Postup : 2018/2858(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0484/2018

Predkladané texty :

RC-B8-0484/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/10/2018 - 13.13

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0429

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 363kWORD 58k
22.10.2018
PE624.175v01-00}
PE624.177v01-00}
PE624.179v01-00}
PE624.181v01-00} RC1
 
B8-0484/2018}
B8-0485/2018}
B8-0487/2018}
B8-0489/2018} RC1

predložený v súlade s článkom 128 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:

B8‑0484/2018 (S&D, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD)

B8‑0485/2018 (PPE)

B8‑0487/2018 (ECR)

B8‑0489/2018 (ALDE)


o dobrých životných podmienkach zvierat, používaní antimikrobiálnych látok a environmentálnom vplyve priemyselného chovu brojlerov (2018/2858(RSP))


Michel Dantin, Herbert Dorfmann v mene skupiny PPE
Karin Kadenbach v mene skupiny S&D
Jørn Dohrmann, Anthea McIntyre, James Nicholson, John Flack v mene skupiny ECR
Elsi Katainen v mene skupiny ALDE
Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL
Keith Taylor, Thomas Waitz v mene skupiny Verts/ALE
Eleonora Evi, Marco Zullo, Laura Agea, Rosa D’Amato, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o dobrých životných podmienkach zvierat, používaní antimikrobiálnych látok a environmentálnom vplyve priemyselného chovu brojlerov (2018/2858(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na smernicu Rady 2007/43/ES z 28. júna 2007, ktorou sa stanovujú minimálne pravidlá ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa(1) (smernica o brojleroch),

–  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2015 o novej stratégii v oblasti dobrých životných podmienok zvierat na roky 2016 – 2020(2),

–  so zreteľom na Akčný plán EÚ „jedno zdravie“ proti antimikrobiálnej rezistencii z roku 2017,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. januára 2012 o stratégii Európskej únie v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie 2012 – 2015 (COM(2012)0006),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 13. apríla 2018 o uplatňovaní smernice 2007/43/ES a jej vplyve na dobré životné podmienky kurčiat chovaných na produkciu mäsa, ako aj o vývoji ukazovateľov dobrých životných podmienok (COM(2018)0181),

–  so zreteľom na štúdiu Komisie z 21. novembra 2017 o uplatňovaní smernice Rady 2007/43/ES a vývoji ukazovateľov dobrých životných podmienok,

–  so zreteľom na dohodu o nariadení o veterinárnych liekoch, ktorá bola dosiahnutá 5. júna 2018,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 z 9. marca 2016 o prenosných chorobách zvierat a zmene a zrušení určitých aktov v oblasti zdravia zvierat („právna úprava v oblasti zdravia zvierat“)(3),

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín(4),

–  so zreteľom na Európsky dohovor o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely a na smernicu Rady 98/58/ES z 20. júla 1998 o rovnakej problematike(5),

–  so zreteľom na vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/302 z 15. februára 2017, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pre intenzívny chov hydiny alebo ošípaných(6)

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ je popredným svetovým producentom brojlerových kurčiat a každoročne sa v nej usmrcuje približne 7 miliárd týchto kurčiat na potravinárske účely; keďže sektor hydiny, ktorý svoju produkciu zakladá na zásade „z farmy na vidličku“, zamestnáva viac ako štvrť milióna ľudí a zahŕňa 23 000 veľkých brojlerových fariem v Európe;

B.  keďže v smernici Rady 2007/43/ES (smernica o brojleroch) sa stanovujú minimálne normy ochrany kurčiat chovaných na produkciu mäsa; keďže je dôležité, aby Komisia, členské štáty a výrobcovia tieto pravidlá dodržiavali a aby v tejto oblasti vykonávali pravidelné kontroly;

C.  keďže podľa štúdie Komisie z 21. novembra 2017 o uplatňovaní smernice Rady 2007/43/ES sa 34 % brojlerových kurčiat chová pri hustote chovu 33 kg/m2, čo je v súlade so všeobecným pravidlom, 40 % pri hustote medzi 34 – 39 kg/m2 a 26 % pri najvyššej možnej hustote, ktorú smernica povoľuje (až do 42 kg/m2);

D.  keďže presadzovanie smernice o brojleroch nie je jednotné a z nedávnej správy Komisie o vykonávaní vyplynulo, že jej presadzovanie v členských štátoch je prinajlepšom nekonzistentné;

E.  keďže nadmerné používanie antimikrobiálnych veterinárnych liekov, najmä ako rastových stimulátorov a na účely metafylaxie a profylaxie, je jedným z hlavných faktorov, ktoré celosvetovo vplývajú na rozvoj baktérií s antimikrobiálnou rezistenciou; keďže nevyhovujúce životné podmienky spôsobené vysokou hustotou chovu alebo tepelným stresom môžu vyvolať imunologické deficity a zvýšiť náchylnosť brojlerových kurčiat na choroby;

F.  keďže podľa informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) predstavuje výskyt multirezistentných zoonotických kmeňov baktérií Campylobacter spp. a salmonely v chovoch brojlerov a v mäse brojlerov čoraz väčšiu hrozbu pre verejné zdravie;

G.  keďže dobré životné podmienky zvierat by sa mali ďalej zlepšovať na základe nových vedeckých poznatkov a s náležitým prihliadnutím na dlhodobú konkurencieschopnosť chovu hospodárskych zvierat v poľnohospodárstve; keďže používanie poľnohospodárskych systémov zabezpečujúcich lepšie životné podmienky môže zlepšiť výsledky v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, a tým prispieť k zníženiu potreby antimikrobiálnych látok pri zachovaní vysokej kvality produktov;

H.  keďže vedecké stanovisko úradu EFSA z roku 2010 o vplyve genetických parametrov na dobré životné podmienky a na odolnosť komerčných brojlerov ukázalo, že genetický výber založený na miere rastu brojlerových kurčiat môže ohroziť zdravie a dobré životné podmienky týchto zvierat;

I.  keďže európski občania prejavujú výrazný záujem o dobré životné podmienky zvierat a želajú si, aby mohli ako spotrebitelia prijímať informovanejšie rozhodnutia;

J.  keďže z najnovšieho osobitného prieskumu Eurobarometra o dobrých životných podmienkach zvierat vyplýva, že viac ako 50 % občanov Európy sa pri nákupe živočíšnych výrobkov informuje o spôsobe ich výroby a bolo by ochotných zaplatiť viac za lepšie životné podmienky zvierat; keďže viac ako 80 % občanov Európy si želá zlepšenie životných podmienok hospodárskych zvierat v EÚ;

K.  keďže 25 % kuracích pŕs konzumovaných v EÚ sa dováža z tretích krajín s menej prísnymi právnymi predpismi týkajúcimi sa dobrých životných podmienok zvierat; keďže väčšina dovezeného hydinového mäsa sa používa v stravovacích službách alebo v spracovaní potravín, kde nie je povinné informovať o pôvode mäsa ani označovať ho;

L.  keďže Thajsko, Brazília a Ukrajina, ktoré spolu pokrývajú 90 % dovozu z tretích krajín, boli podrobené auditu GR SANTE Európskej komisie, ktorý poukázal na závažné nedostatky vo výrobnom procese a vo vzťahu k dodržiavaniu právnych predpisov EÚ; keďže poľnohospodári v EÚ, ako aj mimovládne organizácie, vyjadrili obavy, pokiaľ ide o hospodárske, sociálne a environmentálne dôsledky dovozu lacno vyrobeného kuracieho mäsa a zavádzajúce označovanie kuracieho mäsa spracovaného v Európskej únii, ale s pôvodom v tretích krajinách;

1.  berie na vedomie výsledky správy Komisie o uplatňovaní smernice 2007/43/ES a jej vplyv na dobré životné podmienky kurčiat chovaných na produkciu mäsa, podľa ktorých smernicu správne vykonali iba dve tretiny členských štátov; vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že podľa tejto správy sú kurčatá na mnohých miestach prevažne chované v prevádzkach s hustotou chovu prevyšujúcou všeobecné pravidlo 33 kg/m²;

2.  vyjadruje znepokojenie nad nárastom multirezistentných zoonotických pôvodcov, ktorí sa bežne vyskytujú pri chove brojlerov, ako sú Campylobacter spp., salmonela a E. coli;

3.  poukazuje na to, že poľnohospodári v niektorých členských štátoch už v rámci vykonávania smernice o brojleroch vyvíjajú úsilie o zlepšenie životných podmienok brojlerov, najmä tí, ktorí sa zúčastňujú na dobrovoľných systémoch;

4.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili harmonizované vykonávanie a úplné presadzovanie smernice 2007/43/ES vzhľadom na špecifikácie budov a bezpečnosť, aby sa zaručilo dosahovanie cieľov tejto smernice;

5.  zdôrazňuje, že nekalá hospodárska súťaž vedie k nerovnakým podmienkam, lebo tí, ktorí nedodržiavajú predpisy, ponúkajú svoje výrobky za nižšie ceny než tí, ktorí ich dodržiavajú;

6.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila stanovenie spoľahlivých, merateľných a harmonizovaných ukazovateľov dobrých životných podmienok brojlerových kurčiat a ich rodičovského kŕdľa vrátane usmernení pre najlepšie dostupné postupy pre liahne;

7.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby riešili problém požiarov v zariadeniach na chov hydiny presadzovaním najlepších postupov; vyzýva členské štáty, aby v plnej miere zabezpečili primerané a dostatočné kurzy odbornej prípravy pre chovateľov, ako sa stanovuje v smernici 2007/43/ES;

8.  vyzýva úrad EFSA, aby vypracoval stanovisko k prevalencii a rizikovým faktorom v súvislosti s baktériami Campylobacter spp., salmonelou a E. coli rezistentnými voči antimikrobiálnym látkam a so zoonotickým potenciálom;

9.  víta dohodu o nariadení o veterinárnych liekoch, ktorá bola dosiahnutá 5. júna 2018; víta ustanovenia namierené na obmedzenie používania antibiotík na účely metafylaxie a profylaxie; pripomína svoju pozíciu k preventívnym opatreniam a spoločné vedecké stanovisko agentúry EMA a úradu EFSA(7), kde sú formulované tieto požiadavky: používanie chovného dobytka, ktorý rastie zdravšie a pomalšie, nestúpajúca hustota chovu, ktorá nezvyšuje riziko choroby, chov v menších skupinách, izolácia chorých zvierat (článok 10 nariadenia (EÚ) 2016/429) a uplatňovanie platných právnych predpisov týkajúcich sa dobrých životných podmienok zvierat; verí, že toto nariadenie umožní uskutočniť veľmi potrebný zásah v oblasti antimikrobiálnej rezistencie (AMR) a podnieti inovácie v oblasti veterinárnych liekov; domnieva sa, že európsky sektor hydiny a vnútroštátne orgány uskutočňujú iniciatívy na zníženie používania antibiotík prostredníctvom modernizácie chovov hydiny;

10.  zdôrazňuje, že lepšia technika chovu zvierat povedie k lepšej kvalite života hydiny a zníži potrebu používania antimikrobiálnych látok; príkladmi takýchto zlepšení sú prirodzené svetlo, čistý vzduch a viac priestoru, ako aj zníženie koncentrácie amoniaku; pripomína Komisii vyhlásenie, ktoré je súčasťou stratégie pre zdravie zvierat a podľa ktorého je prevencia lepšia ako liečba, a dôležitosť podpory tejto myšlienky;

11.  zdôrazňuje, že dobré životné podmienky zvierat slúžia samy osebe ako preventívne opatrenie, ktoré prispieva k znižovaniu rizika ochorenia zvieraťa, a tým aj k obmedzeniu používania antimikrobiálnych látok a dosahovaniu výsledkov, kde je často zaznamenaný nárast produkcie; poznamenáva, že nesprávne používanie antimikrobiálnych látok by mohlo spôsobiť ich neúčinnosť, čo by následne predstavovalo nebezpečenstvo pre ľudské zdravie;

12.  vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila výskum AMR a najlepších postupov a zabezpečila, aby členské štáty účinne vykonávali preventívne opatrenia, ako sú dohľad nad chorobami a kontroly;

13.  vyzýva Komisiu, aby presadzovala politiky na podporu zavádzania alternatívnych chovných systémov pre brojlerové kurčatá, ako aj tradičné plemená a/alebo plemená brojlerov, ktoré umožňujú lepšie životné podmienky;

14.  vyzýva Komisiu, aby vypracovala plán podpory pre konkurencieschopnú a udržateľnú produkciu hydinového mäsa a chov hydiny, čím sa zabezpečia lepšie životné podmienky brojlerových kurčiat;

15.  vyzýva Komisiu, aby posilnila kontroly hydinového mäsa dovážaného z tretích krajín vykonávané na hraniciach s cieľom zabezpečiť, aby tieto dovozy boli v súlade s právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa dobrých životných podmienok zvierat, bezpečnosti potravín a životného prostredia;

16.  upozorňuje na zvýšenie dovozu kuracieho mäsa z krajín s miernejšími environmentálnymi a sociálnymi normami, ako aj normami v oblasti bezpečnosti potravín a dobrých životných podmienok zvierat; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby dovážané kuracie mäso a mäsové výrobky a prípravky boli vyrobené v súlade s environmentálnymi a so sociálnymi normami Únie a s normami Únie v oblasti bezpečnosti potravín a dobrých životných podmienok zvierat s cieľom zaručiť spravodlivé a rovnaké podmienky pre výrobcov z EÚ;

17.  vyzýva Komisiu, aby navrhla právne predpisy o povinnom označovaní pôvodu dovážaného mäsa, ktoré sa v EÚ spracúva do výrobkov v maloobchode a stravovacích a potravinárskych službách, aby tak spotrebitelia mohli prijímať informované rozhodnutia;

18.  vyzýva Komisiu, aby v rámci EÚ stanovila postup označovania výrobkov z brojlerov, ktorý bude podobný postupu EÚ uplatňovanému na vajcia, v záujme lepšej transparentnosti a informovania spotrebiteľov o životných podmienkach zvierat v živočíšnej výrobe;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a členským štátom.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 182, 12.7.2007, s. 19.

(2)

Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 149.

(3)

Ú. v. EÚ L 84, 31.3.2016, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(5)

Ú. v. ES L 221, 8.8.1998, s. 23.

(6)

Ú. v. EÚ L 43, 21.2.2017, s. 231.

(7)

Výbor pre lieky na veterinárne použitie (CVMP) agentúry EMA a panel úradu EFSA pre biohazard (BIOHAZ), 2016. EMA and EFSA Joint Scientific Opinion on measures to reduce the need to use antimicrobial agents in animal husbandry in the European Union, and the resulting impacts on food safety (Spoločné vedecké stanovisko agentúry EMA a úradu EFSA o opatreniach na zníženie potreby používať antimikrobiálne látky pri chove hospodárskych zvierat v Európskej únii a z nich vyplývajúcom vplyve na bezpečnosť potravín).

Posledná úprava: 24. októbra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia