Postup : 2018/2925(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0526/2018

Predkladané texty :

RC-B8-0526/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/11/2018 - 5.1

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0459

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 365kWORD 57k
14.11.2018
PE624.235v01-00}
PE624.236v01-00}
PE624.238v01-00}
PE624.239v01-00}
PE624.240v01-00}
PE631.524v01-00} RC1
 
B8-0526/2018}
B8-0527/2018}
B8-0529/2018}
B8-0530/2018}
B8-0531/2018}
B8-0540/2018} RC1

v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:

B8‑0526/2018 (ECR)

B8‑0527/2018 (Verts/ALE)

B8‑0529/2018 (EFDD)

B8‑0530/2018 (S&D)

B8‑0531/2018 (ALDE)

B8‑0540/2018 (PPE)


o Vietname, najmä o situácii politických väzňov (2018/2925(RSP))


Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Seán Kelly, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Stanislav Polčák, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Maria Arena v mene skupiny S&D
Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Jana Žitňanská, Notis Marias, Monica Macovei v mene skupiny ECR
Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Nedzhmi Ali v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Klaus Buchner, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o Vietname, najmä o situácii politických väzňov (2018/2925(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä na uznesenie zo 14. decembra 2017 o slobode prejavu vo Vietname, najmä o prípade Nguyena Vana Hou(1), a z 9. júna 2016 o Vietname(2), predovšetkým o slobode prejavu;

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Vietnamom, podpísanú 27. júna 2012,

–  so zreteľom na siedme kolo dialógu o ľudských právach medzi EÚ a Vietnamom z 1. decembra 2017,

–  so zreteľom na vyhlásenia hovorcu ESVČ z 9. februára 2018 o odsúdení obhajcov ľudských práv vo Vietname a z 5. apríla 2018 o odsúdení aktivistov za ľudské práva vo Vietname,

–  so zreteľom na miestne vyhlásenie EÚ z 20. augusta 2018 o nedávnom obvinení Le Dinh Luonga,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ o obhajcoch ľudských práv,

–  so zreteľom na vyhlásenie expertov OSN z 23. februára 2018, v ktorom sa nalieha na prepustenie väznených aktivistov za protesty proti toxickému úniku, a z 12. apríla 2018, v ktorom sa požaduje zmena po uväznení obhajcov práv,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR), ku ktorému Vietnam pristúpil v roku 1982,

–  so zreteľom na rozhodnutie európskeho ombudsmana z 26. februára 2016 vo veci 1409/2014/MHZ, ktoré sa týkalo skutočnosti, že Európska komisia nevykonala predchádzajúce hodnotenie vplyvu dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom na oblasť ľudských práv,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže podľa databázy vietnamských politických väzňov zostavenej na základe Projektu 88, si vo Vietname odpykáva trest odňatia slobody približne 160 aktivistov a asi 16 aktivistov je vo väzbe;

B.  keďže vietnamské orgány v tejto krajine naďalej väznia, zadržiavajú, obťažujú a zastrašujú obhajcov ľudských práv, novinárov, blogerov, právnikov v oblasti ľudských práv a aktivistov občianskej spoločnosti; keďže obhajcovia ľudských práv čelia dlhoročnému väzeniu za svoju činnosť v oblasti ľudských práv a výkon základného práva na slobodu prejavu, či už online alebo offline, čo je v rozpore so záväzkami krajiny podľa medzinárodného práva;

C.  keďže politickí aktivisti a aktivisti za ľudské práva sú vo väzbe vystavení tvrdým podmienkam vrátane odopierania prístupu k zdravotnej starostlivosti, právnemu zástupcovi a osobného kontaktu;

D.  keďže sloboda náboženského vyznania alebo viery je vo Vietname potláčaná a katolícka cirkev a ďalšie neuznané cirkvi, ako je Zjednotená budhistická cirkev Vietnamu, viaceré protestantské cirkvi a ďalšie, vrátane etnickej menšiny Montagnardov, sú aj naďalej ostro nábožensky prenasledované;

E.  keďže Hoang Duc Binh bol odsúdený na 14 rokov za blogovanie o protestoch v súvislosti s katastrofou v spoločnosti Farmosa; keďže Nguyen Nam Phong bol odsúdený na dva roky väzenia pre údajné neuposlúchnutie príkazu verejných úradníkov, keď cestoval na protest; keďže ich úsilie má zásadný význam z hľadiska zvyšovania informovanosti a zabezpečenia zodpovednosti v súvislosti s únikom v oceliarskej továrni Formosa;

F.  keďže členovia Bratstva za demokraciu boli v apríli 2018 odsúdení na trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov v rámci rozsiahleho uplatňovania ustanovení trestného zákona týkajúcich sa národnej bezpečnosti; keďže Nguyen Trung Truc, ďalší člen tejto skupiny, bol v septembri 2018 odsúdený na 12-ročné väzenie za pokus o štátny prevrat;

G.  keďže Le Dinh Luong, obhajca ľudských práv, ktorý pokojným spôsobom bojoval za podporu a ochranu ľudských práv, bol 16. augusta 2018 odsúdený na základe ustanovení trestného zákona o národnej bezpečnosti na 20 rokov odňatia slobody a na päť rokov domáceho väzenia; keďže zástupcom delegácie EÚ a veľvyslanectiev členských štátov EÚ nebolo umožnené zúčastniť sa na súdnom pojednávaní; keďže mnohých ďalších obhajcov ľudských práv a ďalších väzňov svedomia postihol podobný osud;

H.  keďže 12. apríla 2018 skupina expertov OSN, osobitný spravodajca pre situáciu obhajcov ľudských práv, predseda pracovnej skupiny pre svojvoľné zadržiavanie a osobitný spravodajca pre podporu a ochranu práva na slobodu presvedčenia a prejavu vyzvali Vietnam, aby prestal so zásahmi proti občianskej spoločnosti a nepotláčal disent;

I.  keďže v trestnom zákone Vietnamu sa nachádzajú represívne ustanovenia, ktoré sa zneužívajú na umlčanie, zatýkanie, zadržiavanie, odsudzovanie alebo obmedzenie činnosti aktivistov za ľudské práva, disidentov, právnikov, odborov, náboženských skupín a mimovládnych organizácií, najmä tých, ktoré kritizujú vietnamskú vládu;

J.  keďže vietnamská vláda naďalej zakazuje činnosť nezávislých médií alebo súkromných médií a prísne kontroluje rozhlasové a televízne stanice a tlačové publikácie; keďže v apríli 2016 prijalo národné zhromaždenie zákon o médiách, ktorým sa výrazne obmedzuje sloboda tlače vo Vietname;

K.  keďže vietnamské národné zhromaždenie 12. júna 2018 prijalo zákon o kybernetickej bezpečnosti zameraný na sprísnenie online kontrol, ktorým sa poskytovatelia nútia odstraňovať príspevky, ktoré sa považujú za „hrozbu“ pre národnú bezpečnosť; keďže tento zákon predstavuje vážny zásah do slobody prejavu na internete a jeho cieľom je výrazne obmedziť právo na súkromie;

L.  keďže 1. januára 2018 nadobudol účinnosť vôbec prvý vietnamský zákon o viere a náboženstve, ktorý pre všetky náboženské skupiny v krajine zavádza povinnú registráciu na štátnych orgánoch a povinnosť informovať ich o svojej činnosti; keďže orgány môžu zamietnuť alebo obmedziť žiadosť o registráciu a zakázať náboženské činnosti, ktoré sú svojvoľne považované za odporujúce „národným záujmom“, „verejnému poriadku“ alebo „národnej jednote“; keďže vláda týmto zákonom inštitucionalizovala zasahovanie do náboženských záležitostí a štátny dozor nad náboženskými skupinami;

M.  keďže Vietnam sa nachádza na 175. zo 180 miest indexu slobody tlače organizácie Reportéri bez hraníc za rok 2018;

N.  keďže vo Vietname sa naďalej uplatňuje trest smrti, ale počet popráv nie je známy, pretože vietnamské orgány považujú štatistické údaje o treste smrti za štátne tajomstvo; keďže Vietnam v januári 2018 znížil počet trestných činov, za ktoré možno uložiť trest smrti, z 22 na 18;

O.  keďže Vietnam zatiaľ neratifikoval základné dohovory MOP, konkrétne dohovor č. 98 o práve organizovať sa a kolektívne vyjednávať, dohovor č. 105 o zrušení nútenej práce a dohovor č. 87 o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať;

P.  keďže dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Vietnamom je dôležitým prostriedkom v rámci prebiehajúcej komplexnej diskusie o otázkach, ktoré znepokojujú EÚ, vrátane úplného dodržiavania základných práv na slobodu prejavu, združovania a pokojného zhromažďovania; keďže vzťah medzi Európskou úniou a Vietnamom musí byť v zásade založený na dodržiavaní ľudských práv, demokracie a právneho štátu a na dodržiavaní medzinárodných noriem;

Q.  keďže existuje jasná spojitosť medzi dohodou o partnerstve a spolupráci (DPS) a dohodou o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom, pričom obe strany sa zaviazali plniť svoje záväzky v oblasti ľudských práv;

1.  odsudzuje pokračujúce porušovanie ľudských práv vo Vietname vrátane odsúdenia, politického zastrašovania, sledovania, obťažovania, útokov a nespravodlivých procesov s politickými aktivistami, novinármi, blogermi, obhajcami ľudských práv za presadzovanie slobody prejavu online alebo offline, čo je jasným porušením medzinárodných záväzkov Vietnamu v oblasti ľudských práv;

2.  vyzýva vietnamské orgány, aby okamžite a bezpodmienečne prepustili všetkých obhajcov ľudských práv a väzňov svedomia, ktorí sú zadržiavaní alebo odsúdení len za to, že uplatňovali svoje právo na slobodu prejavu vrátane Hoang Duc Binha, Nguyen Nam Phonga, Nguyen Trung Truca a Le Dinh Luonga a aby zrušili všetky obvinenia proti nim;

3.  pripomína svoju výzvu vietnamským orgánom, aby skoncovali so všetkými prípadmi obmedzovania a obťažovania obhajcov ľudských práv a aby za každých okolností zaručili, že budú môcť realizovať legitímne činnosti v oblasti ľudských práv bez obáv z represií a bez akýchkoľvek obmedzení vrátane súdneho obťažovania; vyzýva vládu Vietnamu, aby zrušila všetky obmedzenia slobody náboženského vyznania a ukončila prenasledovanie náboženských komunít;

4.  trvá na tom, aby vietnamská vláda zabezpečila také zaobchádzanie so všetkými zadržanými, ktoré bude v súlade s medzinárodnými normami; zdôrazňuje skutočnosť, že právo na prístup k právnikom, zdravotníckym pracovníkom a rodinným príslušníkom je dôležitou zárukou proti mučeniu a zlému zaobchádzaniu a má zásadný význam pre právo na spravodlivý proces;

5.  odsudzuje zneužívanie represívnych právnych ustanovení, ktoré obmedzujú základné práva a slobody; vyzýva vietnamské orgány, aby zrušili, preskúmali alebo zmenili všetky represívne zákony, najmä trestný zákon, zákon o kybernetickej bezpečnosti a zákon o viere a náboženstve, a aby zabezpečili súlad všetkých právnych predpisov s medzinárodnými normami a záväzkami v oblasti ľudských práv vrátane Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktorého je Vietnam zmluvnou stranou; vyzýva vládu, aby zosúladila právne predpisy upravujúce verejné zhromaždenia a demonštrácie s právom na slobodu zhromažďovania a združovania;

6.  vyzýva Vietnam, aby podpísal a ratifikoval všetky príslušné dohovory OSN o ľudských právach a Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu, ako aj dohovory MOP č. 87, č. 98 a č. 105;

7.  naliehavo vyzýva Vietnam, aby zabezpečil trvalú pozvánku pre zástupcov pre osobitné postupy Rady OSN pre ľudské práva, najmä pre osobitného spravodajcu pre slobodu názoru a prejavu a osobitného spravodajcu pre obhajcov ľudských práv;

8.  vyzýva vietnamské orgány, aby uznali nezávislé odborové zväzy;

9.  žiada EÚ, aby monitorovala orgány a spolupracovala s nimi a všetkými príslušnými zainteresovanými stranami na zlepšení situácie v oblasti ľudských práv;

10.  pripomína svoj odmietavý postoj k trestu smrti za každých okolností; vyzýva vietnamské orgány, aby zaviedli okamžité moratórium na trest smrti ako krok k jeho zrušeniu; vyzýva vietnamské orgány, aby prehodnotili všetky rozsudky trestu smrti s cieľom zabezpečiť, že tieto konania budú spĺňať medzinárodné normy;

11.  vyzýva ESVČ a Komisiu, aby aktívne podporovali skupiny občianskej spoločnosti a jednotlivcov obhajujúcich ľudské práva vo Vietname, a to aj tým, že budú požadovať prepustenie obhajcov ľudských práv a väzňov svedomia pri všetkých kontaktoch s vietnamskými orgánmi; naliehavo vyzýva delegáciu EÚ v Hanoji, aby poskytla všetku primeranú podporu väzneným obhajcom ľudských práv a väzňom svedomia, a to aj organizovaním väzenských návštev, monitorovaním súdnych procesov a poskytovaním právnej pomoci;

12.  vyzýva členské štáty EÚ, aby zintenzívnili úsilie o dosiahnutie konkrétnych zlepšení v oblasti ľudských práv vo Vietname, a to aj počas nadchádzajúceho všeobecného pravidelného preskúmania v Rade OSN pre ľudské práva zameraného na Vietnam;

13.  opakuje svoju výzvu, aby sa v celej EÚ zaviedol zákaz vývozu, predaja, modernizácie a údržby akýchkoľvek foriem bezpečnostného vybavenia, ktoré možno používať alebo ktoré sa používa na vnútornú represiu, vrátane technológie na sledovanie internetu, voči štátom so znepokojujúcim prístupom k ľudským právam;

14.  víta užšie partnerstvo a dialóg o ľudských právach medzi EÚ a Vietnamom a pripomína význam dialógu ako kľúčového nástroja, ktorý treba uplatňovať efektívnym spôsobom tak, aby sprevádzal a podporoval Vietnam pri realizácii potrebných reforiem; dôrazne vyzýva Komisiu, aby monitorovala pokrok v rámci dialógu prostredníctvom zavedenia referenčných kritérií a mechanizmov monitorovania;

15.  vyzýva vietnamskú vládu a EÚ ako dôležitých partnerov, aby sa zaviazali k zlepšeniu dodržiavania ľudských práv a základných slobôd v krajine, keďže sú základným kameňom dvojstranných vzťahov medzi Vietnamom a Úniou, najmä vzhľadom na ratifikáciu dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Vietnamom a dohodu o partnerstve a spolupráci (DPS);

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, generálnemu tajomníkovi Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN), vláde a národnému zhromaždeniu Vietnamu, vysokej komisárke OSN pre ľudské práva a generálnemu tajomníkovi OSN.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 73.

(2)

Ú. v. EÚ C 86, 6.3.2018, s. 122.

Posledná úprava: 14. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia