Διαδικασία : 2018/2870(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B8-0493/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0493/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0435

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 503kWORD 57k
24.10.2018
PE624.188v01-00}
PE624.189v01-00}
PE624.190v01-00}
PE624.191v01-00}
PE624.192v01-00} RC1
 
B8-0493/2018}
B8-0494/2018}
B8-0495/2018}
B8-0496/2018}
B8-0497/2018} RC1

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού

που αντικαθιστά τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

B8‑0493/2018 (PPE)

B8‑0494/2018 (Verts/ALE)

B8‑0495/2018 (S&D)

B8‑0496/2018 (ECR)

B8‑0497/2018 (ALDE)


σχετικά με την κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (2018/2870(RSP))


Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas, Anders Sellström εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Rebecca Harms, Heidi Hautala εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα (2018/2870(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσία και την Ουκρανία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) της 15ης Μαΐου 2018 σχετικά με το μερικό άνοιγμα της γέφυρας του Κερτς,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/1085 του Συμβουλίου, με ημερομηνία 30 Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα όσον αφορά δράσεις που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας(1), με την οποία προστίθενται έξι επιχειρήσεις που έχουν συμμετάσχει στην κατασκευή της γέφυρας του Κερτς στον κατάλογο των προσώπων, οντοτήτων και φορέων που αποτελούν αντικείμενο περιοριστικών μέτρων, όπως ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του 2003 μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας σχετικά με τη συνεργασία για τη χρήση της Αζοφικής Θάλασσας και των Στενών του Κερτς, το Μνημόνιο της Βουδαπέστης σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας, της 5ης Δεκεμβρίου 1994, και τη δέσμη μέτρων για την εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ, της 12ης Φεβρουαρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στην Αζοφική Θάλασσα ρυθμίστηκε το 2003 στο πλαίσιο της διμερούς συμφωνίας μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, η οποία ορίζει την περιοχή αυτή ως εσωτερικά ύδατα των δύο κρατών, και παρέχει στα δύο συμβαλλόμενα μέρη την εξουσία να υποβάλλουν σε έλεγχο τα ύποπτα πλοία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η συμφωνία του 2003 όσο και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας προβλέπουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατασκευή της γέφυρας του Κερτς και ενός αγωγού φυσικού αερίου καθώς και το πόντισμα υποθαλάσσιων καλωδίων στην παρανόμως προσαρτηθείσα χερσόνησο της Κριμαίας χωρίς τη συγκατάθεση της Ουκρανίας συνιστά μια ακόμα παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τη γέφυρα του Κερτς περιορίζεται το μέγεθος των σκαφών που μπορούν να προσεγγίσουν τους ουκρανικούς λιμένες στην Αζοφική Θάλασσα σε ύψος κάτω των 33 μέτρων και μήκος κάτω των 160 μέτρων, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο για τα σκάφη κατηγορίας Panamax, τα οποία αντιπροσώπευαν πάνω από το 20 % της συνολικής κυκλοφορίας πλοίων πριν από την κατασκευή της γέφυρας, να εισέλθουν στην Αζοφική Θάλασσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πριν από το άνοιγμα της γέφυρας πάνω από τα στενά του Κερτς την άνοιξη του τρέχοντος έτους, οι έλεγχοι ήταν δειγματοληπτικοί και χαλαροί με αποτέλεσμα να μην διαταράσσεται η ελεύθερη κυκλοφορία των σκαφών και των εμπορευμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία, συχνά και με καταχρηστικό τρόπο, σταματά και επιθεωρεί τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Κερτς κατευθυνόμενα προς ουκρανικούς λιμένες ή προερχόμενα από αυτούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες αυτές προκαλούν καθυστερήσεις έως και μία εβδομάδα και οδηγούν σε μείωση των ροών εμπορευμάτων και σε μεγάλες οικονομικές απώλειες για την τοπική οικονομία στην Ουκρανία και τις εμπορικές επιχειρήσεις, τα σκάφη των οποίων υπόκεινται στο εν λόγω καθεστώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση, πάνω από 200 σκάφη υποβλήθηκαν σε αυτή την επαχθή διαδικασία έως το τέλος του Σεπτεμβρίου 2018, συμπεριλαμβανομένων 120 και πλέον πλοίων που είναι νηολογημένα στην ΕΕ, ενώ πλοία υπό ρωσική σημαία εξαιρούνται από τους ελέγχους αυτούς·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πόλεις αυτές και η ευρύτερη περιοχή αντιμετωπίζουν ήδη αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που οφείλονται στην προσάρτηση της Κριμαίας και στις συνεχιζόμενες συγκρούσεις, με ρωσική υποστήριξη, στην ανατολική Ουκρανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η νέα ενέργεια της Ρωσίας είχε ήδη σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία και οδήγησε σε δραστική μείωση του κύκλου εργασιών σχετικά με τα φορτία στους ουκρανικούς λιμένες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατασκευή της τεράστιας αυτής γέφυρας έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, μειώνει τη στάθμη της θάλασσας στον πορθμό και επηρεάζει την ανταλλαγή υδάτων μεταξύ της Αζοφικής Θάλασσας και της Μαύρης Θάλασσας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Σεπτέμβριο του 2018, η Ουκρανία αποφάσισε να ακυρώσει τη συνθήκη φιλίας, συνεργασίας και εταιρικής σχέσης που υπεγράφη το 1997 μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και να δημιουργήσει μια ναυτική βάση στην Αζοφική Θάλασσα, ενισχύοντας εκεί τη στρατιωτική της παρουσία με τη μεταφορά πρόσθετων δυνάμεων πεζοναυτών και παράκτιου πυροβολικού στις ακτές·

1.  καταδικάζει την υπερβολική δραστηριότητα της Ρωσίας στην Αζοφική Θάλασσα, η οποία συνιστά παράβαση του διεθνούς ναυτικού δικαίου και των διεθνών δεσμεύσεων της Ρωσίας· καταδικάζει τις επαχθείς ανασχέσεις και επιθεωρήσεις εμπορικών πλοίων, συμπεριλαμβανομένων τόσο των ουκρανικών πλοίων όσο και των σκαφών με σημαίες τρίτων κρατών, όπως πλοία με σημαίες διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ· τονίζει ότι οι επιθεωρήσεις σκαφών, ενώ επιτρέπεται να διεξάγονται δειγματοληπτικά , δεν πρέπει να γίνονται αντικείμενο κατάχρησης ή να πραγματοποιούνται για πολιτικούς λόγους με σκοπό την περαιτέρω αποσταθεροποίηση της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης στην Ουκρανία· καλεί το Συμβούλιο και την ΑΠ/ΥΕ να απαιτήσουν από τη Ρωσική Ομοσπονδία να σταματήσει αμέσως τις εντατικές και μεροληπτικές επιθεωρήσεις σκαφών και, ενδεχομένως, να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης κατάλληλων αντιμέτρων·

2.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ιδιαίτερα ρευστή κατάσταση ασφάλειας στην Αζοφική Θάλασσα, η οποία θα μπορούσε εύκολα να κλιμακωθεί σε ανοικτή σύγκρουση· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη στρατιωτικοποίηση της περιοχής της Αζοφικής και της Μαύρης Θάλασσας, και ιδίως της παράνομα κατεχόμενης και προσαρτηθείσας χερσονήσου της Κριμαίας, την ανάπτυξη δυνατοτήτων άρνησης πρόσβασης/απαγόρευσης ζωνών (A2/AD) από τη Ρωσική Ομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένων νέων αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, καθώς και την αναδιάταξη στρατιωτικών και περιπολικών σκαφών από την Κασπία Θάλασσα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Αζοφική Θάλασσα έχει καταστεί ένα νέο ναυτικό θέατρο επιθετικών ενεργειών της Ρωσίας εις βάρος της Ουκρανίας·

3.  καταδικάζει την κατασκευή της γέφυρας πάνω από τα Στενά του Κερτς που συνδέουν την παρανόμως προσαρτηθείσα χερσόνησο της Κριμαίας με την ηπειρωτική Ρωσία και την παραβίαση των δικαιωμάτων ναυσιπλοΐας στα χωρικά ύδατα της Ουκρανίας· επισημαίνει ότι η Ρωσία δεσμεύεται από το διεθνές ναυτικό δίκαιο και τη διμερή συμφωνία συνεργασίας με την Ουκρανία να μην παρεμποδίζει ή να περιορίζει τη διέλευση των Στενών του Κερτς και της Αζοφικής Θάλασσας·

4.  επαναλαμβάνει τη στήριξή του προς την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, επιβεβαιώνει εκ νέου την κυριαρχία της Ουκρανίας επί της χερσονήσου της Κριμαίας και τμήματος της Αζοφικής Θάλασσας καθώς και το απόλυτο δικαίωμα της Ουκρανίας να διαθέτει πλήρη πρόσβαση στην Αζοφική Θάλασσα, όπως αυτό κατοχυρώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας·

5.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι η Ρωσική Ομοσπονδία πραγματοποιεί παράνομα εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ουκρανική επικράτεια· τονίζει τον πιθανό κίνδυνο να κατάσχει η Ρωσία τα υφιστάμενα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ουκρανίας στην Αζοφική Θάλασσα, μόλις επιτύχει τον στόχο της να την μετατρέψει σε εσωτερική λίμνη της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

6.  υποστηρίζει ότι αυτή η πρακτική της παραβίασης των χωρικών υδάτων ευρωπαϊκών χωρών ή του αποκλεισμού των θαλάσσιων μεταφορών έχει ήδη εφαρμοστεί από τη Ρωσία στη Βαλτική Θάλασσα, ιδίως κατά των Βαλτικών κρατών και της Πολωνίας (λιμνοθάλασσα του Βιστούλα)·

7.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να παρακολουθεί πιο στενά την εξέλιξη των συνθηκών ασφάλειας στην Αζοφική Θάλασσα, δεδομένης της αυξανόμενης πιθανότητας σύγκρουσης στα πρόθυρα της Ευρώπης, η οποία ενδέχεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις ασφάλειας που θα επηρεάσουν άμεσα την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· θεωρεί, στη συνάρτηση αυτή, ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να οριστεί ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κριμαία και την περιοχή του Ντονμπάς, οι αρμοδιότητες του οποίου θα καλύπτουν και την Αζοφική Θάλασσα·

8.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προτείνει η εντολή της ειδικής αποστολής παρακολούθησης του ΟΑΣΕ στην Ουκρανία (SMM), η οποία καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων περιοχών, να επεκταθεί και στο νέο πεδίο εντάσεων στην Αζοφική Θάλασσα και τονίζει ότι είτε η αποστολή θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με τα απαραίτητα μέσα για την άσκηση του εποπτικού της ρόλου σε θαλάσσιες περιοχές ή ότι θα πρέπει να οριστεί ξεχωριστή διεθνής αποστολή παρακολούθησης για τα εν λόγω ύδατα·

9.  υπογραμμίζει ότι η γέφυρα του Κερτς κατασκευάστηκε παράνομα και επικροτεί την απόφαση του Συμβουλίου να επιβάλει περιοριστικά μέτρα σε έξι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην κατασκευή της γέφυρας· καλεί την ΑΠ/ΥΕ, από κοινού με τα κράτη μέλη της ΕΕ στο Συμβούλιο, να καταστήσουν σαφές ότι οι στοχευμένες κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα ενισχυθούν εάν η σύγκρουση στην Αζοφική Θάλασσα προσλάβει περαιτέρω διαστάσεις·

10.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τη συμμετοχή ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην κατασκευή της γέφυρας του Κερτς, οι οποίες με τη συμμετοχή τους αυτή, εν γνώσει ή εν αγνοία τους, υπονόμευσαν το καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ· ζητεί, εν προκειμένω, από την Επιτροπή να εκτιμήσει και να ελέγξει την εφαρμογή των ισχυόντων περιοριστικών μέτρων της ΕΕ και από τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τυχόν εθνικές τελωνειακές ή ποινικές έρευνες που αφορούν περιπτώσεις ενδεχόμενων παραβιάσεων·

11.  στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ουκρανία στο πλαίσιο όλων των διπλωματικών μέσων και των νόμιμων διαδικασιών που προβλέπει το διεθνές δίκαιο και οι συναφείς συμβάσεις, όπως μεταξύ άλλων η συνεχής διαδικασία διαιτησίας στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιθετικές πρακτικές που εφαρμόζει η Ρωσία στην Αζοφική Θάλασσα·

12.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να προβούν σε πλήρη αξιολόγηση της οικονομικής ζημίας που προκλήθηκε από τον de facto αποκλεισμό και να εξετάσουν πιθανούς τρόπους στήριξης των μεταφορέων και των λιμένων που έχουν πληγεί, ιδίως με την περαιτέρω παρέμβαση της ΕΕ στο Μαριούπολη και το Μπερντιάνσκ, την ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης αυτών των πόλεων και της ευρύτερης νοτιοανατολικής περιοχής της Ουκρανίας·

13.  εκφράζει την ανησυχία του για τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γέφυρας του Κερτς η οποία θα μπορούσε να πλήξει τα συμφέροντα όλων των χωρών της λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας· καλεί την Ουκρανία, την Επιτροπή και τα παρευξείνια κράτη μέλη να παρακολουθούν την κατάσταση, να ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες και να εντοπίζουν πιθανές ανάγκες αποκατάστασης·

14.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του και συμπάσχει με τις οικογένειες των θυμάτων της μαζικής δολοφονίας που έλαβε χώρα στις 17 Οκτωβρίου 2018 στην τεχνική σχολή του Κερτς, όπου 20 άτομα έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλα τραυματίστηκαν·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, στον Πρόεδρο, την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και στα κράτη μέλη της ΕΕ.

 

 

(1)

ΕΕ L 194 της 31.7.2018, σ. 147.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου