Postupak : 2018/2885(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : RC-B8-0498/2018

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0498/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/10/2018 - 13.18

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0434

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 363kWORD 51k
24.10.2018
PE624.193v01-00}
PE624.194v01-00}
PE624.195v01-00}
PE624.197v01-00}
PE624.199v01-00}
PE624.201v01-00}
PE624.204v01-00} RC1
 
B8-0498/2018}
B8-0499/2018}
B8-0500/2018}
B8-0501/2018}
B8-0503/2018}
B8-0505/2018}
B8-0508/2018} RC1

podnesen u skladu s člankom 123. stavcima 2. i 4. Poslovnika,

koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:

B8-0498/2018 (S&D)

B8-0499/2018 (ECR)

B8-0500/2018 (Verts/ALE)

B8-0501/2018 (GUE/NGL)

B8-0503/2018 (ALDE)

B8-0505/2018 (EFDD)

B8-0508/2018 (PPE)


o ubojstvu novinara Džemala Hašogdžija u saudijskom konzulatu u Istanbulu (2018/2885(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, László Tőkés u ime Kluba zastupnika PPE-a
Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri u ime Kluba zastupnika S&D-a
Karol Karski, Charles Tannock, Branislav Škripek u ime Kluba zastupnika ECR-a
Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand, Karima Delli u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta  o ubojstvu novinara Džemala Hašogdžija u saudijskom konzulatu u Istanbulu (2018/2885(RSP))  

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Saudijskoj Arabiji, osobito Rezoluciju od 11. ožujka 2014. o Saudijskoj Arabiji, njezinim odnosima s EU-om i ulozi na Bliskom istoku i u sjevernoj Africi(1), Rezoluciju od 12. veljače  2015. o slučaju g. Raifa Badawija u Saudijskoj Arabiji(2), Rezoluciju od 8. listopada 2015. o slučaju Alija Muhameda al-Nimra(3), Rezoluciju od 31. svibnja 2018. o položaju boraca za prava žena u Saudijskoj Arabiji(4), Rezoluciju od 25. veljače 2016.(5) o humanitarnoj situaciji u Jemenu i rezolucije od 30. studenoga 2017.(6) i 4. listopada 2018.(7) o stanju u Jemenu,

–  uzimajući u obzir svoju Preporuku Vijeću od 2. travnja 2014. o uvođenju zajedničkih viznih ograničenja za ruske dužnosnike upletene u slučaj Sergeja Magnickog(8),

–  uzimajući u obzir izjavu potpredsjednice Europske komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federice Mogherini sa zajedničke konferencije za novinare s portugalskim ministrom vanjskih poslova održane 9. listopada 2018., njezinu izjavu od 15. listopada 2018. u kontekstu Vijeća za vanjske poslove i njezinu izjavu od 20. listopada 2018. u ime Europske unije o najnovijim događajima u vezi sa slučajem saudijskog novinara Džemala Hašogdžija,

–  uzimajući u obzir Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o utvrđivanju zajedničkih pravila kontrole izvoza vojne tehnologije i opreme(9),

–  uzimajući u obzir izjavu glasnogovornika glavnog tajnika UN-a od 19. listopada 2018.,

–  uzimajući u obzir izjavu visoke povjerenice UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet od 16. listopada 2018. u kojoj ona potiče Saudijsku Arabiju da otkrije sve što zna o nestanku Džemala Hašogdžija,

–  uzimajući u obzir izjavu stručnjaka UN-a od 9. listopada 2018. u kojoj se traži istraga nestanka saudijskog novinara Džemala Hašogdžija u Istanbulu,

–  uzimajući u obzir izvješće Radne skupine UN-a za prisilne ili nedobrovoljne nestanke od 18. listopada 2018., u kojemu je izražena duboka zabrinutost zbog nove prakse otmica po nalogu države,

–  uzimajući u obzir izjavu ministara vanjskih poslova zemalja G7 od 17. listopada 2018. o nestanku Džemala Hašogdžija,

–  uzimajući u obzir zajedničku izjavu ministara vanjskih poslova Ujedinjene Kraljevine, Francuske i Njemačke od 14. listopada 2018. o nestanku saudijskog novinara Džemala Hašogdžija te njihovu izjavu od 21. listopada 2018. o smrti dotičnog novinara,

–  uzimajući u obzir izjavu Ministarstva vanjskih poslova Saudijske Arabije o nestanku saudijskog državljanina Džemala Hašogdžija,

–  uzimajući u obzir članstvo Saudijske Arabije u Vijeću UN-a za ljudska prava,

–  uzimajući u obzir Smjernice EU-a o ljudskim pravima koje se odnose na slobodu izražavanja na internetu i izvan njega,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja,

–  uzimajući u obzir Arapsku povelju o ljudskim pravima koju je Saudijska Arabija ratificirala 2009. godine,

–  uzimajući u obzir Bečku konvenciju o konzularnim odnosima iz 1963.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir činjenicu da je 2015. saudijskom blogeru Raifu Badawiju dodijeljena Nagrada Saharov za slobodu mišljenja i izražavanja,

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da je istaknuti saudijski novinar Džemal Hašogdži nestao nakon što je 2. listopada 2018. ušao u konzulat Saudijske Arabije u Istanbulu kako bi ishodio dokumente koji su mu potrebni za sklapanje braka i da mu se od tada gubi svaki trag, unatoč prvotnim tvrdnjama saudijskih vlasti da je dotični novinar napustio zgradu konzulata; budući da su na vidjelo izašle iznimno zabrinjavajuće informacije o njegovoj sudbini, koje su potaknule navode o mogućem izvansudskom pogubljenju i ubojstvu po nalogu države;

B.  budući da je Saudijska Arabija isprve zanijekala upletenost u nestanak Džemala Hašogdžija, ali je nakon snažnog pritiska međunarodne zajednice priznala da je Hašogdži ubijen u saudijskom konzulatu u Istanbulu;

C.  budući da je saudijski državni odvjetnik 19. listopada 2018. izjavio da je „istraga tog slučaja u tijeku, [...] u cilju pozivanja na odgovornost i privođenja pravdi svih uključenih osoba”; budući da je saudijski ministar vanjskih poslova 21. listopada izjavio da su tu operaciju proveli pojedinci koji su radili iza leđa nadređenima nadilazeći svoje nadležnosti i da su saudijske vlasti odlučne u tome da će kazniti sve odgovorne za to ubojstvo; budući da zbog činjenice da Muhamed bin Salman al-Saud ima potpunu kontrolu nad sigurnosnim službama nije vjerojatno da se bi se ikakva operacija provodila bez njegova znanja ili nadzora;

D.  budući da postoje navodi, koje su saudijske vlasti proglasile „neutemeljenima” i „apsolutno lažnima”, da su snimke nadzornih kamera iz konzulata izbrisane, da je svim turskim službenicima u konzulatu naređeno da uzmu slobodan dan, da su dijelovi konzulata nakon nestanka Džemala Hašogdžija ponovno oličeni i da je 15 saudijskih državljana, od kojih je većina navodno povezana s princem prestolonasljednikom Muhamedom bin Salmanom, državnim sigurnosnim službama, vojskom ili drugim vladinim ministarstvima, stiglo u Istanbul u dva unajmljena zrakoplova 2. listopada 2018., na dan kada je nestao Džemal Hašogdži, i napustilo ga istog dana;

E.  budući da su nakon Hašogdžijeva nestanka saudijska tijela ometala brzu, temeljitu, stvarnu, nepristranu i transparentnu istragu; budući da je istražiteljima tek nakon međunarodnog pritiska i dogovora s turskim vlastima 15. listopada 2018. dopušteno da provedu istragu u prostorijama saudijskog konzulata, a da im je pristup rezidenciji generalnog konzula odobren 17. listopada 2018.;

F.  budući da su turski i saudijski dužnosnici objavili pokretanje zajedničke istrage nestanka Džemala Hašogdžija; budući da su stručnjaci iz UN-a pozvali na provođenje međunarodne i neovisne istrage njegova nestanka; budući da Europska unija i njezine države članice insistiraju na potrebi da se provede temeljita, vjerodostojna i transparentna istraga kako bi se rasvijetlile okolnosti ubojstva Džemala Hašogdžija i zajamčilo da se svi odgovorni privedu pravdi;

G.  budući da napad na Džemala Hašogdžija koji su saudijski agenti počinili u saudijskom konzulatu u Istanbulu predstavlja očito kršenje članka 55.stavka 2. Bečke konvencije o konzularnim odnosima iz 1963. u kojem se navodi da se prostorije konzulata „ne smiju koristiti na način koji nije u skladu s obavljanjem konzularnih funkcija”; budući da se u članku 41. iste konvencije navodi i da se diplomatski imunitet može ukinuti u slučaju „teškog kaznenog djela” na temelju odluke nadležnog suda;

H.  budući da su i Saudijska Arabija i Turska stranke Konvencije UN-a protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, te su dužne poduzeti sve mjere za sprečavanje mučenja, prisilnih nestanaka i ostalih ozbiljnih povreda ljudskih prava, za istragu navoda o radnjama koje se mogu smatrati kaznenim djelima tog tipa i za privođenje pravdi osoba za koje se sumnja da su počinitelji; budući da u skladu s Konvencijom UN-a predmetno kazneno djelu ubojstva Džemala Hašogdžija podliježe univerzalnoj jurisdikciji i da se svi osumnjičenici mogu uhititi na teritoriju bilo koje države potpisnice i da im se eventualno može suditi pred njihovim domaćim sudovima;

I.  budući da su sloboda mišljenja i izražavanja te sloboda tiska i medija, na internetu i izvan njega, temeljna prava svakog čovjeka i ključni preduvjeti i katalizatori za demokratizaciju i reformu te su bitni za nadzor vlasti; budući da su slobodni i neovisni mediji u svakom društvu ključni za promicanje i zaštitu ljudskih prava; budući da su novinari često izloženi posebnom riziku od zastrašivanja i nasilja zbog svojeg rada na otkrivanju zlouporabe vlasti, razotkrivanju korupcije i preispitivanju uvriježenog mišljenja;

J.  budući da je ubojstvo novinara Džemala Hašogdžija dio opće represije nad istaknutim borcima za ljudska prava, aktivisticama, odvjetnicima, novinarima, piscima i blogerima, koja je još pojačana otkad je princ prestolonasljednik Muhamed bin Salman počeo učvršćivati kontrolu nad sigurnosnim institucijama u zemlji; budući da vlasti traže smrtnu kaznu za nekoliko tih aktivista; budući da su sustavi za nadzor i ostali predmeti dvojne uporabe korišteni za praćenje kretanja boraca za ljudska prava i kritičara u Saudijskoj Arabiji; budući da se saudijski novinari i borci za ljudska prava koji žive izvan zemlje, uključujući glavne gradove zapadnih zemalja, suočavaju s prijetnjama svojim obiteljima u Saudijskoj Arabiji;

K.  budući da saudijski režim istovremeno provodi skupu međunarodnu medijsku kampanju, prikazuje se kao modernizacijska sila i najavljuje reforme, dok je sustav i dalje nedemokratski i diskriminatoran; budući da je nekoliko istaknutih govornika, pokrovitelja i medijskih partnera otkazalo svoje sudjelovanje na konferenciji o inicijativi za buduća ulaganja (Future Investment Initiative) u listopadu 2018. godine u Rijadu zbog zgroženosti nestankom Džemala Hašogdžija;

L.  budući da je saudijski režim u nekoliko navrata vršio pritisak na zemlje i međunarodne organizacije i prijetio im te blokirao neovisne međunarodne istrage kao odgovor na kritike iz tih zemalja i organizacija u pogledu kršenja ljudskih prava u Saudijskoj Arabiji ili kršenja međunarodnog humanitarnog prava u Jemenu;

M.  budući da je njemačka kancelarka 21. listopada izjavila da će Njemačka do daljnjega obustaviti izvoz oružja u Saudijsku Arabiju s obzirom na neobjašnjene okolnosti smrti Džemala Hašogdžija;

1.  najoštrijim mogućim riječima osuđuje mučenje i ubojstvo Džemala Hašogdžija i izražava sućut njegovoj obitelji i prijateljima; poziva saudijske vlasti da objave gdje se nalaze njegovi posmrtni ostaci; ponavlja da se sustavna praksa prisilnih nestanaka i izvansudskih pogubljenja smatra zločinom protiv čovječnosti;

2.  poziva na neovisnu i nepristranu međunarodnu istragu okolnosti smrti Džemala Hašogdžija; poziva da se odgovorni identificiraju i privedu pravdi te da se održi pravično suđenje u skladu s međunarodnim standardima pred nepristranim sudom i uz prisutnost međunarodnih promatrača;

3.  izrazito je zabrinut zbog informacija o sudbini Džemala Hašogdžija i umiješanosti saudijskih agenata; napominje da turski i saudijski službenici trenutačno provode istragu i podupire njihove daljnje zajedničke napore; poziva saudijske vlasti da u potpunosti surađuju s turskim vlastima, a na turske vlasti apelira da učine sve što je u njihovoj moći da stave na raspolaganje sve informacije kako bi se nepobitno utvrdilo što se točno dogodilo 2. listopada 2018.;

4.  ponavlja da, ako nestanak i ubojstvo Džemala Hašogdžija budu pripisani saudijskim agentima, i državni subjekti i pojedinci moraju biti pozvani na odgovornost; poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu da u tom pogledu, nakon što se utvrde činjenice, bude spremna odrediti ciljane sankcije, uključujući zabranu izdavanja viza i zamrzavanje imovine protiv pojedinaca iz Saudijske Arabije, kao i sankcije protiv Kraljevine Saudijske Arabije zbog kršenja ljudskih prava; insistira na tome da bi takve sankcije trebale biti usmjerene ne samo na počinitelje nego i na nalogodavce i poticatelje na taj zločin;

5.  zabrinut je zbog mogućnosti da je nestanak Džemala Hašogdžija povezan s time što je posljednjih godina kritizirao saudijske politike; ponavlja svoj poziv saudijskim vlastima da poštuju temeljna prava, uključujući pravo na život i pravo na slobodu izražavanja i mirnog neslaganja;

6.  poziva potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu, Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) i države članice da u okviru odnosa EU-a s Vijećem za suradnju u Perzijskom zaljevu vode strukturni dijalog sa Saudijskom Arabijom o ljudskim pravima, temeljnim slobodama i zabrinjavajućoj ulozi te zemlje u regiji;

7.  osuđuje stalno uznemiravanje boraca za ljudska prava, odvjetnika aktivista, novinara, svećenika, pisaca i blogera koje saudijske vlasti provode unutar i izvan zemlje, čime se narušava vjerodostojnost procesa reformi u Saudijskoj Arabiji; ustraje u tome da saudijske vlasti poduzmu potrebne korake kako bi svima omogućile slobodno ostvarivanje prava bez sudskog uznemiravanja ili drugih oblika odmazde kao što su prijetnje obiteljima; poziva saudijske vlasti da odmah i bezuvjetno puste na slobodu sve borce za ljudska prava i ostale zatvorenike savjesti koji su pritvoreni i osuđeni samo zbog ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i mirnog djelovanja u području ljudskih prava;

8.  naglašava da je važno obraniti slobodu izražavanja, i na internetu i izvan njega, slobodni tisak te zajamčiti zaštitu novinara; naglašava da su prijetnje, napadi ili ubojstva novinara neprihvatljivi u bilo kojim okolnostima i da izazivaju krajnju zabrinutost;

9.  podsjeća saudijske vlasti na njihove međunarodne obveze na temelju Opće deklaracije o ljudskim pravima, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i Konvencije UN-a protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja;

10.  potiče EU i države članice da zauzmu čvrsto stajalište na sljedećem zasjedanju Vijeća za ljudska prava u Ženevi na kojem će 5. studenoga Saudijska Arabija predstaviti kako stoji u području ljudskih prava u okviru univerzalnog periodičnog pregleda; ponovno poziva države članice EU-a da u Vijeću UN-a za ljudska prava predlože imenovanje posebnog izvjestitelja za ljudska prava u Saudijskoj Arabiji; poziva države članice da preuzmu inicijativu na sljedećem zasjedanju Vijeća za ljudska prava kako bi pokrenule pitanje članstva država s izrazito upitnim rezultatima u pogledu poštovanja ljudskih prava, a to podrazumijeva i Saudijsku Arabiju; žali zbog toga što je nekoliko država članica glasovalo za članstvo Saudijske Arabije u Vijeću za ljudska prava;

11.  snažno podržava inicijativu za uspostavu globalnog režima sankcija EU-a u vezi s ljudskim pravima protiv počinitelja povreda ljudskih prava diljem svijeta, uključujući sankcioniranje pojedinaca s pomoću zabrana izdavanja viza i zamrzavanja imovine; očekuje konkretne rezultate konferencije u organizaciji nizozemskih vlasti u cilju pokretanja inicijative, koja bi se trebala održati u studenome u Den Haagu, i potiče države članice i ESVD da u potpunosti podrže taj prijedlog;

12.  poziva vlasti Saudijske Arabije da odmah i bezuvjetno oslobode Raifa Badawija jer ga se smatra zatvorenikom savjesti koji je pritvoren i osuđen samo zato što je uživao svoje pravo na slobodu izražavanja; poziva tijela EU-a da pokrenu to pitanje na svim kontaktima na visokoj razini i da osnuju međuinstitucijsku radnu skupinu s relevantnim akterima, uključujući ESVD i delegaciju EU-a, kako bi se pojačali napori da se on oslobodi;

13.  poziva na moratorij za smrtnu kaznu; poziva na preispitivanje svih smrtnih kazni kako bi se zajamčilo da su na tim suđenjima poštovani međunarodni standardi;

14.  poziva Vijeće da postigne zajedničko stajalište kako bi cijela Europska unija uvela embargo na oružje Saudijskoj Arabiji i da poštuje Zajedničko stajalište 2008/944/ZVSP; poziva na uvođenje embarga na izvoz nadzornih sustava i druge robe s dvojnom namjenom koja se u Saudijskoj Arabiji može koristiti za represiju;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Europskoj službi za vanjsko djelovanje, glavnom tajniku UN-a, visokoj povjerenici UN-a za ljudska prava, Njegovu Veličanstvu kralju Salmanu bin Abdulazizu al-Saudu, princu prestolonasljedniku Muhamedu bin Salmanu al-Saudu, vladi Kraljevine Saudijske Arabije i glavnom tajniku Centra za nacionalni dijalog Kraljevine Saudijske Arabije; traži da se ova Rezolucija prevede na arapski.

 

(1)

SL C 378, 9.11.2017., str. 64.

(2)

SL C 310, 25.8.2016., str. 29.

(3)

SL C 349, 17.10.2017., str. 34.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0232.

(5)

SL C 35, 31.1.2018., str. 142.

(6)

SL C 356, 4.10.2018., str. 104.

(7)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0383.

(8)

SL C 408, 30.11.2017., str. 43.

(9)

SL L 335, 13.12. 2008., str. 99.

Posljednje ažuriranje: 25. listopada 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti