Процедура : 2018/2900(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B8-0551/2018

Внесени текстове :

RC-B8-0551/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/11/2018 - 8.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0475

ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 500kWORD 55k
28.11.2018
PE631.544v01-00}
PE631.545v01-00} RC1
 
B8-0551/2018}
B8-0552/2018} RC1

внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността

вместо следните предложения за резолюция:

B8‑0551/2018 (PPE, ALDE)

B8‑0552/2018 (S&D, GUE/NGL, Verts/ALE)


относно скандала със сделките Cum-Ex: финансови престъпления и пропуски в настоящата правна рамка (2018/2900(RSP))


Маркус Фербер, Дариуш Росати от името на групата PPE
Перванш Берес, Петер Симон, Йепе Кофод

от името на групата S&D

 
Нилс Турвалдс от името на групата ALDE
Мигел Урбан Креспо, Димитриос Пападимулис, Мартин Ширдеван, Патрик Льо Ярик, Мари-Пиер Вю, Стелиос Кулоглу, Катержина Конечна, Иржи Мащалка, Палома Лопес Бермехо, Меря Кюльонен, Мат Карти, Еманюел Морел, Костадинка Кунева, Мари-Кристин Вержиа, Мариза Матиаш от името на групата GUE/NGL
Свен Гиголд от името на групата Verts/ALE
Моника Маковей

Резолюция на Европейския парламент относно скандала със сделките Cum-Ex: финансови престъпления и пропуски в настоящата правна рамка (2018/2900(RSP))  

Европейският парламент,

–  като взе предвид разкритията от 18 октомври 2018 г. относно сделките Cum-Ex на консорциум от разследващи журналисти, ръководен от германското сдружение с нестопанска цел CORRECTIV,

–  като взе предвид Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 9 декември 2014 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (Втора директива за административното сътрудничество)(1),

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености (Шеста директива за административното сътрудничество)(2),

–  като взе предвид работата на четвъртата анкетна комисия на германския Бундестаг относно скандала, която приключи с доклад(3) през юни 2017 г.,

–  като взе предвид своите резолюции от 25 ноември 2015 г.(4) и от 6 юли 2016 г.(5) относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие,

–  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2015 г., съдържаща препоръки към Комисията относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза(6),

–  като взе предвид своята препоръка от 13 декември 2017 г. до Съвета и Комисията след разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами(7),

–  като взе предвид своето решение от 1 март 2018 г. относно създаването на специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (TAX3) и определянето на нейните правомощия, нейния числен състав и срок на действие(8)

–  като взе предвид своето разискване в пленарна зала на 23 октомври 2018 г. относно скандала със сделките Cum-Ex,

–  като взе предвид съвместното заседание на своята комисия по икономически и парични въпроси и на своята специална комисия TAX3, проведено на 26 ноември 2018 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Cum-Ex – или схемите за търговия чрез арбитраж на дивиденти – се отнасят до практиката на търгуване с акции по такъв начин, че да се прикрие самоличността на действителния собственик и да се даде възможност на двете или на повече участващи страни да се възползват от данъчни облекчения по отношение на данъка върху капиталовия доход, който е бил платен само веднъж;

Б.  като има предвид, че скандалът със сделките Cum-Ex стана обществено достояние благодарение на съвместно разследване между няколко европейски новинарски медии с участието на 12 страни и 38 репортери;

В.  като има предвид, че според сведенията 11 държави членки са загубили данъчни приходи в размер на 55,2 милиарда евро вследствие на схемата;

Г.  като има предвид, че въпреки това е трудно да се изчисли максималният размер на нанесените щети, като се има предвид, че много от дейностите са започнали в края на 90-те години на миналия век и погасителната им давност отдавна е изтекла;

Д.  като има предвид, че разследването на консорциума от европейски журналисти установи, че Германия, Дания, Испания, Италия и Франция са предполагаемите основни целеви пазари за търговските практики Cum-Ex, следвани от Норвегия, Финландия, Полша, Дания, Нидерландия, Австрия и Чешката република, и като има предвид, че е възможно тези практики да включват неизвестен брой държави – членки на ЕС, както и държави от Европейската асоциация за свободна търговия (например Швейцария);

Е.  като има предвид, че разследванията в най-засегнатите държави – членки на ЕС, понастоящем са в ход;

Ж.  като има предвид, че схемите на сделките Cum-Ex имат някои типични белези на данъчни измами и е необходимо да се направи оценка на това дали е налице нарушение на националното право или на правото на ЕС;

З.  като има предвид съобщенията за това, че тези престъпни практики включват финансови институции на държави – членки на ЕС, включително няколко големи и известни търговски банки;

И.  като има предвид, че според заключенията на окончателния доклад на четвъртата анкетна комисия на Бундестага, както и на германските съдилища, данъчни практики като сделките Cum-Ex с къси продажби са незаконни и че Асоциацията на германските банки е задълбочила проблема, вместо да помогне за разрешаването му;

Й.  като има предвид, че в някои случаи съответните органи не са провели задълбочени разследвания на информацията, споделяна от други държави членки във връзка с разкритията относно сделките Cum-Ex;

К.  като има предвид, че фактът, че чуждестранни инвеститори имат право да поискат възстановяване на данъка върху дивидентите, удържан при източника, играе централна роля в скандала;

Л.  като има предвид, че считано от септември 2017 г. Втората директива за административното сътрудничество изисква от държавите – членки на ЕС, ежегодно да получават информация от своите финансови институции и да я обменят с държавата членка на пребиваване на данъкоплатците;

М.  като има предвид, че Шестата директива за административното сътрудничество изисква от всяко лице, което изготвя, предлага на пазара, организира, предоставя за прилагане или управлява прилагането на подлежаща на оповестяване трансгранична договореност, изпълняваща предварително определени критерии, да докладва тези договорености пред националните данъчни органи;

Н.  като има предвид, че мандатът на специалната комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (специалната комисия TAX3) изрично обхваща всички относими събития от компетентността на комисията, възникнали по време на мандата ѝ;

1.  категорично осъжда разкритите данъчни измами, довели до публично докладваните загуби за данъчните приходи на държавите членки, възлизащи според някои медийни оценки на 55,2 милиарда евро, което представлява удар за европейската социална пазарна икономика;

2.  отбелязва със загриженост, че скандалът със сделките Cum-Ex разколеба доверието на гражданите в данъчните системи, и подчертава колко е важно да се възстанови доверието на обществеността и да се гарантира, че причинените вреди няма да се повторят;

3.  отправя искане към Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския банков орган да проведат разследване във връзка със схемите за търговия чрез арбитраж на дивиденти, като например Cum-Ex или Cum-Cum, за да се направи оценка на потенциалните заплахи за целостта на финансовите пазари; да се установи естеството и мащабът на участниците в тези схеми; да се направи оценка на това дали са налице нарушения на националното право или на правото на Съюза; да се направи оценка на действията, предприети от финансовите надзорни органи в държавите членки; и да се отправят подходящи препоръки за реформи и действия към съответните компетентни органи;

4.  подчертава, че тези нови разкрития явно показват възможни слабости в прилаганите понастоящем системи за обмен на информация и сътрудничество между органите на държавите членки; призовава държавите членки да приложат ефективно задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане;

5.  настоятелно призовава данъчните органи на всички държави членки да определят единни звена за контакт в съответствие със съвместната работна група на ОИСР за обмен на данни и сътрудничество и призовава Комисията да осигурява и улеснява сътрудничеството между тях, с оглед да се гарантира бързият и ефикасен обмен между държавите членки на информацията по случаи с трансгранично значение;

6.  призовава националните данъчни органи да използват пълния потенциал на Шестата директива за административното сътрудничество по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености; призовава освен това Шестата директива за административното сътрудничество да бъде изменена, така че да изисква задължителното оповестяване на схеми за арбитраж на дивиденти, включително предоставяне на дивиденти и възстановяване на данъка върху капиталовата печалба;

7.  настоятелно призовава всички държави членки, за които се твърди, че са основните целеви пазари за търговските практики с арбитраж на дивиденти, да разследват задълбочено и да анализират практиките за плащане на дивиденти в своите юрисдикции, да открият пропуските в своите данъчни закони, които създават възможности за извършване на измами и укриване на данъци, да анализират потенциалното трансгранично измерение на посочените практики и да сложат край на всички тези вредни данъчни практики;

8.  подчертава необходимостта от координирани действия между националните органи, за да се гарантира възстановяването на ресурсите, придобити незаконно от публичните финанси;

9.  настоятелно призовава Комисията да извърши оценка на двустранните споразумения за данъчно облагане между държавите членки и с трети държави, а държавите членки да преразгледат и актуализират тези споразумения с цел запълване на правните пропуски, които стимулират основани на данъчни съображения търговски практики, чиято цел е избягването на данъци;

10.  призовава Комисията да преразгледа Директивата относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки с цел да се преодолеят практиките на арбитраж на дивиденти;

11.  призовава Комисията да направи оценка на ролята на дружествата със специално предназначение, разкрита от досиетата Cum-Ex, и по целесъобразност да предложи ограничаване на използването на тези инструменти;

12.  отбелязва, че е установено, че високият дял на употребата на дружества със специално предназначение в потоци от преки чуждестранни инвестиции е показател за агресивно данъчно планиране;

13.  отбелязва факта, че финансовата криза през 2008 г. доведе до общо намаляване на ресурсите и съкращения на персонала в данъчните администрации; призовава държавите членки да инвестират във и да модернизират инструментите, с които разполагат данъчните органи, и да отделят необходимите човешки ресурси, така че да се подобри надзорът и да се намалят времевите и информационните различия;

14.  счита, че работата на комисиите TAXE, TAX2, PANA и TAX3 следва да продължи през предстоящия парламентарен мандат в една постоянна структура в рамките на Парламента, като например подкомисия към комисията по икономически и парични въпроси (ECON);

15.  призовава специалната комисия TAX3 да осъществи собствена оценка на разкритията, свързани със сделките Cum-Ex, и да включи резултатите и всички съответни препоръки в своя окончателен доклад;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейския банков орган и Европейския орган за ценни книжа и пазари.

(1)

ОВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 1.

(2)

ОВ L 139, 5.6.2018 г., стр. 1.

(3)

Deutscher Bundestag, Drucksache 18/12700, 20.6.2017 г.

(4)

ОВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 51.

(5)

OВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 79.

(6)

ОВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 74.

(7)

ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 132.

(8)

Приети текстове, P8_TA(2018)0048.

Последно осъвременяване: 29 ноември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност