Menettely : 2018/2925(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B8-0526/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0526/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/11/2018 - 5.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0459

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 283kWORD 56k
14.11.2018
PE624.235v01-00}
PE624.236v01-00}
PE624.238v01-00}
PE624.239v01-00}
PE624.240v01-00}
PE631.524v01-00} RC1
 
B8-0526/2018}
B8-0527/2018}
B8-0529/2018}
B8-0530/2018}
B8-0531/2018}
B8-0540/2018} RC1

työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan mukaisesti

joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:

B8‑0526/2018 (ECR)

B8‑0527/2018 (Verts/ALE)

B8‑0529/2018 (EFDD)

B8‑0530/2018 (S&D)

B8‑0531/2018 (ALDE)

B8‑0540/2018 (PPE)


Vietnamista, erityisesti poliittisten vankien tilanteesta (2018/2925(RSP))


Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Seán Kelly, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Stanislav Polčák, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere PPE-ryhmän puolesta
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Maria Arena S&D-ryhmän puolesta
Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Jana Žitňanská, Notis Marias, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta
Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Nedzhmi Ali ALDE-ryhmän puolesta
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Klaus Buchner, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Vietnamista, erityisesti poliittisten vankien tilanteesta (2018/2925(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa, erityisesti 14. joulukuuta 2017 sananvapaudesta Vietnamissa ja etenkin Nguyen Van Hoan tapauksesta(1) ja 9. kesäkuuta 2016 Vietnamista(2) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon 27. kesäkuuta 2012 allekirjoitetun EU:n ja Vietnamin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen,

–  ottaa huomioon 1. joulukuuta 2017 pidetyn EU:n ja Vietnamin seitsemännen ihmisoikeusvuoropuhelun,

–  ottaa huomioon 9. helmikuuta 2018 ihmisoikeuksien puolustajien tuomitsemisesta Vietnamissa ja 5. huhtikuuta 2018 ihmisoikeusaktivistien tuomitsemisesta Vietnamissa annetut Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) tiedottajan lausumat,

–  ottaa huomioon 20. elokuuta 2018 annetun EU:n paikallisen julkilausuman Le Dinh Luongille äskettäin langetetusta tuomiosta,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon 23. helmikuuta 2018 annetun YK:n asiantuntijoiden lausuman, jossa kehotetaan vapauttamaan aktivistit, jotka on vangittu myrkkyvuotoa vastaan protestoimisesta, ja 12. huhtikuuta 2018 annetun lausuman, jossa vaaditaan muutosta oikeuksien puolustajien vangitsemisen jälkeen,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, johon Vietnam liittyi vuonna 1982,

–  ottaa huomioon 26. helmikuuta 2016 annetun Euroopan oikeusasiamiehen päätöksen asiassa 1409/2014/MHZ, joka koskee sitä, ettei komissio tehnyt etukäteen arviota EU:n ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen vaikutuksista ihmisoikeuksiin,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että The 88 Project -järjestön kokoaman Vietnamin poliittisia vankeja koskevan tietokannan mukaan arviolta 160 aktivistia suorittaa vankilatuomiotaan Vietnamissa ja noin 16:tta aktivistia pidetään tutkintavankeudessa;

B.  ottaa huomioon, että Vietnamin viranomaiset edelleen vangitsevat, pidättävät, ahdistelevat ja pelottelevat maassa ihmisoikeuksien puolustajia, toimittajia, bloggaajia, ihmisoikeusjuristeja ja kansalaisaktivisteja; toteaa, että ihmisoikeuksien puolustajille on langetettu pitkiä vankeusrangaistuksia heidän ihmisoikeustyöstään ja heidän sananvapautta koskevan perusoikeutensa harjoittamisesta joko verkossa tai sen ulkopuolella, mikä on vastoin kansainvälisen oikeuden mukaisia Vietnamin velvoitteita;

C.  ottaa huomioon, että poliittiset ja ihmisoikeusaktivistit kärsivät ankarista vankilaoloista ja heiltä evätään muun muassa sairaanhoito, oikeusapu ja yhteydet perheeseen;

D.  toteaa, että uskonnon- tai vakaumuksenvapautta tukahdutetaan Vietnamissa ja että katolinen kirkko ja ilman virallista tunnustusta olevat uskontokunnat, kuten United Buddhist Church of Vietnam, useat protestanttiset kirkkokunnat ja muut, kuten etninen Montagnard-vähemmistö, joutuvat edelleen kärsimään vakavasta uskonnollisesta vainosta;

E.  ottaa huomioon, että Hoang Duc Binh tuomittiin 14 vuodeksi vankeuteen, koska hän bloggasi Formosan katastrofiin liittyvistä mielenosoituksista; ottaa huomioon, että Nguyen Nam Phong tuomittiin kahdeksi vuodeksi vankeuteen, koska hänen väitettiin kieltäytyneen noudattamasta viranomaisten määräyksiä mennessään mielenosoitukseen; toteaa, että heidän ponnistelunsa ovat olleet keskeisiä tietoisuuden lisäämisessä ja vastuuvelvollisuuden varmistamisessa Formosan terästehtaan vuotoa koskevassa asiassa;

F.  ottaa huomioon, että huhtikuussa 2018 Brotherhood for Democracy -yhdistyksen jäseniä tuomittiin 7–15 vuoden vankeusrangaistuksiin osana rikoslain kansallista turvallisuutta koskevien säännösten laajamittaista täytäntöönpanoa; ottaa huomioon, että syyskuussa 2018 tämän ryhmän jäsen Nguyen Trung Truc tuomittiin 12 vuoden vankeusrangaistukseen vallankaappausyrityksestä;

G.  ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustaja Le Dinh Luong, joka on rauhanomaisesti puolustanut ihmisoikeuksien edistämistä ja suojelua, tuomittiin 16. elokuuta 2018 rikoslain kansallista turvallisuutta koskevien säännösten nojalla 20 vuodeksi vankeuteen ja viideksi vuodeksi kotiarestiin; toteaa, että EU:n edustuston ja EU:n jäsenvaltioiden suurlähetystöjen edustajat eivät saaneet seurata oikeudenkäyntiä; ottaa huomioon, että on monia muita tapauksia, joissa ihmisoikeuksien puolustajat ja muut mielipidevangit ovat kärsineet samanlainen kohtalon;

H.  toteaa, että 12. huhtikuuta 2018 YK:n asiantuntijoiden ryhmä, ihmisoikeuksien puolustajien tilannetta käsittelevä erityisraportoija, mielivaltaista vangitsemista käsittelevän työryhmän puheenjohtaja ja raportoija sekä mielipiteen- ja sananvapauden edistämistä ja suojelua käsittelevä erityisraportoija kehottivat Vietnamia pidättymään kansalaisyhteiskunnan rankaisemisesta ja toisinajattelijoiden vaientamisesta;

I.  ottaa huomioon, että Vietnamin rikoslaki sisältää rangaistussäännöksiä, joita käytetään väärin erityisesti Vietnamin hallituksesta kriittisiä näkemyksiä esittäneiden ihmisoikeuksien puolustajien, toisinajattelijoiden, asianajajien, ammattiliittojen, uskonnollisten ryhmien ja kansalaisjärjestöjen vaientamiseen, vangitsemiseen, pidättämiseen, tuomitsemiseen tai näiden toiminnan rajoittamiseen;

J.  ottaa huomioon, että Vietnamin hallitus kieltää edelleen riippumattomien tai yksityisessä omistuksessa olevien tiedotusvälineiden toiminnan ja valvoo tiukasti radio- ja televisioasemia ja painettuja julkaisuja; ottaa huomioon, että kansalliskokous hyväksyi huhtikuussa 2016 tiedotusvälineitä koskevan lain, jolla rajoitetaan voimakkaasti lehdistönvapautta Vietnamissa;

K.  ottaa huomioon, että 12. kesäkuuta 2018 Vietnamin kansalliskokous hyväksyi verkkoturvallisuutta koskevan lain, jolla pyritään tiukentamaan verkkovalvontaa siten, että palveluntarjoajien on poistettava kansallista turvallisuutta ”uhkaavat” julkaisut; toteaa, että tämä laki asettaa ankaria rajoituksia sananvapaudelle verkossa ja pyrkii rajoittamaan suuresti oikeutta yksityisyyteen;

L.  toteaa, että Vietnamin kaikkien aikojen ensimmäinen vakaumusta ja uskontoa koskeva laki tuli voimaan 1. tammikuuta 2018 ja että se velvoittaa kaikki maan uskonnolliset ryhmät rekisteröitymään viranomaisten luona ja antamaan niille tietoa toiminnastaan; toteaa, että viranomaiset voivat hylätä tai estää rekisteröintihakemukset ja kieltää uskonnollisen toiminnan, jota ne mielivaltaisesti pitävät ”kansallisen edun”, ”yleisen järjestyksen” tai ”kansallisen yhtenäisyyden” vastaisena; toteaa, että tämän lain myötä hallitus on institutionalisoinut puuttumisensa uskontoon liittyviin asioihin ja valtion harjoittaman uskonnollisten ryhmien valvonnan;

M.  ottaa huomioon, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuoden 2018 lehdistönvapausindeksissä Vietnam on sijalla 175 yhteensä 180 maasta;

N.  ottaa huomioon, että kuolemanrangaistusta käytetään Vietnamissa edelleen, mutta teloitusten määrää ei tiedetä, koska Vietnamin viranomaiset luokittelevat kuolemanrangaistustilastot valtiosalaisuudeksi; ottaa huomioon, että tammikuussa 2018 Vietnam vähensi kuolemanrangaistukseen johtavien rikosten määrän 22:sta 18:aan;

O.  ottaa huomioon, että Vietnam ei ole vielä ratifioinut ILO:n perusyleissopimuksia, jotka ovat järjestäytymisoikeuden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden periaatteiden soveltamista koskeva yleissopimus nro 98, pakkotyön poistamista koskeva yleissopimus nro 105 ja ammatillista järjestäytymisvapautta ja ammatillisen järjestäytymisoikeuden suojelua koskeva yleissopimus nro 87;

P.  katsoo, että EU:n ja Vietnamin ihmisoikeusvuoropuhelu on tärkeä keino käydä jatkuvaa kattavaa keskustelua EU:lle tärkeistä asioista, mukaan lukien sananvapautta ja rauhanomaista kokoontumis- ja yhdistymisvapautta koskevien perusoikeuksien täysimääräinen kunnioittaminen; katsoo, että Euroopan unionin ja Vietnamin välisen suhteen on perustuttava pohjimmiltaan ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen sekä asiaa koskevien kansainvälisten normien noudattamiseen;

Q.  toteaa, että kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen ja EU:n ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen välillä on selvä yhteys, sillä molemmat osapuolet ovat sitoutuneet täyttämään ihmisoikeusvelvoitteensa;

1.  tuomitsee jatkuvat ihmisoikeusloukkaukset Vietnamissa, mukaan lukien poliittisten aktivistien, toimittajien, bloggaajien, toisinajattelijoiden ja ihmisoikeuksien puolustajien tuomitseminen, poliittinen uhkailu, valvonta, häirintä, pahoinpitelyt ja epäoikeudenmukaiset oikeudenkäynnit, joihin on syynä heidän sananvapautensa harjoittaminen joko verkossa tai sen ulkopuolella, mikä on selvästi Vietnamin kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden vastaista;

2.  kehottaa Vietnamin viranomaisia vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki ihmisoikeuksien puolustajat ja mielipidevangit, jotka on pidätetty tai tuomittu ainoastaan siksi, että he ovat harjoittaneet sananvapauttaan, mukaan lukien Hoang Duc Binh, Nguyen Nam Phong, Nguyen Trung Truc ja Le Dinh Luong, ja luopumaan kaikista syytteistä heitä vastaan;

3.  kehottaa jälleen Vietnamin viranomaisia poistamaan kaikki ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistetut rajoitukset ja lopettamaan kaikenlaisen heihin kohdistuvan häirinnän sekä takaamaan kaikissa olosuhteissa, että he voivat toteuttaa lainmukaista ihmisoikeustoimintaansa ilman pelkoa vastatoimista ja vapaina kaikista rajoituksista, kuten oikeudellisesta häirinnästä; kehottaa Vietnamin hallitusta poistamaan kaikki uskonnonvapautta koskevat rajoitukset ja lopettamaan uskonnollisten yhteisöjen häirinnän;

4.  vaatii, että Vietnamin hallituksen on varmistettava, että kaikkien pidätettyjen kohtelu on kansainvälisten normien mukaista; korostaa, että oikeus saada tavata asianajajia, terveydenhuollon ammattilaisia ja perheenjäseniä on tärkeä suoja kidutusta ja huonoa kohtelua vastaan ja ratkaisevan tärkeää oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden kannalta;

5.  tuomitsee perusoikeuksia ja -vapauksia rajoittavien tukahduttavien oikeudellisten säännösten väärinkäytön; kehottaa Vietnamin viranomaisia kumoamaan kaikki sortavat lait, erityisesti rikoslain, kyberturvallisuutta koskevan lain sekä vakaumusta ja uskontoa koskevan lain, ja tarkistamaan tai muuttamaan niitä ja varmistamaan, että kaikki lainsäädäntö on kansainvälisten ihmisoikeusnormien ja -velvoitteiden mukaista, mukaan lukien kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus, jonka sopimuspuoli Vietnam on; kehottaa hallitusta saattamaan julkisia kokoontumisia ja mielenosoituksia säätelevän lainsäädännön kokoontumis- ja yhdistymisvapautta koskevien oikeuksien mukaiseksi;

6.  kehottaa Vietnamia allekirjoittamaan ja ratifioimaan kaikki asiaa koskevat Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeussopimukset ja Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön sekä ILO:n yleissopimukset nro 87, nro 98 ja nro 105;

7.  kehottaa Vietnamia esittämään pysyvän kutsun YK:n ihmisoikeusneuvoston erityisraportoijille, erityisesti mielipiteen- ja sananvapautta käsittelevälle erityisraportoijalle ja ihmisoikeuksien puolustajia käsittelevälle erityisraportoijalle;

8.  kehottaa Vietnamin viranomaisia tunnustamaan riippumattomat ammattiliitot;

9.  kehottaa EU:ta seuraamaan Vietnamin ihmisoikeustilannetta ja tekemään yhteistyötä viranomaisten ja kaikkien asianomaisten sidosryhmien kanssa sen parantamiseksi;

10.  muistuttaa vastustavansa kuolemanrangaistusta kaikissa olosuhteissa; kehottaa Vietnamin viranomaisia lopettamaan välittömästi kuolemanrangaistusten täytäntöönpanon askeleena kohti kuolemanrangaistuksen lakkauttamista; kehottaa Vietnamin viranomaisia tarkistamaan kaikki kuolemanrangaistukset sen varmistamiseksi, että oikeudenkäynneissä noudatettiin kansainvälisiä normeja;

11.  kehottaa EUH:ta ja komissiota tukemaan kansalaisyhteiskunnan ryhmiä ja yksityishenkilöitä, jotka puolustavat Vietnamissa ihmisoikeuksia aktiivisesti, muun muassa vaatimalla ihmisoikeuksien puolustajien ja mielipidevankien vapauttamista kaikissa yhteyksissä, joita sillä on Vietnamin viranomaisten kanssa; kehottaa Hanoissa sijaitsevaa EU:n edustustoa antamaan kaiken asianmukaisen tuen vangituille ihmisoikeuksien puolustajille ja mielipidevangeille muun muassa järjestämällä vankilavierailuja, seuraamalla oikeudenkäyntejä ja tarjoamalla oikeudellista apua;

12.  kehottaa EU:n jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan, joilla pyritään saamaan aikaan konkreettisia ihmisoikeuksien parannuksia Vietnamissa, myös tulevan Vietnamin yleisen määräaikaisarvioinnin aikana YK:n ihmisoikeusneuvostossa;

13.  kehottaa uudelleen määräämään EU:n laajuisen kiellon kaikentyyppisten turvallisuuslaitteiden, joita voidaan käyttää tai joita käytetään sisäisen tukahduttamisen välineenä, mukaan lukien internetin valvontateknologia, viennille, myynnille, päivittämiselle ja huoltotoimille valtioissa, joissa ihmisoikeustilanne on huolestuttava;

14.  pitää myönteisenä EU:n ja Vietnamin vahvistunutta kumppanuutta ja ihmisoikeusvuoropuhelua ja muistuttaa vuoropuhelun merkityksestä keskeisenä välineenä, jota on käytettävä tehokkaalla tavalla niin, että Vietnamia voidaan tukea ja kannustaa panemaan täytäntöön tarvittavat uudistukset; kehottaa painokkaasti komissiota seuraamaan vuoropuheluun liittyvää edistystä ottamalla käyttöön vertailuarvoja ja seurantamekanismeja;

15.  kehottaa Vietnamin hallitusta ja EU:ta tärkeinä kumppaneina sitoutumaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen parantamiseen Vietnamissa, koska se on Vietnamin ja unionin kahdenvälisten suhteiden kulmakivi, erityisesti kun otetaan huomioon EU:n ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen ratifiointi sekä EU:n ja Vietnamin kumppanuus- ja yhteistyösopimus;

16.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Kaakkois-Aasian valtioiden liiton (ASEAN) pääsihteerille, Vietnamin hallitukselle ja kansalliskokoukselle, Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetulle ja Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille.

(1)

EUVL C 369, 11.10.2018, s. 73.

(2)

EUVL C 86, 6.3.2018, s. 122.

Päivitetty viimeksi: 14. marraskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö