Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B8-0526/2018Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B8-0526/2018

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Vietnamo, ypač politinių kalinių padėties

14.11.2018 - (2018/2925(RSP))

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį
keičiantis šiuos pasiūlymus dėl rezoliucijų:
B8-0526/2018 (ECR)
B8-0527/2018 (Verts/ALE)
B8-0529/2018 (EFDD)
B8-0530/2018 (S&D)
B8-0531/2018 (ALDE)
B8-0540/2018 (PPE)

Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Seán Kelly, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Stanislav Polčák, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere PPE frakcijos vardu
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Maria Arena S&D frakcijos vardu
Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Notis Marias, Monica Macovei ECR frakcijos vardu
Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Nedzhmi Ali ALDE frakcijos vardu
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Klaus Buchner, Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu

Procedūra : 2018/2925(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B8-0526/2018
Pateikti tekstai :
RC-B8-0526/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

Europos Parlamento rezoliucija dėl Vietnamo, ypač politinių kalinių padėties

(2018/2925(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, ypač į 2017 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl saviraiškos laisvės Vietname, visų pirma Nguyeno Van Hoa atvejo[1], ir 2016 m. birželio 9 d. rezoliuciją dėl Vietnamo[2], visų pirmą susijusią su saviraiškos laisve,

–  atsižvelgdamas į ES ir Vietnamo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, pasirašytą 2012 m. birželio 27 d.,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gruodžio 1 d. ES ir Vietnamo dialogą žmogaus teisių klausimais,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 9 d. Europos išorės veiksmų tarnybos (EIVT) atstovo spaudai pareiškimą dėl žmogaus teisių gynėjų Vietname nuteisimo ir jo 2018 m. balandžio 5 d. pareiškimą dėl žmogaus teisių aktyvistų Vietname nuteisimo,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugpjūčio 20 d. ES vietos lygiu paskelbtą pareiškimą dėl neseniai nuteisto Le Dinh Luong,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 23 d. JT ekspertų pareiškimą, kuriuo primygtinai raginama nedelsiant išlaisvinti aktyvistus, įkalintus dėl protestavimo dėl toksinių medžiagų išsiliejimo, ir šių ekspertų 2018 m. balandžio 12 d. pareiškimą, kuriame raginama pakeisti sprendimą po to, kai buvo įkalinti teisių gynėjai,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Vietnamas pasirašė 1982 m.,

–  atsižvelgdamas į Europos ombudsmeno 2016 m. vasario 26 d. sprendimą byloje 1409/2014/MHZ dėl Europos Komisijos nesugebėjimo atlikti išankstinio ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo poveikio žmogaus teisėms vertinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi, remiantis Vietnamo politinių kalinių duomenų bazės, sukauptos įgyvendinant Projektą Nr. 88, duomenimis, Vietname apie 160 aktyvistų atlieka įkalinimo bausmę ir maždaug 16-kai  taikomas kardomasis kalinimas;

B.  kadangi Vietnamo valdžios institucijos šalyje ir toliau kalina, sulaiko, persekioja ir baugina žmogaus teisių gynėjus, žurnalistus, tinklaraštininkus, žmogaus teisių srityje dirbančius teisininkus ir pilietinės visuomenės aktyvistus; kadangi žmogaus teisių gynėjai nuteisiami ilgai kalėti už savo darbą žmogaus teisių srityje ir už naudojimąsi savo pagrindine teise į saviraiškos laisvę internete ir realiame gyvenime, taip pažeidžiant šalies įsipareigojimus pagal tarptautinę teisę;

C.  kadangi sulaikyti politinių ir žmogaus teisių aktyvistai kalinami griežtomis sąlygomis, be kita ko, neleidžiant jiems naudotis medicininės priežiūros paslaugomis, kreiptis į advokatą ir palaikyti ryšį su šeimos nariais;

D.  kadangi religijos ar tikėjimo laisvė Vietname varžoma ir katalikų bažnyčia ir nepripažintos religinės bendruomenės, pvz., Vietnamo jungtinė budistų bažnyčia, protestantų bažnyčios ir kitos bendruomenės, įskaitant etninę montanjarų mažumą, ir toliau kenčia nuo stipraus religinio persekiojimo;

E.  kadangi Hoang Duc Binh nuteistas kalėti 14 metų už rašymą tinklaraštyje apie protestus dėl nelaimės Formosoje; kadangi Nguyen Nam Phong nuteistas kalėti dvejus metus dėl to, kad tariamai atsisakė paklusti valstybės pareigūnų įsakymams, kai važiavo į vykstančio protesto vietą; kadangi šių asmenų pastangos buvo itin svarbios didinant informuotumą apie Formosos plieno gamyklos toksinių medžiagų išsiliejimą ir užtikrinant su tuo susijusią atsakomybę;

F.  kadangi 2018 m. balandžio mėn. Demokratijos brolijos (angl. Brotherhood for Democracy) nariai nuteisti kalėti nuo septynerių iki 15 metų vykdant griežtą baudžiamojo kodekso nuostatų dėl nacionalinio saugumo vykdymo užtikrinimą; kadangi 2018 m. rugsėjo mėn. Nguyen Trung Truc, dar vienas šios grupės narys, nuteistas kalėti 12 metų, apkaltinus jį mėginimu įvykdyti valstybės perversmą;

G.  kadangi žmogaus teisių gynėjas Le Dinh Luong, kuris taikiai pasisakė už žmogaus teisių propagavimą ir gynimą, 2018 m. rugpjūčio 16 d. nuteistas 20 metų kalėti ir penkeriems metams namų arešto pagal baudžiamojo kodekso nacionalinio saugumo nuostatas; kadangi ES delegacijų ir ES valstybių narių ambasadų atstovams nebuvo leista stebėti šio teismo proceso; kadangi esama daug kitų žmogaus teisių gynėjų ir kitų sąžinės laisvės kalinių, kuriuos ištiko panašus likimas;

H.  kadangi 2018 m. balandžio 12 d. JT ekspertų grupė, specialusis pranešėjas žmogaus teisių gynėjų padėties klausimais, darbo grupės nesankcionuoto sulaikymo klausimais pirmininkas ir pranešėjas ir specialusis pranešėjas teisės į nuomonės ir saviraiškos laisvę klausimais primygtinai ragino Vietnamą liautis varžius pilietinę visuomenę arba slopinus pasipriešinimą;

I.  kadangi Vietnamo baudžiamasis kodeksas apima represines nuostatas, kurios netinkamai naudojamos siekiant nutildyti, areštuoti, sulaikyti, nuteisti arba apriboti žmogaus teisių aktyvistų, disidentų, teisininkų, profesinių sąjungų, religinių grupių ir nevyriausybinių organizacijų, ypač tų, kurios reiškia kritišką nuomonę Vietnamo vyriausybės atžvilgiu, veiklą;

J.  kadangi Vietnamo vyriausybė ir toliau draudžia nepriklausomų arba privačių žiniasklaidos priemonių veiklą ir griežtai kontroliuoja radijo ir televizijos stotis bei spausdintinius leidinius; kadangi 2016 m. balandžio mėn. Nacionalinė Asamblėja priėmė žiniasklaidos įstatymą, pagal kurį labai apribojama spaudos laisvė Vietname;

K.  kadangi 2018 m. birželio 12 d. Vietnamo Nacionalinė Asamblėja priėmė kibernetinio saugumo įstatymą, kuriuo siekiama sugriežtinti internetines kontrolės priemones ir pagal kurį reikalaujama, kad paslaugų teikėjai pašalintų įrašus, kurie laikomi keliančiais grėsmę nacionaliniam saugumui; kadangi pagal šį įstatymą griežtai apribojama saviraiškos laisvė internete ir siekiama labai suvaržyti teisę į privatumą;

L.  kadangi 2018 m. sausio 1 d. pirmą kartą įsigaliojo Vietnamo įstatymas dėl tikėjimo ir religijos, pagal kurį visos šalies religinės grupės įpareigojamos užsiregistruoti valdžios institucijose ir informuoti jas apie savo veiklą; kadangi valdžios institucijos gali atmesti registracijos prašymus arba sudaryti jiems kliūčių ir uždrausti religinę veiklą, kurią jos savavališkai laiko prieštaraujančia „nacionaliniam interesui“, „viešajai tvarkai“ arba „nacionalinei vienybei“; kadangi šiuo įstatymu vyriausybė įtvirtino savo kišimąsi į religinius reikalus ir religinių grupių valstybinę priežiūrą;

M.  kadangi organizacijos „Žurnalistai be sienų“ paskelbtame 2018 m. pasaulio spaudos laisvės indekse Vietnamas užima 175 vietą iš 180;

N.  kadangi Vietname toliau taikoma mirties bausmė, tačiau įvykdytų mirties bausmių skaičius nežinomas, nes Vietnamo valdžios institucijos mirties bausmės statistinius duomenis priskiria valstybės paslapčiai; kadangi 2018 m. sausio mėn. Vietnamas sumažino nusikaltimų, už kuriuos baudžiama mirties bausme, skaičių nuo 22 iki 18;

O.  kadangi Vietnamas dar neratifikavo pagrindinių Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijų, būtent Konvencijos dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas (Nr. 98), Konvencijos dėl priverstinio darbo panaikinimo (Nr. 105) ir Konvencijos dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo (Nr. 87);

P.  kadangi ES ir Vietnamo dialogas žmogaus teisių klausimais yra svarbi galimybė siekiant toliau išsamiai aptarti ES rūpimus klausimus, įskaitant visapusišką pagarbą pagrindinėms teisėms į saviraiškos, asociacijų ir taikių susirinkimų laisvę; kadangi Europos Sąjungos ir Vietnamo santykiai turi būti iš esmės grindžiami pagarba žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, taip pat tarptautinių standartų laikymusi šiuo požiūriu;

Q.  kadangi yra aiškus ryšys tarp partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (PBS) ir ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo (LPS), pagal kuriuos abi šalys įsipareigojo vykdyti savo įsipareigojimus dėl žmogaus teisių;

1.  smerkia nuolatinius žmogaus teisių pažeidimus Vietname, įskaitant paskelbtus nuosprendžius politiniams aktyvistams, žurnalistams, tinklaraštininkams, disidentams ir žmogaus teisių gynėjams, jų bauginimą, sekimą, persekiojimą, užpuolimus ir nesąžiningus teismo procesus už tai, kad jie naudojasi savo saviraiškos laisve internete arba realiame gyvenime, nes taip aiškiai pažeidžiami Vietnamo tarptautiniai įsipareigojimai žmogaus teisių srityje;

2.  ragina Vietnamo valdžios institucijas nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus žmogaus teisių gynėjus ir sąžinės kalinius, įskaitant Hoangą Ducą Binhą, Nguyeną Namą Phongą, Nguyeną Trungą Trucą ir Le Dinhą Luongą, kurie buvo sulaikyti arba nuteisti tik dėl to, kad naudojosi savo teise į saviraiškos laisvę, ir panaikinti visus jiems pateiktus kaltinimus;

3.  pakartoja savo raginimą Vietnamo valdžios institucijoms panaikinti visus žmogaus teisių gynėjams taikomus apribojimus ir nutraukti persekiojimo veiksmus prieš juos ir bet kokiomis aplinkybėmis užtikrinti, kad jie galėtų vykdyti teisėtą su žmogaus teisėmis susijusią veiklą, nebijodami atsakomųjų veiksmų ir be jokių apribojimų, įskaitant teisminį priekabiavimą; ragina Vietnamo vyriausybę panaikinti visus religijos laisvės apribojimus ir nutraukti religinių bendruomenių persekiojimą;

4.  yra tvirtai įsitikinęs, jog Vietnamo vyriausybė turi užtikrinti, kad su visais sulaikytaisiais būtų elgiamasi laikantis tarptautinių standartų; pabrėžia, kad teisė kreiptis į advokatą, naudotis medikų paslaugomis ir bendrauti su šeimos nariais yra svarbi apsaugos nuo kankinimo ir netinkamo elgesio priemonė, be to, ji nepaprastai svarbi teisei į teisingą bylos nagrinėjimą užtikrinti;

5.  smerkia piktnaudžiavimą represinėmis teisinėmis nuostatomis, kuriomis ribojamos pagrindinės teisės ir laisvės; ragina Vietnamo valdžios institucijas panaikinti, peržiūrėti arba iš dalies pakeisti visus represinio pobūdžio įstatymus, visų pirma šalies baudžiamąjį kodeksą, įstatymą dėl kibernetinio saugumo ir įstatymą dėl tikėjimo ir religijos, bei užtikrinti, kad visi teisės aktai atitiktų tarptautinius žmogaus teisių standartus ir įsipareigojimus, įskaitant Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą (TPPTP), kurio šalis yra Vietnamas; ragina vyriausybę suderinti teisės aktus, kuriais reglamentuojami vieši susibūrimai ir demonstracijos, su laisvų susirinkimų ir asociacijų teisėmis;

6.  ragina Vietnamą pasirašyti ir ratifikuoti visas susijusias Jungtinių Tautų žmogaus teisių sutartis ir Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą bei TDO konvencijas Nr. 87, 98 ir 105;

7.  ragina Vietnamą atsiųsti nuolatinį kvietimą JT žmogaus teisių tarybos įgaliotiesiems ekspertams, pirmiausia specialiajam pranešėjui teisės į nuomonės ir saviraiškos laisvę klausimais bei specialiajam pranešėjui žmogaus teisių gynėjų padėties klausimais;

8.  ragina Vietnamo valdžios institucijas pripažinti nepriklausomas profesines sąjungas;

9.  ragina ES atlikti stebėseną ir dirbti su valdžios institucijomis bei visomis susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis, siekiant gerinti žmogaus teisių padėtį Vietname;

10.  pakartoja, kad jokiomis aplinkybėmis nepritaria mirties bausmei; ragina Vietnamo valdžios institucijas nedelsiant paskelbti mirties bausmės taikymo moratoriumą – tai būtų žingsnis link jos panaikinimo; ragina Vietnamo valdžios institucijas peržiūrėti visus mirties nuosprendžius, siekiant užtikrinti susijusių teismo procesų suderinamumą su tarptautiniais standartais;

11.  ragina EIVT ir Komisiją visais atvejais, kai bendraujama su Vietnamo valdžios institucijomis, aktyviai remti pilietinės visuomenės grupes ir asmenis, ginančius žmogaus teises Vietname – taip pat ir raginant išlaisvinti žmogaus teisių gynėjus ir sąžinės kalinius; ragina ES delegaciją Hanojuje teikti visą reikiamą pagalbą kalinamiems žmogaus teisių gynėjams ir sąžinės kaliniams, įskaitant rūpinimąsi kalinių lankymu, teismo procesų stebėjimą ir teisinės pagalbos teikimą;

12.  ragina ES valstybes nares dėti daugiau pastangų siekiant daryti spaudimą, kad Vietname konkrečiai gerėtų žmogaus teisių padėtis – taip pat ir artėjančio Vietnamo visuotinio periodinio vertinimo JT žmogaus teisių taryboje metu;

13.  pakartoja savo raginimą visos ES mastu uždrausti bet kokio pobūdžio saugumo įrangos, kuri gali būti arba yra naudojama vidaus represijoms, įskaitant internetines sekimo technologijas, eksportą į valstybes, kuriose žmogaus teisių padėtis kelia susirūpinimą, prekybą šia įranga su minėtosiomis valstybėmis, taip pat jos atnaujinimą ir priežiūrą šiose valstybėse;

14.  teigiamai vertina sustiprėjusią ES ir Vietnamo partnerystę bei dialogą žmogaus teisių klausimais ir primena, koks šis dialogas svarbus kaip esminė priemonė, kurią galima veiksmingai naudoti siekiant padėti Vietnamui ir jį paskatinti įgyvendinti būtinas reformas; primygtinai ragina Komisiją stebėti pažangą, padarytą dialogo pagrindu, nustatant kriterijus ir stebėsenos mechanizmus;

15.  ragina Vietnamo vyriausybę ir ES, kaip svarbias partneres, įsipareigoti stiprinti pagarbą žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms šalyje, nes jos yra Vietnamo ir Sąjungos dvišalių santykių kertinis akmuo, pirmiausia turint galvoje ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo ratifikavimą bei ES ir Vietnamo partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos Pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) generaliniam sekretoriui, Vietnamo vyriausybei ir Nacionalinei Asamblėjai, Jungtinių Tautų vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui.

 

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 14 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika