Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0533/2018Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0533/2018

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o stanju ljudskih prava u Bangladešu

14.11.2018 - (2018/2927(RSP))

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:
B8-0533/2018 (ECR)
B8-0535/2018 (EFDD)
B8-0536/2018 (S&D)
B8-0538/2018 (Verts/ALE)
B8-0539/2018 (GUE/NGL)
B8-0542/2018 (ALDE)
B8-0544/2018 (PPE)

Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere u ime Kluba zastupnika PPE-a
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Agnes Jongerius u ime Kluba zastupnika S&D-a
Pirkko Ruohonen-Lerner, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Sajjad Karim u ime Kluba zastupnika ECR-a
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Jean Lambert, Yannick Jadot, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a


Postupak : 2018/2927(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0533/2018
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0533/2018
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o stanju ljudskih prava u Bangladešu

(2018/2927(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Bangladešu od 6. travnja 2017.[1] i 26. studenoga 2015.[2],

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 14. lipnja 2017. o trenutačnom stanju provedbe Pakta o održivosti za Bangladeš[3] i uzimajući u obzir Komisijino tehničko izvješće o stanju od 28. rujna 2018.,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 27. travnja 2017. o vodećoj inicijativi EU-a za odjevnu industriju[4],

–  uzimajući u obzir Sporazum iz 2001. o suradnji između Europske zajednice i Narodne Republike Bangladeša o partnerstvu i razvoju[5],

–  uzimajući u obzir Konvenciju Međunarodne organizacije rada o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organiziranje,

–  uzimajući u obzir Pakt o održivosti za kontinuirano unapređenje radnih prava i sigurnosti tvornica u industriji konfekcijske odjeće i pletenine u Bangladešu,

–  uzimajući u obzir bangladeški Sporazum o protupožarnoj zaštiti i sigurnosti zgrada iz 2013., obnovljen 2018.,

–  uzimajući u obzir zajedničku lokalnu izjavu koju su voditelji misija država članica EU-a, Delegacije Europske unije te voditelji misija Norveške i Švicarske 27. rujna 2018. dali o bangladeškom Zakonu o digitalnoj sigurnosti,

–  uzimajući u obzir nacionalno izvješće od 26. veljače 2018. podneseno Vijeću UN-a za ljudska prava za Univerzalni periodični pregled za Bangladeš,

–  uzimajući u obzir Međunarodnu konvenciju o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka, koju je Opća skupština UN-a donijela 20. prosinca 2006. i koja je stupila na snagu 23 prosinca 2010.,

–  uzimajući u obzir vodeća načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima, koja je Vijeće UN-a za ljudska prava odobrilo 16. lipnja 2011.,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966.,

–  uzimajući u obzir Konvenciju UN-a o pravima djeteta,

–  uzimajući u obzir Nacionalni akcijski plan Bangladeša za iskorjenjivanje dječjih brakova za razdoblje 2015. – 2021.,

–  uzimajući u obzir preporuke sa 17. sjednice Stalnog foruma Ujedinjenih naroda za pitanja autohtonog stanovništva,

–  uzimajući u obzir svjetski indeks slobode medija za 2018.,

–  uzimajući u obzir bangladeški Zakon o digitalnoj sigurnosti iz 2018.,

–  uzimajući u obzir bangladeški Zakon o informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji (IKT), a posebno njegov odjeljak 57.,

–  uzimajući u obzir Smjernice EU-a o ljudskim pravima koje se odnose na slobodu izražavanja na internetu i izvan njega od 12. svibnja 2014.,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da EU ima dugogodišnje odnose s Bangladešom, među ostalim i u okviru Sporazuma o suradnji za partnerstvo i razvoj; budući da su poštovanje i promicanje ljudskih prava i demokratskih načela temelj domaće i međunarodne politike obiju strana te da moraju biti ključan dio vanjskog djelovanja EU-a;

B.  budući da se u posljednjih nekoliko godina u Bangladešu pojačalo represivno djelovanje prema pripadnicima civilnog društva, među ostalim prema političkim aktivistima, sindikalistima, novinarima, studentima, braniteljima ljudskih prava i pripadnicima manjina; budući da su stručnjaci UN-a za ljudska prava i međunarodne skupine za ljudska prava izvijestili da je u Bangladešu vidljiv jasan obrazac u pogledu izvansudskih pogubljenja, masovnih proizvoljnih uhićenja i prisilnih nestanaka, primjerice u slučajevima Marofa Zamana i Mira Ahmada Bin Quassema;

C.  budući da je Bangladeš od 180 zemalja na 146. mjestu Svjetskog indeksa slobode medija; budući da su u Bangladešu i dalje raširena kršenja temeljnih sloboda i ljudskih prava, posebno nasilje, zlostavljanje, zastrašivanje i cenzura usmjereni protiv novinara i blogera; budući da se tijekom proteklih nekoliko godina bangladeški zakon o IKT-u, a posebno njegov odjeljak 57., koristio za uhićenje i kazneni progon aktivista i novinara koji su kritizirali vladu;

D.  budući da Zakonom o digitalnoj sigurnosti, koji je parlament Bangladeša donio 19. rujna 2018., nije izmijenjen odjeljak 57. Zakona o informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, unatoč brojnim kritikama koje su uputili bangladeški novinari i aktivisti za građanska prava te međunarodna zajednica;

E.  budući da je međunarodno priznati i nagrađivani bangladeški fotoreporter Shahidul Alama, učitelj i aktivist, nasilno otet iz svoga doma 5. kolovoza 2018. i zatočen na temelju Zakona o IKT-u, nakon što je javno izrazio mišljenje o nedavnim studentskim prosvjedima u Bangladešu i kritizirao vlasti zbog pribjegavanja sili; budući da se on i dalje nalazi u pritvoru te da mu je izlazak uz jamčevinu nekoliko puta odbijen; budući da postoje navodi o tome da mu se ne pruža odgovarajuća liječnička skrb i da je podvrgnut mučenju;

F.  budući da vlada na terorističke napade odgovara neumoljivim pristupom „nulte tolerancije”; budući da je u Bangladešu blokiran pristup mobilnim mrežama i da sigurnosne snage te zemlje navodno pokušavaju na međunarodnom tržištu kupiti opremu za elektronički nadzor; budući da je vlada Bangladeša pokrenula intenzivnu i intruzivnu kampanju nadzora i praćenja društvenih mreža;

G.  budući da bi se izbori u Bangladešu trebali održati 30. prosinca 2018.; budući da čelnica oporbe i bivša premijerka Khalama Zia trenutačno služi desetogodišnju zatvorsku kaznu zbog korupcije te se stoga ne može kandidirati na izborima; budući da ona opovrgava te optužbe i da njezini pristalice tvrde da su one politički motivirane;

H.  budući da su žene i djevojčice u Bangladešu izložene visokoj razini nasilja; budući da je stopa dječjih brakova u Bangladešu najviša u Aziji i jedna od najviših u svijetu; budući da je 2017. vlada Bangladeša donijela Zakon o ograničavanju dječjih brakova kojim se uvode iznimke u „posebnim slučajevima”, a da pritom za te slučajeve nisu utvrđeni kriteriji, kao ni minimalna dob za takve brakove;

I.  budući da se u Bangladešu za više kaznenih dijela izriče smrtna kazna; budući da je 2017. pogubljeno šest osoba;

J.  budući da je ove godine u području Chittagong Hill Tracts zabilježen porast slučajeva nasilja, posebno nad ženama pripadnica autohtonih naroda, kao i slučajeva uznemiravanja i uhićenja aktivista za ljudska prava;

K.  budući da je EU glavni trgovinski partner Bangladeša i da ta zemlja, s obzirom na to da pripada skupini najmanje razvijenih zemlja, ima najpovoljniji mogući režim u okviru općeg sustava povlastica EU-a, točnije sustav „Sve osim oružja”;

L.   budući da Bangladeš od 2024. više ne bi trebao imati status najmanje razvijene zemlje; budući da je međuvremenu potrebno ubrzati reforme u području ljudskih prava i prava radnika, što se odnosi i na iskorjenjivanje dječjeg rada; budući da i dalje postoje razlozi za zabrinutost u pogledu odredbi bangladeškog Zakona o radu i Nacrta zakona o zonama za proizvodnju namijenjenu izvozu;

M.  budući da su u okviru Pakta o održivosti predstavnici globalnih marki odjeće, trgovaca i sindikata potpisali Sporazum o protupožarnoj zaštiti i sigurnosti zgrada u Bangladešu; budući da je zasad manje od pola tvornica koje su obuhvaćene Sporazumom do kraja provelo odgovarajuće sigurnosne mjere; budući da je taj Sporazum istekao 2018., unatoč tome što još mnoga toga nije postignuto; budući da je taj Sporazum zamijenjen prijelaznim sporazumom koji će biti na snazi tri godine;

N.  budući da je potrebno podržati Sporazum i svim stranama omogućiti da nesmetano nastave svoj rad, i nakon studenog 2018.; budući da su vlada Bangladeša i njezina koordinacijska jedinica za pomoć riječju i djelom dokazali da su ispunili uvjete spremnosti i da te vrste inicijativa u vezi s odgovornim poslovnim ponašanjem možda više neće biti potrebne;

O.  budući da se Bangladeš 2018. suočio s masivnim priljevom od više od 700 000 izbjeglica iz etničke skupine Rohingya koje su bježale od etničkog čišćenja koje je provodila burmanska vojska i kojima je i dalje hitno potrebna humanitarna pomoć; budući da su Bangladeš i Mjanmar 30. listopada 2018. sklopili sporazum o početku repatrijacije pripadnika naroda Rohingya u Mjanmar sredinom studenog, i to bez savjetovanja ili sudjelovanja Agencije UN-a za izbjeglice (UNHCR);

1.  izražava ozbiljnu zabrinutost zbog pogoršanja stanja ljudskih prava u Bangladešu, a posebno zbog stalnog pritiska na slobodu izražavanja i okupljanja usmjerenog protiv medija, studenata, aktivista i oporbe; osuđuje uhićenja osoba i nasilje nad njima zbog toga što ostvaruju slobodu izražavanja i kritiziraju vladu; iznimno je zabrinut zbog izvješća o tome da je mučenje postala endemska pojava;

2.  napominje da je u Univerzalnom periodičnom pregledu UN-a iz svibnja 2018. Bangladešu upućena pohvala zbog njegova „iznimnog napretka” u poboljšanju stanja ljudskih prava u posljednjih nekoliko godina; apelira na vladu Bangladeša da provede preporuke iz Univerzalnog periodičnog pregleda, osobito u područjima kao što su neovisnost pravosuđa, građanska i politička prava, sloboda medija, ekonomska, socijalna i kulturna prava te prava žena i djevojčica;

3.  potiče bangladeške vlasti da provedu neovisne istrage o izvješćima u vezi s izvansudskim pogubljenjima, prisilnim nestancima i prekomjernoj primjeni sile, među ostalim u slučajevima Maroofa Zamana te Mira Ahmada Bin Quasema te da odgovorne izvedu pred sud u skladu s međunarodnim normama; nadalje, poziva Bangladeš da ratificira Međunarodnu konvenciju o zaštiti svih osoba od prisilnog nestanka te da njezine odredbe uvrsti u nacionalno pravo;

4.  poziva bangladeške vlasti da odmah i bezuvjetno oslobode Shahidula Alama i odbace sve optužbe protiv njega i omoguće mu da nastavi svoj legitiman rad u području ljudskih prava; insistira na tome da bangladeške vlasti moraju poduzeti sve potrebne mjere kako bi se zajamčio fizički i psihički integritet i sigurnost Shahidula Alama kao i sigurnost njegove obitelji te zajamčiti da se tijekom pritvora prema njemu postupa na način koji je u skladu s međunarodnim načelima i normama; poziva bangladeške vlasti da odmah pokrenu javnu istragu navoda o mučenju Shahidula Alama te da počinitelje privedu pravdi;

5.  izražava duboku zabrinutost zbog Zakona o informacijskim i komunikacijskim tehnologijama koji već snažno utječe na rad novinara, blogera i komentatora, ali i u skladu s kojim se kažnjava legitimno ostvarivanje prava na slobodu izražavanja svih pojedinaca, među ostalim i na društvenim medijima; smatra da odjeljak 57. Zakona o informacijskim i komunikacijskim tehnologijama nije u skladu s temeljnim pravom na slobodu izražavanja i pošteno suđenje;

6.  izražava duboko žaljenje zbog odluke vlade da uoči nacionalnih izbora 2018. donese Zakon o digitalnoj sigurnosti kojim se zapravo proširuju i jačaju ovlasti policije za zatiranje slobode govora, među ostalim i na društvenim medijima; poziva bangladeške vlasti da hitno revidiraju Zakon o digitalnoj sigurnosti i Zakon o informacijskim i komunikacijskim tehnologijama te da ih usklade s međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima čiji je potpisnik Bangladeš;

7.  cijeni konstruktivnu ulogu Bangladeša koji je u teškim okolnostima prihvatio izbjeglice iz etničke skupine Rohingya; apelira na vlasti da osiguraju više zemljišta kako bi se smanjila prenapučenost te da poboljšaju bijedne uvjete u kampovima; apelira na vlasti da ublaže birokratska ograničenja koja nameću humanitarnim organizacijama; apelira na vlade Bangladeša i Mjanmara da odmah preispitaju odluku o početku repatrijacije izbjeglica iz etničke skupine Rohingya jer još nisu ispunjeni uvjeti za siguran, dostojanstven i dobrovoljni povratak;

8.  poziva EU i ostale međunarodne donatore da pojačaju svoje napore za osiguravanje potrebne financijske i materijalne pomoći za izbjegličke kampove pripadnika naroda Rohingya u Bangladešu;

9.  ustraje u tome da Bangladeš ispuni svoje obveze u okviru sustava „Sve osim oružja” koje se odnose na demokraciju, ljudska prava i vladavinu prava;

10.  ponavlja svoj poziv na ukidanje smrtne kazne u Bangladešu;

11.  izražava ozbiljnu zabrinutost zbog poništenja prijelaznog sporazuma koji bi trebao proizvoditi učinke od 30. studenog 2018.; napominje da koordinacijska jedinica za pomoć još nema kapacitet za praćenje i provedbu zdravstvenih i sigurnosnih zahtjeva, što snažno utječe na sigurnost i prava tvorničkih radnika; apelira na vladu Bangladeša da odmah prizna i provede prijelazni sporazum i pokaže veću spremnost za preuzimanje svih zadaća iz tog Sporazuma; poziva donatore da podrže vladu Bangladeša kako bi se to omogućilo; nadalje, poziva Komisiju i Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) da zajedno s koordinacijskom jedinicom za pomoć i dalje radi na izgradnji kapaciteta;

12.  poziva vladu Bangladeša da izmijeni bangladeški Zakon o radu i njegova provedbena pravila te da ih uskladi s normama Međunarodne organizacije rada, kao i da omogući potpunu slobodu udruživanja; poziva vladu Bangladeša da poduzme potrebne korake kako bi se svi slučajevi diskriminacije sindikata, među kojima i slučajevi nasilja i zastrašivanja, učinkovito rješavali;

13.  zabrinut je što, iako Zakon o ograničavanju dječjih brakova iz 2017. uključuje odredbe o jačanju prevencije i progonu počinitelja kaznenih djela, on sadrži i klauzulu kojom se dopušta sklapanje braka osobama mlađim od 18 godina u posebnim okolnostima uz pristanak roditelja i dopuštenje suda; poziva na hitno uklanjanje tih nedostataka u interesu zaštite djece;

14.  apelira na bangladeške vlasti da se nastave suočavati s izazovima u području ljudskih prava; napominje da će se o pitanjima iz područja ljudskih prava raspravljati u prvoj polovici 2019. u okviru Zajedničke komisije EU-a i Bangladeša;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Europske komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, posebnom predstavniku EU-a za ljudska prava te vladi i parlamentu Bangladeša.

Posljednje ažuriranje: 14. studenog 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti