Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B8-0484/2018Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B8-0484/2018

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamise ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju kohta

22.10.2018 - (2018/2858(RSP))

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5 ja artikli 123 lõikele 4,
millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud:
B8‑0484/2018 (S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
B8‑0485/2018 (PPE)
B8‑0487/2018 (ECR)
B8‑0489/2018 (ALDE)

Michel Dantin, Herbert Dorfmann fraktsiooni PPE nimel
Karin Kadenbach fraktsiooni S&D nimel
Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson, John Flack fraktsiooni ECR nimel
Elsi Katainen fraktsiooni ALDE nimel
Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel
Keith Taylor, Thomas Waitz fraktsiooni Verts/ALE nimel
Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D’Amato, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel


Menetlus : 2018/2858(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B8-0484/2018
Esitatud tekstid :
RC-B8-0484/2018
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon loomade heaolu, antimikroobikumide kasutamise ja broilerite tööstusliku kasvatamise keskkonnamõju kohta

(2018/2858(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu 28. juuni 2007. aasta direktiivi 2007/43/EÜ, millega sätestatakse lihakanade kaitse miinimumeeskirjad[1] („broileridirektiiv“),

–  võttes arvesse oma 26. novembri 2015. aasta resolutsiooni uue loomade heaolu strateegia kohta aastateks 2016–2020[2],

–  võttes arvesse ELi 2017. aasta terviseühtsuse tegevuskava antimikroobikumiresistentsuse vastu võitlemiseks,

–  võttes arvesse komisjoni 19. jaanuari 2012. aasta teatist loomade kaitset ja heaolu käsitleva Euroopa Liidu strateegia kohta aastateks 2012–2015 (COM(2012)0006),

–  võttes arvesse komisjoni 13. aprilli 2018. aasta aruannet Euroopa Parlamendile ja nõukogule direktiivi 2007/43/EÜ rakendamise kohta ning selle mõju kohta lihakanade heaolule ja heaolunäitajate arengule (COM(2018)0181),

–  võttes arvesse komisjoni 21. novembri 2017. aasta uuringut nõukogu direktiivi 2007/43/EÜ kohaldamise ja heaolunäitajate arengu kohta,

–  võttes arvesse 5. juunil 2018 saavutatud kokkulepet veterinaarravimite määruse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrust (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus)[3],

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrust (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine[4],

–  võttes arvesse põllumajandusloomade kaitse Euroopa konventsiooni ja nõukogu 20. juuli 1998. aasta direktiivi 98/58/EÜ[5] samal teemal,

–  võttes arvesse komisjoni 15. veebruari 2017. aasta rakendusotsust (EL) 2017/302, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/75/EL alusel parima võimaliku tehnika (PVT) alased järeldused kodulindude ja sigade intensiivkasvatuse jaoks[6],

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 4,

A.  arvestades, et EL on maailma suurimaid broilerite tootjaid ning ligikaudu 7 miljardit neist tapetakse toiduks; arvestades, et kodulinnukasvatus, mille toodang põhineb Euroopa „talust toidulauani“ põhimõttel, annab tööd rohkem kui veerand miljonile inimesele ja Euroopas on 23 000 suurt broilerifarmi;

B.  arvestades, et direktiiviga 2007/43/EÜ (broileridirektiiv) sätestatakse lihakanade kaitse miinimumeeskirjad; arvestades, et on oluline, et komisjon, liikmesriigid ja tootjad neid eeskirju järgiksid ning viiksid selles valdkonnas läbi regulaarseid kontrolle;

C.  arvestades, et nõukogu direktiivi 2007/43/EÜ kohaldamist käsitleva komisjoni 21. novembri 2017. aasta uuringu kohaselt peetakse 34 % broilereist üldjuhul loomkoormusel 33 kg/m2, 40 % loomkoormusel 34–39 kg/m2 ja 26 % suurimal loomkoormusel (kuni 42 kg/m2), mis on direktiivi kohaselt lubatud;

D.  arvestades, et broileridirektiivi sätete täitmine ei ole ühetaoline ja komisjoni äsjane rakendamisaruanne näitas, et täitmisele pööramine on liikmesriigiti parimal juhul ebajärjepidev;

E.  arvestades, et mikroobivastaste veterinaarravimite ülemäärane kasutamine, eelkõige kasvustimulaatoritena ning metafülaktikaks ja profülaktikaks, on olnud kogu maailmas üks peamisi tegureid, mis mõjutab antimikroobikumiresistentsete bakterite väljaarenemist; arvestades, et suurest loomkoormusest või kuumusest tingitud stressist tulenev halvenenud heaolu võib põhjustada immunoloogilist puudulikkust ning muuta broilerid haigustele vastuvõtlikumaks;

F.  arvestades, et nagu Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) ning Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) on teatanud, tekitab Campylobacter spp. ja Salmonella spp. multiresistentsete zoonootiliste tüvede esinemus broilerikasvatusettevõtetes ja broilerilihas üha suuremat ohtu rahvatervisele;

G.  arvestades, et loomade heaolu eeskirju tuleks ajakohastada, tuginedes uutele teaduslikele tõenditele ja pidades nõuetekohaselt silmas põllumajandusliku loomakasvatuse pikaajalist konkurentsivõimet; arvestades, et suuremat heaolu pakkuvate põllumajandussüsteemide kasutamine võib parandada tulemusi loomatervise ja loomade heaolu valdkonnas, aidates sellega kaasa antimikroobikumide kasutamise vajaduse vähenemisele, kuid säilitades samas toote kvaliteedi;

H.  arvestades, et EFSA 2010. aasta teaduslikust arvamusest geneetiliste parameetrite mõju kohta ärilisel eesmärgil kasvatatavate broilerite heaolule ja stressitaluvusele nähtub, et geneetiline valik broilerite kasvukiiruse alusel võib kahjustada nende loomade tervist ja heaolu;

I.  arvestades, et Euroopa kodanikud on väga huvitatud loomade heaolust ning soovivad, et nad saaksid tarbijatena teha teadlikumaid valikuid;

J.  arvestades, et Eurobaromeetri viimasest loomade heaolu käsitlevast eriuuringust nähtub, et üle 50 % Euroopa kodanikest otsib loomsete saaduste ostmisel teavet tootmismeetodi kohta ja võib olla valmis loomade suurema heaolu eest rohkem maksma; arvestades, et üle 80 % Euroopa kodanikest soovib, et ELis parandataks põllumajandusloomade heaolu;

K.  arvestades, et 25 % ELis tarbitavast kodulindude rinnalihast imporditakse kolmandatest riikidest, mille loomade heaolu käsitlevad õigusaktid on vähem ranged; arvestades, et enamikku imporditud kodulinnulihast kasutatakse toitlustusteenuste ja toidu töötlemise valdkonnas, kus liha päritolu kohta teabe esitamine ja märgistamine ei ole kohustuslik;

L.  arvestades, et komisjoni tervise ja toiduohutuse peadirektoraat on viinud läbi auditeid Tai, Brasiilia ja Ukraina kohta, kust pärineb kokku 90 % kolmandate riikide impordist, ning selgunud on olulisi puudujääke tootmisprotsessis ja ELi õigusaktide järgimise osas; arvestades, et ELi põllumajandustootjad ja vabaühendused on väljendanud muret odavalt toodetud kanaliha impordi majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnamõju ning Euroopa Liidus töödeldud, kuid kolmandatest riikidest pärit kanaliha eksitava märgistamise pärast;

1.  võtab teadmiseks direktiivi 2007/43/EÜ rakendamist ning selle mõju lihakanade heaolule käsitleva komisjoni aruande järeldused, millest nähtub, et üksnes kaks kolmandikku liikmesriikidest on direktiivi nõuetekohaselt rakendanud; peab murettekitavaks aruandest nähtunud asjaolu, et paljudes kohtades on ülekaalus suurem loomkoormus kui üldine nõue 33 kg/m²;

2.  peab murettekitavaks tavapäraselt broilerikasvatuses esinevate multiresistentsete zoonootiliste mõjurite, näiteks Campylobacter spp., Salmonella spp. ja E. coli üha suuremat esinemist;

3.  tunnustab jõupingutusi, mida põllumajandustootjad, eriti need, kes osalevad vabatahtlikes kavades, on eri liikmesriikides broileridirektiivi rakendamisel broilerite heaoluks juba teinud;

4.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama direktiivi 2007/43/EÜ ühtlustatud rakendamist ja täielikku jõustamist ehituslike nõuete ja ohutuse osas, et tagada direktiivi eesmärkide täitmine;

5.  rõhutab, et ebaõiglane konkurents toob kaasa ebavõrdsed tingimused, kuna nõuete eirajad suruvad nõuete järgijate hindu allapoole;

6.  palub komisjonil tagada broilerite ja paljunduskarja heaolu usaldusväärsed ja mõõdetavad ühtlustatud näitajad, sealhulgas juhised haudejaamade parimate olemasolevate tavade kohta;

7.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles lahendama lindlatulekahjude probleemi, edendades parimaid tavasid; kutsub liikmesriike üles tagama kodulinnupidajatele täies ulatuses asjakohased ja piisavad koolituskursused, nagu on sätestatud direktiivis 2007/43/EÜ;

8.  nõuab, et EFSA koostaks arvamuse võimaliku zoonootilise toimega antimikroobikumiresistentsete bakterite Campylobacter spp., Salmonella spp. ja E. coli esinemuse ja riskitegurite kohta;

9.  väljendab heameelt seoses 5. juunil 2018 saavutatud kokkuleppega veterinaarravimite määruse kohta; väljendab heameelt sätete üle, millega piiratakse antibiootikumide kasutamist meta- ja profülaktikaks; tuletab meelde oma seisukohta ennetusmeetmete kohta ning EMA ja EFSA ühist teaduslikku arvamust[7], milles nõutakse järgmist: sellise tõulinnukarja kasutamist, mis kasvab tervemana ja aeglasemalt, loomkoormusi, mis ei suurenda haiguste riski, väiksemaid rühmi, haigete loomade isoleerimist (määruse (EL) 2016/429 artikkel 10) ja kehtivate heaolu alaste õigusaktide rakendamist; usub, et määrus hõlbustab hädasti vajalike meetmete võtmist antimikroobikumiresistentsuse vastu ja ergutab innovatsiooni veterinaarmeditsiini valdkonnas; on seisukohal, et Euroopa kodulinnukasvatuse sektor ja riiklikud ametiasutused teevad algatusi, et vähendada antibiootikumide kasutamist linnufarmide moderniseerimisega;

10.  rõhutab, et täiustatud loomakasvatustehnoloogiad parandavad kodulindude elukvaliteeti ja vähendavad vajadust kasutada antimikroobikume; täiustamine tähendab näiteks loomuliku valguse, puhta õhu ja suurema ruumi kasutamist ning ammoniaagi vähendamist; tuletab komisjonile meelde loomatervishoiustrateegias esitatud avaldust ja olulist põhimõtet, et haiguste ennetamine on parem kui ravi;

11.  rõhutab, et loomade heaolu ise on ennetusmeede, aidates vähendada loomade haigestumise ohtu ja vähendades sellega antimikroobikumide kasutamist ning tuues sageli kaasa suurema tootlikkuse; märgib, et antimikroobikumide vale kasutamine võib muuta need toimetuks, ohustades seega inimeste tervist;

12.  palub komisjonil tõhustada antimikroobikumiresistentsuse alaseid teadusuuringuid ja parimaid tavasid ning tagada, et liikmesriigid võtaksid tulemuslikult ennetusmeetmeid, nagu haigusseire ja -tõrje;

13.  kutsub komisjoni üles edendama poliitikat, millega ergutatakse võtma kasutusele broilerite alternatiivseid kasvatussüsteeme, samuti traditsioonilisi tõuge ja/või broileritõuge, mis võimaldavad suuremat heaolu;

14.  kutsub komisjoni üles koostama tegevuskava, et toetada konkurentsivõimelist ja kestlikku kodulinnuliha tootmist ning kasvatusmeetodeid, mis tagavad broilerite suurema heaolu;

15.  kutsub komisjoni üles tõhustama kolmandatest riikidest imporditud kodulinnuliha piirikontrolli, tagamaks et sellised imporditud tooted vastavad loomade heaolu, toiduohutust ja keskkonda käsitlevatele ELi õigusaktidele;

16.  rõhutab, et suurenenud on kanaliha importimine riikidest, kus kehtivad madalamad keskkonna-, sotsiaalsed, toiduohutuse ja loomade heaolu standardid; kutsub komisjoni üles tagama, et imporditud kanaliha, lihatooted ja valmistised oleksid toodetud kooskõlas liidu keskkonna-, sotsiaalsete, toiduohutuse ja loomade heaolu standarditega, et tagada ELi tootjatele õiglased ja võrdsed tingimused;

17.  kutsub komisjoni üles kavandama õigusakte ELis töödeldud toodetes sisalduva liha päritolu kohustuslikuks märgistamiseks jaekaubanduses, toitlustamises ja toitlustusteenustes, et tarbijad saaksid teha teadliku valiku;

18.  kutsub komisjoni üles kehtestama ELi meetodi broilerite tootmise märgistamiseks sarnaselt olemasolevale ELi meetodile, mida kasutatakse munade puhul, et parandada läbipaistvust ja tarbijate teavitamist loomade heaolust põllumajanduslikus tootmises;

19.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja liikmesriikidele.

 

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika