Propunere comună de rezoluţie - RC-B8-0484/2018Propunere comună de rezoluţie
RC-B8-0484/2018

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului

22.10.2018 - (2018/2858(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul următoarelor propuneri de rezoluție:
B8‑0484/2018 (S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)
B8‑0485/2018 (PPE)
B8‑0487/2018 (ECR)
B8‑0489/2018 (ALDE)

Michel Dantin, Herbert Dorfmann în numele Grupului PPE
Karin Kadenbach în numele Grupului S&D
Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson, John Flack în numele Grupului ECR
Elsi Katainen în numele Grupului ALDE
Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck în numele Grupului GUE/NGL
Keith Taylor, Thomas Waitz în numele Grupului Verts/ALE
Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D’Amato, Piernicola Pedicini în numele Grupului EFDD


Procedură : 2018/2858(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B8-0484/2018
Texte depuse :
RC-B8-0484/2018
Dezbateri :
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului

(2018/2858(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere Directiva 2007/43/CE a Consiliului din 28 iunie 2007 de stabilire a normelor minime de protecție a puilor destinați producției de carne[1] (Directiva privind puii de carne),

–  având în vedere Rezoluția sa din 26 noiembrie 2015 referitoare la o nouă strategie privind bunăstarea animalelor pentru 2016-2020[2],

–  având în vedere planul de acțiune din 2017 al UE intitulat „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 19 ianuarie 2012 privind strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor 2012-2015 (COM(2012)0006),

–  având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 13 aprilie 2018 privind aplicarea Directivei 2007/43/CE și influența acesteia asupra bunăstării puilor crescuți pentru producția de carne, precum și dezvoltarea indicatorilor de bunăstare (COM(2018)0181),

–  având în vedere studiul Comisiei din 21 noiembrie 2017 privind aplicarea Directivei 2007/43/CE a Consiliului și dezvoltarea indicatorilor de bunăstare,

–  având în vedere acordul referitor la Regulamentul privind medicamentele de uz veterinar, încheiat la 5 iunie 2018,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”)[3],

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor[4],

–  având în vedere Convenția europeană pentru protecția animalelor domestice și Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 pe aceeași temă[5],

–  având în vedere Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/302 a Comisiei din 15 februarie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT), în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului, pentru creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor[6],

–  având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât UE este unul dintre principalii producători mondiali de pui de carne, cu aproximativ 7 miliarde de pui sacrificați în scopuri alimentare; întrucât în sectorul cărnii de pasăre, unde producția se realizează în conformitate cu principiul european „de la fermă la consumator”, sunt angajate peste un sfert de milion de persoane, în Europa existând 23 000 de ferme mari de pui de carne;

B.  întrucât Directiva 2007/43/CE (Directiva privind puii de carne) stabilește standarde minime pentru protecția puilor destinați producției de carne; întrucât este important ca producătorii, statele membre și Comisia să respecte aceste norme și să desfășoare inspecții regulate în acest domeniu;

C.  întrucât, potrivit studiului Comisiei din 21 noiembrie 2017 referitor la aplicarea Directivei 2007/43/CE a Consiliului, 34 % dintre puii de carne sunt ținuți la niveluri de densitate a efectivelor de 33 kg/m2 în conformitate cu regula generală, 40 % la niveluri de densitate a efectivelor de 34-39 kg/m2, iar 26 % la cel mai înalt nivel de densitate (până le 42 kg/m2) permis de directivă;

D.  întrucât asigurarea respectării Directivei privind puii de carne nu se petrece în mod uniform, iar recentul raport al Comisiei privind punerea în aplicare a arătat că asigurarea respectării legislației este, în cel mai bun caz, inconsecventă la nivelul statelor membre;

E.  întrucât utilizarea excesivă a medicamentelor antimicrobiene de uz veterinar, în special ca stimulatori de creștere, dar și pentru metafilaxie și profilaxie, constituie unul dintre principalii factori care influențează dezvoltarea la nivel global a bacteriilor rezistente la antimicrobiene; întrucât un nivel scăzut de bunăstare cauzat de o densitate mare a efectivelor de animale sau de stresul termic poate provoca deficite imunologice și poate face ca puii de carne să fie mai sensibili la boli;

F.  întrucât prezența unor tulpini zoonotice de Campylobacter spp. și Salmonella spp. multirezistente în fermele de pui de carne și în carnea de pui reprezintă o amenințare din ce în ce mai mare la adresa sănătății publice, după cum au comunicat Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC);

G.  întrucât normele privind bunăstarea animalelor ar trebui actualizate pe baza noilor descoperiri științifice și ținând seama în mod corespunzător de competitivitatea pe termen lung a sectorului agricol zootehnic; întrucât utilizarea sistemelor de creștere care asigură un grad mai ridicat de bunăstare poate îmbunătăți rezultatele în materie de sănătate și bunăstare a animalelor, contribuind astfel la reducerea necesarului de antimicrobiene și asigurând în continuare o calitate ridicată a produselor;

H.  întrucât avizul științific al EFSA din 2010 privind influența parametrilor genetici asupra bunăstării și rezistenței puilor de carne destinați comercializării a arătat că selecția genetică pe baza ratelor de creștere a puilor de carne poate compromite sănătatea și bunăstarea acestor animale;

I.  întrucât cetățenii europeni manifestă un mare interes față de bunăstarea animalelor și doresc să poată face alegeri în mai bună cunoștință de cauză în calitate de consumatori;

J.  întrucât cel mai recent sondaj Eurobarometru special privind bunăstarea animalelor arată că peste 50 % dintre cetățenii europeni caută informații privind metoda de producție atunci când cumpără produse de origine animală și ar putea fi dispuși să plătească mai mult dacă s-ar asigura o bunăstare mai mare a animalelor; întrucât peste 80 % din cetățenii europeni doresc ca bunăstarea animalelor de fermă să fie consolidată în UE;

K.  întrucât 25 % din pieptul de pui consumat pe teritoriul UE este importat din țări terțe care aplică o legislație mai puțin strictă în domeniul bunăstării animalelor; întrucât majoritatea cărnii de pasăre importate este utilizată în cadrul serviciilor de alimentație sau în alimentele procesate, unde indicarea originii cărnii și etichetarea acesteia nu sunt obligatorii;

L.  întrucât Thailanda, Brazilia și Ucraina, de unde provin, cumulat, 90 % dintre importurile din țări terțe, au făcut obiectul unor audituri ale DG SANTE (Comisia Europeană), în urma cărora au fost scoase în evidență deficiențe considerabile în procesul de producție și în domeniul respectării legislației UE, întrucât fermierii din UE, precum și diverse ONG-uri, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la impactul economic, social și asupra mediului al importurilor de carne de pui produsă la costuri reduse și al etichetării înșelătoare a cărnii de pui prelucrate în Uniunea Europeană, dar care provine din țări terțe,

1.  ia act de rezultatele raportului Comisiei privind aplicarea Directivei 2007/43/CE și influența acesteia asupra bunăstării puilor crescuți pentru producția de carne, care indică faptul că doar două treimi dintre statele membre au pus în aplicare directiva în mod corespunzător; își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, potrivit raportului, în multe locuri predomină densitățile de efective mai mari decât regula generală de 33 kg/m²;

2.  este preocupat de numărul din ce în ce mai mare de agenți zoonotici multirezistenți întâlniți în general în fermele de pui de carne, cum ar fi Campylobacter spp., Salmonella spp. și E. coli;

3.  recunoaște eforturile deja depuse de fermieri cu privire la asigurarea bunăstării puilor de carne în diversele state membre prin punerea în aplicare a Directivei privind puii de carne, în special eforturile celor care participă la programe voluntare;

4.  solicită Comisiei și statelor membre să asigure punerea în aplicare armonizată și integrală a Directivei 2007/43/CE în ceea ce privește specificațiile și siguranța clădirilor pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor directivei;

5.  subliniază că concurența neloială determină condiții de concurență inegale, deoarece cei care nu respectă normele practică prețuri la vânzare mai mici decât cei care respectă normele;

6.  solicită Comisiei să asigure, în cazul puilor de carne și al păsărilor matcă părinți, indicatori referitori la bunăstarea animalelor care să fie robuști, măsurabili și armonizați, inclusiv orientări pentru cele mai bune practici disponibile pentru incubatoare;

7.  solicită Comisiei și statelor membre să combată problema incendiilor din cotețele de păsări de curte prin promovarea celor mai bune practici; solicită statelor membre să adopte toate măsurile necesare pentru a asigura disponibilitatea unor cursuri de formare adecvate și suficiente pentru crescători, în conformitate cu dispozițiile Directivei 2007/43/CE;

8.  solicită EFSA să elaboreze un aviz cu privire la prevalența și factorii de risc ai bacteriilor Campylobacter spp., Salmonella spp. și E. coli cu potențial zoonotic rezistente la antimicrobiene;

9.  salută acordul referitor la Regulamentul privind medicamentele de uz veterinar încheiat la 5 iunie 2018; salută dispozițiile prevăzute pentru a restricționa utilizarea antibioticelor în scopul metafilaxiei și profilaxiei; reamintește poziția sa cu privire la măsurile preventive și avizul științific comun EMA/EFSA[7] prin care se solicită: utilizarea unui stoc de reproducere care să crească mai sănătos și mai lent, densități ale efectivelor care să nu crească riscul de îmbolnăvire, grupuri mai mici, izolarea animalelor bolnave [articolul 10 din Regulamentul (UE) 2016/429] și punerea în aplicare a legislației existente în materie de bunăstare a animalelor; consideră că regulamentul va facilita luarea măsurilor atât de necesare cu privire la rezistența la antimicrobiene (RAM) și va stimula inovarea în domeniul medicinii veterinare; consideră că sectorul avicol european și autoritățile naționale lansează inițiative pentru a reduce utilizarea antibioticelor prin modernizarea fermelor de păsări de curte;

10.  subliniază că îmbunătățirea tehnicilor de creștere a animalelor duce la o calitate mai bună a vieții păsărilor și reduce necesitatea utilizării antimicrobienelor, exemple de astfel de îmbunătățiri fiind asigurarea luminii naturale, a aerului curat și a unui spațiu mai generos, precum și reducerea amoniacului; îi reamintește Comisiei declarația inclusă în strategia privind sănătatea animalelor, precum și principiul deosebit de important conform căruia „este mai bine să previi decât să tratezi”;

11.  subliniază că bunăstarea animalelor constituie o măsură preventivă în sine, contribuind la reducerea riscului de îmbolnăvire a animalelor și, astfel, la reducerea utilizării antimicrobienelor și la asigurarea unor rezultate adesea mai bune în ceea ce privește producția; remarcă faptul că antimicrobienele ar putea deveni ineficace din cauza utilizării lor incorecte, ceea ce ar constitui un pericol pentru sănătatea umană;

12.  invită Comisia să consolideze cercetările și bunele practici ale AMR și să se asigure că statele membre pun în aplicare în mod efectiv măsuri axate pe prevenire, cum ar fi măsuri de monitorizare a bolilor și controale;

13.  invită Comisia să promoveze politici pentru a încuraja adoptarea de sisteme alternative de creștere pentru puii de carne, precum și adoptarea unor rase tradiționale și/sau de pui de carne care să permită un nivel mai ridicat de bunăstare a animalelor;

14.  solicită Comisiei să elaboreze o foaie de parcurs pentru sprijinirea producției și creșterii sustenabile și competitive de carne de pasăre, care să asigure un nivel mai ridicat de bunăstare pentru puii de carne;

15.  solicită Comisiei să înăsprească măsurile de control la frontieră al cărnii de pasăre importate din țări terțe, pentru a se asigura că aceste importuri sunt conforme cu legislația UE privind bunăstarea animalelor, siguranța alimentară și mediul înconjurător;

16.  subliniază că au crescut importurile de carne de pui din țări cu standarde de mediu, sociale, de siguranță alimentară și de bunăstare a animalelor mai reduse; invită Comisia să se asigure de faptul că carnea de pui și produsele și preparatele din carne importate au fost produse în conformitate cu standardele de mediu, sociale, de siguranță alimentară și de bunăstare a animalelor ale Uniunii pentru a garanta condiții competitive egale pentru producătorii din UE;

17.  solicită Comisiei să propună un instrument legislativ privind indicarea obligatorie pe etichetă a originii cărnii importate care este folosită în produsele procesate ale UE în sectorul comerțului cu amănuntul și al serviciilor de catering și de alimentație, astfel încât consumatorii să poată lua decizii în cunoștință de cauză;

18.  solicită Comisiei să stabilească o metodă a UE de marcare a producției pentru puii de carne similară cu metoda UE existentă pentru ouă, pentru a îmbunătăți transparența și comunicarea cu consumatorii în ceea ce privește bunăstarea animalelor în cadrul producției agricole;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și statelor membre.

 

Ultima actualizare: 24 octombrie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate