Menettely : 2018/2870(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0493/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0493/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/10/2018 - 13.19

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0435

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 277kWORD 55k
24.10.2018
PE624.188v01-00}
PE624.189v01-00}
PE624.190v01-00}
PE624.191v01-00}
PE624.192v01-00} RC1
 
B8-0493/2018}
B8-0494/2018}
B8-0495/2018}
B8-0496/2018}
B8-0497/2018} RC1

työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:

B8‑0493/2018 (PPE)

B8‑0494/2018 (Verts/ALE)

B8‑0495/2018 (S&D)

B8‑0496/2018 (ECR)

B8‑0497/2018 (ALDE)


tilanteesta Asovanmerellä (2018/2870(RSP))


Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas, Anders Sellström PPE-ryhmän puolesta
Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri S&D-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta
Rebecca Harms, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma tilanteesta Asovanmerellä (2018/2870(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Venäjästä ja Ukrainasta,

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan 15. toukokuuta 2018 antaman julkilausuman Kertšinsalmen sillan osittaisesta avaamisesta,

–  ottaa huomioon YK:n merioikeusyleissopimuksen, ydinsulkusopimuksen ja YK:n peruskirjan,

–  ottaa huomioon rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta annetun päätöksen 2014/145/YUTP muuttamisesta 30. heinäkuuta 2018 tehdyn neuvoston päätöksen (YUTP) 2018/1085(1), jolla lisätään kuusi Kertšinsalmen sillan rakentamiseen osallistunutta yhteisöä asetuksen (EU) N:o 269/2014 liitteessä I olevaan luetteloon henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä,

–  ottaa huomioon vuonna 2003 tehdyn Venäjän federaation ja Ukrainan sopimuksen Asovanmeren ja Kertšinsalmen yhteiskäytöstä, 5. joulukuuta 1994 tehdyn turvatakuita koskevan Budapestin muistion ja 12. helmikuuta 2015 hyväksytyn Minskin sopimusten täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevan paketin,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  katsoo, että Asovanmeren tilannetta käsiteltiin Ukrainan ja Venäjän vuonna 2003 tekemässä kahdenvälisessä sopimuksessa, jossa kyseiset alueet määritellään näiden kahden valtion sisäisiksi vesialueiksi ja jossa kummallekin maalle annetaan valtuudet tarkastaa epäilyttäviä aluksia; toteaa, että sekä vuonna 2003 tehdyssä sopimuksessa että YK:n merioikeusyleissopimuksessa määrätään merenkulun vapaudesta;

B.  katsoo, että Kertšinsalmen sillan ja kaasuputken rakentaminen sekä merenalaisten kaapeleiden asentaminen laittomasti liitetylle Krimin niemimaalle ilman Ukrainan suostumusta ovat jälleen toimia, joilla Venäjän federaatio loukkaa Ukrainan itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta;

C.  ottaa huomioon, että Kertšinsalmen silta rajoittaa Ukrainan satamiin Asovanmerellä pääsevien alusten kokoa, sillä alusten suurin korkeus vedenpinnasta voi olla enintään 33 metriä ja pituus enintään 160 metriä, minkä vuoksi Panamax-luokan alusten, joiden osuus koko laivaliikenteestä oli yli 20 prosenttia ennen sillan rakentamista, on mahdotonta päästä Asovanmerelle; toteaa, että ennen Kertšinsalmen sillan avaamista tämän vuoden keväällä tarkastukset olivat satunnaisia ja niiden vaikutus oli vähäinen eivätkä ne häirinneet alusten ja rahdin vapaata kulkua;

D.  toteaa, että Venäjä pysäyttää ja tarkastaa vähän väliä Ukrainan satamiin menossa tai niistä tulossa olevia Kertšinsalmen läpi kulkevia aluksia; ottaa huomioon, että tarkastukset aiheuttavat jopa viikon mittaisiksi venyviä viivästyksiä ja vähentävät rahtiliikenteen määrää ja aiheuttavat konkreettisia taloudellisia tappioita Ukrainan paikallistaloudelle ja kauppiaille, joiden alukset joutuvat näihin tarkastuksiin; ottaa huomioon, että Ukrainan hallituslähteiden mukaan näihin ylimitoitettuihin tarkastuksiin oli syyskuun 2018 loppuun mennessä joutunut yli 200 alusta, joiden joukossa oli yli 120 EU:hun rekisteröityä alusta, kun taas Venäjän lipun alla purjehtiville aluksille kyseisiä tarkastuksia ei tehty;

E.  ottaa huomioon, että asianomaiset kaupungit ja koko alue kärsivät jo muutenkin taloudellisista ja sosiaalisista haitoista, joita Krimin liittäminen ja Itä-Ukrainassa jatkuva Venäjän tukema konflikti ovat aiheuttaneet; katsoo, että nämä Venäjän uudet toimet ovat jo aiheuttaneet merkittävää vahinkoa paikalliselle taloudelle ja johtaneet Ukrainan rahtisatamien liikevaihdon jyrkkään laskuun;

F.  ottaa huomioon, että tämän valtavan sillan rakentamisella on ollut kielteisiä ympäristövaikutuksia, sillä se on madaltanut vedenkorkeutta salmessa ja haittaa veden vaihtumista Asovanmeren ja Mustanmeren välillä;

G.  ottaa huomioon, että Ukraina päätti syyskuussa 2018 kumota vuonna 1997 Ukrainan ja Venäjän federaation välillä allekirjoitetun ystävyys-, yhteistyö- ja kumppanuussopimuksen ja perustaa laivastotukikohdan Asovanmerelle ja lisäsi siten sotilaallista läsnäoloaan siirtämällä kyseiselle rannikkoalueelle lisää merijalkaväkeä ja rannikkotykistöä;

1.  pitää valitettavina Venäjän federaation toimia Asovanmerellä, sikäli kuin ne rikkovat kansainvälistä merioikeutta ja Venäjän itse tekemiä kansainvälisiä sitoumuksia; tuomitsee kauppa-alusten ylimitoitetut pysäyttämiset ja tarkastukset, joita tehdään sekä ukrainalaisille että muiden maiden lippujen alla purjehtiville aluksille, myös EU:n eri jäsenvaltioiden lippujen alla purjehtiville aluksille; korostaa, että vaikka satunnaiset alusten tarkastukset ovat sallittuja, niitä ei pitäisi käyttää väärin tai tehdä poliittisin perustein tarkoituksena heikentää edelleen Ukrainan turvallisuutta, koskemattomuutta ja sosiaalista ja taloudellista tilannetta; kehottaa neuvostoa ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa vaatimaan, että Venäjän federaatio lopettaa välittömästi alusten syrjivät tehotarkastukset, sekä tarvittaessa harkitsemaan asianmukaisia vastatoimia;

2.  ilmaisee olevansa erittäin huolissaan Asovanmeren erittäin herkästä turvallisuustilanteesta, joka voi helposti kärjistyä avoimeksi konfliktiksi; on syvästi huolissaan Asovanmeren ja Mustanmeren alueen ja erityisesti laittomasti miehitetyn ja liitetyn Krimin niemimaan jatkuvasta militarisoinnista sekä siitä, että Venäjän federaatio on kehittänyt pääsyn ja toiminnanvapauden alueella estäviä järjestelmiä (Anti-Access/Area Denial), myös uusia S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä, ja siirtänyt alueelle sotilas- ja partioaluksia Kaspianmereltä; pitää valitettavana, että Venäjän Ukrainaa vastaan toteuttamat sotatoimet ovat saaneet uuden merellisen ulottuvuuden Asovanmerellä;

3.  tuomitsee Kertšinsalmen yli kulkevan ja Krimin laittomasti liitetyn niemimaan Manner-Venäjään yhdistävän sillan rakentamisen sekä merenkulkua koskevien oikeuksien rikkomisen Ukrainan aluevesillä; huomauttaa, että kansainvälinen merioikeus ja Ukrainan kanssa tehty kahdenvälinen yhteistyösopimus sitovat Venäjää eikä se saisi vaikeuttaa tai estää kauttakulkua Kertšinsalmessa ja Asovanmerellä;

4.  toistaa tukensa Ukrainan itsenäisyydelle ja alueelliselle koskemattomuudelle, vahvistaa jälleen Ukrainan itsemääräämisoikeuden Krimin niemimaalla ja sille kuuluvassa Asovanmeren osassa ja toistaa tukevansa Ukrainan ehdotonta oikeutta päästä esteettömästi Asovanmerelle YK:n merioikeusyleissopimuksen mukaisesti;

5.  tuomitsee Venäjän federaation Ukrainan alueella laittomasti harjoittaman öljy- ja kaasuvarojen hyödyntämisen; korostaa, että vaarana on, että Venäjä mahdollisesti kaappaa Asovanmerellä sijaitsevat Ukrainan nykyiset öljy- ja kaasukentät, kunhan se saavuttaa tavoitteensa ja muuttaa alueen Venäjän federaation sisäiseksi merialueeksi;

6.  korostaa, että Venäjä on toiminut saman mallin mukaan ennenkin, kun se on loukannut Euroopan maiden aluevesiä ja estänyt meriliikennettä Itämerellä, erityisesti Baltian maiden ja Puolan (Veikselinlahti) tapauksissa;

7.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa seuraamaan entistä tiiviimmin Asovanmeren muuttuvaa turvallisuustilannetta, koska konfliktin mahdollisuus unionin lähellä kasvaa, millä saattaa olla suoraan unioniin ja sen jäsenvaltioihin kohdistuvia laajempia turvallisuusvaikutuksia; katsoo tässä yhteydessä, että olisi erittäin hyödyllistä nimittää Krimille ja Donbassin alueelle EU:n erityislähettiläs, jonka tehtävät kattaisivat myös Asovanmeren;

8.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa toteuttamaan tarvittavat toimet, jotta voidaan ehdottaa, että Etyjin Ukrainaa koskevan erityistarkkailuoperaation mandaatti, joka käsittää Ukrainan koko alueen merialue mukaan luettuna, kattaisi myös uudet jännitteet Asovanmerellä, ja korostaa vaihtoehtoina olevan, että operaatiolle annetaan tarvittavat välineet, jotta se voi hoitaa valvontatehtävänsä merialueilla, tai sitten perustetaan erillinen kansainvälinen tarkkailuoperaatio tälle vesialueelle;

9.  korostaa, että Kertšinsalmen silta on rakennettu laittomasti, ja pitää myönteisenä neuvoston päätöstä kohdistaa rajoittavia toimenpiteitä kuuteen sen rakentamiseen osallistuneeseen yritykseen; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa harkitsemaan neuvostossa unionin jäsenvaltioiden kanssa kohdennettujen Venäjä-pakotteiden tiukentamista, jos Asovanmeren konflikti kärjistyy entisestään;

10.  toistaa huolensa eurooppalaisten yritysten osallistumisesta Kertšinsalmen sillan rakentamiseen, millä on tietoisesti tai tahattomasti heikennetty unionin pakotteita; kehottaa tässä yhteydessä komissiota arvioimaan voimassa olevien unionin rajoittavien toimenpiteiden soveltamista ja varmistumaan siitä ja kehottaa jäsenvaltioita jakamaan tietoja mahdollisissa rikkomistapauksissa suoritetuista kansallisista tulli- tai rikostutkinnoista;

11.  tukee kaikkia Ukrainan kansainvälisen oikeuden ja asiaankuuluvien yleissopimusten mukaisesti toteuttamia diplomaattisia toimia ja oikeudellisia menettelyjä, mukaan lukien YK:n merioikeusyleissopimukseen liittyvä käynnissä oleva välitysoikeudellinen menettely, Venäjän Asovanmerellä harjoittamien vihamielisten käytäntöjen torjumiseksi;

12.  kehottaa komissiota ja EUH:ta toimittamaan kattavan arvioinnin tämän käytännössä saartoa merkitsevän tilanteen aiheuttamasta taloudellisesta vahingosta ja selvittämään mahdollisia tapoja tukea kielteisistä vaikutuksista kärsiviä kuljetusten harjoittajia ja satamia etenkin vahvistamalla EU:n panosta Mariupolin ja Berdjanskin satamissa ja parantamalla näiden kaupunkien ja koko Ukrainan kaakkoisosan yhteiskunnan sietokykyä ja edistämällä niiden taloudellista kehitystä;

13.  on huolissaan Kertšinsalmen sillan haitallisista ympäristövaikutuksista, jotka voivat vahingoittaa kaikkien Mustanmeren alueen maiden etuja; kehottaa Ukrainaa, komissiota ja Mustanmeren äärellä sijaitsevia jäsenvaltioita seuraamaan tilannetta, vaihtamaan asiaa koskevia tietoja ja yksilöimään mahdollisia sovittelutarpeita;

14.  ilmaisee surunvalittelunsa ja myötätuntonsa Kertšissä sijaitsevassa koulussa 17. lokakuuta 2018 tapahtuneen joukkomurhan uhrien perheille ja toteaa, että joukkomurhassa 20 ihmistä sai surmansa ja kymmeniä loukkaantui;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) pääsihteerille, Naton pääsihteerille, Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille, Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä EU:n jäsenvaltioille.

 

 

(1)

EUVL L 194, 31.7.2018, s. 147.

Päivitetty viimeksi: 24. lokakuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö