Предложение за обща резолюция - RC-B8-0484/2018Предложение за обща резолюция
RC-B8-0484/2018

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно хуманното отношение към животните, употребата на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери

22.10.2018 - (2018/2858(RSP))

внесено съгласно член 128, параграф 5 и член 123, параграф 4 от Правилника на дейността
вместо следните предложения за резолюция:
B8‑0484/2018 (S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
B8‑0485/2018 (PPE)
B8‑0487/2018 (ECR)
B8‑0489/2018 (ALDE)

Мишел Дантен, Херберт Дорфман от името на групата PPE
Карин Каденбах от името на групата S&D
Йорн Дорман, Антия Макинтайър, Джеймз Никълсън, Джон Флак от името на групата ECR
Елси Катайнен от името на групата ALDE
Аня Хазекамп, Марина Албиол Гусман, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Юнус Омаржи, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Щефан Ек от името на групата GUE/NGL
Кийт Тейлър, Томас Вайтц от името на групата Verts/ALE
Елеонора Еви, Марко Дзуло, Лаура Аджеа, Роза Д'Амато, Пиерникола Педичини от името на групата EFDD


Процедура : 2018/2858(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B8-0484/2018
Внесени текстове :
RC-B8-0484/2018
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно хуманното отношение към животните, употребата на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери

(2018/2858(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Директива 2007/43/ЕО на Съвета от 28 юни 2007 г. за определяне на минимални правила за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо[1] („Директивата за бройлерите“),

–  като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2015 г. относно нова стратегия за хуманно отношение към животните за периода 2016 – 2020 г.[2],

–  като взе предвид плана за действие на ЕС „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност от 2017 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 19 януари 2012 r. относно стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за периода 2012 – 2015 г. (COM(2012)0006),

–  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 13 април 2018 г. относно прилагането на Директива 2007/43/ЕО и нейното влияние върху хуманното отношение към пилетата, отглеждани за производство на месо, и разработването на показатели за хуманно отношение (COM(2018)0181),

–  като взе предвид проучването на Комисията от 21 ноември 2017 г. относно прилагането на Директива 2007/43/ЕО на Съвета и развитието на показателите за хуманно отношение към животните,

–  като взе предвид споразумението относно Регламента за ветеринарномедицинските продукти, постигнато на 5 юни 2018 г.,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните)[3],

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита[4],

–  като взе предвид Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели, и Директива 98/58/ЕО от 20 юли 1998 г. на същата тема[5],

–  като взе предвид Решение за изпълнение (ЕС) 2017/302 на Комисията от 15 февруари 2017 г. за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине[6],

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя правилник,

А.  като има предвид, че ЕС е основен световен производител на бройлери, като приблизително 7 милиарда от тях се колят за хранителни цели; като има предвид, че в сектора на птичето месо, който произвежда в съответствие с европейския принцип „от фермата до трапезата“, са заети над четвърт милион души, с 23 000 големи стопанства за бройлери в Европа;

Б.  като има предвид, че Директива 2007/43/EО (Директивата за бройлерите) определя минимални стандарти за защита на пилетата, отглеждани за производство на месо; като има предвид, че е важно Комисията, държавите членки и производителите да спазват тези правила и да извършват редовни инспекции в тази област;

В.  като има предвид, че съгласно проучване на Комисията от 21 ноември 2017 г. относно прилагането на Директива 2007/43/ЕО на Съвета 34% от бройлерите се отглеждат при гъстота от 33 kg/m2 в съответствие с общото правило, 40% – при гъстота между 34 и 39 kg/m2, а 26% – при най-високата гъстота (до 42 kg/m2), разрешена от директивата

Г.  като има предвид, че прилагането на Директивата за бройлерите не е еднакво и неотдавнашният доклад на Комисията за изпълнението показа, че прилагането е в най-добрия случай непоследователно в различните държави членки;

Д.  като има предвид, че прекомерната употреба на антимикробни ветеринарномедицински продукти, особено като стимулатори на растежа и за метафилактика и профилактика, е един от основните фактори, влияещи на развитието на бактерии с антимикробна резистентност в световен мащаб; като има предвид, че ниското равнище на хуманно отношение към животните, причинено от високата гъстота на животните и топлинния стрес, може да предизвика имунологични дефицити и да направи бройлерите по-податливи на заболявания;

Е.  като има предвид, че според докладите на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) наличието на мултирезистентните зоонозни щамове на Campylobacter spp. и Salmonella spp. в стопанствата за бройлери и в месото от бройлери води до нарастваща заплаха за общественото здраве;

Ж.  като има предвид, че правилата за хуманното отношение към животните следва да бъдат актуализирани въз основа на новите научни открития и при надлежно отчитане на дългосрочната конкурентоспособност на животновъдството в селскостопанския сектор; като има предвид, че използването на системи за отглеждане с по-високо равнище на хуманно отношение може да подобри здравето на животните и резултатите по отношение на благосъстоянието им, допринасяйки по този начин за намаляване на нуждата от антимикробни средства при същевременно запазване на високото качество на продукта;

З.  като има предвид, че научното становище на ЕОБХ от 2010 г. относно влиянието на генетичните параметри върху благосъстоянието и устойчивостта на стрес на бройлерите, предназначени за търговия, показва, че генетичната селекция въз основа на темповете на растеж на бройлерите може да застраши здравето и благосъстоянието на тези животни;

И.  като има предвид, че европейските граждани изразяват силен интерес към хуманното отношение към животните и искат да могат да правят по-информиран избор като потребители;

Й.  като има предвид, че последното специално проучване на Евробарометър относно хуманното отношение към животните показва, че над 50% от европейските граждани търсят информация относно метода на производство при закупуване на животински продукти и са готови да плащат повече за по-хуманно отношение към животните; като има предвид, че над 80% от европейските граждани желаят хуманното отношение към селскостопанските животни в ЕС да се подобри;

К.  като има предвид, че 25% от гръдното месо от домашни птици, консумирано в ЕС, се внася от трети държави с не толкова строго законодателство в областта на хуманното отношение към животните; като има предвид, че по-голямата част от вносното месо от домашни птици се използва в заведенията за хранене или в преработените храни, където информацията за произхода на месото и етикетирането не са задължителни;

Л.  като има предвид, че в Тайланд, Бразилия и Украйна, от които произхожда общо 90% от вноса от трети държави, са извършени одити от ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ на Комисията, подчертаващи наличието на съществени недостатъци в производствения процес и по отношение на зачитането на законодателството на ЕС; като има предвид, че земеделските производители в ЕС, както и НПО, изразяват загриженост във връзка с икономическото и социалното въздействие и въздействието върху околната среда на вноса на пилешко месо, произведено при по-ниски производствени разходи, и на подвеждащото етикетиране на пилешко месо, преработено в Европейския съюз, но с произход от трети държави като Украйна;

1.  отчита резултатите от доклада на Комисията относно прилагането на Директива 2007/43/ЕО и нейното влияние върху хуманното отношение към пилетата, отглеждани за производство на месо, които посочват, че едва две трети от държавите членки са приложили правилно директивата; изразява загриженост относно показаното в доклада преобладаващо наличие на много места на по-голяма гъстота на стадата от общото правило за 33 kg/m²;

2.  изразява загриженост относно нарастването на мултирезистентните зоонозни агенти, обикновено срещани при отглеждането на бройлери, като Campylobacter spp., Salmonella spp. и E. coli;

3.  признава вече положените от земеделските производители усилия във връзка с хуманното отношение към бройлерите в различните държави членки при прилагането на Директивата за бройлерите, и по-специално от онези, които участват в доброволни схеми;

4.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират хармонизирано прилагане и цялостно изпълнение на Директива 2007/43/ЕО по отношение на спецификациите и безопасността на сградите, за да се гарантира постигането на целите на директивата;

5.  подчертава, че нелоялната конкуренция води до неравнопоставеност, тъй като онези, които не спазват правилата, печелят в ущърб на спазващите правилата;

6.  призовава Комисията да осигури надеждни и измерими хармонизирани показатели за хуманно отношение към животните по отношение на бройлерите и родителските стада, включително насоки за най-добри налични практики за люпилните;

7.  призовава Комисията и държавите членки да се борят с пожарите в птицефермите чрез насърчаване на най-добрите практики; призовава държавите членки да предвидят в пълна степен подходящи и достатъчни курсове за обучение на стопаните, както е посочено в Директива 2007/43/ЕО;

8.  призовава ЕОБХ да изготви становище относно разпространението и рисковите фактори на резистентните на антимикробни препарати Salmonella spp. и E. Coli със зоонозен потенциал;

9.  приветства постигнатото на 5 юни 2018 г. споразумение относно Регламента за ветеринарномедицинските продукти; приветства разпоредбите, установени с цел ограничаване на употребата на антибиотици за метафилактика и профилактика; припомня своята позиция относно превантивните мерки и съвместното научно становище на EMA/ЕОБХ[7], като призовава за: използването на животни за разплод, отглеждани по-здравословно и бавно, гъстота на отглеждане, която да не увеличава риска от заболяване, по-малки групи, изолиране на болните животни (член 10 от Регламент (ЕС) 2016/429) и прилагане на съществуващите закони относно хуманното отношение към животните; изразява своята увереност, че регламентът ще улесни така необходимите действия по отношение на антимикробната резистентност (АМР) и ще стимулират иновациите в областта на ветеринарната медицина; счита, че европейският сектор на птицевъдството и националните органи предприемат инициативи за намаляване на употребата на антибиотици чрез модернизирането на птицевъдните стопанства;

10.  подчертава, че подобрените птицевъдни техники ще доведат до по-добро качество на живота на домашните птици и ще намалят необходимостта от използване на антимикробни средства, като например чрез осигуряване на естествена светлина, чист въздух и повече пространство и намаляване на амоняка; припомня на Комисията декларацията, изложена в Стратегията за здравето на животните, и същественото твърдение, че превенцията е по-добра от лечението;

11.  подчертава, че хуманното отношение към животните служи само по себе си като превантивна мярка, която допринася за намаляване на риска от заболяване на животното, а оттам и за намаляване на употребата на антимикробни средства, и която често дава по-високи производствени резултати; отбелязва, че неправилното използване на антимикробни средства може да доведе до тяхната неефективност, което впоследствие би представлявало опасност за човешкото здраве;

12.  призовава Комисията да разшири изследванията на АМР и прилагането на най-добри практики и да гарантира, че държавите членки вземат превантивни мерки, като например наблюдение и контрол на болестите;

13.  призовава Комисията да поощрява политики за насърчаване на използването на алтернативни системи за отглеждане на бройлери, както и традиционни породи и/или породи бройлери, които дават възможност за по-високо равнище на хуманно отношение;

14.  призовава Комисията да изготви пътна карта за подпомагане на конкурентоспособно и устойчиво производство на птиче месо и развъждане на домашни птици, което да гарантира по-високо равнище на хуманно отношение към бройлерите;

15.  призовава Комисията да засили контрола, осъществяван на границите върху вноса на месо от домашни птици от трети държави, за да се гарантира, че този внос е в съответствие със законодателството на ЕС относно хуманното отношение към животните, безопасността на храните и околната среда;

16.  подчертава, че вносът на пилешко месо от държави с по-ниски екологични и социални стандарти и стандарти в областта на безопасността на храните и хуманното отношение към животните се е увеличил; призовава Комисията да гарантира, че внесеното пилешко месо и продукти и заготовки от пилешко месо са произведени в съответствие с действащите в Съюза екологични и социални стандарти и стандарти в областта на безопасността на храните и хуманното отношение към животните, за да се гарантират справедливи и равнопоставени условия на конкуренция за производителите от ЕС;

17.  призовава Комисията да предложи законодателство относно задължителното етикетиране на произхода на внесеното месо, съдържащо се в преработените в ЕС продукти, пускани в търговията на дребно, кетъринга и заведенията за хранене, за да могат потребителите да правят информиран избор;

18.  призовава Комисията да установи метод на ЕС за маркиране на производството на бройлери, подобен на съществуващия метод на ЕС за яйца, с цел да се подобри прозрачността и да се предостави на потребителите информация относно хуманното отношение към животните при производството на селскостопански продукти;

19.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на държавите членки.

 

Последно осъвременяване: 24 октомври 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност