Postupak : 2018/2870(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0493/2018

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0493/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.19

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0435

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 353kWORD 55k
24.10.2018
PE624.188v01-00}
PE624.189v01-00}
PE624.190v01-00}
PE624.191v01-00}
PE624.192v01-00} RC1
 
B8-0493/2018}
B8-0494/2018}
B8-0495/2018}
B8-0496/2018}
B8-0497/2018} RC1

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika

koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:

B8-0493/2018 (PPE)

B8-0494/2018 (Verts/ALE)

B8-0495/2018 (S&D)

B8-0496/2018 (ECR)

B8-0497/2018 (ALDE)


o stanju u Azovskom moru (2018/2870(RSP))


Michael Gahler, Tunne Kelam, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Eduard Kukan, Julia Pitera, Dariusz Rosati, Jaromír Štětina, Fernando Ruas, Anders Sellström u ime Kluba zastupnika PPE-a
Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Tonino Picula, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko u ime Kluba zastupnika ECR-a
Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Rebecca Harms, Heidi Hautala u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju u Azovskom moru (2018/2870(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Rusiji i Ukrajini,

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornice Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) od 15. svibnja 2018. o djelomičnom otvaranju Kerčkoga mosta,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravu mora, Ugovor o neširenju nuklearnog oružja i Povelju UN-a,

–  uzimajući u obzir odluku Vijeća (ZVSP) 2018/1085 od 30. srpnja 2018. o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine(1), kojom se na popis osoba, subjekata i tijela koji podliježu mjerama ograničavanja dodaje šest subjekata uključenih u izgradnju Kerčkoga mosta kako je naveden u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 269/2014,

–  uzimajući u obzir Sporazum između Ruske Federacije i Ukrajine iz 2003. o suradnji u korištenju Azovskim morem i Kerčkim vratima, Memorandum iz Budimpešte o sigurnosnim jamstvima od 5. prosinca 1994. i Paket mjera za provedbu sporazumâ iz Minska od 12. veljače 2015.,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da je stanje u Azovskom moru bilo obrađeno bilateralnim sporazumom između Ukrajine i Rusije iz 2003. prema kojem su ta područja definirana kao unutarnje vode tih dviju država te se objema strankama daje ovlast da pregledavaju sumnjiva plovila; budući da je i Sporazumom iz 2003. i Konvencijom UN-a o pravu mora predviđena sloboda plovidbe;

B.  budući da izgradnja Kerčkoga mosta i plinovoda te polaganje podvodnih kablova do nezakonito pripojenog Krimskog poluotoka bez pristanka Ukrajine predstavlja još jedno kršenje suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Ukrajine od strane Ruske Federacije;

C.  budući da Kerčki most ograničava veličinu brodova koji mogu uploviti u ukrajinske luke na Azovskom moru na plovila visine iznad površine mora manje od 33 metra i dužine manje od 160 metara, zbog čega plovila klase „Panamax”, koja su činila više od 20 % ukupnog prometa prije izgradnje, ne mogu uploviti u Azovsko more; budući da su prije otvaranja mosta preko Kerčkih vrata u proljeće ove godine pregledi bili nasumični i neiscrpni te nisu narušavali slobodan protok plovila i tereta;

D.  budući da Rusija učestalo i nasilnički zaustavlja i pregledava brodove koji prolaze kroz Kerčka vrata na putu prema ukrajinskim lukama ili iz njih; budući da ti pregledi prouzročuju kašnjenja u trajanju do jednog tjedna i rezultiraju smanjenjem protoka tereta i osjetnim financijskim gubicima za lokalno gospodarstvo u Ukrajini i za trgovce čija plovila podliježu tom režimu; budući da je, prema ukrajinskim vladinim izvorima, više od 200 plovila do kraja rujna 2018. moralo proći kroz taj nerazmjeran postupak, uključujući više od 120 brodova registriranih u EU-u, dok su brodovi pod ruskom zastavom izuzeti od takvih kontrola;

E.  budući da se ti gradovi i šira regija već suočavaju s negativnim gospodarskim i socijalnim posljedicama zbog pripojenja Krima i aktualnog sukoba u istočnoj Ukrajini koji potpiruje Rusija; budući da taj novi potez Rusije već ima znatan negativan utjecaj na lokalno gospodarstvo i da je doveo do naglog smanjenja teretnog prometa ukrajinskih luka;

F.  budući da je izgradnja toga golemog mosta negativno utjecala na okoliš jer je snižena razina mora u tom prolazu, a utjecala je i na protok vode između Azovskog i Crnog mora;

G.  budući da je Ukrajina u rujnu 2018. odlučila staviti izvan snage Sporazum o prijateljstvu, suradnji i partnerstvu između Ukrajine i Ruske Federacije, koji je potpisan 1997., te uspostaviti pomorsku bazu na Azovskom moru, čime će dodatno povećati svoju vojnu prisutnost tako što će na to obalno područje rasporediti dodatne mornaričke snage i obalno topništvo;

1.  izražava žaljenje zbog nerazmjernih mjera Ruske Federacije u Azovskome moru, kojima se krši međunarodno pomorsko pravo i međunarodne obveze same Rusije; osuđuje prekomjerno zaustavljanje i pregledavanje komercijalnih plovila, što uključuje i ukrajinske brodove i plovila sa zastavama trećih zemalja, pa tako i brodove pod zastavama država članica EU-a; naglašava da se pregledi plovila, koji su dopušteni nasumično, ne bi trebali zloupotrebljavati ili provoditi zbog političkih razloga kako bi se dodatno destabilizirala sigurnost, integritet te socijalna i gospodarska situacija u Ukrajini; poziva Vijeće i potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da od Ruske Federacije zahtijevaju da smjesta prestane s detaljnim i diskriminirajućim pregledima plovila i da, prema potrebi, razmotre uvođenje odgovarajućih protumjera;

2.  izražava svoju ozbiljnu zabrinutost zbog vrlo nestabilnog sigurnosnog stanja na Azovskome moru koje bi lako moglo prerasti u otvoreni sukob; duboko je zabrinut zbog neprekidne militarizacije regije Azovskoga i Crnoga mora, posebno na nezakonito okupiranom i pripojenom Krimskom poluotoku, zbog razvoja kapaciteta za onemogućivanje pristupa i uskraćivanje područja (A2/AD) od strane Ruske Federacije, što uključuje nove protuzrakoplovne sustave S-400, te zbog preraspodjele vojnih i patrolnih plovila iz Kaspijskog jezera; žali zbog toga što je Azovsko more postalo nova pomorska dimenzija za ratoborno rusko djelovanje protiv Ukrajine;

3.  osuđuje izgradnju mosta preko Kerčkih vrata kojim se nezakonito pripojeni Krimski poluotok povezuje s kontinentalnom Rusijom te povredu pravâ plovidbe u ukrajinskim teritorijalnim vodama; ističe da Rusiju međunarodno pomorsko pravo i sporazum o bilateralnoj suradnji s Ukrajinom obvezuju da ne koči ili onemogućuje tranzitni prolazak kroz Kerčka vrata i Azovsko more;

4.  ponovno ističe svoju potporu neovisnosti i teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine, iznova potvrđuje suverenitet Ukrajine nad Krimskim poluotokom i njenim dijelom Azovskog mora te njezino apsolutno pravo na puni pristup Azovskome moru, kako je utvrđeno Konvencijom UN-a o pravu mora;

5.  žali zbog nezakonitog crpenja naftnih i plinskih resursa koje Ruska Federacija provodi na ukrajinskom teritoriju; ističe moguću opasnost da Rusija prisvoji postojeća ukrajinska naftna i plinska polja u Azovskome moru nakon što postigne cilj njegova pretvaranja u unutarnje jezero u okviru Ruske Federacije;

6.  naglašava da je taj obrazac kojim se povređuju teritorijalne vode europskih zemalja ili sprječava pomorski prijevoz Rusija već primijenila u Baltičkom moru, posebno protiv baltičkih država i Poljske (Vistula Lagoon);

7.  poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da pobliže prati razvoj sigurnosne situacije u Azovskome moru s obzirom na sve veću mogućnost sukoba na pragu Europe koji bi mogao imati šire sigurnosne posljedice s izravnim učinkom na EU i njegove države članice; u tom pogledu smatra da bi bilo vrlo korisno imenovati posebnog izaslanika EU-a za Krim i regiju Donbas, pod čiju bi nadležnost spadalo i Azovsko more;

8.  poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku da poduzme potrebne korake kako bi predložila da posebna promatračka misija OESS-a u Ukrajini (SMM), koja obuhvaća cijelo državno područje Ukrajine, uključujući pomorska područja, obuhvati i novo područje napetosti u Azovskom moru te naglašava da bi ili misija trebala biti opremljena potrebnim sredstvima za obavljanje svoje promatračke uloge u pomorskim područjima ili bi trebalo uspostaviti zasebnu međunarodnu misiju praćenja za to vodno tijelo;

9.  ističe da je Kerčki most nezakonito izgrađen i pozdravlja odluku Vijeća o uvođenju mjera ograničavanja za šest poduzeća uključenih u njegovu izgradnju; apelira na potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, kao i na države članice EU-a u Vijeću, da jasno da do znanja da će se ciljane sankcije protiv Rusije pojačati ako sukob u Azovskom moru eskalira;

10.  ponovno izražava zabrinutost zbog uključenosti europskih poduzeća u izgradnju Kerčkoga mosta koja su tim sudjelovanjem svjesno ili nesvjesno narušila sustav sankcija EU-a; u tom pogledu poziva Komisiju da ocijeni i verificira područje primjene mjera ograničavanja EU-a koje su na snazi te poziva države članice da razmjenjuju informacije o svim nacionalnim carinskim i kaznenim istragama slučajeva mogućeg kršenja;

11.  daje podršku naporima Ukrajine u obliku diplomatskih mjera i pravnih procedura predviđenih međunarodnim pravom i relevantnim konvencijama, uključujući arbitražni postupak koji je u tijeku u skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora, radi suzbijanja ruske neprijateljske prakse u Azovskome moru;

12.  poziva Komisiju i Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) da izrade potpunu procjenu ekonomske štete prouzročene de facto blokadom i da razmotre moguće načine pružanja potpore prijevoznicima i lukama na koje je to negativno utjecalo, posebice djelovanjem EU-a u lukama Mariupolj i Berdjansk, jačanjem socijalne otpornosti i promicanjem gospodarskog razvoja tih gradova i šire jugoistočne regije Ukrajine;

13.  zabrinut je zbog nepovoljnog utjecaja Kerčkog mosta na okoliš koji bi se mogao odraziti na interese svih zemalja crnomorskoga bazena: poziva Ukrajinu, Komisiju i države članice na obalama Crnoga mora da prate situaciju, razmjenjuju relevantne informacije i utvrde moguće potrebe sanacije okoliša;

14.  izražava sućut obiteljima žrtava masovnog ubojstva u koledžu u Kerču 17. listopada 2018. u kojem je poginulo 20 osoba, a deseci su ranjeni;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, glavnom tajniku Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS), glavnom tajniku NATO-a, predsjedniku, vladi i parlamentu Ukrajine, predsjedniku, vladi i parlamentu Ruske Federacije i državama članicama EU-a.

 

 

(1)

SL L 194, 31.7.2018., str. 147.

Posljednje ažuriranje: 24. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti