τήρησή τους στο πλαίσιο της δικής της ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τότε που ο Πρόεδρος Xi Jinping ανέλαβε την εξουσία, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα έχει επιδεινωθεί περαιτέρω και η κυβέρνηση έχει εντείνει την εχθρική στάση της έναντι της ειρηνικής διαμαρτυρίας, της ελευθερίας της έκφρασης και της θρησκείας, και του κράτους δικαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο Σιντζιάνγκ, όπου διαμένουν περίπου 11 εκατομμύρια Ουιγούροι και εθνοτικοί Καζάχοι, επιδεινώθηκε ταχέως τα τελευταία έτη, δεδομένου ότι ο απόλυτος έλεγχος του Σιντζιάνγκ έχει αναχθεί σε ύψιστη προτεραιότητα, ενώ περαιτέρω προκλήσεις θέτουν και οι περιοδικές τρομοκρατικές επιθέσεις που εικάζεται ότι διεπράχθησαν από Ουιγούρους στο Σιντζιάνγκ ή σε σχέση με την περιοχή αυτή·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων έχει παραθέσει εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες «ενδέχεται να κρατούνται στην Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ (XUAR) από δεκάδες χιλιάδες έως πάνω από ένα εκατομμύριο Ουιγούροι χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ή να έχουν υποβληθεί σε δίκη, υπό το πρόσχημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του θρησκευτικού εξτρεμισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό θα συνιστούσε την πιο πολυάριθμη μαζική φυλάκιση πληθυσμού εθνοτικής μειονότητας στον κόσμο σήμερα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του Κογκρέσου των ΗΠΑ για την Κίνα έχει επίσης δηλώσει ότι υπάρχουν εμπεριστατωμένες πληροφορίες ότι Ουιγούροι, Καζάχοι και άλλες ως επί το πλείστον μουσουλμανικές εθνοτικές μειονότητες στην Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ έχουν υποβληθεί σε αυθαίρετη κράτηση, βασανισμό, ειδεχθείς περιορισμούς στη θρησκευτική πρακτική και τον πολιτισμό τους, καθώς και ένα τόσο εκτεταμένο σύστημα ψηφιακής παρακολούθησης που παρακολουθεί κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής – μέσω καμερών αναγνώρισης προσώπου, σαρώσεων κινητών τηλεφώνων, συλλογής DNA και μιας εκτεταμένης και παρεμβατικής αστυνομικής παρουσίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα μα αναφορές οι κρατούμενοι διαβιώνουν σε κακές συνθήκες, υποβάλλονται σε πολιτική κατήχηση, στην οποία συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά μαθήματα πατριωτισμού, και αναγκάζονται να απεκδυθούν την εθνοτική και θρησκευτική τους ταυτότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πρόσφατες αναφορές για θανάτους υπό κράτηση, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και αυτοκτονίες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες χιλιάδες παιδιά έχουν αποχωριστεί τους γονείς τους, οι οποίοι κρατούνται αυθαίρετα σε στρατόπεδα εγκλεισμού, και φιλοξενούνται σε υπερπλήρη ορφανοτροφεία, ακόμη και αν κρατείται μόνο ο ένας γονέας τους σε στρατόπεδο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ακρόαση του ΟΗΕ, που έλαβε χώρα στις 13 Αυγούστου 2018 στη Γενεύη, η κινεζική αποστολή αρνήθηκε τις κατηγορίες των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ σχετικά με την κράτηση μουσουλμάνων ουιγουρικής εθνοτικής καταγωγής σε στρατόπεδα «επανεκπαίδευσης» στα δυτικά του Σιντζιάνγκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν λεπτομερή στοιχεία που αποδεικνύουν την κατασκευή και αναβάθμιση αυτών των εγκαταστάσεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ασκηθεί πίεση σε ορισμένους ξένους δημοσιογράφους ώστε να απέχουν από την κάλυψη ευαίσθητων θεμάτων όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ουιγούρων και η χρήση στρατοπέδων εγκλεισμού, μεταξύ άλλων, σε ορισμένες περιπτώσεις, με τη μη ανανέωση των διαπιστευτηρίων των δημοσιογράφων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου δεν παρακολουθείται ο πληθυσμός τόσο αυστηρά όσο στην Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επαρχιακή κυβέρνηση έχει προσλάβει δεκάδες χιλιάδες επιπρόσθετα άτομα σε θέσεις προσωπικού ασφαλείας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συλλέγονται δεδομένα από μια «ολοκληρωμένη πλατφόρμα κοινών επιχειρήσεων», στην οποία επίσης αποθηκεύονται επιπρόσθετα δεδομένα σχετικά με τον πληθυσμό, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι καταναλωτικές συνήθειες, η τραπεζική δραστηριότητα, η κατάσταση της υγείας και το προφίλ του DNA κάθε προσώπου που διαμένει στην Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ζητείται από τους μουσουλμάνους της περιοχής να έχουν στα κινητά τους τηλέφωνα μια εφαρμογή κατασκοπευτικού λογισμικού και ότι η μη εγκατάσταση της εφαρμογής αυτής συνιστά αδίκημα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μαρτυρίες από πρώτο χέρι και αξιόπιστες ακαδημαϊκές έρευνες έχουν δείξει ότι στοχοποιούνται εσκεμμένα Ουιγούροι με δεσμούς με άτομα που διαμένουν στο εξωτερικό και όσοι διατηρούν θρησκευτικές πεποιθήσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ασκούνται πιέσεις στους Ουιγούρους που διαμένουν στο εξωτερικό ώστε να επιστρέψουν στην Κίνα, συχνά με την υποστήριξη των κρατών διαμονής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι κινεζικές πρεσβείες στο εξωτερικό έχουν αρνηθεί να ανανεώσουν διαβατήρια Ουιγούρων, κάτι που δημιουργεί ανασφάλεια όσον αφορά την εργασία και τις σπουδές τους·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα απορρίψει αιτήματα της WGEID και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και άλλες εντολές των Ειδικών Διαδικασιών του ΟΗΕ για αποστολή ανεξάρτητων ερευνητών στο Σιντζιάνγκ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ουιγούρος καθηγητής οικονομικών Ιλχάμ Τόχτι τέθηκε υπό κράτηση τον Ιανουάριο του 2014 και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 με την κατηγορία των αποσχιστικών τάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι επτά πρώην φοιτητές του τέθηκαν επίσης υπό κράτηση και καταδικάστηκαν σε φυλάκιση μεταξύ τριών και οκτώ ετών κατηγορούμενοι ότι συνεργάστηκαν με τον κ. Τόχτι· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ιλχάμ Τόχτι απέρριπτε ανέκαθεν τις αποσχιστικές τάσεις και τη βία και ήταν υπέρ της συμφιλίωσης στη βάση του σεβασμού προς τον πολιτισμό των Ουιγούρων·

1.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για τα ολοένα και πιο κατασταλτικά μέτρα που επιβάλλονται σε διάφορες μειονότητες, και ιδίως στους Ουιγούρους και τους Καζάχους, ενώ ταυτόχρονα επιβάλλονται επιπρόσθετοι περιορισμοί στις συνταγματικές εγγυήσεις των δικαιωμάτων τους στην ελευθερία της πολιτιστικής έκφρασης και των θρησκευτικών πεποιθήσεων, του λόγου και της έκφρασης, και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι· ζητεί από τις αρχές να σέβονται τις εν λόγω θεμελιώδεις ελευθερίες·

2.  ζητεί από την κινεζική κυβέρνηση να θέσει άμεσο τέλος στη μαζική αυθαίρετη κράτηση μελών των μειονοτήτων των Ουιγούρων και των Καζάχων, να κλείσει όλα τα στρατόπεδα και κέντρα κράτησης, και να αφήσει ελεύθερους τους κρατούμενους άμεσα και άνευ όρων· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις πολυάριθμες καταγγελίες περί κακών συνθηκών, βασανισμού και θανάτων εντός των στρατοπέδων· υπενθυμίζει στις κινεζικές αρχές ότι οι εγκαταστάσεις επανεκπαίδευσης δεν έχουν καμία νομική βάση·

3.  είναι θορυβημένο από τις αναφορές για θάνατο των Muhammad Salih Hajim, Abdulnehed Mehsum, Ayhan Memet και άλλων ηλικιωμένων Ουιγούρων ακαδημαϊκών και κοινοτικών ηγετών σε στρατόπεδα εγκλεισμού·

4.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την εφαρμογή από το κράτος μέτρων για τη διασφάλιση της «ολοκληρωμένης εποπτείας» της περιοχής με την εγκατάσταση του κινεζικού συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης «Skynet» σε μείζονες αστικές περιοχές, την εγκατάσταση ιχνηλατών GPS σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα, τη χρήση σαρωτών αναγνώρισης προσώπου σε σημεία ελέγχου και σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και πρατήρια καυσίμων, καθώς και με τη συλλογή δειγμάτων αίματος από την αστυνομία του Σιντζιάνγκ για την περαιτέρω επέκταση της βάσης δεδομένων DNA της Κίνας·

5.  υπογραμμίζει ότι ο κυβερνητικός έλεγχος και η υποχρεωτική μαζική συλλογή δεδομένων των πολιτών στοχοποιεί και επηρεάζει κυρίως τους Ουιγούρους, τους Καζάχους και άλλες εθνικές μειονότητες, κάτι που συνιστά παραβίαση της απαγόρευσης των διακρίσεων βάσει του διεθνούς δικαίου·

6.  ζητεί από την κινεζική κυβέρνηση να παράσχει στις ενδιαφερόμενες οικογένειες τα πλήρη στοιχεία όσων εξαφανίστηκαν αναγκαστικά από το Σιντζιάνγκ, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της τοποθεσίας και της τρέχουσας κατάστασής τους·

7.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τον κινεζικό νόμο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (2015) και τον κανονισμό για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού, οι οποίοι έχουν υπερβολικά ευρύ ορισμό σχετικά με το τι συνιστά τρομοκρατική πράξη· ζητεί, συνεπώς, από την Κίνα να κάνει σαφή διάκριση μεταξύ ειρηνικής διαμαρτυρίας και βίαιου εξτρεμισμού·

8.  ζητεί εκ νέου από την κινεζική κυβέρνηση να απελευθερώσει άμεσα και άνευ όρων τον ουιγούρο ακαδημαϊκό Ιλχάμ Τόχτι και όλους τους υπόλοιπους που κρατούνται με μοναδικό λόγο την ειρηνική άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης και, εν αναμονή της απελευθέρωσής τους, ζητεί από την Κίνα να διασφαλίσει ότι έχουν τακτική και απεριόριστη πρόσβαση στις οικογένειές τους και σε δικηγόρο της επιλογής τους· ζητεί, συνεπώς, την απελευθέρωση των Eli Mamut, Hailaite Niyazi, Memetjan Abdulla, Abduhelil Zunun και Abdukerim Abduweli, όπως ζητήθηκε από την ΕΕ κατά τη διάρκεια του 36ου γύρου του διαλόγου ΕΕ-Κίνας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, που έλαβε χώρα στο Πεκίνο στις 9 και 10 Ιουλίου 2018·

9.  ζητεί από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και τα κράτη μέλη να παρακολουθούν στενά τις μεταβαλλόμενες εξελίξεις που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Σιντζιάνγκ, συμπεριλαμβανομένης της αυξανόμενης καταστολής των Ουιγούρων, των Καζάχων και άλλων εθνοτικών μειονοτήτων από την κυβέρνηση, και να στείλουν ισχυρό μήνυμα στο υψηλότερο επίπεδο της κινεζικής κυβέρνησης προκειμένου να τεθεί τέλος στις ειδεχθείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10.  καλεί τις κινεζικές αρχές να επιτρέψουν την ελεύθερη, απρόσκοπτη πρόσβαση δημοσιογράφων και διεθνών παρατηρητών στην επαρχία του Σιντζιάνγκ·

11.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ και τα κράτη μέλη να θίξουν στις κινεζικές αρχές το ζήτημα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Σιντζιάνγκ, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο ηγετών, σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΕ να εκφράζεται με ισχυρή, σαφή και ενιαία φωνή στην προσέγγισή της απέναντι στη χώρα αυτή, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο του ετήσιου διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην επικείμενη ευρωασιατική διάσκεψη κορυφής·

12.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με τις αναφορές για παρενόχληση των Ουιγούρων που διαμένουν στο εξωτερικό από τις κινεζικές αρχές με σκοπό να τους εξαναγκάσουν να ενεργήσουν ως πληροφοριοδότες κατά άλλων Ουιγούρων, να επιστρέψουν στο Σιντζιάνγκ ή να σιωπήσουν σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί εκεί, ορισμένες φορές μέσω της κράτησης μελών της οικογένειάς τους·

13.  επιδοκιμάζει την απόφαση της Γερμανίας και της Σουηδίας να αναστείλουν την επιστροφή όλων των εθνοτικών Ουιγούρων, Καζάχων και άλλων μουσουλμάνων τουρκικής καταγωγής στην Κίνα δεδομένου του κινδύνου να αντιμετωπίσουν αυθαίρετη κράτηση, βασανισμό ή άλλης μορφής κακή μεταχείριση στη χώρα αυτή, και ζητεί από τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν αυτή την πρακτική και να επισπεύσουν την εξέταση αιτήσεων ασύλου από μουσουλμάνους τουρκικής καταγωγής που διατρέχουν κίνδυνο αναγκαστικής επιστροφής στην Κίνα· ζητεί επίσης από τα κράτη μέλη της ΕΕ να επικαλούνται το εθνικό δίκαιο, κατά περίπτωση, για να διερευνήσουν τον εκφοβισμό από την κινεζική κυβέρνηση μουσουλμάνων τουρκικής καταγωγής σε κοινότητες της διασποράς στην Ευρώπη·

14.  υπενθυμίζει στην Κίνα τις υποχρεώσεις που ανέλαβε σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα με την υπογραφή διάφορων διεθνών συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και, συνεπώς, ζητεί από την Κίνα να τηρήσει αυτές τις δεσμεύσεις·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

 

(1)

ΕΕ C 285E της 21.10.2010, σ. 80.

(2)

ΕΕ C 199E της 7.7.2012, σ. 185.

(3)

ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 137.

(4)

ΕΕ C 238 της 6.7.2018, σ. 108.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0343.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου