Procedure : 2018/2870(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0493/2018

Indgivne tekster :

RC-B8-0493/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2018 - 13.19

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0435

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 278kWORD 55k
24.10.2018
PE624.188v01-00}
PE624.189v01-00}
PE624.190v01-00}
PE624.191v01-00}
PE624.192v01-00} RC1
 
B8-0493/2018}
B8-0494/2018}
B8-0495/2018}
B8-0496/2018}
B8-0497/2018} RC1

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4

til erstatning af følgende beslutningsforslag:

B8‑0493/2018 (PPE)

B8‑0494/2018 (Verts/ALE)

B8‑0495/2018 (S&D)

B8‑0496/2018 (ECR)

B8‑0497/2018 (ALDE)


om situationen i Det Asovske Hav (2018/2870(RSP))


Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas, Anders Sellström for PPE-Gruppen
Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri for S&D-Gruppen
Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko for ECR-Gruppen
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen
Rebecca Harms, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Det Asovske Hav  (2018/2870(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Rusland og Ukraine,

–  der henviser til erklæringen fra EU-Udenrigstjenestens talsmand af 15. maj 2018 om den delvise åbning af Kertjbroen,

–  der henviser til FN's havretskonvention, traktaten om ikkespredning af kernevåben og FN-pagten,

–  der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2018/1085 af 30. juli 2018 om ændring af afgørelse 2014/145/FUSP om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed(1), og som tilføjer seks enheder, der er involveret i opførelsen af Kertjbroen til listen over personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014,

–  der henviser til aftalen mellem Den Russiske Føderation og Ukraine om samarbejde om anvendelsen af Det Asovske Hav og Kertjstrædet fra 2003, Budapestmemorandummet om sikkerhedsgarantier af 5. december 1994 og pakken af foranstaltninger til gennemførelse af Minskaftalerne af 12. februar 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at situationen i Det Asovske Hav blev behandlet i den bilaterale aftale fra 2003 mellem Ukraine og Rusland, som definerer disse områder som de to staters indre farvande og giver begge parter beføjelse til at inspicere mistænkelige fartøjer; der henviser til, at både aftalen fra 2003 og FN's havretskonvention indeholder bestemmelser om retten til fri sejlads;

B.  der henviser til, at opførelsen af Kertjbroen, en gasrørledning og nedlægningen af undervandskabler til den ulovligt annekterede Krimhalvø uden Ukraines samtykke udgør en yderligere krænkelse af Ukraines suverænitet og territoriale integritet fra Den Russiske Føderations side;

C.  der henviser til, at Kertjbroen begrænser størrelsen af de skibe, der kan nå frem til de ukrainske havne i Det Asovske Hav, til en højde over vandlinjen på under 33 meter og en længde på under 160 meter, hvilket har gjort det umuligt for fartøjer, der tilhører Panamax-klassen, som udgjorde over 20 % af al skibstrafik forud for opførelsen, at sejle ind i Det Asovske Hav; der henviser til, at inspektionerne inden åbningen af broen over Kertjstrædet i foråret 2018 var stikprøvebaserede og ikkeindgribende og ikke medførte forstyrrelser i den frie strøm af skibe og gods;

D.  der henviser til, at Rusland hyppigt og med voldelige metoder blokerer og inspicerer skibe, der sejler gennem Kertjstrædet på vej til eller fra ukrainske havne; der henviser til, at disse procedurer medfører forsinkelser på op til en uge og fører til et fald i fragtstrømmene og mærkbare økonomiske tab for den lokale ukrainske økonomi og for de handlende, hvis fartøjer underkastes disse inspektioner; der henviser til, at over 200 fartøjer ifølge ukrainske myndighedskilder blev underkastet denne uforholdsmæssige procedure frem til udgangen af september 2018, herunder flere end 120 EU-registrerede skibe, mens skibe under russisk flag ikke var omfattet af denne kontrol;

E.  der henviser til, at disse byer og regionen i bred forstand i forvejen lider under negative økonomiske og sociale konsekvenser som følge af annekteringen af Krim og den igangværende russiskstøttede konflikt i det østlige Ukraine; der henviser til, at denne nye handling fra Ruslands side allerede har haft en betydelig negativ indvirkning på den lokale økonomi og ført til et kraftigt fald i godsomsætningen i de ukrainske havne;

F.  der henviser til, at opførelsen af denne enorme bro har haft en negativ indvirkning på miljøet, idet den har sænket vandstanden i strædet og påvirker vandudvekslingen mellem Det Asovske Hav og Sortehavet;

G.  der henviser til, at Ukraine i september 2018 besluttede at ophæve traktaten om venskabs-, samarbejds- og partnerskab, der blev undertegnet i 1997 mellem Ukraine og Den Russiske Føderation, og at oprette en flådebase i Det Asovske Hav og dermed øge sin militære tilstedeværelse ved at overføre yderligere marineinfanteristyrker og kystartilleri til området;

1.  beklager Den Russiske Føderations uforholdsmæssige aktioner i Det Asovske Hav, i det omfang de er i strid med den internationale havret og Ruslands egne internationale forpligtelser; fordømmer den overdrevne standsning og inspektion af kommercielle fartøjer, herunder både ukrainske fartøjer og fartøjer under tredjepartsstaters flag, herunder adskillige EU-medlemsstaters flag; understreger, at inspektion af fartøjer, selv om stikprøver er tilladt, ikke bør misbruges eller gennemføres af politiske årsager med henblik på yderligere at destabilisere sikkerheden, integriteten og den sociale og økonomiske situation i Ukraine; opfordrer Rådet og næstformanden/den højtstående repræsentant til at kræve, at Den Russiske Føderation straks bringer de intensive og diskriminerende inspektioner af fartøjer til ophør og om nødvendigt overvejer passende modforanstaltninger;

2.  udtrykker sin dybeste bekymring over den meget ustabile sikkerhedssituation i Det Asovske Hav, som let kan udvikle sig til åben konflikt; er alvorligt bekymret over den fortsatte militarisering af Det Asovske Hav og Sortehavsområdet, navnlig af den ulovligt besatte og annekterede Krimhalvø, udviklingen af Den Russiske Føderations mulighed for at nægte eller give adgang til området (A2/AD), herunder nye S-400 antiluftsskytssystemer, samt over omplaceringen af militære fartøjer og patruljefartøjer fra Det Kaspiske Hav; beklager, at Det Asovske Hav har udviklet sig til at blive en ny skueplads for aggressive russiske tiltag over for Ukraine;

3.  fordømmer opførelsen af broen over Kertjstrædet, der forbinder den ulovligt annekterede Krimhalvø med det russiske fastland, og krænkelsen af retten til at færdes i Ukraines territorialfarvande; påpeger, at Rusland er bundet af international søret og den bilaterale samarbejdsaftale med Ukraine om ikke at hæmme eller hindre transitpassage gennem Kertjstrædet og Det Asovske Hav;

4.  gentager sin støtte til Ukraines uafhængighed og territoriale integritet og bekræfter på ny Ukraines suverænitet over Krimhalvøen og over dets del af Det Asovske Hav samt Ukraines absolutte ret til at have fuld adgang til Det Asovske Hav som fastsat i FN's havretskonvention;

5.  beklager dybt den ulovlige russiske udvinding af olie og gas fra Ukraines territorium; fremhæver den mulige fare for, at Rusland bemægtiger sig de eksisterende ukrainske olie- og gasfelter i Det Asovske Hav, når først Rusland har nået sit mål om at omdanne farvandet til en russisk indsø;

6.  understreger, at dette mønster med at krænke europæiske landes territorialfarvande eller blokere for søtransport allerede er blevet udøvet af Rusland i Østersøen, navnlig over for de baltiske lande og Polen (Vistulabugten);

7.  opfordrer NF/HR til i højere grad at følge udviklingen i sikkerhedssituationen i Det Asovske Hav i betragtning af dets voksende konfliktpotentiale på Europas dørtrin, som kan få vidtrækkende sikkerhedsmæssige konsekvenser, der direkte berører EU og dets medlemsstater; mener i denne forbindelse, at det ville være meget nyttigt at udpege en særlig EU-udsending for Krim og Donbassregionen, der også ville være ansvarlig for Det Asovske Hav;

8.  opfordrer næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR) til at tage de nødvendige skridt til at foreslå, at mandatet for OSCE's særlige observatørmission til Ukraine (SMM), som dækker hele Ukraines territorium, herunder havområder, også skal dække det nye spændte område i Det Asovske Hav, og understreger, at missionen enten bør udstyres med de nødvendige midler til at varetage sin overvågningsrolle i havområder, eller at der bør oprettes en særskilt international observatørmission for dette havområde;

9.  understreger, at Kertjbroen er blevet opført ulovligt, og glæder sig over Rådets afgørelse om at indføre restriktive foranstaltninger over for seks virksomheder, der var involveret i opførelsen af broen; opfordrer indtrængende NF/HR til sammen med EU-medlemsstaterne i Rådet at gøre det klart, at de målrettede sanktioner mod Rusland vil blive styrket, hvis konflikten i Det Asovske Hav eskalerer yderligere;

10.  gentager sin bekymring over europæiske virksomheders deltagelse i opførelsen af Kertjbroen, idet de i kraft af denne deltagelse bevidst eller ubevidst har undergravet EU's sanktionsordning; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at vurdere og verificere anvendelsesområdet for EU's gældende restriktive foranstaltninger og medlemsstaterne til at udveksle oplysninger om eventuelle nationale toldundersøgelser eller strafferetlige efterforskninger i sager om mulige overtrædelser;

11.  støtter Ukraines bestræbelser i forbindelse med alle de diplomatiske foranstaltninger og retlige procedurer, der er fastsat i folkeretten og de relevante konventioner, herunder den igangværende voldgiftsproces i henhold til FN's havretskonvention, med henblik på at bekæmpe russisk fjendtligsindet fremfærd i Det Asovske Hav;

12.  opfordrer Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten til at foretage en fuldstændig vurdering af den økonomiske skade forårsaget af de facto-blokaden og til at overveje mulige måder, hvorpå de luftfartsselskaber og havne, der er blevet negativt påvirket, kan støttes, navnlig ved at styrke EU's engagement i Mariupol og Berdyansk, styrke den sociale modstandsdygtighed og fremme den økonomiske udvikling i disse byer og i den sydøstlige del af Ukraine;

13.  er bekymret over, at Kertjbroen har en negativ indvirkning på miljøet, hvilket risikerer at påvirke interesserne for alle landene i Sortehavsområdet; opfordrer Ukraine, Kommissionen og de medlemsstater, der grænser op til Sortehavet, til at overvåge situationen, udveksle relevante oplysninger og identificere potentielle behov for afhjælpende foranstaltninger;

14.  udtrykker sin medfølelse og sympati med de pårørende til ofrene for massemordet på universitetet i Kertj den 17. oktober 2018, hvor 20 mennesker blev dræbt og snesevis såret;

15.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, generalsekretæren for Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), NATO's generalsekretær, Ukraines præsident, regering og parlament, Den Russiske Føderations præsident, regering og parlament og EU-medlemsstaterne.

 

 

(1)

EUT L 194 af 31.7.2018, s. 147.

Seneste opdatering: 24. oktober 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik