Společný návrh usnesení - RC-B8-0526/2018Společný návrh usnesení
RC-B8-0526/2018

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o Vietnamu, především o situaci politických vězňů

14.11.2018 - (2018/2925(RSP))

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující tyto návrhy usnesení:
B8-0526 (ECR)
B8-0527/2018 (Verts/ALE)
B8-0529/2018 (EFDD)
B8-0530/2018 (S&D)
B8-0531/2018 (ALDE)
B8-0540/2018 (PPE)

Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Seán Kelly, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Stanislav Polčák, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere za skupinu PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Maria Arena za skupinu S&D
Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Notis Marias, Monica Macovei za skupinu ECR
Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Nedzhmi Ali za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Klaus Buchner, Jordi Solé za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD

Postup : 2018/2925(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B8-0526/2018
Předložené texty :
RC-B8-0526/2018
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o Vietnamu, zejména o situaci politických vězňů

(2018/2925(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména na usnesení ze dne 14. prosince 2017 o svobodě projevu ve Vietnamu, zejména o případu o případu Nguyen Van Hoy[1], a na usnesení ze dne 9. června 2016 o Vietnamu[2], zejména pokud jde o svobodu projevu,

–  s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem, která byla podepsána dne 27. června 2012,

–  s ohledem na sedmý dialog o lidských právech mezi EU a Vietnamem, který se konal dne 1. prosince 2017,

–  s ohledem na prohlášení mluvčí ESVČ ze dne 9. února 2018 o odsouzení obránců lidských práv ve Vietnamu a na prohlášení ze dne 5. dubna 2018 o odsouzení aktivistů v oblasti lidských práv ve Vietnamu,

–  s ohledem na místní prohlášení EU ze dne 20. srpna 2018 o nedávném odsouzení pana Le Ding Luonga,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv,

–  s ohledem na prohlášení odborníků OSN ze dne 23. února 2018 požadující propuštění aktivistů uvězněných za protesty proti úniku toxických látek a prohlášení ze dne 12. dubna 2018 vyzývající ke změně po uvěznění obránců práv,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, k němuž Vietnam přistoupil v roce 1982,

–  s ohledem na rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv ze dne 26. února 2016 ve věci 1409/2014/MHZ o neprovedení předběžného posouzení dopadu dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem na lidská práva Evropskou komisí,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že podle databáze vietnamských politických vězňů, kterou sestavila organizace The 88 Project, si trest odnětí svobody ve Vietnamu odpykává odhadem 160 aktivistů a přibližně 16 aktivistů je drženo ve vyšetřovací vazbě;

B.  vzhledem k tomu, že vietnamské orgány nadále vězní, zadržují, obtěžují a zastrašují obránce lidských práv, novináře, blogery, právníky v oblasti lidských práv a aktivisty z řad občanské společnosti v zemi; vzhledem k tomu, že v rozporu s povinnostmi země podle mezinárodního práva čelí obránci lidských práv dlouhým trestům odnětí svobody za svou činnost v oblasti lidských práv a za uplatňování základního práva na svobodu projevu, ať už na internetu, nebo mimo něj;

C.  vzhledem k tomu, že političtí aktivisté a aktivisté v oblasti lidských práv čelí ve vazbě krutým podmínkám, včetně odpírání přístupu ke zdravotní péči, právnímu poradenství a kontaktu s rodinou;

D.  vzhledem k tomu, že svoboda náboženského vyznání nebo přesvědčení je ve Vietnamu potlačována a katolická církev a státem neuznaná náboženství, jako je Sjednocená buddhistická církev Vietnamu, některé protestantské církve a jiná vyznání, včetně etnické menšiny horalů, jsou i nadále vystaveny těžké náboženské perzekuci;

E.  vzhledem k tomu, že Hoang Duc Binh byl odsouzen ke 14 letům odnětí svobody za blogování o protestech týkajících se katastrofy způsobené ocelárnou Formosa; vzhledem k tomu, že Nguyen Nam Phong byl odsouzen ke dvěma letům odnětí svobody za údajné odmítnutí uposlechnout příkazy veřejných činitelů, kterého se měl dopustit při cestě na protestní akci; vzhledem k tomu, že jejich úsilí mělo klíčový význam pro zvýšení povědomí a zajištění odpovědnosti v souvislosti s únikem z ocelárny Formosa;

F.  vzhledem k tomu, že členové skupiny Bratrstvo pro demokracii byli v dubnu 2018 odsouzeni k odnětí svobody v délce 7 až 15 let jako součást rozsáhlého prosazování ustanovení trestního zákoníku o národní bezpečnosti; vzhledem k tomu, že Nguyen Trung Truc, další člen této skupiny, byl v září 2018 odsouzen k 12 letům odnětí svobody na základě obvinění z pokusu o státní převrat;

G.  vzhledem k tomu, že pan Le Dinh Luong, obránce lidských práv, který pokojně obhajoval prosazování a ochranu lidských práv, byl dne 16. srpna 2018 odsouzen podle ustanovení trestního zákoníku o národní bezpečnosti k 20 letům odnětí svobody a pěti letům domácího vězení; vzhledem k tomu, že zástupcům delegace EU a velvyslanectví členských států EU nebylo povoleno účastnit se soudního procesu jako pozorovatelé; vzhledem k tomu, že existuje mnoho dalších případů obránců lidských práv a dalších vězňů svědomí s podobným osudem;

H.  vzhledem k tomu, že dne 12. dubna 2018 skupina odborníků OSN, zvláštní zpravodaj pro situaci obránců lidských práv, hlavní zpravodaj pracovní skupiny pro svévolné zadržování a zvláštní zpravodaj pro podporu a ochranu práva na svobodu přesvědčení a projevu naléhavě vyzvali Vietnam, aby nepotlačoval občanskou společnost a neumlčoval opozici;

I.  vzhledem k tomu, že vietnamský trestní zákoník obsahuje represivní ustanovení, která jsou zneužívána k umlčení, zatýkání, zadržování, odsouzení nebo omezení činnosti aktivistů v oblasti lidských práv, disidentů, právníků, odborů, náboženských skupin a nevládních organizací, zejména těch, které vyjadřují kritické názory ohledně vietnamské vlády;

J.  vzhledem k tomu, že vietnamská vláda nadále zakazuje nezávislé nebo soukromé sdělovací prostředky a vykonává přísnou kontrolu rozhlasových a televizních stanic a tištěných publikací; vzhledem k tomu, že v dubnu 2016 Národní shromáždění schválilo mediální zákon, který silně omezuje svobodu tisku ve Vietnamu;

K.  vzhledem k tomu, že vietnamské Národní shromáždění dne 12. června 2018 přijalo zákon o kybernetické bezpečnosti, jehož cílem je zpřísnit kontroly na internetu a který vyžaduje, aby poskytovatelé odstranili příspěvky považované za „hrozbu“ národní bezpečnosti; vzhledem k tomu, že tento zákon stanoví přísná omezení svobody projevu na internetu a výrazně ohrožuje právo na soukromí;

L.  vzhledem k tomu, že dne 1. ledna 2018 vstoupil v platnost vůbec první vietnamský zákon o náboženském vyznání a přesvědčení, který nutí všechny náboženské skupiny v zemi registrovat se u příslušných orgánů a informovat je o své činnosti; vzhledem k tomu, že tyto orgány mohou zamítnout žádost o registraci nebo jí bránit a zakázat náboženskou činnost, kterou svévolně označí za odporující „národním zájmům“, „veřejnému pořádku“ nebo „národní jednotě“; vzhledem k tomu, že tímto zákonem vláda institucionalizovala své vměšování do náboženských záležitostí a státní dohled nad náboženskými skupinami;

M.  vzhledem k tomu, že Vietnamu patří podle indexu svobody tisku vypracovaného Reportéry bez hranic v roce 2018 175. místo ze 180 zemí;

N.  vzhledem k tomu, že se ve Vietnamu i nadále uplatňuje trest smrti, avšak počet poprav není znám, neboť vietnamské orgány utajují statistiky o trestu smrti jako státní tajemství; vzhledem k tomu, že Vietnam v lednu 2018 snížil počet trestných činů, za něž lze uložit trest smrti, z 22 na 18;

O.  vzhledem k tomu, že Vietnam doposud neratifikoval základní úmluvy Mezinárodní organizace práce, zejména Úmluvu o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat, č. 98, Úmluvu o odstranění nucené práce, č. 105 a Úmluvu o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se, č. 87;

P.  vzhledem k tomu, že dialog o lidských právech mezi EU a Vietnamem je důležitým prostředkem pro probíhající komplexní diskusi o otázkách, které EU znepokojují, včetně plného dodržování základních práv na svobodu projevu, sdružování a pokojné shromažďování; vzhledem k tomu, že vztah mezi Evropskou unií a Vietnamem se musí zásadně zakládat na dodržování lidských práv, demokracie a zásad právního státu a na dodržování mezinárodních standardů v tomto směru;

Q.  vzhledem k tomu, že existuje jasná souvislost mezi dohodou o partnerství a spolupráci a dohodou o volném obchodu mezi EU a Vietnamem, v nichž se obě strany zavázaly, že budou plnit své závazky v oblasti lidských práv;

1.  odsuzuje pokračující porušování lidských práv ve Vietnamu včetně rozsudků, politického zastrašování, sledování, obtěžování, útoků a nespravedlivých procesů, jež se týká politických aktivistů, novinářů, blogerů, disidentů a obhájců lidských práv za uplatňování jejich svobody projevu online i offline, což je jasným porušením mezinárodních závazků Vietnamu v oblasti lidských práv;

2.  vyzývá vietnamské orgány k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění všech obránců lidských práv a vězňů svědomí, kteří jsou zadržováni nebo odsuzováni jen za to, že uplatňovali své právo na svobodu projevu, včetně Hoanga Duc Binha, Nguyena Nam Phonga, Nguyena Trung Truca a Le Dinh Luonga, a aby je zprostily všech obvinění;

3.  opakovaně vyzývá vietnamské orgány, aby ukončily veškerá omezení a obtěžování ochránců lidských práv a zaručily za všech okolností, aby tito ochránci mohli vykonávat svou legitimní činnost v oblasti lidských práv bez strachu z represe a bez jakýchkoli omezení, včetně soudního obtěžování; vyzývá vietnamskou vládu, aby odstranila veškerá omezení svobody náboženského vyznání a ukončila pronásledování náboženských společenství;

4.  trvá na tom, že vietnamská vláda musí zajistit, že zacházení se všemi zadrženými osobami bude v souladu s mezinárodními standardy; zdůrazňuje, že právo na přístup k právním zástupcům, zdravotníkům a rodinným příslušníkům je důležitou zárukou proti mučení a špatnému zacházení a má zásadní význam pro právo na spravedlivý proces;

5.  odsuzuje zneužívání represivních právních předpisů, které omezují základní práva a svobody; vyzývá vietnamské orgány, aby zrušily, přezkoumaly nebo změnily veškeré represivní zákony, zejména trestní zákoník, zákon o kybernetické bezpečnosti a zákon o náboženském vyznání a přesvědčení, a aby zajistily, že všechny právní předpisy budou v souladu s mezinárodními standardy a závazky v oblasti lidských práv, včetně Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jehož je Vietnam smluvní stranou; vyzývá vládu, aby předložila legislativní návrhy, které uvedou úpravu veřejných shromáždění a demonstrací do souladu s právy na svobodné shromažďování a sdružování;

6.  vyzývá Vietnam, aby podepsal a ratifikoval všechny příslušné smlouvy Organizace spojených národů v oblasti lidských práv, Římský statut Mezinárodního trestního soudu a úmluvy MOP č. 87, 98 a 105;

7.  naléhavě vyzývá Vietnam, aby vydal stálé pozvání pro zvláštní postupy Rady OSN pro lidská práva, zejména zvláštnímu zpravodaji pro právo na svobodu přesvědčení a projevu a zvláštnímu zpravodaji pro situaci ochránců lidských práv;

8.  vyzývá vietnamské orgány, aby uznaly nezávislé odbory;

9.  vyzývá EU, aby sledovala situaci v oblasti lidských práv ve Vietnamu a spolupracovala s orgány a všemi příslušnými zúčastněnými stranami na jejím zlepšování;

10.  připomíná, že za všech okolností odmítá trest smrti; vyzývá vietnamské orgány, aby zavedly okamžité moratorium na uplatňování trestu smrti, které by bylo prvním krokem na cestě k jeho úplnému zrušení; vyzývá vietnamské orgány, aby přezkoumaly všechny rozsudky trestu smrti tak, aby bylo zaručeno, že všechny soudní procesy proběhly podle mezinárodních standardů;

11.  vyzývá ESVČ a Komisi, aby aktivně podporovaly sdružení občanské společnosti a jednotlivce, kteří se ve Vietnamu aktivně zasazují o obranu lidských práv, a to i tím, že budou vyzývat k propuštění obránců lidských práv a vězňů svědomí prostřednictví veškerých kontaktů, které s vietnamskými orgány mají; naléhavě vyzývá delegaci EU v Hanoji, aby uvězněným obráncům lidských práv a vězňům svědomí poskytovala veškerou vhodnou podporu, a to mimo jiné prostřednictvím návštěv ve věznicích, sledování soudních procesů a poskytování právní pomoci;

12.  vyzývá členské státy EU, aby zintenzivnily své úsilí o prosazení konkrétních zlepšení v oblasti lidských práv ve Vietnamu, a to i během nadcházejícího všeobecného pravidelného přezkumu Vietnamu v Radě OSN pro lidská práva;

13.  znovu opakuje výzvu k tomu, aby byl v celé EU zakázán vývoz, prodej, aktualizace a údržba jakýchkoli forem bezpečnostního vybavení, které může být nebo je používáno k vnitrostátní represi, včetně technologií dohledu na internetu, do států se znepokojivým stavem dodržování lidských práv;

14.  vítá posilování partnerství a dialog o lidských právech mezi EU a Vietnamem a připomíná význam dialogu jako klíčového nástroje, který by měl být účinně využíván k podpoře a povzbuzení Vietnamu při provádění nezbytných reforem; důrazně vybízí Komisi, aby sledovala pokrok v rámci dialogu zavedením referenčních hodnot a kontrolních mechanismů;

15.  vyzývá vietnamskou vládu a EU, aby se jakožto významní partneři zavázali ke zlepšování dodržování lidských práv a základních svobod v zemi, neboť to představuje základní kámen dvoustranných vztahů mezi Vietnamem a Evropskou unií, zejména s ohledem na ratifikaci dohody o volném obchodu mezi EU a Vietnamem a s ohledem na dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Vietnamem;

16.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, generálnímu tajemníkovi Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN), vládě a Národnímu shromáždění Vietnamu, vysoké komisařce OSN pro lidská práva a generálnímu tajemníkovi OSN.

 

 

Poslední aktualizace: 14. listopadu 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí