Postup : 2018/2927(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0533/2018

Predkladané texty :

RC-B8-0533/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/11/2018 - 5.3

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0461

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 372kWORD 58k
14.11.2018
PE624.242v01-00}
PE631.519v01-00}
PE631.520v01-00}
PE631.522v01-00}
PE631.523v01-00}
PE631.526v01-00}
PE631.528v01-00} RC1
 
B8-0533/2018}
B8-0535/2018}
B8-0536/2018}
B8-0538/2018}
B8-0539/2018}
B8-0542/2018}
B8-0544/2018} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:

B8-0533/2018 (ECR)

B8-0535/2018 (EFDD)

B8-0536/2018 (S&D)

B8-0538/2018 (Verts/ALE)

B8-0539/2018 (GUE/NGL)

B8-0542/2018 (ALDE)

B8-0544/2018 (PPE)


o situácii v oblasti ľudských práv v Bangladéši (2018/2927(RSP))


Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, Milan Zver, Elisabetta Gardini, Lorenzo Cesa, Ivan Štefanec, Pavel Svoboda, József Nagy, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Krzysztof Hetman, Csaba Sógor, Patricija Šulin, Romana Tomc, Adam Szejnfeld, David McAllister, Lefteris Christoforou, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, Andrey Kovatchev, Deirdre Clune, Seán Kelly, Ivana Maletić, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Stanislav Polčák, László Tőkés, Dubravka Šuica, Anders Sellström, Željana Zovko, Francis Zammit Dimech, Jiří Pospíšil, Inese Vaidere v mene skupiny PPE
Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Agnes Jongerius v mene skupiny S&D
Pirkko Ruohonen-Lerner, Charles Tannock, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Monica Macovei, Sajjad Karim v mene skupiny ECR
Marietje Schaake, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE
Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL
Jean Lambert, Yannick Jadot, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE
Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v oblasti ľudských práv v Bangladéši (2018/2927(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bangladéši zo 6. apríla 2017(1) a z 26. novembra 2015(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. júna 2017 o súčasnom stave vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši(3) a so zreteľom na správu Komisie o technickom stave z 28. septembra 2018,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 27. apríla 2017 o hlavnej iniciatíve EÚ v oblasti odevného priemyslu(4),

–  so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Bangladéšskou ľudovou republikou o partnerstve a rozvoji(5) z roku 2001,

–  so zreteľom na Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať,

–  so zreteľom na Pakt udržateľnosti pre trvalé zlepšovanie pracovných práv a bezpečnosti tovární v odvetví konfekčných a pletených odevov v Bangladéši,

–  so zreteľom na bangladéšsku dohodu o požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti budov z roku 2013 a jej obnovenie z roku 2018,

–  so zreteľom na spoločné miestne vyhlásenie vedúcich misií členských štátov EÚ, delegácie Európskej únie a vedúcich misie Nórska a Švajčiarska z 27. septembra 2018 o bangladéšskom zákone o digitálnej bezpečnosti,

–  so zreteľom na národnú správu zo všeobecného pravidelného preskúmania Bangladéša z 26. februára 2018 predloženú Rade OSN pre ľudské práva,

–  so zreteľom na Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím, ktorý 20. decembra 2006 prijalo Valné zhromaždenie OSN a ktorý nadobudol platnosť 23. decembra 2010,

–  so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, ktoré Rada OSN pre ľudské práva schválila 16. júna 2011,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa,

–  so zreteľom na bangladéšsky národný akčný plán na odstránenie manželstiev maloletých na roky 2015 – 2021,

–  so zreteľom na odporúčania 17. zasadnutia Stáleho fóra OSN pre oblasť práv pôvodného obyvateľstva UNPFII,

–  so zreteľom na index slobody tlače za rok 2018,

–  so zreteľom na bangladéšsky zákon o digitálnej bezpečnosti z roku 2018,

–  so zreteľom na bangladéšsky zákon o informačnej a komunikačnej technológii (IKT) z roku 2018, a najmä na jeho článok 57,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv z 12. mája 2014 týkajúce sa slobody prejavu online a offline,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže EÚ má dlhodobé vzťahy s Bangladéšom, a to aj vo forme dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji; keďže dodržiavanie a presadzovanie ľudských práv a demokratických zásad tvorí základy vnútornej a zahraničnej politiky strán a musí byť neoddeliteľnou súčasťou vonkajšej činnosti EÚ;

B.  keďže represie proti členom občianskej spoločnosti, ako aj proti politickým aktivistom, členom odborov, novinárom, študentom, obhajcom ľudským práv a menšín sa v Bangladéši za ostatné roky rozrástli; keďže odborníci OSN na ľudské práva a medzinárodné skupiny pre ľudské práva informovali o zrejmom profile mimosúdnych popráv, hromadného svojvoľného zatýkania a nútených zmiznutí, ako sú prípady Maroofa Zamana a Mira Ahmada Bina Quasema;

C.  keďže Bangladéš sa vo svetovom rebríčku slobody tlače 180 krajín nachádza na 146. mieste; keďže porušovanie základných slobôd a ľudských práv, a najmä násilie, obťažovanie, zastrašovanie a cenzúra novinárov a blogerov sú v Bangladéši stále veľmi rozšírené; keďže bangladéšsky zákon o IKT, a najmä jeho článok 57 sa niekoľko ostatných rokov využíva na zatýkanie a prenasledovanie aktivistov a novinárov, ktorí sa kriticky vyjadrujú o vláde;

D.  keďže zákon o digitálnej bezpečnosti, ktorý bangladéšsky parlament schválil 19. septembra 2018, napriek rozsiahlej kritike bangladéšskych novinárov, aktivistov v oblasti ľudských práv a medzinárodného spoločenstva nepriniesol zmenu článku 57 zákona o IKT;

E.  keďže medzinárodne uznávaný a oceňovaný bangladéšsky fotoreportér, učiteľ a aktivista Shadidul Alam bol 5. augusta 2018 násilne odvlečený zo svojho domova a na základe zákona o IKT uväznený po tom, čo sa vyslovil k nedávnym študentským protestom v Bangladéši a kritizoval použitie násilia zo strany orgánov; keďže ostáva vo väzbe a prepustenie na kauciu mu bolo viackrát zamietnuté; keďže mu údajne bola odmietnutá adekvátna lekárska starostlivosť a bol vystavený mučeniu;

F.  keďže vláda má k teroristickým útokom postoj striktne nulovej tolerancie; keďže mobilné siete v Bangladéši sú odstavené a bangladéšske bezpečnostné sily sa údajne pokúšali zakúpiť zariadenia na elektronické sledovanie na zahraničných trhoch; keďže vláda Bangladéša spustila kampaň intenzívneho a obťažujúceho sledovania a monitorovania sociálnych médií;

G.  keďže voľby v Bangladéši sa majú konať 30. decembra 2018; keďže líderka opozície bývalá premiérka Khaleda Zia si momentálne odpykáva trest straty slobody na 10 rokov za korupciu, a preto nemá možnosť vo voľbách kandidovať; keďže odmieta svoje obvinenia, ktoré boli podľa jej priaznivcov politicky motivované;

H.  keďže ženy a dievčatá v Bangladéši sú vystavené vysokej miere násilia; keďže Bangladéš má najvyšší podiel manželstiev maloletých v Ázii a jeden z najvyšších na svete; keďže vláda Bangladéša v roku 2017 prijala zákon o obmedzení manželstiev maloletých, ktorý v „osobitných prípadoch“ zavádza výnimky, pričom pre takéto manželstvá nevymedzuje kritériá ani nestanovuje najnižší možný vek;

I.  keďže v Bangladéši možno udeliť trest smrti za viacero zločinov; keďže v roku 2017 bolo popravených šesť osôb;

J.  keďže tento rok sa údajne zvýšil počet prípadov násilia, a to najmä proti domorodým ženám, ako aj obťažovania a zatýkania aktivistov za práva domorodého obyvateľstva v horskej oblasti Chittagong;

K.  keďže EÚ je hlavným obchodným partnerom Bangladéša a na Bangladéš sa v kategórii najmenej rozvinutých krajín vzťahuje najvýhodnejší režim v rámci všeobecného systému preferencií EÚ, a to „Všetko okrem zbraní“;

L.  keďže Bangladéš má v roku 2024 stratiť štatút najmenej rozvinutej krajiny; keďže dovtedy treba urýchliť reformy v oblasti ľudských a pracovných práv, ako aj skoncovať s detskou prácou; keďže pretrvávajú obavy v súvislosti s ustanoveniami bangladéšskeho zákonníka práca a návrhu zákona o zónach spracovania na vývoz;

M.  keďže v rámci paktu udržateľnosti bola v Bangladéši podpísaná dohoda medzi svetovými značkami, maloobchodníkmi a odbormi v odevnom priemysle o požiarnej bezpečnosti a bezpečnosti budov; keďže zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia vykonala dodnes menej ako polovica tovární, na ktoré sa táto dohoda vzťahuje; keďže platnosť dohody sa skončila v októbri 2018 napriek tomu, že ostáva vykonať ešte veľmi veľa práce; keďže túto dohodu vystriedala prechodná dohoda, ktorá má platiť tri roky;

N.  keďže dohodu treba podporiť a všetkým stranám má byť umožnené pokračovať nerušene v práci, a to aj po novembri 2018; keďže vláda Bangladéša a jej nápravný koordinačný útvar iba raz slovom aj skutkom preukázali, že spĺňajú podmienky pripravenosti a že takéto iniciatívy zodpovedného podnikateľského správania už možno nebudú potrebné;

O.  keďže Bangladéš v roku 2018 prijal obrovskú vlnu viac ako 700 000 rohinských utečencov, ktorí unikali pred kampaňou etnických čistiek zo strany barmskej armády a ktorí naďalej naliehavo potrebujú humanitárnu pomoc; keďže 30. októbra 2018 Bangladéš a Mjanmarsko dospeli k dohode, že od polovice novembra začnú s repatriáciou Rohingov späť do Mjanmarska bez toho, aby konzultovali s Agentúrou OSN pre utečencov UNHCR alebo ju do tohto procesu zapojili;

1.  vyjadruje vážne znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou v oblasti ľudských práv v Bangladéši, a najmä nad neustálym potláčaním slobody prejavu a zhromažďovania u prípade médií, študentov, aktivistov a opozície; odsudzuje to, že ľudia sú zatýkaní a stávajú sa predmetom násilia za to, že kritikou vlády si uplatnili slobodu prejavu; je maximálne znepokojený správami, že používanie násilia sa stáva endemickým;

2.  konštatuje, že vo všeobecnom pravidelnom preskúmaní OSN v máji 2018 bola Bangladéšu vyslovená pochvala za „pozoruhodný pokrok“ v zlepšovaní situácie v oblasti ľudských práv za ostatné roky; naliehavo vyzýva vládu Bangladéša, aby implementovala odporúčania zo všeobecného pravidelného preskúmania, najmä pokiaľ ide o oblasti ako nezávislosť súdnictva, občianske a politické práva, sloboda médií, hospodárske, sociálne a kultúrne práva a práva žien a dievčat;

3.  vyzýva bangladéšske orgány, aby uskutočnili nezávislé vyšetrovanie oznámení o mimosúdnych vraždách, nútených zmiznutiach a nadmernom používaní sily vrátane prípadov Marrofa Zamana a Mira Ahmada Bina Quasema a zodpovedných za ne postavili pred spravodlivosť v súlade s medzinárodnými normami; ďalej vyzýva Bangladéš, aby ratifikoval Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím a aby jeho ustanovenia zapracoval do vnútroštátnych právnych predpisov;

4.  vyzýva bangladéšske orgány, aby okamžite a bez akýchkoľvek podmienok prepustili Shahidula Alama, stiahli všetky jeho obvinenia a umožnili mu pokračovať v legitímnej práci v oblasti ľudských práv; trvá na tom, že bangladéšske orgány musia prijať všetky opatrenia potrebné na to, aby Shahidulovi Alamovi, ako aj jeho rodine zaručili telesnú a psychickú integritu a bezpečnosť, a zaistili, že kým bude Shahidul Alam vo väzení, dostane sa mu zaobchádzania v súlade s medzinárodnými zásadami a normami; vyzýva bangladéšske orgány, aby okamžite začali verejné vyšetrovanie obvinení z toho, že Shahidul Alam je mučený, a páchateľov postavili pred spravodlivosť;

5.  vyslovuje hlboké znepokojenie zo zákona o IKT, nielen preto, že už má závažný vplyv na prácu novinárov, blogerov a komentátorov, ale aj preto, že trestá legitímny výkon práva na slobodu prejavu jednotlivca, a to aj v sociálnych médiách; je toho názoru, že článok 57 zákona o IKT nie je zlučiteľný so základnými právami na slobodu prejavu a spravodlivý súdny proces;

6.  vyslovuje hlboké poľutovanie nad rozhodnutím vlády prijať zákon o digitálnej bezpečnosti, ktorý pred celoštátnymi voľbami v roku 2018 dokonca rozširuje a posilňuje právomoc polície zakročiť proti slobode prejavu, a to aj v sociálnych médiách; vyzýva bangladéšske orgány, aby urýchlene revidovali zákon o digitálnej bezpečnosti a zákon o IKT a zabezpečili ich súlad s medzinárodnými dohovormi o ľudských právach, ktorých zmluvnou stranou je Bangladéš;

7.  oceňuje konštruktívnu úlohu, ktorú Bangladéš zohral v ťažkej situácii, keď súhlasil s prijatím rohinských utečencov; naliehavo vyzýva orgány, aby poskytli viac pozemkov s cieľom znížiť preplnenosť táborov a napraviť zlé hygienické podmienky v nich; naliehavo vyzýva orgány, aby zľavili z byrokratických obmedzení, ktoré uložili humanitárnym organizáciám; naliehavo vyzýva vlády Bangladéša a Mjanmarska, aby okamžite prehodnotili rozhodnutie začať s repatriáciou rohinských utečencov, keďže podmienky na bezpečný, dôstojný a dobrovoľný návrat nie sú splnené;

8.  vyzýva EÚ a ďalších medzinárodných darcov, aby zintenzívnili svoje úsilie pri poskytovaní finančnej a materiálnej pomoci táborom s rohinskými utečencami v Bangladéši;

9.  trvá na tom, aby Bangladéš plnil svoje záväzky v rámci režimu „Všetko okrem zbraní“ súvisiace s demokraciou, ľudskými právami a právnym štátom;

10.  opätovne vyzýva na zrušenie trestu smrti v Bangladéši;

11.  vyjadruje vážne obavy zo zrušenia prechodnej dohody, ktorá má nadobudnúť účinnosť 30. novembra 2018; konštatuje, že Rada pre regionálnu spoluprácu zatiaľ nie je schopná monitorovať a presadzovať požiadavky v oblasti zdravia a bezpečnosti, čo má závažné dôsledky pre bezpečnosť a práva robotníkov v továrňach, ktorých sa týka; naliehavo vyzýva vládu Bangladéša, aby okamžite uznala a vykonávala prechodnú dohodu a preukázala vyššiu pripravenosť prevziať všetky funkcie tejto dohody; vyzýva darcov na podporu vlády Bangladéša, aby uvedené umožnili; ďalej vyzýva Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby spolu s Radou pre regionálnu spoluprácu pokračovali v budovaní kapacít;

12.  vyzýva vládu Bangladéša, aby prijala legislatívne zmeny bangladéšskeho zákonníka práce a jeho vykonávacích predpisov, zosúladila ich s medzinárodnými pracovnými normami MOP a umožnila plnú slobodu združovania; vyzýva vládu Bangladéša, aby podnikla potrebné kroky na účinné riešenie všetkých prejavov diskriminácie odborov, a to vrátane prejavov násilia a zastrašovania;

13.  vyjadruje obavy súvisiace s tým, že hoci zákon o obmedzení manželstiev maloletých z roku 2017 obsahuje ustanovenia na posilnenie prevencie a stíhanie páchateľov, napriek tomu obsahuje ustanovenie, ktorým sa za osobitných okolností so súhlasom rodičov a s povolením súdu dovoľuje manželstvo vo veku nižšom ako 18 rokov; vyzýva na urgentné odstránenie tohto nedostatku v záujme ochrany detí;

14.  naliehavo vyzýva bangladéšske orgány, aby pokračovali v riešení problémov v oblasti ľudských práv; konštatuje, že problematike ľudských práv sa bude venovať diskusia spoločnej komisie EÚ – Bangladéš, ktorá sa má stretnúť v prvom polroku 2019 v hlavnom meste Dháka;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva a vláde a parlamentu Bangladéša.

 

 

(1)

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 6. apríla 2017 o Bangladéši a o manželstvách maloletých, Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 65.

(2)

Uznesenie Európskeho parlamentu z 26. novembra 2015 o slobode prejavu v Bangladéši, Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 135.

(3)

Ú. v. EÚ C 331, 18.9.2018, s. 100.

(4)

Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 100.

(5)

Ú. v. ES L 118, 27.4.2001, s. 48.

Posledná úprava: 14. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia