Společný návrh usnesení - RC-B8-0484/2018Společný návrh usnesení
RC-B8-0484/2018

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o životních podmínkách zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopadu průmyslového chovu kuřat na životní prostředí

22.10.2018 - (2018/2558(RSP))

předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující tyto návrhy usnesení:
B8-0484/2018 (S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
B8-0485/2018 (PPE)
B8-0487/2018 (ECR)
B8-0489/2018 (ALDE)

Michel Dantin, Herbert Dorfmann za skupinu PPE
Karin Kadenbach za skupinu S&D
Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson, John Flack za skupinu ECR
Elsi Katainen za skupinu ALDE
Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck za skupinu GUE/NGL
Keith Taylor, Thomas Waitz za skupinu Verts/ALE
Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD


Postup : 2018/2858(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0484/2018
Předložené texty :
RC-B8-0484/2018
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o životních podmínkách zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopadu průmyslového chovu kuřat na životní prostředí

(2018/2558(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na směrnici Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso[1] („směrnice o kuřatech chovaných na maso“),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. listopadu 2015 o nové strategii v oblasti dobrých životních podmínek zvířat na období 2016–2020[2],

–  s ohledem na akční plán EU „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci z roku 2017,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. ledna 2012 o strategii Evropské unie v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012–2015 (COM(2012)0006),

–  s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 13. dubna 2018 o uplatňování směrnice 2007/43/ES a jejím vlivu na dobré životní podmínky kuřat chovaných na maso i o vytvoření ukazatelů dobrých životních podmínek (COM/2018)0181),

–  s ohledem na studii Komise ze dne 21. listopadu 2017 o provádění směrnice Rady 2007/43/ES a o vytvoření ukazatelů dobrých životních podmínek,

–  s ohledem na dohodu o návrhu nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, které bylo dosaženo dne 5. června 2018,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“)[3],

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin[4],

–  s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely a na směrnici Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o stejné problematice[5],

–  s ohledem na prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2017/302 ze dne 15. února 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro intenzivní chov drůbeže nebo prasat[6],

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v Unii je každoročně poraženo přibližně sedm miliard kuřat pro potravinářské účely, takže se řadí mezi přední světové producenty brojlerů; vzhledem k tomu, že evropské drůbežářské odvětví, které se řídí zásadou „farm to fork“, zaměstnává přes čtvrt milionu lidí a působí v něm 23 tisíc velkých drůbežích farem;

B.  vzhledem k tomu, že směrnice 2007/43/ES (směrnice o kuřatech chovaných na maso) stanovuje minimální normy ochrany kuřat chovaných na maso; vzhledem k tomu, že je důležité, aby Komise, členské státy a výrobci tato pravidla dodržovali a prováděli pravidelné inspekce;

C.  vzhledem k tomu, že podle studie Komise ze dne 21. listopadu 2017 o uplatňování směrnice Rady 2007/43/ES je 34 % brojlerů chováno při hustotě osazení 33 kg/m2, což odpovídá obecnému pravidlu, 40 % při hustotě mezi 34 až 39 kg/m2 a 26 % při nejvyšší hustotě, kterou směrnice povoluje (až 42 kg/m2);

D.  vzhledem k tomu, že směrnice o kuřatech chovaných na maso je prosazována různým způsobem a že z nedávno vydané zprávy Komise o jejím provádění vyplývá, že její prosazování v jednotlivých členských státech je v nejlepším případě nejednotné;

E.  vzhledem k tomu, že nadměrné používání antimikrobiálních veterinárních léčivých přípravků, zejména pokud se používají na podporu růstu a k metafylaktickým a profylaktickým účelům, představuje jeden z nejdůležitějších faktorů, které v celosvětovém měřítku ovlivňují šíření bakterií s antimikrobiální resistencí; vzhledem k tomu, že špatné životní podmínky v důsledku vysoké hustoty osazení a stresu způsobeného vysokými teplotami může vést k imunologickým deficitům, kvůli nimž jsou kuřata chovaná na maso náchylnější k nákazám;

F.  vzhledem k tomu, že jak uvádí Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), výskyt multirezistentních zoonotických kmenů Campylobacter spp. a Salmonella spp. v chovem brojlerů a v jejich mase a představuje čím dál tím vyšší riziko pro veřejné zdraví;

G.  vzhledem k tomu, že pravidla pro životní podmínky zvířat je třeba aktualizovat na základě nových vědeckých poznatků a s náležitým zřetelem na dlouhodobou konkurenceschopnost chovu hospodářských zvířat; vzhledem k tomu, že chovy s lepšími životními podmínkami zlepšují zdraví zvířat, takže není nutné používat tolik antimikrobiálních látek a zároveň lze udržet vysokou kvalitu výrobků;

H.  vzhledem k tomu, že podle vědeckého posudku EFSA z roku 2010 o vlivu genetických parametrů na kvalitu života kuřat chovaných na maso a na jejich odolnost vůči stresu může genetická selekce založená na rychlosti růstu kuřat ohrožovat zdraví a životní podmínky těchto zvířat;

I.  vzhledem k tomu, že evropští občané se o životní podmínky zvířat velmi zajímají a přejí si, aby se mohli jako spotřebitelé rozhodovat informovaněji;

J.  vzhledem k tomu, že nejnovější zvláštní průzkum Eurobarometru o životních podmínkách zvířat ukazuje, že více než 50 % evropských občanů se při nákupu živočišných výrobků zajímá o informace o způsobu výroby a byli si ochotni platit vyšší cenu, pokud by životní podmínky zvířat byly lepší; vzhledem k tomu, že 80 % evropských občanů si přeje, aby se životní podmínky zvířat chovaných pro hospodářské účely v EU zlepšily;

K.  vzhledem k tomu, že 25 % masa z drůbežích prs spotřebovaného v EU se dováží ze třetích zemí, kde platí méně přísné předpisy pro životní podmínky zvířat; vzhledem k tomu, že většina dovezeného drůbežího masa je spotřebována ve stravovacích provozech nebo v závodech na zpracování potravin, kde nevzniká povinnost poskytovat informace o původu masa;

L.  vzhledem k tomu, že v Thajsku, v Brazílii a na Ukrajině, které celkem pokrývají 90 % dovozu ze třetích zemí, provedlo GŘ Komise pro zdraví a bezpečnost potravin audity, jejichž výsledky poukázaly na významné nedostatky, pokud jde o výrobní procesy a dodržování právních předpisů EU; vzhledem k tomu, že zemědělci i nevládní organizace v EU vyjadřují obavy ohledně společenských a environmentálních dopadů dovozu levně vyrobeného kuřecího masa a zavádějícího označování kuřecího masa, které je zpracováváno v Evropské unii, ale pochází ze třetích zemí;

1.  bere na vědomí závěry zprávy Komise o uplatňování směrnice 2007/43/ES a jejím vlivu na životní podmínky kuřat chovaných na maso, podle nichž směrnici správně provedly pouze dvě třetiny členských států; je znepokojen tím, že podle této zprávy jsou kuřata na mnoha místech převážně chována v provozech s hustotou osazení překračující obecné pravidlo 33 kg/m2;

2.  vyjadřuje znepokojení nad zvýšením výskytu multirezistentních zoonotických druhů, které se obvykle vyskytují v chovech brojlerů, např. Campylobacter spp., Salmonella spp.E. coli;

3.  poukazuje na to, že chovatelé v některých členských státech již v rámci provádění směrnice o kuřatech chovaných na maso vyvíjejí úsilí o zlepšení životních podmínek kuřat, zejména chovatelé účastnící se nepovinných režimů;

4.  vyzývá Komisi a členské státy, aby usilovaly o dosažení cílů této směrnice 2007/43/ES cestou harmonizovaného provádění a plného prosazování ustanovení o specifikacích budov a o bezpečnosti;

5.  zdůrazňuje, že nekalá hospodářská soutěž vytváří nerovné podmínky, protože ti, kteří nerespektují předpisy, mohou své výrobky nabízet za nižší ceny než ti, kteří předpisy dodržují;

6.  vyzývá Komisi, aby vypracovala spolehlivé, harmonizované a měřitelné ukazatele životních podmínek kuřat chovaných na maso a jejich rodičovských hejn, včetně pokynů pro dostupné osvědčené postupy pro líhně;

7.  vyzývá Komisi a členské státy, aby řešily problém požárů v zařízeních pro chov drůbeže a podporovaly za tím účelem osvědčené postupy; vyzývá členské státy, aby plně zajistily vhodné a dostatečné kurzy odborné přípravy pro chovatele podle směrnice 2007/43/ES;

8.  vyzývá úřad EFSA, aby předložil stanovisko o prevalenci a rizikových faktorech antimikrobiálně rezistentních kmenů Campylobacter spp., Salmonella spp.E. coli se zoonotickým potenciálem;

9.  vítá dohodu o návrhu nařízení o veterinárních léčivých přípravcích, jíž bylo dosaženo dne 5. června 2018; vítá ustanovení, která mají omezit používání antibiotik pro metafylaktické a profylaktické účely; připomíná svůj postoj k preventivním opatřením a společné vědecké stanovisko EMA a EFSA[7], které formuluje tyto požadavky: používání chovných zvířat, která rostou zdravěji a pomaleji, dodržování hustoty osazení, která nezvyšuje riziko onemocnění, chov v menších skupinách, izolace nemocných zvířat (článek 10 nařízení (EU) 2016/429) a dodržování platných předpisů týkajících se životních podmínek zvířat; věří, že díky tomuto nařízení bude možné snáze provádět velmi potřebné akce proti antimikrobiální rezistenci (AMR) a podpořit inovace v oblasti veterinárního lékařství; domnívá se, že evropské odvětví drůbeže a vnitrostátní orgány provádějí iniciativy k omezení používání antibiotik prostřednictvím modernizace drůbežářských podniků;

10.  zdůrazňuje, že zlepšením chovatelských postupů se zlepší také kvalita života drůbeže a sníží se nutnost používat antibiotika, přičemž takovými zlepšeními je například denní světlo, čistý vzduch, větší prostor a snížení množství čpavku; připomíná Komisi důležitou zásadu, kterou formulovala ve strategii v oblasti zdraví zvířat, totiž že prevence je lepší než léčba;

11.  zdůrazňuje, že dobré životní podmínky zvířat samy o sobě představují preventivní opatření, které přispívá ke snižování rizika onemocnění zvířat, a tím i ke snižování používání antibiotik a často i ke zvýšení produkce; podotýká, že nesprávné používání antimikrobiálních látek by je mohlo zbavit účinnosti, což by následně představovalo nebezpečí pro lidské zdraví;

12.  vyzývá Komisi, aby zintenzivnila výzkum antimikrobiální rezistence a osvědčených postupů a zajistila, aby členské státy účinně prováděly preventivní opatření, jako je sledování nákaz a kontroly;

13.  vyzývá Komisi, aby prosazovala opatření podporující rozvoj alternativních metod chovu kuřat na maso a používání tradičních plemen nebo plemen brojlerů, které je možné chovat v lepších podmínkách;

14.  vyzývá Komisi, aby vypracovala plán na zvýšení konkurenceschopnosti a udržitelnosti produkce drůbežího masa a chovu drůbeže s cílem zlepšit životní podmínky kuřat chovaných na maso;

15.  vyzývá Komisi, aby posílila kontroly drůbežího masa dováženého ze třetích zemí na hranicích s cílem zajistit, aby tyto dovozy byly v souladu s právní předpisy EU o životních podmínkách zvířat, bezpečnosti potravin a životním prostředí;

16.  zdůrazňuje, že se zvýšil dovoz kuřecího masa ze zemí s nižšími normami v oblasti životního prostředí, sociálních věcí, bezpečnosti potravin a životních podmínek zvířat; vyzývá Komisi, aby zajistila, že dovážené kuřecí maso, masné produkty a polotovary budou vždy vyráběny v souladu s normami v oblasti životního prostředí, sociálních věcí, bezpečnosti potravin a životních podmínek zvířat platnými v Unii, aby byly zaručeny spravedlivé a rovné podmínky pro výrobce z Unie;

17.  vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh na zavedení povinného označování zpracovaných výrobků obsahujících drůbeží maso v maloobchodě a pohostinských a stravovacích službách, aby spotřebitelé mohli činit informovaná rozhodnutí;

18.  vyzývá Komisi, aby na unijní úrovni stanovila postup podobný označování brojlerů, jaký platí pro vejce, s cílem zvýšit transparentnost a zajistit spotřebitelům více informací o životních podmínkách zvířat v živočišné výrobě;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi a členským státům.

 

Poslední aktualizace: 24. října 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí