Propunere comună de rezoluţie - RC-B8-0526/2018Propunere comună de rezoluţie
RC-B8-0526/2018

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE referitoare la Vietnam, în special în ceea ce privește situația prizonierilor politici

14.11.2018 - (2018/2925(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură
în locul următoarelor propuneri de rezoluție:
B8-0526/2018 (ECR)
B8-0527/2018 (Verts/ALE)
B8-0529/2018 (EFDD)
B8-0530/2018 (S&D)
B8-0531/2018 (ALDE)
B8-0540/2018 (PPE)

Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Seán Kelly, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Stanislav Polčák, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere în numele Grupului PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Maria Arena în numele Grupului S&D
Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jana Žitňanská, Notis Marias, Monica Macovei în numele Grupului ECR
Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Nedzhmi Ali în numele Grupului ALDE
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Klaus Buchner, Jordi Solé în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi în numele Grupului EFDD

Procedură : 2018/2925(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
RC-B8-0526/2018
Texte depuse :
RC-B8-0526/2018
Dezbateri :
Texte adoptate :

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Vietnam, în special în ceea ce privește situația prizonierilor politici

(2018/2925(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare, în special cea din 14 decembrie 2017 referitoare la libertatea de exprimare în Vietnam, în special cazul lui Nguyen Van Hoa[1] și cea din 9 iunie 2016 referitoare la Vietnam[2], în special în ceea ce privește libertatea de exprimare,

–  având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare UE-Vietnam semnat la 27 iunie 2012,

–  având în vedere cel de al șaptelea dialog în domeniul drepturilor omului UE-Vietnam din 1 decembrie 2017,

–  având în vedere declarațiile purtătorului de cuvânt al SEAE din 9 februarie 2018 referitoare la condamnarea apărătorilor drepturilor omului din Vietnam și din 5 aprilie 2018 referitoare la condamnarea activiștilor pentru drepturile omului din Vietnam,

–  având în vedere declarația locală a UE din 20 august 2018 referitoare la condamnarea recentă a dlui Le Dinh Luong,

–  având în vedere Orientările UE cu privire la apărătorii drepturilor omului,

–  având în vedere declarația experților ONU din 23 februarie 2018, prin care se solicită eliberarea activiștilor închiși pentru că au protestat împotriva unei scurgeri de substanțe toxice, precum și cea din 12 aprilie 2018 prin care se solicită efectuarea unor schimbări ca urmare a închiderii unor apărători ai drepturilor;

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice (PIDCP), la care Vietnamul a aderat în 1982,

–  având în vedere decizia Ombudsmanului European din 26 februarie 2016 în cauza 1409/2014/MHZ privind neefectuarea de către Comisia Europeană a unei evaluări prealabile a impactului asupra drepturilor omului în contextul acordului de liber schimb dintre UE și Vietnam,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, potrivit bazei de date a prizonierilor politici din Vietnam, compilată de Proiectul 88, aproximativ 160 de activiști execută pedepse cu închisoarea în Vietnam, iar aproximativ 16 activiști se află în arest preventiv;

B.  întrucât autoritățile vietnameze continuă să închidă, să rețină, să hărțuiască și să intimideze apărători ai drepturilor omului, jurnaliștii, bloggeri, avocați specializați în drepturile omului și activiști ai societății civile din țară; întrucât apărătorii drepturilor omului s-au confruntat cu pedepse lungi de închisoare pentru munca lor în domeniul drepturilor omului și pentru exercitarea dreptului lor fundamental la libertatea de exprimare, online sau offline, încălcându-se obligațiile ce revin Vietnamului în temeiul dreptului internațional;

C.  întrucât activiștii politici și cei pentru drepturile omului se confruntă cu condiții aspre în detenție, fiindu-le refuzat inclusiv accesul la asistență medicală, la consiliere juridică și la contact cu familia;

D.  întrucât libertatea de religie și de credință este reprimată în Vietnam, iar Biserica Catolică și religiile nerecunoscute, cum ar fi Biserica Budistă Unificată a Vietnamului, diverse biserici protestante și alte culte, inclusiv minoritatea etnică Montagnards, continuă să facă obiectul unei persecuții religioase grave;

E.  întrucât Hoang Duc Binh a fost condamnat la 14 de ani de închisoare pentru faptul că a scris un blog despre protestele legate de dezastrul Formosa; întrucât Nguyen Nam Phong a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru alegația că ar fi refuzat să urmeze ordinele date de funcționari publici în timp ce conducea spre un protest; întrucât eforturile lor au fost esențiale pentru sensibilizarea publicului și pentru a asigura asumarea răspunderii în legătură cu scurgerea de substanțe toxice de la oțelăria companiei Formosa;

F.  întrucât, în aprilie 2018, membri ai Frăției pentru democrație au fost condamnați la închisoare pentru perioade cuprinse între șapte și cincisprezece ani, ca parte a aplicării pe scară largă a dispozițiilor privind securitatea națională din Codul Penal; întrucât, în septembrie 2018, Nguyen Trung Truc, un alt membru al acestui grup, a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de 12 ani, sub acuzația că ar fi încercat să răstoarne statul;

G.  întrucât dl Le Dinh Luong, un apărător al drepturilor omului care a pledat în mod pașnic pentru promovarea și protejarea drepturilor omului, a fost condamnat la 16 august 2018, în temeiul dispozițiilor privind securitatea națională din Codul Penal, la 20 de ani de închisoare și la cinci ani de arest la domiciliu; întrucât reprezentanților delegației UE și ai ambasadelor statelor membre ale UE nu li s-a permis să observe procesul; întrucât există multe alte cazuri în care sunt implicați apărători ai drepturilor omului și alți prizonieri de conștiință care au suferit o soartă asemănătoare;

H.  întrucât, la 12 aprilie 2018, un grup de experți ai ONU, raportorul special pentru situația apărătorilor drepturilor omului, președintele-raportor al Grupului de lucru privind detenția arbitrară și raportorul special pentru promovarea și protecția dreptului la libertatea de opinie și de exprimare au îndemnat Vietnamul să nu reprime societatea civilă și persoanele care exprimă opinii contrare;

I.  întrucât Codul Penal din Vietnam conține dispoziții represive care sunt folosite în mod abuziv pentru a reduce la tăcere, a aresta, a reține, a condamna sau a restrânge activitatea activiștilor pentru drepturile omului, a disidenților, a avocaților, a sindicatelor, a grupurilor religioase și a organizațiilor neguvernamentale, în special în cazul celor care exprimă opinii critice cu privire la guvernul Vietnamului;

J.  întrucât guvernul Vietnamului interzice în continuare funcționarea organelor de presă independente sau private și exercită un control strict asupra posturilor de radio și de televiziune și asupra publicațiilor tipărite; întrucât, în aprilie 2016, Adunarea Națională a adoptat o lege privind mass-media prin care se restricționează în foarte mare măsură libertatea presei în Vietnam;

K.  întrucât, la 12 iunie 2018, Adunarea Națională a Vietnamului a adoptat o lege privind securitatea cibernetică care vizează înăsprirea controalelor online și care impune furnizorilor să elimine posturi considerate „o amenințare” pentru securitatea națională; întrucât această lege impune restricții severe libertății de exprimare online și are ca scop periclitarea gravă a dreptului la viața privată;

L.  întrucât, la 1 ianuarie 2018, a intrat în vigoare prima lege a Vietnamului privind credința și religia, prin care toate grupurile religioase din țară sunt obligate să se înregistreze la autorități și să le informeze cu privire la activitățile lor; întrucât autoritățile pot respinge sau îngreuna cererile de înregistrare și pot interzice activitățile religioase pe care le consideră în mod arbitrar contrare „interesului național”, „ordinii publice” sau „unității naționale”; întrucât, prin această lege, guvernul și-a instituționalizat imixtiunea în afacerile religioase și supravegherea de stat a grupurilor religioase;

M.  întrucât Vietnamul se situează pe locul 175 din 180 în Clasamentul mondial pentru 2018 al libertății presei întocmit de organizația Reporteri fără Frontiere;

N.  întrucât pedeapsa cu moartea continuă să fie aplicată în Vietnam, dar numărul execuțiilor rămâne necunoscut, deoarece autoritățile vietnameze consideră statisticile privind pedeapsa cu moartea drept secrete de stat; întrucât, în ianuarie 2018, Vietnamul a redus de la 22 la 18 numărul de infracțiuni pasibile de pedeapsa cu moartea;

O.  întrucât Vietnamul nu a ratificat încă convențiile fundamentale ale OIM, și anume Convenția nr. 98 privind aplicarea principiilor dreptului de organizare și negociere colectivă, Convenția nr. 105 privind abolirea muncii forțate și Convenția nr. 87 privind libertatea sindicală și apărarea dreptului sindical;

 

P.  întrucât dialogul UE-Vietnam privind drepturile omului constituie un mijloc important de a purta o discuție cuprinzătoare privind preocupările UE, în special în ceea ce privește respectarea deplină a drepturilor fundamentale la libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică; întrucât relația dintre Uniunea Europeană și Vietnam trebuie să fie fondată pe respectarea drepturilor omului, a democrației și a statului de drept, precum și pe respectarea standardelor internaționale în această privință;

Q.  întrucât există o legătură clară între Acordul de parteneriat și cooperare (APC) și Acordul de liber schimb (ALS) UE-Vietnam, prin care ambele părți s-au angajat să își îndeplinească obligațiile în materie de drepturi ale omului;

1.  condamnă încălcările continue ale drepturilor omului în Vietnam, inclusiv condamnarea, intimidarea politică, supravegherea, hărțuirea, atacurile și procesele inechitabile la care sunt supuși activiștii politici, jurnaliștii, bloggerii, disidenții și apărătorii drepturilor omului deoarece și-au exercitat libertatea de exprimare online sau offline, ceea ce reprezintă o încălcare clară a obligațiilor internaționale ale Vietnamului în domeniul drepturilor omului;

2.  invită autoritățile vietnameze să elibereze imediat și necondiționat toți apărătorii drepturilor omului și prizonierii de conștiință deținuți sau condamnați pentru simplul fapt că și-au exercitat dreptul la libertatea de exprimare, inclusiv pe Hoang Duc Binh, Nguyen Nam Phong, Nguyen Trung Truc și Le Dinh Luong, și să renunțe la toate acuzațiile aduse împotriva lor;

3.  își reiterează apelul adresat autorităților vietnameze de a pune capăt tuturor restricțiilor și tuturor actelor de hărțuire împotriva apărătorilor drepturilor omului și să garanteze în orice circumstanțe că aceștia își pot desfășura activitățile legitime de apărare a drepturilor omului fără a se teme de represalii și fără niciun fel de restricții, inclusiv fără hărțuire judiciară; invită guvernul Vietnamului să elimine toate restricțiile în ceea ce privește libertatea religioasă și să pună capăt hărțuirii comunităților religioase;

4.  insistă ca guvernul Vietnamului să se asigure că tratamentul aplicat tuturor deținuților este în conformitate cu standardele internaționale; subliniază faptul că dreptul de a solicita accesul la avocați, la personalul medical și la membrii familiei reprezintă o protecție importantă împotriva torturii și a relelor tratamente, fiind esențial pentru a-și exercita dreptul la un proces echitabil;

5.  condamnă utilizarea abuzivă a dispozițiilor juridice represive care restricționează drepturile și libertățile fundamentale; invită autoritățile din Vietnam să abroge, să revizuiască sau să modifice toate legile represive, în special Codul penal, legea privind securitatea cibernetică și legea privind credința și religia, și să se asigure că întreaga legislație este în conformitate cu standardele și obligațiile internaționale din domeniul drepturilor omului, inclusiv cu PIDCP, la care Vietnamul este parte; solicită guvernului să aducă legislația care reglementează întrunirile publice și demonstrațiile în conformitate cu drepturile de liberă întrunire și asociere;

6.  invită Vietnamul să semneze și să ratifice toate tratatele relevante privind drepturile omului ale Organizației Națiunilor Unite și Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale, precum și convențiile OIM nr. 87, nr. 98 și nr. 105;

7.  îndeamnă Vietnamul să adreseze o invitație permanentă la procedurile speciale ale Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU, îndeosebi raportorului special pentru libertatea de opinie și de exprimare și raportorului special pentru apărătorii drepturilor omului;

8.  invită autoritățile din Vietnam să recunoască sindicatele independente;

9.  solicită UE să colaboreze cu autoritățile și cu toate părțile interesate relevante pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului în Vietnam, precum și să asigure o monitorizare a acestui aspect;

10.  își reafirmă dezacordul față de pedeapsa capitală în toate circumstanțele; invită autoritățile vietnameze să introducă imediat un moratoriu privind utilizarea pedepsei cu moartea, ca un pas către abolirea acesteia; solicită autorităților vietnameze să revizuiască toate condamnările la moarte pentru a garanta că aceste procese au respectat standardele internaționale;

11.  invită SEAE și Comisia să sprijine în mod activ grupurile societății civile și persoanele care apără drepturile omului în Vietnam, inclusiv solicitând eliberarea apărătorilor drepturilor omului și a prizonierilor de conștiință în toate contactele pe care le au cu autoritățile vietnameze; îndeamnă delegația UE din Hanoi să ofere tot sprijinul adecvat apărătorilor drepturilor omului aflați în închisoare și prizonierilor de conștiință, inclusiv prin organizarea de vizite în închisori, prin monitorizarea proceselor și prin furnizarea de asistență juridică;

12.  invită statele membre ale UE să își intensifice eforturile de a face presiuni pentru a aduce îmbunătățiri concrete a situației drepturilor omului în Vietnam, inclusiv în cadrul viitoarei evaluări periodice universale a Vietnamului în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU;

13.  își reiterează solicitarea unei interdicții la nivelul UE a exportului, vânzării, actualizării și întreținerii oricărui tip de echipament de securitate care poate fi sau este utilizat în scopul represiunii interne, inclusiv a tehnologiei de supraveghere a internetului, în cazul statelor cu o situație îngrijorătoare în materie de drepturi ale omului;

14.  salută parteneriatul consolidat și dialogul în domeniul drepturilor omului dintre UE și Vietnam și reamintește importanța dialogului ca instrument-cheie care trebuie utilizat în mod eficient pentru a sprijini și a încuraja Vietnamul în punerea în aplicare a reformelor necesare; încurajează ferm Comisia să monitorizeze progresele înregistrate în cadrul dialogului prin introducerea unor criterii de referință și a unor mecanisme de monitorizare;

15.  solicită guvernului vietnamez și UE, în calitate de parteneri importanți, să se angajeze să îmbunătățească respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în țară, deoarece reprezintă un element fundamental al relațiilor bilaterale dintre Vietnam și Uniune, în special în vederea ratificării Acordului de liber schimb UE-Vietnam și a Acordului de parteneriat și cooperare UE-Vietnam (APC);

16.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Secretarului General al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), Guvernului și Adunării Naționale din Vietnam, Înaltului Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului și Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite.

 

 

Ultima actualizare: 14 noiembrie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate