Procedură : 2018/2885(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0498/2018

Texte depuse :

RC-B8-0498/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/10/2018 - 13.18

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0434

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 434kWORD 54k
24.10.2018
PE624.193v01-00}
PE624.194v01-00}
PE624.195v01-00}
PE624.197v01-00}
PE624.199v01-00}
PE624.201v01-00}
PE624.204v01-00} RC1
 
B8-0498/2018}
B8-0499/2018}
B8-0500/2018}
B8-0501/2018}
B8-0503/2018}
B8-0505/2018}
B8-0508/2018} RC1

depusă în conformitate cu articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul de procedură

în locul următoarelor propuneri de rezoluție:

B8-0498/2018 (S&D)

B8-0499/2018 (ECR)

B8-0500/2018 (Verts/ALE)

B8-0501/2018 (GUE/NGL)

B8-0503/2018 (ALDE)

B8-0505/2018 (EFDD)

B8-0508/2018 (PPE)


referitoare la uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul saudit din Istanbul (2018/2885(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, László Tőkés în numele Grupului PPE
Victor Boștinaru, Pier Antonio Panzeri în numele Grupului S&D
Karol Karski, Charles Tannock, Branislav Škripek în numele Grupului ECR
Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström în numele Grupului ALDE
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie-Christine Vergiat, Paloma López Bermejo în numele Grupului GUE/NGL
Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand, Karima Delli în numele Grupului Verts/ALE
Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi în consulatul saudit din Istanbul (2018/2885(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Arabia Saudită, în special cea din 11 martie 2014 referitoare la Arabia Saudită, relațiile sale cu UE și rolul său în Orientul Mijlociu și Africa de Nord(1), cea din 12 februarie 2015 referitoare la cazul lui Raif Badawi(2), cea din 8 octombrie 2015 referitoare la cazul lui Ali Mohammed al-Nimr(3), cea din 31 mai 2018 referitoare la situația apărătorilor drepturilor femeilor din Arabia Saudită(4) și cele din 25 februarie 2016(5) referitoare la situația umanitară din Yemen și din 30 noiembrie 2017(6) și 4 octombrie 2018(7) referitoare la situația din Yemen,

–  având în vedere recomandarea sa adresată Consiliului la 2 aprilie 2014 privind restricțiile în ceea ce privește acordarea vizei funcționarilor ruși implicați în cazul Serghei Magnițki(8),

–  având în vedere observațiile Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR), Federica Mogherini, din 9 octombrie 2018 din cadrul conferinței de presă comune cu ministrul portughez al afacerilor externe și din 15 octombrie 2018 în contextul Consiliului Afaceri Externe și declarația sa în numele Uniunii Europene din 20 octombrie 2018 privind evoluțiile recente în cazul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi,

–  având în vedere Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar(9),

–  având în vedere declarația din 19 octombrie 2018 a purtătorului de cuvânt al Secretarului General al ONU,

–  având în vedere declarația din 16 octombrie 2018 a Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, în care aceasta îndeamnă Arabia Saudită să dezvăluie tot ce știe despre dispariția lui Jamal Khashoggi,

–  având în vedere declarația din 9 octombrie 2018 a experților ONU care solicită o anchetă referitoare la dispariția jurnalistului saudit Khashoggi la Istanbul,

–  având în vedere raportul din 18 octombrie 2018 al Grupului de lucru al ONU pentru disparițiile forțate sau involuntare, care exprimă preocupări profunde cu privire la noua practică a răpirilor susținute de stat,

–  având în vedere declarația miniștrilor de externe ai țărilor membre ale G7 din 17 octombrie 2018 privind dispariția lui Jamal Khashoggi,

–  având în vedere declarația comună din 14 octombrie 2018 a miniștrilor de externe ai Regatului Unit, Franței și Germaniei privind dispariția jurnalistului saudit Jamal Khashoggi și declarația din 21 octombrie 2018 privind moartea acestuia,

–  având în vedere declarația Ministerului de Externe al Arabiei Saudite cu privire la dispariția lui Jamal Khashoggi, care este cetățean saudit,

–  având în vedere calitatea de membru a Arabiei Saudite în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului,

–  având în vedere Orientările UE în domeniul drepturilor omului privind libertatea de exprimare online și offline,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP),

–  având în vedere Convenția ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante,

–  având în vedere Carta arabă a drepturilor omului, ratificată de Arabia Saudită în 2009,

–  având în vedere Convenția de la Viena privind relațiile consulare din 1963,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere decernarea în 2015 a Premiului Saharov pentru libertatea de gândire și de exprimare bloggerului saudit Raif Badawi,

–  având în vedere articolul 123 alineatele (2) și (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât renumitul jurnalist Jamal Khashoggi a fost dat dispărut după ce, la 2 octombrie 2018, a intrat în consulatul Arabiei Saudite din Istanbul pentru a obține documente necesare pentru căsătoria sa și, de atunci, nu a mai fost văzut, în ciuda faptului că, inițial, oficialii saudiți au declarat că jurnalistul a părăsit clădirea; întrucât au apărut informații extrem de îngrijorătoare cu privire la soarta sa, care indică o posibilă ucidere extrajudiciară și un posibil asasinat comandat de stat;

B.  întrucât, inițial, Arabia Saudită a negat orice implicare în dispariția lui Jamal Khashoggi, dar, în urma puternicelor presiuni internaționale, a recunoscut că jurnalistul a fost asasinat la consulatul Arabiei Saudite din Istanbul;

C.  întrucât, la 19 octombrie 2018, procurorul saudit a declarat că „investigațiile în acest caz continuă, [...] pentru a-i trage la răspundere și a-i aduce în fața justiției pe toți cei implicați”; întrucât ministrul de externe al Arabiei Saudite a declarat la 21 octombrie că operațiunea a fost desfășurată de persoane care și-au depășit autoritatea și responsabilitățile pe care le au și că autoritățile saudite sunt hotărâte să îi pedepsească pe toți cei răspunzători de această crimă; întrucât Mohammad Bin Salman Al Saud are controlul complet asupra serviciilor de securitate, este foarte puțin probabil ca o operațiune să se fi desfășurat fără cunoștința sau controlul său;

D.  întrucât există presupuneri, descrise de autoritățile saudite drept „nefondate” sau „absolut false”, privind faptul că din consulat au fost eliminate înregistrările camerelor de supraveghere, că întreg personalul turc a primit ordinul să plece acasă în ziua în cauză, că după dispariția lui Jamal Khashoggi unele locuri din consulat au fost vopsite proaspăt și că 15 persoane din Arabia Saudită, majoritatea având presupuse legături incontestabile cu Prințul Moștenitor Mohammad bin Salman, cu serviciul securității statului, cu armata sau cu alte ministere din guvern, au sosit la Istanbul cu două avioane charter, iar apoi au plecat în aceeași zi, la 2 octombrie 2018, ziua în care a dispărut Jamal Khashoggi;

E.  întrucât, după dispariția lui Jamal Khashoggi, autoritățile saudite au depus eforturi pentru a împiedica desfășurarea unei anchete prompte, minuțioase, eficace, imparțiale și transparente; întrucât, abia după ce s-au exercitat presiuni din partea comunității internaționale și s-a ajuns la un acord cu autoritățile turce, anchetatorilor li s-a permis să examineze incinta consulatului saudit la 15 octombrie 2018, iar la 17 octombrie 2018 li s-a permis să pătrundă în reședința consulului general;

F.  întrucât autoritățile turce și cele saudite au anunțat desfășurarea unei anchete comune privind dispariția lui Jamal Khashoggi; întrucât experții ONU au solicitat o anchetă internațională independentă privind dispariția jurnalistului; întrucât Uniunea Europeană și statele sale membre au insistat că este nevoie să se desfășoare în continuare o anchetă detaliată, credibilă și transparentă, pentru a elucida circumstanțele uciderii lui Jamal Khashoggi și a asigura tragerea la răspundere pe deplin a celor responsabili;

G.  întrucât atacul la adresa lui Jamal Khashoggi de către agenții saudiți la consulatul din Istanbul reprezintă o încălcare flagrantă a Convenției de la Viena din 1963 privind relațiile consulare, care prevede la articolul 55 alineatul (2) că sediul consular „nu poate fi utilizat în niciun fel incompatibil cu exercitarea funcțiilor consulare”; întrucât articolul 41 din aceeași convenție prevede că imunitatea diplomatică poate fi anulată în cazul unei „infracțiuni grave”, la decizia unei instanțe competente;

H.  întrucât și Arabia Saudită și Turcia sunt părți semnatare ale Convenției ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante și au obligația de a adopta toate măsurile necesare pentru prevenirea torturii, a disparițiilor forțate și a altor încălcări grave ale drepturilor omului, de a ancheta presupusele acte care constituie astfel de crime și de a aduce în fața justiției persoanele suspectate de comiterea lor; întrucât, în temeiul Convenției ONU, infracțiunea de ucidere a lui Jamal Khashoggi face obiectul jurisdicției universale și, prin urmare, orice persoană suspectată poate fi arestată oriunde pe teritoriul țărilor semnatare și, după caz, judecată în fața instanțelor naționale,

I.  întrucât libertatea de opinie și de exprimare a presei și a mass-mediei, atât online, cât și offline, constituie drepturi fundamentale ale fiecărei ființe umane și reprezintă condiții prealabile și catalizatori esențiali pentru democratizare și reformă și mecanisme esențiale de control al puterii; întrucât existența unei mass-medii libere, diverse și independente este de o importanță fundamentală pentru orice societate și pentru promovarea și protecția drepturilor omului; întrucât jurnaliștii, prin activitatea lor de dezvăluire a abuzurilor de putere, de elucidare a faptelor de corupție și de punere sub semnul întrebării a opiniilor înrădăcinate, sunt adesea expuși riscului specific de intimidare și violență;

J.  întrucât uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi se încadrează în modelul unei represiuni la scară largă împotriva apărătorilor proeminenți ai drepturilor omului, activiștilor femei, avocaților, jurnaliștilor, scriitorilor și bloggerilor, fenomen care s-a intensificat după ce prințul moștenitor, Mohammad bin Salman, a început să își consolideze controlul asupra instituțiilor de securitate ale țării; întrucât autoritățile cer pedeapsa cu moartea pentru câțiva dintre acești activiști; întrucât în Arabia Saudită au fost folosite sisteme de supraveghere și alte produse cu dublă utilizare pentru a urmări deplasările apărătorilor drepturilor omului și ale criticilor regimului; întrucât jurnaliștii și apărătorii saudiți din afara țării, inclusiv cei din capitalele occidentale, au fost amenințați cu represalii împotriva familiilor lor din Arabia Saudită;

K.  întrucât regimul saudit desfășoară totodată o campanie costisitoare în mass-media internațională, în care se portretizează drept o forță a modernizării și anunță reforme, în timp ce sistemul este în continuare unul nedemocratic și discriminatoriu; întrucât mai mulți vorbitori, sponsori și parteneri mediatici de renume și-au anulat participarea la conferința privind Inițiativa pentru viitoarele investiții, care are loc în octombrie 2018 la Riad, din cauza indignării provocate de dispariția lui Jamal Khashoggi;

L.  întrucât regimul saudit a exercitat în mai multe rânduri presiuni, forță și amenințări asupra unor țări și organizații internaționale și a blocat anchete internaționale independente drept răspuns la criticile aduse de țările sau organizațiile respective cu privire la încălcările drepturilor omului în Arabia Saudită sau la încălcările dreptului umanitar internațional comise în Yemen;

M.  întrucât cancelarul german a declarat, la 21 octombrie, că Germania va înceta pentru moment exporturile de arme către Arabia Saudită, date fiind circumstanțele neexplicate ale decesului lui Jamal Khashoggi,

1.  condamnă în termenii cei mai categorici torturarea și uciderea lui Jamal Khashoggi și transmite condoleanțe familiei și prietenilor; îndeamnă autoritățile saudite să dezvăluie unde se află rămășițele acestuia; reamintește că practica sistematică a disparițiilor forțate și a execuțiilor extrajudiciare constituie o crimă împotriva umanității;

2.  solicită desfășurarea unei anchete internaționale independente și imparțiale privind circumstanțele morții lui Jamal Khashoggi; solicită ca responsabilii să fie identificați și aduși în fața justiției, în urma unui proces corect, care să aibă loc în conformitate cu standardele internaționale, în fața unei instanțe imparțiale și în prezența observatorilor internaționali;

3.  este extrem de îngrijorat cu privire la informațiile referitoare la soarta lui Jamal Khashoggi și implicarea agenților saudiți; ia act de investigațiile aflate în curs de desfășurare de către funcționarii din Turcia și din Arabia Saudită și încurajează continuarea eforturilor comune; solicită autorităților saudite să coopereze pe deplin cu autoritățile turce și îndeamnă autoritățile turce să pună la dispoziție toate informațiile pe care le dețin pentru a clarifica exact ce s-a întâmplat la 2 octombrie 2018, dincolo de ipoteze;

4.  repetă că, în cazul în care dispariția și uciderea lui Jamal Khashoggi sunt atribuite agenților saudiți, trebuie trase la răspundere atât entitățile de stat, cât și persoanele implicate; invită, în acest sens, VP/ÎR și statele membre să fie pregătite să aplice sancțiuni specifice care să vizeze persoane din Arabia Saudită, inclusiv interdicții de vize și înghețarea activelor, precum și sancțiuni Regatului Arabiei Saudite pentru încălcarea drepturilor omului, odată ce faptele vor fi stabilite; insistă asupra faptului că orice astfel de sancțiuni ar trebui să vizeze nu numai autorii, ci și creierele din spatele acestei operațiuni și instigatorii la crimă;

5.  este preocupat de faptul că dispariția dlui Khashoggi este legată de criticile sale la adresa politicilor saudite din ultimii ani; face din nou un apel la adresa autorităților saudite de a favoriza deschiderea către drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la viață și dreptul la liberă exprimare și opoziție pașnică;

6.  îndeamnă VP/ÎR, Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și statele membre să poarte un dialog structurat cu Arabia Saudită privind drepturile omului, libertățile fundamentale și rolul îngrijorător al acestei țări în regiune, în cadrul relațiilor UE cu Consiliul de Cooperare al Golfului;

7.  condamnă hărțuirea permanentă de către autoritățile saudite a apărătorilor drepturilor omului, a avocaților activiști, a jurnaliștilor, a clericilor, a scriitorilor și a bloggerilor, atât în interiorul, cât și în afara țării, ceea ce subminează credibilitatea procesului de reforme din Arabia Saudită; insistă ca autoritățile saudite să ia măsurile necesare pentru a permite tuturor să își exercite în mod liber drepturile, fără nicio hărțuire judiciară sau alte represalii, cum ar fi amenințări la adresa familiilor; invită autoritățile saudite să îi elibereze imediat și necondiționat pe toți apărătorii drepturilor omului și pe ceilalți prizonieri de conștiință deținuți și condamnați doar pentru că și-au exercitat dreptul la libertatea de exprimare și au desfășurat activități pașnice în domeniul drepturilor omului;

8.  subliniază importanța apărării libertății de exprimare, atât online, cât și offline, și a libertății presei, precum și importanța asigurării protecției jurnaliștilor; subliniază că amenințarea, atacarea sau uciderea jurnaliștilor este inacceptabilă indiferent de situație și reprezintă o preocupare majoră;

9.  reamintește autorităților saudite obligațiile internaționale care le revin în temeiul Declarației universale a drepturilor omului, al Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice și al Convenției ONU împotriva torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante;

10.  îndeamnă UE și statele sale membre să adopte o poziție fermă în cadrul următoarei reuniuni a Consiliului pentru Drepturile Omului de la Geneva, în care, la 5 noiembrie, Arabia Saudită își va prezenta situația drepturilor omului în cadrul evaluării periodice universale; își reiterează apelul adresat statelor membre ale UE să propună, în cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, numirea unui raportor special privind situația drepturilor omului în Arabia Saudită; invită statele membre ca, la următoarea reuniune a Consiliului pentru Drepturile Omului, să ia inițiativa de a aduce în discuție calitatea de membru a statelor care au un palmares cu adevărat îndoielnic în materie de drepturi ale omului, printre care se numără și Arabia Saudită; regretă votul mai multor state membre în favoarea calității de membru a Arabiei Saudite în Consiliul pentru Drepturile Omului;

11.  sprijină cu fermitate inițiativa de a institui un regim european global de sancțiuni în materie de drepturi ale omului împotriva persoanelor care le încalcă în întreaga lume, prin care s-ar impune interdicții de acordare a vizelor și înghețarea activelor persoanelor vizate; așteaptă rezultate concrete de la conferința organizată de autoritățile olandeze pentru a lansa inițiativa, programată să aibă loc la Haga în luna noiembrie, și încurajează statele membre și SEAE să susțină pe deplin această propunere;

12.  invită autoritățile saudite să îl elibereze imediat și necondiționat pe Raif Badawi, întrucât acesta este considerat un prizonier de conștiință, deținut și condamnat doar pentru că și-a exercitat dreptul la libera exprimare; solicită autorităților UE să ridice problema acestui caz în orice contact la nivel înalt care poate avea loc și să înființeze un grup operativ interinstituțional cu actorii relevanți, inclusiv cu SEAE și cu delegația UE, pentru a intensifica eforturile de obținere a eliberării lui Raif Badawi;

13.  solicită un moratoriu asupra pedepsei cu moartea; solicită o revizuire a tuturor sentințelor de condamnare la moarte pentru a asigura faptul că procesele în cauză au respectat standardele internaționale;

14.  invită Consiliul să ajungă la o poziție comună pentru a impune Arabiei Saudite un embargo al UE asupra armelor și să respecte Poziția comună 2008/944/CFSP; solicită un embargou asupra exporturilor de sisteme de supraveghere și de alte produse cu dublă utilizare care ar putea fi folosite în Arabia Saudită pentru acțiuni de reprimare;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Serviciului European de Acțiune Externă, Secretarului General al ONU, Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, guvernului Turciei, Maiestății Sale Regele Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prințului Moștenitor Mohammad Bin Salman Al Saud, guvernului Regatului Arabiei Saudite, precum și Secretarului General al Centrului pentru dialog național al Regatului Arabiei Saudite; cere traducerea prezentei rezoluții în limba arabă.

 

 

(1)

JO C 378, 9.11.2017, p. 64.

(2)

JO C 310, 25.8.2016, 29.

(3)

JO C 349, 17.10.2017, p. 34.

(4)

Texte adoptate P8_TA(2018)0232.

(5)

JO C 35, 31.1.2018, p. 142.

(6)

JO C 356, 4.10.2018, p. 104.

(7)

Texte adoptate, P8_TA(2018)0383.

(8)

JO C 408, 30.11.2017, p. 43.

(9)

JO L 335, 13.12.2018, p. 99.

Ultima actualizare: 25 octombrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate