Postup : 2018/2885(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0498/2018

Předložené texty :

RC-B8-0498/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/10/2018 - 13.18

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0434

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 369kWORD 51k
24.10.2018
PE624.193v01-00}
PE624.194v01-00}
PE624.195v01-00}
PE624.197v01-00}
PE624.199v01-00}
PE624.201v01-00}
PE624.204v01-00} RC1
 
B8-0498/2018}
B8-0499/2018}
B8-0500/2018}
B8-0501/2018}
B8-0503/2018}
B8-0505/2018}
B8-0508/2018} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující tyto návrhy usnesení:

B8-0498/2018 (S&D)

B8-0499/2018 (ECR)

B8-0500/2018 (Verts/ALE)

B8-0501/2018 (GUE/NGL)

B8-0503/2018 (ALDE)

B8-0505/2018 (EFDD)

B8-0508/2018 (PPE)


o zabití novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu Saúdské Arábie
v Istanbulu (2018/2885(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, László Tőkés za skupinu PPE
Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri za skupinu S&D
Karol Karski, Charles Tannock, Branislav Škripek za skupinu ECR
Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström za skupinu ALDE
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo za skupinu GUE/NGL
Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand, Karima Delli za skupinu Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o zabití novináře Džamála Chášukdžího na konzulátu Saúdské Arábie v Istanbulu (2018/2885(RSP))  

Evropský parlament,

–   s ohledem na svá předchozí usnesení o Saúdské Arábii, zejména na usnesení ze dne 11. března 2014 o Saúdské Arábii, jejích vztazích s EU a její úloze na Blízkém východě a v severní Africe(1), na usnesení ze dne 12. února 2015 o případu Ráifa Badawího(2), na usnesení ze dne 8. října 2015 o případu Alího Mohameda an-Nimra(3), na usnesení ze dne 31. května 2018 o situaci obránců ženských práv v Saúdské Arábii(4), na usnesení ze dne 25. února 2016 o humanitární situaci v Jemenu(5) a na usnesení ze dne 30. listopadu 2017 o situaci v Jemenu(6) a ze dne 4. října 2018 o situaci v Jemenu(7),

–  s ohledem na své doporučení Radě ze dne 2. dubna 2014 k zavedení společných vízových omezení pro ruské státní úředníky zapojené do případu Sergeje Magnitského(8);

–  s ohledem na vyjádření místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové, které učinila na společné tiskové konferenci s portugalským ministrem zahraničí dne 9. října 2018, na její vyjádření ze dne 15. října 2018 na zasedání Rady pro zahraniční věci a na její prohlášení, které jménem Evropské unie učinila dne 20. října 2018 v souvislosti s aktuálním vývojem v případu saúdského novináře Džamála Chášukdžího,

–  s ohledem na společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu(9),

–  s ohledem na prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN ze dne 19. října 2018,

–  s ohledem na prohlášení vysoké komisařky OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové ze dne 16. října 2018, v němž na představitele Saúdské Arábie naléhá, aby sdělili vše, co vědí o zmizení Džamála Chášukdžího,

–  s ohledem na prohlášení odborníků z OSN ze dne 9. října 2018, v němž požadují, aby bylo zmizení saúdského novináře Džamála Chášukdžího v Istanbulu vyšetřeno,

–  s ohledem na zprávu pracovní skupiny OSN pro vynucená a nedobrovolná zmizení ze dne 18. října 2018, v níž vyjadřuje hluboké znepokojení nad novou praxí státem podporovaných únosů;

–  s ohledem na prohlášení ministrů zahraničních věcí zemí G7 ze dne 17. října 2018 o zmizení Džamála Chášukdžího,

–  s ohledem na společné prohlášení ministrů zahraničních věcí Spojeného království, Francie a Německa ze dne 14. října 2018 o zmizení saúdského novináře Džamála Chášukdžího a na jejich prohlášení ze dne 21. října 2018 o jeho smrti,

–  s ohledem na prohlášení ministerstva zahraničních věcí Saúdské Arábie o zmizení občana Saúdské Arábie Džamála Chášukdžího,

–  s ohledem na členství Saúdské Arábie v Radě pro lidská práva OSN,

–  s ohledem na obecné zásady EU v oblasti lidských práv ohledně svobody projevu online a offline,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR),

–  s ohledem na Úmluvu OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání,

–  s ohledem na Arabskou chartu lidských práv, kterou Saúdská Arábie ratifikovala v roce 2009,

–  s ohledem na Vídeňskou úmluvu o konzulárních stycích z roku 1963,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na udělení Sacharovovy ceny za svobodu myšlení a projevu saúdskému bloggerovi Ráifovi Badawímu v roce 2015,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že přední saúdský novinář Džamál Chášukdží byl pohřešován od chvíle, kdy dne 2. října 2018 vstoupil na konzulát Saúdské Arábie v Istanbulu, aby vyzvedl dokumenty nezbytné k uzavření sňatku, a od té doby jej nikdo neviděl navzdory původnímu tvrzení saúdských úředníků, že pan Chášukdží budovu opustil; vzhledem k tomu, že se na veřejnost dostaly mimořádně znepokojivé informace o jeho osudu, které podnítily různé domněnky o jeho možném mimosoudnímu zabití a státem podporované vraždě;

B.  vzhledem k tomu, Saúdská Arábie nejprve popírala, že by měla se zmizením Džamála Chášukdžího cokoli společného, avšak na silný nátlak mezinárodního společenství připustila, že byl zabit v prostorách jejího istanbulského konzulátu;

C.  vzhledem k tomu, že saúdský státní zástupce dne 19. října 2018 uvedl, že „vyšetřování případu pokračuje [...], aby mohly být všechny osoby zapojené do tohoto případu povolány k odpovědnosti a předány spravedlnosti“; vzhledem k tomu, že dne 21. října saúdský ministr zahraničí prohlásil, že operaci provedli jedinci, kteří překročili svěřené pravomoci a pověření, a že saúdské orgány hodlají potrestat všechny osoby, které nesou za vraždu odpovědnost; vzhledem k tomu, že Muhammad bin Salmán ál-Saúd zcela kontroluje bezpečnostní služby, a proto je velmi nepravděpodobné, že by byla tato operace provedena bez jeho vědomí či dohledu;

D.  vzhledem k údajným obviněním, která saúdské orgány označují za „nepodložená“ a „naprosto lživá“, že z konzulátu byly odstraněny záznamy z bezpečnostních kamer, že si všichni turečtí zaměstnanci konzulátu museli vzít den volna, že některé prostory konzulátu byly po zmizení Džamála Chášukdžího vymalovány a že dne 2. října 2018, tj. v den zmizení Džamála Chášukdžího, do Istanbulu přiletělo charterovým letem 15 občanů Saúdské Arábie, z nichž má údajně většina vazby na korunního prince Muhammada bin Salmána ál-Saúda, státní bezpečnostní služby, armádu nebo různá ministerstva, a téhož dne stejným způsobem Istanbul opustilo;

E.  vzhledem k tomu, že saúdské orgány kladou od zmizení Džamála Chášukdžího překážky rychlému, důkladnému, účinnému, nestrannému a transparentnímu vyšetřování; vzhledem k tomu, že až na mezinárodní nátlak a po uzavření dohody s tureckými orgány bylo vyšetřovatelům dne 15. října 2018 povoleno prohledat interiéry saúdského konzulátu a dne 17. října jim byl umožněn přístup do rezidence generálního konzula;

F.  vzhledem k tomu, že turečtí a saúdští představitelé oznámili, že zmizení Džamála Chášukdžího budou vyšetřovat společně; vzhledem k tomu, že odborníci OSN vyzvali k nezávislému mezinárodnímu vyšetřování jeho zmizení; vzhledem k tomu, že Evropská unie a její členské státy trvají na tom, aby pokračovalo důkladné, věrohodné a transparentní vyšetřování, aby bylo možné řádně objasnit okolnosti vraždy Džamála Chášukdžího a zajistit plnou odpovědnost všech zúčastněných osob;

G.  vzhledem k tomu, že napadení Džamála Chášukdžího aúdskoarabskými agenty na saúdském konzulátu v Istanbulu je hrubým porušením Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z roku 1963, jejíž čl. 55 odst. 2 stanoví, že prostory konzulátu „se nesmí používat způsobem, který by byl v rozporu s výkonem konzulárních funkcí“; vzhledem k tomu, že článek 41 této úmluvy stanoví, že diplomatickou imunitu lze zrušit rozhodnutím příslušného soudního orgánu v případech „těžkého zločinu“;

H.  vzhledem k tomu, že Saúdská Arábie a Turecko jsou stranami Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a jsou povinny přijmout veškerá opatření, aby zabránily mučení, násilnému mizení osob a dalším závažným případům porušování lidských práv, aby vyšetřily obvinění z těchto trestných činů a osoby podezřelé z jejich spáchání postavily před soud; vzhledem k tomu, že podle Úmluvy OSN podléhá trestný čin zabití Džamála Chášukdžího univerzální jurisdikci, a proto mohou být podezřelé osoby zatčeny na území kterékoli signatářské země a případně postaveny před jejich vnitrostátní soudy;

I.  vzhledem k tomu, že svoboda přesvědčení a projevu a svoboda tisku a sdělovacích prostředků, ať on-line, či off-line, jsou základními právy každého člověka a představují klíčovou podmínku a katalyzátor demokratizačního a reformního procesu i zásadní prostředek ke kontrole moci; vzhledem k tomu, že svobodná, různorodá a nezávislá média mají v každé společnosti zásadní význam pro prosazování a ochranu lidských práv; vzhledem k tomu, že práce novinářů, která spočívá v odhalování zneužívání moci, upozorňování na korupci a zpochybňování obecně přijímaných názorů, je často vystavuje riziku zastrašování a násilí;

J.  vzhledem k tomu, že vražda novináře Džamála Chášukdžího je součástí rozsáhlých tvrdých zásahů proti čelným obráncům lidských práv, aktivistkám zabývajícím se právy žen, právníkům, novinářům, spisovatelům a bloggerům, které nabraly na intenzitě poté, co korunní princ Muhammad bin Salmán ál-Saúd začal upevňovat kontrolu nad bezpečnostními orgány v zemi; vzhledem k tomu, že státní orgány žádají pro některé z těchto aktivistů trest smrti; vzhledem k tomu, že k lokalizaci a sledování pohybu obránců lidských práv v Saúdské Arábii jsou používány systémy dohledu a jiné zboží dvojího užití; vzhledem k tomu, že rodiny saúdských novinářů a obránců lidských práv, kteří žijí mimo zemi, včetně hlavních měst západního světa, čelí v Saúdské Arábii výhrůžkám;

K.  vzhledem k tomu, že saúdský režim současně vede ve sdělovacích prostředcích nákladnou mezinárodní kampaň, v níž vystupuje jako modernizující síla a oznamuje reformy, přičemž systém v zemi je i nadále nedemokratický a diskriminační; vzhledem k tomu, že několik významných řečníků, sponzorů a mediálních partnerů zrušilo kvůli rozhořčení nad zmizením Džamála Chášakdžího svou účast na investiční konferenci Future Investment Initiative konané v říjnu 2018 v Rijádu;

L.  vzhledem k tomu, že saúdský režim v řadě případů vyvíjel nátlak na země a mezinárodní organizace a vyhrožoval jim a blokoval mezinárodní nezávislé vyšetřování v reakci na jejich kritická prohlášení ohledně porušování lidských práv v Saúdské Arábii nebo porušování mezinárodního humanitárního práva v Jemenu;

M.  vzhledem k tomu, že německá kancléřka dne 21. října oznámila, že Německo vzhledem k nevysvětleným okolnostem smrti Džamála Chášukdžího prozatím pozastaví vývoz zbraní do Saúdské Arábie;

1.  co nejdůrazněji odsuzuje mučení a vraždu Džamála Chášukdžího a vyjadřuje upřímnou soustrast jeho rodině a přátelům; důrazně žádá saúdské orgány, aby sdělily, kde se nacházejí jeho ostatky; připomíná, že systematická praxe násilných zmizení a mimosoudních zabíjení představuje zločin proti lidskosti;

2.  požaduje nezávislé a nestranné mezinárodní vyšetření okolností smrti Džamála Chášukdžího; žádá, aby byly identifikovány a potrestány osoby odpovědné za jeho smrt, a to na základě spravedlivého soudního procesu, který proběhne v souladu s mezinárodními normami před nestranným soudem a za účasti mezinárodních pozorovatelů;

3.  je velmi znepokojen informacemi o smrti Džamála Chášukdžího a zapojení saúdských agentů; všímá si probíhajícího vyšetřování, které provádějí turečtí a saúdští představitelé, a vyzývá, aby v něm společně pokračovali; žádá saúdské orgány, aby plně spolupracovaly s tureckými orgány, a naléhavě žádá turecké orgány, aby poskytly veškeré dostupné informace, aby se s jistotou objasnilo, co se skutečně dne 2. října 2018 událo;

4.  znovu opakuje, že pokud se prokáže, že za zmizením a vraždou Džamála Chášukdžího stojí saúdští agenti, musí nést odpovědnost státní orgány i jednotlivci; vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie a členské státy, aby v této souvislosti byly připraveny uvalit cílené sankce, včetně zákazu vydávání víz některým osobám ze Saúdské Arábie a zmrazení jejich majetku, a rovněž sankce související s lidskými právy proti Království Saúdské Arábie, a to jakmile budou zjištěny veškeré skutečnosti; trvá na tom, že by se takovéto sankce neměly zaměřovat pouze na pachatele, ale také na osnovatele a podněcovatele tohoto zločinu;

5.  je znepokojen tím, že zmizení pana Chášukdžího má přímou souvislost s jeho kritikou saúdské politiky v posledních letech; opět vyzývá saúdské orgány, aby začaly dodržovat základní práva, včetně práva na život a práva na svobodu projevu a pokojné vyjádření nesouhlasu;

6.  naléhavě žádá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku, Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a členské státy, aby v rámci vztahů EU s Radou pro spolupráci v Zálivu vedly se Saúdskou Arábií dialog o lidských právech, základních svobodách a její znepokojující roli v regionu;

7.  odsuzuje, že saúdské orgány nadále pronásledují obránce lidských práv, aktivistické právníky, novináře, duchovní, spisovatele a bloggery jak v zemi, tak za jejími hranicemi, což oslabuje věrohodnost reformního procesu v Saúdské Arábii; trvá na tom, aby saúdské orgány přijaly veškerá nezbytná opatření k tomu, aby všechny osoby mohly uplatňovat svá práva svobodně bez jakéhokoli soudního pronásledování nebo jiných represálií, jako jsou výhrůžky adresované jejich rodinám; vyzývá orgány Saúdské Arábie, aby okamžitě a bezpodmínečně propustily všechny obránce lidských práv a ostatní vězně svědomí, kteří byli zadrženi a odsouzeni pouze za uplatnění svého práva na svobodu projevu a pokojnou činnost v oblasti lidských práv;

8.  zdůrazňuje význam ochrany svobody projevu na internetu i mimo něj, svobodného tisku a zajištění ochrany novinářů; zdůrazňuje, že výhrůžky novinářům, útoky na ně a jejich zabíjení jsou za všech okolností naprosto nepřijatelné a vyvolávají to největší znepokojení;

9.  připomíná saúdským orgánům jejich mezinárodní povinnosti vyplývající z Všeobecné deklarace lidských práv, Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a z Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení nebo trestání;

10.  naléhavě vyzývá EU a její členské státy, aby na příštím zasedání Rady pro lidská práva v Ženevě, kde bude Saúdská Arábie dne 5. listopadu prezentovat své výsledky v oblasti dodržování lidských práv v rámci všeobecného pravidelného přezkumu, zaujaly pevný postoj; opět vyzývá EU, aby v Radě OSN pro lidská práva navrhla jmenovat zvláštního zpravodaje pro lidská práva v Saúdské Arábii; vyzývá členské státy, aby na příštím zasedání Rady pro lidská práva iniciativně vznesla otázku členství států, v nichž je velice problematický stav dodržování lidských práv, včetně Saúdské Arábie; vyjadřuje politování nad hlasováním několika členských států, které podpořily členství Saúdské Arábie v Radě pro lidská práva;

11.  rozhodně podporuje iniciativu na zřízení globálního sankčního režimu EU v oblasti lidských práv namířeného proti všem osobám porušujícím lidská práva po celém světě, jehož součástí by byla cílená opatření zaměřená na jednotlivce, jako je zákaz vydávání víz a zmrazení majetku; očekává konkrétní výsledky konference pořádané nizozemskými orgány k zahájení této iniciativy, která se má v listopadu konat v Haagu, a vyzývá členské státy a ESVČ, aby tento návrh plně podpořily;

12.  vyzývá saúdské orgány, aby neprodleně a bezpodmínečně propustily Ráifa Badawího, neboť je považován za vězně svědomí, který byl zadržen a odsouzen pouze kvůli uplatňování svého práva na svobodu projevu; žádá orgány EU, aby na jeho případ poukazovaly na všech možných setkáních na vysoké úrovni a aby vytvořily interinstitucionální pracovní skupinu se zapojením všech příslušných aktérů, včetně ESVČ a delegace EU, s cílem zvýšit tlak na jeho propuštění;

13.  žádá, aby bylo vyhlášeno moratorium na trest smrti; požaduje přezkum všech rozsudků trestu smrti, aby bylo zaručeno, že příslušné soudní procesy proběhly podle mezinárodních standardů;

14.  vyzývá Radu, aby přijala společný postoj s cílem zavést celounijní embargo na vývoz zbraní do Saúdské Arábie a aby dodržovala společný postoj Rady 2008/944/SZBP; žádá, aby bylo zavedeno embargo na systémy dohledu a další zboží dvojího použití, které by mohly být v Saúdské Arábii využívány k represi;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Evropské komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Evropské službě pro vnější činnost, generálnímu tajemníkovi OSN, vysokému komisaři OSN pro lidská práva, vládě Turecka, Jeho Veličenstvu králi Salmánovi bin Abd al-Azízovi a korunnímu princi Muhammadovi bin Salmán ál-Saúdovi, vládě Království Saúdské Arábie a generálnímu tajemníkovi Střediska pro národní dialog Království Saúdské Arábie; žádá, aby bylo toto usnesení přeloženo do arabštiny.

(1)

Úř. věst. C 378, 9.11.2017, s. 64.

(2)

Úř. věst. C 310, 25.8.2016, s. 29.

(3)

Úř. věst. C 349, 17.10.2017, s. 34.

(4)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0232.

(5)

Úř. věst. C 35, 31.1.2018, s. 142.

(6)

Úř. věst. C 356, 4.10.2018, s. 104.

(7)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0383.

(8)

Úř. věst. C 408, 30.11.2017, s. 43.

(9)

Úř. věst. L 335, 13.12.2018, s. 99.

Poslední aktualizace: 25. října 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí