Fælles beslutningsforslag - RC-B8-0481/2018Fælles beslutningsforslag
RC-B8-0481/2018

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa

23.10.2018 - (2018/2869(RSP))

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4
til erstatning af følgende beslutningsforslag:
B8‑0481/2018 (PPE)
B8‑0482/2018 (S&D, GUE/NGL, Verts/ALE)
B8‑0483/2018 (ALDE)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein for PPE-Gruppen
Soraya Post, Tanja Fajon for S&D-Gruppen
Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen
Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo for GUE/NGL-Gruppen
Ana Miranda for Verts/ALE-Gruppen


Procedure : 2018/2869(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B8-0481/2018
Indgivne tekster :
RC-B8-0481/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om stigningen i neofascistiske voldshandlinger i Europa

(2018/2869(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–  der henviser til rapporten af 9. maj 2017 fra FN's særlige rapportør om moderne former for racisme, racediskrimination, fremmedhad og hermed beslægtet intolerance,

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 71/179 af 19. december 2016 om bekæmpelse af glorificeringen af nazisme, nynazisme og andre former for praksis, der er med til at give næring til moderne former for racisme, racediskrimination, fremmedhad og dermed beslægtet intolerance,

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention, særlig artikel 14 hertil og protokol nr. 12 hertil,

–  der henviser til den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination,

–  der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

–  der henviser til artikel 2, 3, 6 og 7 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU),

–  der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000[1] (direktivet om racelighed), som forbyder forskelsbehandling på grundlag af race eller etnisk oprindelse,

–  der henviser til Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen[2],

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/29/EU af 25. oktober 2012 om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse[3],

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde[4],

–  der henviser til nedsættelsen i juni 2016 af EU-gruppen på højt plan om bekæmpelse af racisme, fremmedhad og andre former for intolerance,

–  der henviser til Europarådets resolution af 30. september 2014 om bekæmpelse af nynazistiske arrangementer og højreekstremisme,

–  der henviser til EU's adfærdskodeks om desinformation,

–  der henviser til adfærdskodeksen om bekæmpelse af ulovlige hadefulde udtalelser på internettet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at Unionen i henhold til artikel 2 i TEU bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal; der henviser til, at disse værdier er fælles for alle medlemsstater;

B.  der henviser til, at manglen på seriøse foranstaltninger mod neofascistiske og nynazistiske grupper har åbnet for forekomsten af den aktuelle bølge af fremmedhad i Europa;

C.  der henviser til, at neofascistiske, nynazistiske, racistiske og fremmedfjendske grupper og politiske partier har tilskyndet til had og vold i samfundet og minder os om, hvad de historisk set har været i stand til;

D.  der henviser til, at udbredelsen af hadefuld tale på internettet ofte fører til en stigning i voldshandlinger, bl.a. begået af neofascistiske grupper;

E.  der henviser til, at neofascistiske grupper har dræbt tusindvis af forskellige personer, f.eks. flygtninge og immigranter, etniske og religiøse mindretal, LGBTQI-personer, menneskerettighedsforkæmpere, aktivister, politikere og medlemmer af politistyrken;

F.  der henviser til, at neofascistiske grupper anvender og misbruger vores demokratiske værktøjer til at sprede had og vold;

G.  der henviser til, at kommissæren med ansvar for sikkerhed, Sir Julian King, som nævnt i Europols rapport, i sin tale til en mindehøjtidelighed den 22. marts 2017 for angrebene i Bruxelles i 2016 fremhævede den voksende trussel fra voldelig højreekstremisme og bemærkede, at han ikke var bekendt med en eneste EU-medlemsstat, som ikke var berørt af fænomenet på den ene eller anden måde, idet han specifikt henviste til angrebene i Norge i 2011, mordet på det britiske parlamentsmedlem Jo Cox og angrebene på asylcentre og moskeer i hele Europa for at fremhæve, at det, han advarede mod, var en "underrapporteret" sikkerhedstrussel; der henviser til, at neofascistiske og nynazistiske grupper manifesterer sig i en række forskellige former; der henviser til, at de fleste af disse grupper udelukker visse enkeltpersoner eller grupper fra samfundet; der henviser til, at disse organisationer ofte bruger et aggressivt sprog over for minoritetsgrupper og forsøger at retfærdiggøre dette ved at påberåbe sig princippet om ytringsfrihed; der henviser til, at retten til ytringsfrihed ikke er absolut;

H.  der henviser til, at det i artikel 30 i verdenserklæringen om menneskerettigheder klart fastslås, at intet i erklæringen "kan fortolkes således, at enhver stat, gruppe eller person har ret til at udøve enhver form for aktivitet eller at udføre enhver handling, der tager sigte på at tilintetgøre alle de rettigheder og friheder", der er fastsat heri;

I.  der henviser til, at det i den internationale konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination fastslås, at dens deltagerstater fordømmer al propaganda og alle organisationer, som bygger på ideer eller teorier om overlegenhed hos en enkelt race eller en persongruppe af en bestemt hudfarve eller etnisk oprindelse;

J.  der henviser til, at fremme af fascisme er forbudt i flere medlemsstater i henhold til deres nationale lovgivning;

K.  der henviser til, at Europols TESAT-rapport 2018 viste næsten en fordobling af antallet af personer, der blev anholdt for højreekstremistiske handlinger i 2017;

L.  der henviser til, at 77 personer blev dræbt, og 151 blev såret ved angrebene i Norge den 22. juli 2011;

M.  der henviser til, at Jo Cox, som var medlem af Det Forenede Kongeriges parlament, blev brutalt myrdet den 16. juni 2016 i Birstall, Det Forenede Kongerige;

N.  der henviser til, at ifølge Europols TESAT-rapport 2018 stod højreekstreme personer bag fem afværgede, fejlslagne eller gennemførte terrorangreb i Det Forenede Kongerige i 2017[5];

O.  der henviser til, at Eleonora Forenza, MEP, og hendes assistent, Antonio Perlo, blev overfaldet efter en antifascistisk demonstration i Bari, Italien, den 21. september 2018;

P.  der henviser til, at den franske efterretningstjeneste har udtrykt bekymring over det stigende antal medlemmer af militære og retshåndhævende myndigheder, som har tilsluttet sig voldelige højreekstremistiske grupper[6];

Q.  der henviser til, at Den Europæiske Kommission mod Racisme og Intolerance (ECRI), der er oprettet af Europarådet, har udtrykt bestyrtelse over stigningen i antallet højreekstremistiske handlinger og neofascisme i Kroatien i en rapport, der blev offentliggjort den 15. maj 2018[7];

1.  fordømmer på det kraftigste og beklager de neofascistiske og nynazistiske organisationers terrorangreb, mord, psykiske vold, voldelige fysiske angreb og demonstrationer, der har fundet sted i forskellige EU-medlemsstater;

2.  er dybt bekymret over den stigende normalisering af fascisme, racisme, fremmedhad og andre former for intolerance i Den Europæiske Union og er foruroliget over beretninger i visse medlemsstater om hemmelige aftaler mellem politiske ledere, politiske partier og retshåndhævende myndigheder med neofascister og nynazister;

3.  er især bekymret over de neofascistiske voldshandlinger, som påvirker samfundet som helhed, og som er rettet mod særlige mindretal såsom sorte europæere/mennesker af afrikansk herkomst, jøder, muslimer, romaer, tredjelandsstatsborgere, LGBTI-personer og personer med handicap;

4.  fordømmer på det kraftigste alle voldelige angreb, som neofascistiske grupper har begået mod politikere og medlemmer af politiske partier, og som er blevet indberettet i visse medlemsstater, og især den fascistiske gruppe CasaPounds nylige angreb på Eleonora Forenza, MEP, hendes assistent, Antonio Perlo, og andre, som deltog i en antifascistisk demonstration den 21. september 2018 i Bari, Italien;

5.  er dybt bekymret over den straffrihed, som neofascistiske og nynazistiske grupper opererer med i visse medlemsstater, og understreger, at denne følelse af straffrihed er blandt de årsager, der forklarer den alarmerende stigning i voldshandlinger begået af visse højreekstremistiske organisationer;

6.  erkender, at der er en bekymrende tendens til, at neofascistiske og nynazistiske grupper benytter sig af de sociale medier og internettet til at organisere og lægge strategier i hele Den Europæiske Union;

7.  beklager dybt, at offentlig radio- og tv-virksomhed i nogle medlemsstater er blevet et eksempel på propaganda for et enkelt politisk parti, som ofte udelukker oppositionen og minoritetsgrupper fra samfundet og endda tilskynder til vold;

8.  minder om, at den fascistiske ideologi og intolerance altid er forbundet med et angreb på selve demokratiet;

9.  opfordrer medlemsstaterne til kraftigt at fordømme og straffe politikeres og offentlige ansattes hadforbrydelser, hadefulde udtalelser og udpegelse af syndebukke på alle niveauer og i alle typer medier, da de direkte normaliserer og styrker had og vold i samfundet;

10.  opfordrer medlemsstaterne til at træffe yderligere foranstaltninger til at forebygge, fordømme og bekæmpe hadefuld tale og hadforbrydelser;

11.  opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og udbyderne af sociale medier til at bekæmpe udbredelsen af racisme, fascisme og fremmedhad på internettet i samarbejde med de relevante civilsamfundsorganisationer på nationalt og internationalt plan;

12.  opfordrer medlemsstaterne til at efterforske og retsforfølge hadforbrydelser og til at udveksle bedste praksis for at identificere og efterforske hadforbrydelser, herunder dem, der er specifikt begrundet i de forskellige former for fremmedhad;

13.  opfordrer medlemsstaterne til at overveje og yde passende støtte til ofrene for racistiske eller fremmedfjendske forbrydelser og hadforbrydelser og til at beskytte alle vidner mod gerningsmændene;

14.  opfordrer medlemsstaterne til at oprette enheder til bekæmpelse af hadforbrydelser i politiet; opfordrer politiet til at sikre, at dets personale ikke deltager i nogen form for racistiske, fremmedhadske eller diskriminerende handlinger, at sådanne handlinger undersøges, og at de ansvarlige retsforfølges;

15.  opfordrer Kommissionen til at udsende en opfordring til, at civilsamfundsorganisationer skal overvåge og indberette hadefuld tale og hadforbrydelser i medlemsstaterne;

16.  støtter, roser og opfordrer til beskyttelse af samfundsgrupper og civilsamfundsorganisationer, der bekæmper fascisme, racisme, fremmedhad og andre former for intolerance;

17.  opfordrer til at konsolidere EU's lovgivning om bekæmpelse af forskelsbehandling, herunder gennemførelse eller anvendelse af eksisterende lovgivning og vedtagelse af ny lovgivning, herunder direktivet om ligebehandling;

18.  minder om, at Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen, hvis frist for gennemførelse var november 2010, udgør retsgrundlaget for pålægning af sanktioner mod personer, der offentligt tilskynder til vold eller had mod et mindretal såsom udelukkelse fra offentlige ydelser, forbud mod at drive virksomhed, anbringelse under retsligt tilsyn og udstedelse af en likvidationsordre;

19.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at ajourføre sin rapport fra 2014 om gennemførelsen af ovennævnte rammeafgørelse og til at indlede traktatbrudssøgsmål mod de medlemsstater, der ikke har overholdt afgørelsens bestemmelser;

20.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at sikre, at de overholder bestemmelserne i Rådets rammeafgørelse og hindrer organisationer i at sprede hadefuld tale og vold på offentlige steder og online og effektivt forbyder neofascistiske og nynazistiske grupper og enhver anden fond eller sammenslutning, der ophøjer og glorificerer nazisme og fascisme, under overholdelse af den nationale retsorden og den nationale kompetence på dette område;

21.  opfordrer til et fuldstændigt og rettidigt samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder, efterretningstjenester, domstole og civilsamfundsorganisationer i kampen mod fascisme, racisme, fremmedhad og andre former for intolerance;

22.  opfordrer medlemsstaterne til at følge Europarådets henstillinger om bekæmpelse af nynazistiske manifestationer og højreekstremisme;

23.  opfordrer medlemsstaterne til at sørge for obligatorisk, menneskerettighedsbaseret og serviceorienteret efteruddannelse af retshåndhævende personale og embedsmænd i retsvæsenet på alle niveauer;

24.  opfordrer medlemsstaterne til at fokusere på forebyggelse gennem uddannelse, bevidstgørelse og udveksling af bedste praksis;

25.  opfordrer medlemsstaterne og de nationale idrætsforbund, navnlig fodboldklubberne, til at bekæmpe svøben racisme, fascisme og fremmedhad på stadioner og i sportskulturen ved at fordømme og straffe de ansvarlige og ved at fremme positive oplysningsaktiviteter rettet mod unge fans i samarbejde med skoler og relevante civilsamfundsorganisationer;

26.  opfordrer medlemsstaterne til at tilbyde uddannelse til dem, der arbejder inden for offentlig radio- og tv-virksomhed, og medierne til at øge bevidstheden om de udfordringer og den forskelsbehandling, som ofrene for neofascistiske og nynazistiske gruppers handlinger står over for;

27.  opfordrer medlemsstaterne til at iværksætte nationale "exitprogrammer" for at bistå enkeltpersoner, der ønsker at forlade voldelige neofascistiske og nynazistiske grupper; understreger, at sådanne programmer bør være mere vidtrækkende end én-til-én-interventioner og bør omfatte langsigtet støtte til dem, der kæmper med at finde arbejde, flytte og udvikle nye og sikre sociale netværk;

28.  understreger, at en historisk bevidsthed er en af forudsætningerne for at forhindre sådanne forbrydelser i at opstå i fremtiden og spiller en vigtig rolle med hensyn til at oplyse de yngre generationer;

29.  opfordrer medlemsstaterne til at fordømme og modvirke alle former for benægtelse af holocaust, herunder bagatellisering og minimalisering af nazisternes og deres samarbejdspartneres forbrydelser; påpeger, at sandheden om holocaust ikke må bagatelliseres af den politiske og mediemæssige diskurs;

30.  opfordrer til en fælles kultur af historiebevidsthed, der fordømmer fortidens fascistiske forbrydelser; er dybt bekymret over, at de yngre generationer i Europa og andre steder er stadig mindre bekymrede over fascismen og dermed risikerer at blive indifferente over for nye trusler;

31.  tilskynder medlemsstaterne til at fremme almen uddannelse gennem almindelig kultur om vores samfunds mangfoldighed og vores fælles historie, herunder grusomhederne under Anden Verdenskrig som f.eks. holocaust og den systematiske umenneskeliggørelse af dens ofre over en årrække;

32.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Europarådet, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa samt FN.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik