Postup : 2018/2900(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0551/2018

Předložené texty :

RC-B8-0551/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 29/11/2018 - 8.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0475

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 353kWORD 53k
28.11.2018
PE631.544v01-00}
PE631.545v01-00} RC1
 
B8-0551/2018}
B8-0552/2018} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující tyto návrhy usnesení:

B8-0551/2018 (PPE, ALDE)

B8-0552/2018 (S&D, GUE/NGL, Verts/ALE)


o skandálu cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce  (2018/2900(RSP))


Markus Ferber, Dariusz Rosati za skupinu PPE
Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod za skupinu S&D
Nils Torvalds za skupinu ALDE
Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Emmanuel Maurel, Kostadinka Kuneva, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL
Sven Giegold za skupinu Verts/ALE
Monica Macovei

Usnesení Evropského parlamentu o skandálu cum-ex: finanční kriminalita a nedostatky současného právního rámce (2018/2900(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na odhalení skupiny investigativních novinářů pod vedením německé neziskové mediální organizace CORRECTIV ze dne 18. října 2018, které se týká skandálu cum-ex,

–  s ohledem na směrnici Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní(1),

–  s ohledem na směrnici Rady (EU) 2018/822 ze dne 25. května 2018, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat(2),

–  s ohledem na práci čtvrté vyšetřovací komise německého Bundestagu ohledně skandálu cum-ex, která svou činnost završila v červnu 2017 vypracováním zprávy(3),

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 25. listopadu 2015(4) a ze dne 6. července 2016(5) o daňových rozhodnutích a jiných opatřeních podobných svojí povahou nebo účinkem,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 16. prosince 2015 obsahující doporučení Komisi o zavedení transparentnosti, koordinace a konvergence do politiky v oblasti daně z příjmu právnických osob v Unii(6),

–  s ohledem na své doporučení Radě a Komisi ze dne 13. prosince 2017 v návaznosti na vyšetřování praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků(7),

–  s ohledem na své rozhodnutí ze dne 1. března 2018 o zřízení zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3) a o definici jeho povinností, početního složení a délky mandátu (8)

–  s ohledem na svou rozpravu na plenárním zasedání dne 23. října 2018 o skandálu cum-ex,

–  s ohledem na společnou schůzi výboru ECON a TAX3 konanou dne 26. listopadu 2018,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že strategie cum-ex – arbitrážní strategie týkající se dividend – představuje takové obchodování s akciemi, jehož cílem je skrýt totožnost skutečného vlastníka a umožnit oběma nebo více stranám zapojeným do tohoto obchodu požádat o snížení daně z kapitálových příjmů, která však byla uhrazena pouze jednou;

B.  vzhledem k tomu, že o skandálu cum-ex se veřejnost dověděla díky vyšetřování a spolupráci celé řady evropských sdělovacích prostředků, které zahrnovaly 12 zemí a 38 novinářů;

C.  vzhledem k tomu, že podle jejich zpráv přišlo v důsledku strategie cum-ex 11 členských států na daních o 55,2 miliardy eur;

D.  vzhledem k tomu, že je nicméně obtížné vypočítat maximální vzniklou škodu, protože celá řada těchto postupů začala koncem 90. let 20. stol. a je už dávno promlčena;

E.  vzhledem k tomu, že podle vyšetřování skupiny evropských novinářů jsou hlavním trhem pro obchodování typu cum-ex Německo, Dánsko, Španělsko, Itálie a Francie, po nichž následuje Norsko, Finsko, Polsko, Nizozemsko, Rakousko a Česká republika, a že se tato strategie týká neznámého počtu členských států EU, ale také zemí Evropského sdružení volného obchodu (např. Švýcarska);

F.  vzhledem k tomu, že vyšetřování v nejvíce postižených členských státech EU stále pokračuje;

G.  vzhledem k tomu, že strategie cum-ex se vyznačuje některými známkami daňového podvodu a že ji nutné posoudit, zda se jedná o porušení práva členských států nebo EU;

H.  vzhledem k tomu, že podle informací se do této zločinecké praxe zapojily finanční ústavy členských států EU, včetně několika známých velkých komerčních bank;

I.  vzhledem k tomu, že čtvrtá vyšetřovací komise Bundestagu ve své závěrečné zprávě dospěla stejně jako německé soudy k závěru, že daňová praxe, jako je strategie cum-ex založená na krátkodobých obchodech, je nezákonná a že místo toho, aby Asociace německých bank pomohla s řešením tohoto problému, jej naopak zhoršila;

J.  vzhledem k tomu, že v některých případech příslušné orgány neprovedly zevrubné vyšetření informací, které získaly od jiných členských států ohledně odhalení skandálu cum-ex;

K.  vzhledem k tomu, že při tomto odhalení hrálo zásadní úlohu to, že zahraniční investoři mají nárok na vrácení srážkové daně na dividendy;

L.  vzhledem k tomu, že se od září 2017 ve směrnici o správní spolupráci požaduje, aby členské státy EU každoročně získávaly od svých finančních ústavů informace a aby si tyto informace vyměňovaly s členským státem, kde má daňový poplatník své sídlo nebo bydliště;

M.  vzhledem k tomu, že podle šesté směrnice o správní spolupráci je nutné, aby každá osoba, která koncipuje přeshraniční uspořádání, které je nutné oznamovat a které splňuje předem stanovené znaky, uvádí jej na trh, organizuje jej, dává ho k dispozici pro zavedení nebo toto zavedení spravuje, takové uspořádání nahlašovala daňovým orgánům členských států;

N.  vzhledem k tomu, že mandát zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAX3) se výslovně vztahuje na veškeré příslušné případy, které spadají do jeho pravomoci a které se vyskytly v průběhu jeho činnosti;

1.  důrazně odsuzuje odhalený daňový podvod, který vedl k veřejně oznámeným ztrátám daňových příjmů členských států dosahujícím podle některých odhadů sdělovacích prostředků až 55,2 miliard EUR, což evropské sociálně tržní hospodářství silně zasáhlo;

2.  se znepokojením konstatuje, že skandál „cum-ex“ otřásl důvěrou občanů v daňové systémy, a zdůrazňuje, jak zásadní je obnovit důvěru veřejnosti a zajistit, aby se způsobené škody neopakovaly;

3.  žádá Evropský orgán pro cenné papíry a trhy a Evropský orgán pro bankovnictví, aby vyšetřily arbitrážní systémy obchodování s dividendami, jako jsou systémy „cum-ex“ nebo „cum-cum“, s cílem posoudit potenciální hrozby pro integritu finančních trhů; aby určily povahu a význam aktérů v těchto systémech; aby posoudily, zda došlo k porušení vnitrostátního nebo unijního práva, posoudily opatření přijatá orgány finančního dohledu v členských státech a vypracovaly vhodná doporučení pro reformu a činnost dotčených příslušných orgánů;

4.  zdůrazňuje, že tato nová odhalení naznačují možné nedostatky stávajících systémů výměny informací a spolupráce mezi orgány členských států; vyzývá členské státy, aby účinně prováděly povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní;

5.  naléhavě vyzývá daňové orgány všech členských států, aby navrhly jednotná kontaktní místa v souladu se Společnou mezinárodní pracovní skupinou OECD pro společné sdílení informací a spolupráci, a vyzývá Komisi, aby zajistila a usnadňovala spolupráci mezi nimi s cílem zajistit, aby členské státy rychle a účinně sdílely informace o případech, které mají přeshraniční význam;

6.  vyzývá vnitrostátní daňové orgány, aby plně využily potenciál šesté směrnice o správní spolupráci (DAC6), pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním uspořádáním, která se mají oznamovat; vyzývá dále k posílení směrnice DAC6 s cílem vyžadovat povinné zveřejňování arbitrážních systémů týkajících se dividend, které zahrnují vrácení daně z dividend a kapitálových příjmů;

7.  naléhavě vyzývá členské státy, jejichž trhy byly zřejmě hlavním cílem arbitrážních postupů obchodování s dividendami, aby důkladně vyšetřily a analyzovaly postupy placení dividend ve svých jurisdikcích, identifikovaly nedostatky ve svých daňových zákonech, které vytvářejí příležitosti pro daňové podvodníky a osoby vyhýbající se placení daní, analyzovaly veškeré případné přeshraniční rozměry těchto postupů a ukončily všechny tyto škodlivé daňové postupy;

8.  zdůrazňuje, že vnitrostátní orgány musí jednat koordinovaně, aby zaručily zpětné získání prostředků nezákonně získaných z veřejných účtů;

9.  naléhavě vyzývá Komisi, aby posoudila dvoustranné úmluvy o daních mezi členskými státy a s třetími zeměmi, a žádá členské státy, aby je revidovaly a aktualizovaly, aby odstranily nedostatky, které podněcují k daňově motivovaným obchodním postupům s cílem vyhnout se placení daní;

10.  vyzývá Komisi, aby revidovala směrnici o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států s cílem potírat arbitrážní postupy týkající se dividend;

11.  vyzývá Komisi, aby posoudila úlohu zvláštních účelových jednotek, kterou odhalily dokumenty týkající se obchodování cum-ex, případně aby navrhla omezit používání těchto nástrojů;

12.  konstatuje, že vysoký podíl využívání těchto zvláštních účelových jednotek v přímých tocích zahraničních investic lze považovat za známku agresivního daňového plánování;

13.  konstatuje, že krize v roce 2008 vedla k obecnému snižování finančních prostředků a počtu zaměstnanců daňových správ; vyzývá členské státy, aby investovaly do nástrojů pro daňové orgány a modernizovaly je a aby pro tyto orgány vyčlenily přiměřené lidské zdroje, aby se zlepšil dohled, snížila časová náročnost a omezily informační mezery;

14.  domnívá se, že činnost, kterou vykonávaly výbory TAXE, TAX2, PANA a TAX3, by měla pokračovat i v příštím volebním období ve formě stálé struktury v rámci Parlamentu, kterou by mohl být například podvýbor Hospodářského a měnového výboru (ECON);

15.  vyzývá zvláštní výbor TAX3, aby provedl své vlastní hodnocení odhalení týkajících se obchodování cum-ex a aby do své závěrečné zprávy zahrnul výsledky a veškerá související doporučení;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropskému orgánu pro bankovnictví a Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy.

 

 

 

 

 

(1)

Úř. věst. L 359, 16.12.2014, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 139, 5.6.2018, s. 1.

(3)

Německý Bundestag, dokument 18/12700, 20.6.2017.

(4)

Úř. věst. C 366, 27.10.2017, s. 51.

(5)

Úř. věst C 101, 16.3.2018, s. 79.

(6)

Úř. věst. C 399, 24.11.2017, s. 74.

(7)

Úř. věst. C 369, 11.10.2018, s. 132.

(8)

Přijaté texty, P8_TA(2018)0048.

Poslední aktualizace: 29. listopadu 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí