Gemensamt förslag till resolution - RC-B8-0526/2018Gemensamt förslag till resolution
RC-B8-0526/2018

  GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Vietnam, särskilt situationen för politiska fångar

  14.11.2018 - (2018/2925(RSP))

  i enlighet med artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen
  som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
  B8‑0526/2018 (ECR)
  B8‑0527/2018 (Verts/ALE)
  B8‑0529/2018 (EFDD)
  B8‑0530/2018 (S&D)
  B8‑0531/2018 (ALDE)
  B8‑0540/2018 (PPE)

  Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Elisabetta Gardini, Milan Zver, Jarosław Wałęsa, Lorenzo Cesa, Tomáš Zdechovský, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Dubravka Šuica, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Seán Kelly, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, László Tőkés, Stanislav Polčák, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere för PPE-gruppen
  Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Maria Arena för S&D-gruppen
  Raffaele Fitto, Ruža Tomašić, Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Pirkko Ruohonen‑Lerner, Jana Žitňanská, Notis Marias, Monica Macovei för ECR-gruppen
  Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström, Filiz Hyusmenova, Ilhan Kyuchyuk, Nedzhmi Ali för ALDE-gruppen
  Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Klaus Buchner, Maria Arena för Verts/ALE-gruppen
  Elena Valenciano, Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen

  Förfarande : 2018/2925(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  RC-B8-0526/2018
  Ingivna texter :
  RC-B8-0526/2018
  Debatter :
  Omröstningar :
  Antagna texter :

  Europaparlamentets resolution om Vietnam, särskilt situationen för politiska fångar

  (2018/2925(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt av den 14 december 2017 om yttrandefriheten i Vietnam, särskilt fallet Nguyen Van Hoa[1] och av den 9 juni 2016 om Vietnam[2], särskilt till den del den berör yttrandefriheten,

  –  med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Vietnam, som undertecknades den 27 juni 2012,

  –  med beaktande av den sjunde människorättsdialogen mellan EU och Vietnam den 1 december 2017,

  –  med beaktande av uttalandena från Europeiska utrikestjänstens talesperson av den 9 februari 2018 om att människorättsförsvarare ådömts straff i Vietnam och av den 5 april 2018 om att människorättsaktivister ådömts straff i Vietnam,

  –  med beaktande av EU:s lokala uttalande av den 20 augusti 2018 om den fällande domen på sistone mot Le Dinh Luong,

  –  med beaktande av EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare,

  –  med beaktande av uttalandena från FN:s experter av den 23 februari 2018 där de begär frigivning av de aktivister som fängslats efter att ha protesterat mot ett giftigt utsläpp och av den 12 april 2018, med dess yrkande på en förändring efter att rättighetsförsvarare fängslats,

  –  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

  –  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Vietnam anslöt sig till 1982,

  –  med beaktande av Europeiska ombudsmannens beslut av den 26 februari 2016 i ärende 1409/2014/MHZ om Europeiska kommissionens underlåtenhet att utföra en föregående konsekvensbedömning på området mänskliga rättigheter för frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam,

  –  med beaktande av artiklarna 135.5 och 123.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.  Enligt databasen om politiska fångar i Vietnam, som sammanställts av The 88 Project, avtjänar uppskattningsvis 160 aktivister fängelsestraff i Vietnam och omkring 16 aktivister sitter häktade.

  B.  De vietnamesiska myndigheterna fortsätter att fängsla, frihetsberöva, trakassera och bedriva skrämseltaktik mot människorättsförsvarare, journalister, bloggare, människorättsadvokater och aktivister från det civila samhället i landet. Människorättsförsvarare har fått långa fängelsestraff för sitt arbete för de mänskliga rättigheterna och för att de utövat sin grundläggande rätt till yttrandefrihet, antingen det skett på eller utanför internet, vilket bryter mot landets skyldigheter enligt internationell rätt.

  C.  Politiska aktivister och människorättsaktivister upplever hårda villkor som frihetsberövade, bland annat att de förvägras medicinsk vård, juridisk rådgivning eller kontakter med anhöriga.

  D.  Religions- och trosfriheten undertrycks i Vietnam, och den katolska kyrkan och icke‑erkända religioner, såsom Vietnams förenade buddistkyrka, flera protestantiska kyrkor och andra, däribland den etniska minoriteten montagnarder, utsätts fortfarande för svåra religiösa förföljelser.

  E.  Hoang Duc Binh fick 14 års fängelse för att ha bloggat om protester mot Formosa‑katastrofen. Nguyen Nam Phong fick två års fängelse för påstådd lydnadsvägran mot offentlig tjänsteman i samband med att han körde till ett protestmöte. Deras arbete har varit av grundläggande betydelse för att öka medvetenheten om utsläppet från stålverket Formosa och säkerställa ansvarsutkrävande för den.

  F.  I april 2018 dömdes medlemmar av Brödraskapet för demokrati till fängelsestraff på mellan sju och 15 år, som ett led i en omfattande operation för att verkställa strafflagens stadganden om nationell säkerhet. I september 2018 dömdes en ytterligare medlem av denna gruppering, nämligen Nguyen Trung Truc, till tolv års fängelse, efter åtal om att ha sökt omstörta staten.

  G.  Den 16 augusti 2018 dömdes människorättsförsvararen Le Dinh Luong, som med fredliga metoder förespråkat främjande av och skydd för mänskliga rättigheter, med stöd av strafflagens stadganden om nationell säkerhet till 20 års fängelse och fem års husarrest. Företrädare för EU:s delegation och för EU-medlemsstaternas ambassader fick inte närvara vid rättegången. Det finns många andra fall där människorättsförsvarare och andra samvetsfångar rönt ett liknande öde.

  H.  Den 12 april 2018 yrkade en grupp FN-experter, den särskilda rapportören för situationen för människorättsförsvarare, ordföranden/rapportören för FN:s arbetsgrupp för frågor om godtyckliga frihetsberövanden, samt FN:s särskilde rapportör om främjande och skydd av åsikts- och yttrandefriheten på att Vietnam varken skulle slå till mot det civila samhället eller undertrycka oliktänkande.

  I.  I Vietnams strafflag ingår repressiva stadganden som missbrukas för att tysta ned, gripa, frihetsberöva och döma människorättsaktivister, oliktänkande, advokater, fackföreningar, religiösa grupper och icke-statliga organisationer eller kringskära deras verksamhet, framför allt om de uttalar sig kritiskt om Vietnams regering.

  J.  Vietnams regering fortsätter att förbjuda oberoende eller privatägda medieföretag att bedriva verksamhet och utövar en sträng kontroll över radio- och tv-stationer och tryckta publikationer. I april 2016 antog nationalförsamlingen en medielag som kraftigt begränsade pressfriheten i Vietnam.

  K.  Den 12 juni 2018 antog Vietnams nationalförsamling en lag om it-säkerhet för att skärpa kontrollen över internet, så att internetleverantörer åläggs radera innehåll som anses ”hota” nationell säkerhet. Denna lag kringskär svårt yttrandefriheten på internet och syftar till att drastiskt hota rätten till integritet.

  L.  Den 1 januari 2018 trädde i Vietnam för första gången en lag om trosföreställningar och religion i kraft, med skyldighet för alla religiösa grupper i landet att registrera sig hos myndigheterna och underrätta dem om sin verksamhet. Myndigheterna kan avvisa eller hindra registreringsansökningar och förbjuda religiös verksamhet som de godtyckligt anser strider mot ”nationens intresse”, ”allmän ordning” eller ”nationens enhet”. Med den här lagen har regeringen institutionaliserat både sin inblandning i religiösa frågor och statens kontroll över religiösa grupper.

  M.  Vietnam kommer på plats 175 av 180 på Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex för 2018.

  N.  Dödsstraffet används fortfarande i Vietnam, men antalet avrättningar är okänt, eftersom de vietnamesiska myndigheterna betecknat statistiken över dödsstraffet som en statshemlighet. I januari 2018 minskade Vietnam antalet brott belagda med dödsstraff från 22 till 18.

  O.  Vietnam har ännu inte ratificerat vissa grundläggande ILO-konventioner, nämligen konvention nr 98 angående organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten, konvention nr 105 angående avskaffande av tvångsarbete och konvention nr 87 angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten.

  P.  Människorättsdialogen mellan EU och Vietnam är viktig för en pågående övergripande diskussion om frågor som EU upplever som viktiga, bland annat att de grundläggande rättigheterna till yttrandefrihet, föreningsfrihet och fredliga sammankomster ska fullständigt respekteras. Förbindelserna mellan EU och Vietnam måste till sitt innersta väsen bygga på respekt för de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstaten, samt på att internationella normer om dessa frågor ska upprätthållas.

  Q.  Det finns en klar koppling mellan partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Vietnam och frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam, där bägge parterna åtog sig att fullgöra sina skyldigheter på de mänskliga rättigheternas område.

  1.  Europaparlamentet fördömer de fortsatta människorättskränkningarna i Vietnam, bland annat att politiska aktivister, journalister, bloggare, oliktänkande och människorättsförsvarare ådöms straff och utsätts för politisk skrämseltaktik, övervakning, trakasserier, angrepp och orättvisa rättegångar för att de utövat sin yttrandefrihet, antingen det skett på eller utanför internet, vilket flagrant bryter mot Vietnams internationella skyldigheter inom området mänskliga rättigheter.

  2.  Europaparlamentet uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att omedelbart och villkorslöst frige alla människorättsförsvarare och samvetsfångar som frihetsberövats eller dömts bara för att de utövat sin rätt till yttrandefrihet, bland dem Hoang Duc Binh, Nguyen Nam Phong, Nguyen Trung Truc och Le Dinh Luong, samt lägga ned alla åtal mot dem.

  3.  Europaparlamentet uppmanar än en gång de vietnamesiska myndigheterna att upphöra med alla restriktioner för och trakasserier mot människorättsförsvarare och att under alla omständigheter garantera deras möjlighet att utöva sitt legitima arbete för de mänskliga rättigheterna utan rädsla för repressalier och fritt från alla begränsningar, inklusive rättsliga trakasserier. Parlamentet uppmanar Vietnams regering att ta bort alla begränsningar av religionsfriheten och få slut på trakasserierna mot religiösa samfund.

  4.  Europaparlamentet håller fast vid att Vietnams regering måste säkerställa att alla som frihetsberövats får en behandling som motsvarar internationella normer. Parlamentet betonar att rätten att få kontakta en advokat, liksom också hälso- och sjukvårdspersonal samt anhöriga, erbjuder ett viktigt skydd mot tortyr och är utslagsgivande för rätten till en rättvis rättegång.

  5.  Europaparlamentet fördömer missbruket av repressiva lagar och andra författningar som inskränker grundläggande fri- och rättigheter. Parlamentet uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att upphäva, revidera eller ändra alla repressiva lagar, särskilt landets strafflag, dess lag om it-säkerhet och dess lag om trosföreställning eller religion, samt att säkerställa att all lagstiftning stämmer överens med internationella människorättsnormer och skyldigheter på de mänskliga rättigheternas område, bland dem också den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, som Vietnam är part i. Parlamentet uppmanar regeringen att försätta lagstiftningen om offentliga möten och demonstrationer i överensstämmelse med rätten till mötes- och föreningsfrihet.

  6.  Europaparlamentet uppmanar Vietnam att underteckna och ratificera FN:s alla relevanta fördrag om mänskliga rättigheter, jämte Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen och ILO-konventionerna nr 87, nr 98 och nr 105.

  7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Vietnam att gå ut med en stående inbjudan till alla specialförfaranden i FN:s råd för mänskliga rättigheter, framför allt till den särskilda rapportören för åsikts- och yttrandefrihet och den särskilda rapportören för människorättsförsvarare.

  8.  Europaparlamentet uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att erkänna oberoende fackföreningar.

  9.  Europaparlamentet uppmanar EU att övervaka människorättssituationen i Vietnam och att arbeta tillsammans med myndigheterna och alla relevanta berörda parter för att förbättra den.

  10.  Europaparlamentet upprepar att det motsätter sig dödsstraffet under alla omständigheter. Parlamentet uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att införa ett omedelbart moratorium för tillämpningen av dödsstraff, som ett steg mot dess avskaffande. Parlamentet uppmanar de vietnamesiska myndigheterna att ompröva alla dödsdomar, för att säkerställa att de rättegångar där de avkunnats följt internationella normer.

  11.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten och kommissionen att aktivt stödja grupper i det civila samhället och enskilda personer som försvarar mänskliga rättigheter i Vietnam, bland annat genom att i alla sina kontakter med de vietnamesiska myndigheterna yrka på frigivning av människorättsförsvarare och samvetsfångar. Parlamentet uppmanar med kraft EU-delegationen i Hanoi att ge allt lämpligt stöd åt frihetsberövade människorättsförsvarare och samvetsfångar, också genom att ordna så att de får besök i fängelset, samt genom att övervaka rättegångar och ge rättsligt bistånd.

  12.  Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater till intensivare insatser för konkreta förbättringar av de mänskliga rättigheterna i Vietnam, bland annat vid den förestående allmänna återkommande utvärderingen av Vietnam inom FN:s råd för mänskliga rättigheter.

  13.  Europaparlamentet efterlyser än en gång ett EU-omfattande förbud mot att någon som helst form av säkerhetsutrustning som används eller kan användas för internt förtryck, däribland internetövervakningsteknik, exporteras eller säljs till länder där människorättssituationen inger oro, eller moderniseras eller underhålls där.

  14.  Europaparlamentet välkomnar det fördjupade partnerskapet och människorättsdialogen mellan EU och Vietnam, och erinrar om vikten av dialogen som ett nyckelredskap som ska användas på ett effektivt sätt för att stödja och uppmuntra Vietnam i genomförandet av nödvändiga reformer. Kommissionen uppmuntras starkt att övervaka framstegen inom ramen för dialogen genom införandet av riktmärken och övervakningsmekanismer.

  15.  Europaparlamentet uppmanar Vietnams regering och EU att, såsom viktiga partner till varandra, förbinda sig att förbättra respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i Vietnam, eftersom detta bildar en hörnsten i de bilaterala förbindelserna mellan Vietnam och EU, framför allt inför ratificeringen av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam, samt mot bakgrund av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Vietnam.

  16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, generalsekreteraren för Sydostasiatiska nationers förbund (Asean), Vietnams regering och nationalförsamling, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och FN:s generalsekreterare.

   

  Senaste uppdatering: 14 november 2018
  Rättsligt meddelande - Integritetspolicy