Förfarande : 2018/2885(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0498/2018

Ingivna texter :

RC-B8-0498/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2018 - 13.18

Antagna texter :

P8_TA(2018)0434

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 363kWORD 58k
24.10.2018
PE624.193v01-00}
PE624.194v01-00}
PE624.195v01-00}
PE624.197v01-00}
PE624.199v01-00}
PE624.201v01-00}
PE624.204v01-00} RC1
 
B8-0498/2018}
B8-0499/2018}
B8-0500/2018}
B8-0501/2018}
B8-0503/2018}
B8-0505/2018}
B8-0508/2018} RC1

i enlighet med artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

B8‑0498/2018 (S&D)

B8‑0499/2018 (ECR)

B8‑0500/2018 (Verts/ALE)

B8‑0501/2018 (GUE/NGL)

B8‑0503/2018 (ALDE)

B8‑0505/2018 (EFDD)

B8‑0508/2018 (PPE)


om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, David McAllister, Eduard Kukan, Anders Sellström, László Tőkés för PPE-gruppen
Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen
Karol Karski, Charles Tannock, Branislav Škripek för ECR-gruppen
Marietje Schaake, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen
Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Marie‑Christine Vergiat, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen
Ernest Urtasun, Jordi Solé, Florent Marcellesi, Ana Miranda, Ska Keller, Keith Taylor, Margrete Auken, Bodil Valero, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, José Bové, Michèle Rivasi, Eva Joly, Yannick Jadot, Pascal Durand, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen
Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om dödandet av journalisten Jamal Khashoggi på Saudiarabiens konsulat i Istanbul (2018/2885(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Saudiarabien, i synnerhet resolutionen av den 11 mars 2014 om Saudiarabien, dess förbindelser med EU och dess roll i Mellanöstern och Nordafrika(1), av den 12 februari om fallet Raif Badawi(2), av den 8 oktober 2015 om fallet Ali Mohammed al-Nimr(3), av den 31 maj 2018 om situationen för kvinnorättsförsvarare i Saudiarabien(4), samt resolutionerna av den 25 februari 2016(5) om den humanitära situationen i Jemen och av den 30 november 2017(6) och den 4 oktober 2018(7) om situationen i Jemen,

–  med beaktande av sin rekommendation av den 2 april 2014 till rådet om att införa gemensamma visumrestriktioner för ryska tjänstemän som är inblandade i fallet Sergej Magnitskij(8),

–  med beaktande av kommentarerna från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (nedan kallad vice ordföranden/den höga representanten), Federica Mogherini, av den 9 oktober 2018 vid den gemensamma presskonferensen med Portugals utrikesminister och den 15 oktober 2018 vid rådets (utrikes frågor) möte, samt hennes uttalande av den 20 oktober 2018 på Europeiska unionens vägnar om den senaste utvecklingen i fråga om den saudiska journalisten Jamal Khashoggi,

–  med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel(9),

–  med beaktande av uttalandet av den 19 oktober 2018 från talesmannen för FN:s generalsekreterare,

–  med beaktande av uttalandet av den 16 oktober 2018 från FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Michelle Bachelet, som uppmanar Saudiarabien att avslöja alla uppgifter som landet har avseende Jamal Khashoggis försvinnande,

–  med beaktande av uttalande av den 9 oktober 2018 från FN:s experter, som begär en undersökning av Jamal Khashoggis försvinnande i Istanbul,

–  med beaktande av rapporten av den 18 oktober 2018 från FN:s arbetsgrupp för frågor som rör påtvingade eller ofrivilliga försvinnanden, där det uttrycks djup oro över den nya praxisen med statsstödda bortföranden,

–  med beaktande av uttalandet av den 17 oktober 2018 från G7-ländernas utrikesministrar om Jamal Khashoggis försvinnande,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 14 oktober 2018 från Storbritanniens, Frankrikes och Tysklands utrikesministrar om Jamal Khashoggis försvinnande, samt uttalandet av den 21 oktober om hans död,

–  med beaktande av uttalandet från Saudiarabiens utrikesministerium om den saudiske medborgaren Jamal Khashoggis försvinnande,

–  med beaktande av Saudiarabiens medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter (nedan kallat människorättsrådet),

–  med beaktande av EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter vad gäller yttrandefrihet online och offline,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning,

–  med beaktande av Arabiska stadgan om mänskliga rättigheter, som ratificerades av Saudiarabien 2009,

–  med beaktande av Wienkonventionen om konsulära förbindelser från 1963,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av att Sacharovpriset för tankefrihet och yttrandefrihet tilldelades den saudiske bloggaren Raif Badawi 2015,

–  med beaktande av artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den framstående saudiske journalisten Jamal Khashoggi hade varit försvunnen sedan han den 2 oktober 2018 gått in på Saudiarabiens konsulat i Istanbul för att få handlingar som han behövde inför sitt giftermål, och hade inte synts till sedan dess, trots att de saudiska tjänstemännen till en början sagt att han lämnat byggnaden. Extremt oroande information om hans öde har framkommit och lett till påståenden om en eventuell utomrättslig avrättning och ett statsstött mord.

B.  Saudiarabien förnekade först all inblandning i Jamal Khashoggis försvinnande, men medgav efter kraftiga internationella påtryckningar att han dödats på landets konsulat i Istanbul.

C.  Den 19 oktober 2018 sade Saudiarabiens allmänna åklagare att undersökningen av detta fall fortsätter, för att ställa alla inblandade i fallet till svars och lagföra dem. Saudiarabiens utrikesminister sade i ett uttalande den 21 oktober 2018 att de som stod bakom det inträffade var enskilda personer som överskridit sina befogenheter och ansvarsområden, och att Saudiarabiens myndigheter var fast beslutna att straffa alla som är ansvariga för detta mord. Mohammed bin Salman as-Sauds fullständiga kontroll över säkerhetstjänsterna gör det högst osannolikt att en insats skulle ha genomförts utan att han vetat om den eller haft kontroll över den.

D.  Det finns påståenden, vilka Saudiarabiens myndigheter avfärdar som ”grundlösa” och ”helt sanningslösa”, att bilder som tagits vid intern kameraövervakning ska ha avlägsnats från konsulatet, att all turkisk personal beordrats att ta ledigt en dag, att delar av konsulatet nu målats om efter Jamal Khashoggis försvinnande och att 15 saudier, de flesta med tydlig koppling till kronprins Mohammad bin Salman, den statliga säkerhetstjänsten, militären eller andra regeringsdepartement, anlände till och lämnade Istanbul med två chartrade flygplan den 2 oktober 2018, dagen då Jamal Khashoggi försvann.

E.  Efter Jamal Khashoggis försvinnande infördes hinder av de saudiska myndigheterna för att försvåra en snabb, grundlig, effektiv, opartisk och transparent utredning. Först efter internationella påtryckningar och en överenskommelse med de turkiska myndigheterna fick utredarna tillstånd att utföra en undersökning inne i det saudiska konsulatet den 15 oktober 2018 och tillträde till generalkonsulns residens den 17 oktober 2018.

F.  Turkiska och saudiska tjänstemän har tillkännagett en gemensam utredning av Jamal Khashoggis försvinnande. FN:s experter har efterlyst en internationell och oberoende utredning av hans försvinnande. EU och dess medlemsstater har insisterat på att det behövs en fortsatt grundlig, trovärdig och transparent utredning för att bringa klarhet i omständigheterna kring mordet på Jamal Khashoggi och se till att alla ansvariga ställs till svars fullt ut.

G.  Saudiska agenters angrepp mot Khashoggi på det saudiska konsulatet i Istanbul är en uppenbar kränkning av artikel 55.2 i Wienkonventionen om konsulära förbindelser, i vilken det anges att konsulatlokalerna ”ej [får] användas på ett sätt som är oförenligt med konsulatets verksamhet”. I artikel 41 i samma konvention fastställs att diplomatisk immunitet kan upphävas vid ”grovt brott” efter beslut av en behörig domstol.

H.  Både Saudiarabien och Turkiet är parter i FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och de är skyldiga att vidta alla åtgärder för att förhindra tortyr, påtvingade försvinnanden och andra allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, att utreda påståenden om handlingar som utgör sådana brott och att lagföra dem som misstänks ha begått brotten. Enligt FN‑konventionen omfattas ett sådant brott som dödandet av Jamal Khashoggi av universell jurisdiktion, och alla misstänkta kan därför arresteras var som helst på signatärstaternas territorium och, om så är relevant, ställas inför rätta vid nationella domstolar.

I.  Pressens och mediernas åsikts- och yttrandefrihet, både på och utanför nätet, är grundläggande rättigheter för alla människor och avgörande förutsättningar och katalysatorer för demokratisering och reformer samt fungerar som en nödvändig kontroll av makten. En mångfald av fria och oberoende medier är av grundläggande betydelse i varje samhälle för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna. Genom sitt arbete med att avslöja maktmissbruk, uppmärksamma korruption och ifrågasätta etablerade åsikter har journalister ofta varit särskilt utsatta för hot och våld.

J.  Dödandet av Jamal Khashoggi ingår som ett led i ett omfattande tillslag mot framstående människorättsförsvarare, kvinnorättsaktivister, advokater, journalister, författare och bloggare, vilket har intensifierats sedan kronprins Mohammad bin Salman började befästa sin kontroll över landets säkerhetsinstitutioner. Myndigheterna yrkar på dödsstraff för flera av dessa aktivister. Övervakningssystem och andra produkter med dubbla användningsområden har använts för att identifiera och spåra människorättsförsvarare och kritiker i Saudiarabien. Saudiska journalister och aktivister baserade utanför landet, bland annat i västerländska huvudstäder, har mottagit hot mot sina familjer i Saudiarabien.

K.  Den saudiska regimen bedriver under tiden en påkostad internationell mediekampanj, där den utmålar sig själv som en moderniserande kraft och tillkännager reformer, samtidigt som samhällsordningen kvarstår som odemokratisk och diskriminerande. Flera framträdande talare, sponsorer och mediepartner inställde sitt deltagande i konferensen Future Investment Initiative som hölls i oktober 2018 i Riyadh, för att uttrycka sin indignation över Jamal Khashoggis försvinnande.

L.  Den saudiska regimen har vid flera tillfällen farit fram med påtryckningar, tvång och hotelser mot olika länder och internationella organisationer, och har blockerat internationella oberoende utredningar som svar på kritik från dessa länder eller organisationer avseende kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Saudiarabien eller av internationell humanitär rätt i Jemen.

M.  Den tyska kanslern sade i ett uttalande den 21 oktober att Tyskland tills vidare skulle ställa in sin vapenexport till Saudiarabien, till följd av de ouppklarade omständigheterna kring Jamal Khashoggis död.

1.  Europaparlamentet fördömer på det skarpaste att Jamal Khashoggi torterats och dödats, och framför sina kondoleanser till hans anhöriga och vänner. Parlamentet uppmanar med kraft Saudiarabiens myndigheter att avslöja var hans kvarlevor finns. Parlamentet påminner om att systematiska påtvingade försvinnanden och utomrättsliga avrättningar utgör ett brott mot mänskligheten.

2.  Europaparlamentet kräver en oberoende och opartisk internationell utredning av omständigheterna kring Jamal Khashoggis död. Parlamentet yrkar på att de ansvariga ska utpekas och ställas inför rätta, varvid rättegången ska vara rättvis och hållas i enlighet med internationella normer vid en opartisk domstol och i närvaro av internationella observatörer.

3.  Europaparlamentet är extremt oroat över uppgifterna om Jamal Khashoggis öde och inblandningen av saudiska tjänstemän. Parlamentet noterar de turkiska och saudiska tjänstemännens pågående utredning, och uppmanar till ytterligare gemensamma insatser. Parlamentet uppmanar Saudiarabiens myndigheter till fullständigt samarbete med de turkiska myndigheterna och uppmanar med kraft Turkiets myndigheter att å sin sida ställa all information till förfogande för att man ska få klarhet i vad exakt som utspelade sig den 2 oktober 2018 och inte behöva hålla till godo med blotta hypoteser.

4.  Europaparlamentet upprepar att om saudiska tjänstemän bär ansvaret för försvinnandet och mordet på Jamal Khashoggi, måste såväl de statliga myndigheterna som de enskilda personerna ställas till svars. Parlamentet uppmanar vice ordföranden/den höga representanten och medlemsstaterna i detta avseende att vara beredda att införa riktade sanktioner, inbegripet viseringsförbud och frysning av tillgångar mot saudiska medborgare, samt sanktioner mot Saudiarabien med anledning av människorättssituationen, när dessa uppgifter en gång blivit bekräftade. Parlamentet insisterar på att en eventuell sådan förteckning inte bör omfatta endast gärningsmännen utan även hjärnorna bakom och anstiftarna till detta brott.

5.  Europaparlamentet ser med oro på att Khashoggis försvinnande kan kopplas till hans kritik av Saudiarabiens politik under de senaste åren. Parlamentet upprepar sin uppmaning till Saudiarabiens myndigheter att öppna upp för de grundläggande rättigheterna, däribland rätten till liv, yttrandefrihet och fredliga protester.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft vice ordföranden/den höga representanten, utrikestjänsten och medlemsstaterna att, inom ramen för EU:s relationer med Gulfstaternas samarbetsråd, föra en strukturerad dialog med Saudiarabien om mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och landets oroande roll i regionen.

7.  Europaparlamentet fördömer de trakasserier som Saudiarabiens myndigheter nu utövar mot människorättsförsvarare, aktivister bland advokatkåren, journalister, präster, författare och bloggare, vilket undergräver trovärdigheten för reformprocessen i Saudiarabien. Parlamentet vidhåller att Saudiarabiens myndigheter måste vidta nödvändiga åtgärder för att alla fritt ska få utöva sina rättigheter, utan några juridiska trakasserier eller andra repressalier, såsom hot mot deras familjer. Parlamentet uppmanar Saudiarabiens myndigheter att omedelbart och villkorslöst frige alla människorättsförsvarare och andra samvetsfångar som gripits och dömts enbart för att de har utövat sin rätt till yttrandefrihet och arbetat fredligt för de mänskliga rättigheterna.

8.  Europaparlamentet betonar att yttrandefriheten måste värnas, både online och offline, liksom också en fri press, samt att skyddet av journalister måste säkerställas. Parlamentet betonar att det är fullständigt oacceptabelt att journalister utsätts för hot eller angrepp eller dödas och att detta är en fråga av allra största vikt.

9.  Europaparlamentet påminner Saudiarabiens myndigheter om deras internationella förpliktelser enligt den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

10.  Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att inta en fast hållning vid människorättsrådets nästa möte i Genève, vid vilket Saudiarabien den 5 november kommer att lägga fram uppgifter om situationen för de mänskliga rättigheterna i landet inom ramen för den allmänna återkommande utvärderingen. Parlamentet uppmanar än en gång EU att föreslå för människorättsrådet att det utses en särskild rapportör för mänskliga rättigheter i Saudiarabien. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vid människorättsrådets nästa möte ta initiativ till en diskussion om huruvida medlemskap i människorättsrådet kan komma på fråga för stater där situationen för de mänskliga rättigheterna är mycket tvivelaktig. Parlamentet beklagar djupt att flera EU‑medlemsstater röstat för Saudiarabiens medlemskap i människorättsrådet.

11.  Europaparlamentet ger sitt starka stöd till initiativet att skapa ett globalt EU-system för människorättsliga sanktioner mot personer i hela världen som kränkt de mänskliga rättigheterna, vilket skulle innebära åtgärder riktade mot enskilda personer, bland annat viseringsförbud och frysta tillgångar. Parlamentet förväntar sig konkreta resultat från den konferens som anordnas av de nederländska myndigheterna och som planeras äga rum i Haag i november för att sjösätta initiativet, och uppmuntrar medlemsstaterna och utrikestjänsten att stödja detta förslag fullt ut.

12.  Europaparlamentet uppmanar Saudiarabiens myndigheter att omedelbart och villkorslöst försätta Raif Badawi på fri fot, eftersom han betraktas som en samvetsfånge som gripits och dömts enbart för att ha utövat sin rätt till yttrandefrihet. Parlamentet uppmanar EU:s myndigheter att ta upp hans fall i alla högnivåkontakter som kan förekomma och att inrätta en interinstitutionell arbetsgrupp med de relevanta aktörerna, bland annat Europeiska utrikestjänsten och EU:s delegation, för att intensifiera insatserna för att utverka frigivning av honom.

13.  Europaparlamentet kräver ett moratorium för dödsstraffet. Parlamentet vill att alla dödsdomar ses över, för att säkerställa att rättegångarna där de avkunnats har följt internationella normer.

14.  Europaparlamentet uppmanar rådet att nå fram till en gemensam ståndpunkt för att införa ett EU-omfattande vapenembargo mot Saudiarabien och respektera den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp. Parlamentet vill också ha ett embargo för export av övervakningssystem och andra produkter med dubbla användningsområden som kan användas i Saudiarabien för att utöva förtryck.

15.  Europaparlamentet begär att denna resolution ska översättas till arabiska.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, FN:s generalsekreterare, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Turkiets regering, Hans Majestät kung Salman bin Abdulaziz al-Saud och kronprins Mohammad bin Salman al-Saud, Konungariket Saudiarabiens regering och generalsekreteraren för Konungariket Saudiarabiens centrum för nationell dialog.

 

(1)

EUT C 378, 9.11.2017, s. 64.

(2)

EUT C 310, 25.8.2016, s. 29.

(3)

EUT C 349, 17.10.2017, s. 34.

(4)

Antagna texter, P8_TA(2018)0232.

(5)

EUT C 35, 31.1.2018, s. 142.

(6)

EUT C 356, 4.10.2018, s. 104.

(7)

Antagna texter, P8_TA(2018)0383.

(8)

EUT C 408, 30.11.2017, s. 43.

(9)

EUT L 335, 13.12.2018, s. 99.

Senaste uppdatering: 24 oktober 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy