Procedūra : 2018/2900(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0551/2018

Pateikti tekstai :

RC-B8-0551/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 29/11/2018 - 8.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0475

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 416kWORD 48k
28.11.2018
PE631.544v01-00}
PE631.545v01-00} RC1
 
B8-0551/2018}
B8-0552/2018} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis

keičiantis šių frakcijų pateiktus pasiūlymus dėl rezoliucijų:

B8-0551/2018 (PPE, ALDE)

B8-0552/2018 (S&D, GUE/NGL, Verts/ALE)


„Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos  (2018/2900(RSP))


Markus Ferber, Dariusz Rosati PPE frakcijos vardu
Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod S&D frakcijos vardu
Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu
Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Emmanuel Maurel, Kostadinka Kuneva, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu
Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu
Monica Macovei

Europos Parlamento rezoliucija „Cum-ex“ skandalas: finansinis nusikalstamumas ir dabartinės teisinės sistemos spragos“  (2018/2900(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. spalio 18 d. Vokietijos ne pelno žiniasklaidos organizacijos CORRECTIV vadovaujamos tiriamosios žurnalistikos konsorciumo atskleistus faktus apie „cum-ex“,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyvą 2014/107/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2011/16/ES nuostatos, susijusios su privalomais automatiniais apmokestinimo srities informacijos mainais (toliau – DAB2)(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyvą (ES) 2018/822, kuria dėl privalomų automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainų iš dalies keičiama Direktyva 2011/16/ES (toliau – DAB6)(2),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. birželio mėn. ataskaitą, kurią pateikė Vokietijos Bundestago Ketvirtasis tyrimo komitetas, tyręs minėtą skandalą(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. lapkričio 25 d. rezoliuciją(4) ir 2016 m. liepos 6 d. rezoliuciją(5) dėl sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai dėl pelno mokesčio politikos skaidrumo, koordinavimo ir konvergencijos didinimo Sąjungoje(6),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. gruodžio 13 d. rekomendaciją Tarybai ir Komisijai dėl pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo tyrimo(7),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. kovo 1 d. sprendimą dėl Specialiojo komiteto finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (TAX3) sudarymo ir jo įgaliojimų, narių skaičiaus ir įgaliojimų trukmės nustatymo(8)

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. spalio 23 d. plenariniame posėdyje vykusias diskusijas dėl „cum-ex“ skandalo,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio 26 d. bendrą ECON ir TAX3 komitetų posėdį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi „cum-ex“, arba dividendų arbitražo prekybos schemos, reiškia tokią prekybą akcijomis, kuria siekiama nuslėpti tikrojo akcijų savininko tapatybę ir sudaromos galimybės abiem arba kelioms dalyvaujančioms šalims reikalauti mokesčių nuolaidų, taikomų kapitalo prieaugio mokesčiui, kuris buvo sumokėtas tik vieną kartą;

B.  kadangi „cum-ex“ skandalas visuomenei buvo atskleistas atlikus bendrą daugelio Europos naujienų žiniasklaidos priemonių tyrimą, kuriame dalyvavo 38 žurnalistai iš 12 šalių;

C.  kadangi pranešama, kad 11 valstybių narių dėl schemos prarado iki 55,2 mlrd. EUR mokestinių pajamų;

D.  kadangi vis dėlto sunku apskaičiuoti didžiausią patirtos žalos sumą, nes daug veiksmų pradėta įgyvendinti XX amžiaus paskutinio dešimtmečio pabaigoje ir jau seniai taikoma senatis;

E.  kadangi Europos žurnalistų konsorciumo tyrime nurodoma, kad Vokietija, Danija, Ispanija, Italija ir Prancūzija, kaip įtariama, yra pagrindinės „cum-ex“ sandorių praktikos tikslinės rinkos, o taip pat Norvegija, Suomija, Lenkija, Danija, Nyderlandai, Austrija ir Čekija, ir kadangi ši praktika galimai apima nežinomą ES valstybių narių skaičių, o taip pat ir Europos laisvosios prekybos asociacijos šalis (pvz., Šveicariją);

F.  kadangi šiuo metu atliekami tyrimai ES valstybėse narėse, kuriose buvo daugiausiai vykdyta ši praktika;

G.  kadangi „cum-ex“ schemos turi kai kurių mokestinio sukčiavimo požymių ir būtina įvertinti, ar tokiais atvejais buvo pažeisti nacionalinės ar ES teisės aktai;

H.  kadangi pranešama, kad šią nusikalstamą veiklą vykdė ES valstybių narių finansų įstaigos, tarp jų keli dideli žinomi komerciniai bankai;

I.  kadangi Bundestago Ketvirtojo tyrimo komiteto galutinėje ataskaitoje teigiama (tokia yra ir Vokietijos teismų nuomonė), kad mokesčių praktika, tokia kaip „cum-ex“ sandoriai su skolintų vertybinių popierių pardavimu, yra neteisėta ir kadangi Vokietijos bankų asociacija, užuot padėjusi išspręsti šią problemą, ją tik paaštrino;

J.  kadangi kai kuriais atvejais atitinkamos institucijos neatliko išsamių tyrimų, susijusių su informacija apie „cum-ex“ skandalą, kuria pasidalino kitos valstybės narės;

K.  kadangi tai, kad užsienio investuotojai turi teisę reikalauti grąžinti išskaičiuojamuosius mokesčius už dividendus, yra esminis atskleistų faktų aspektas;

L.  kadangi nuo 2017 m. rugsėjo mėn. pagal antrąją direktyvą dėl administracinio bendradarbiavimo (DAB2) ES valstybės narės privalo gauti informaciją iš savo finansų įstaigų ir kasmet keistis ja su mokesčių mokėtojų gyvenamosios vietos valstybe nare;

M.  kadangi pagal šeštąją direktyvą dėl administracinio bendradarbiavimo (DAB6) bet kuris asmuo, kuris rengia praneštiną tarpvalstybinį susitarimą, atitinkantį iš anksto nustatytus požymius, siūlo jį rinkoje, organizuoja jo įgyvendinimą, pateikia jį įgyvendinti arba jį administruoja, privalo pranešti apie tuos susitarimus nacionalinėms mokesčių institucijoms;

N.  kadangi Specialiojo komiteto finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (TAX3) įgaliojimai aiškiai apima visus atitinkamus įvykius, kurie priklauso šio komiteto kompetencijos sričiai ir kurie įvyksta per jo kadenciją;

1.  griežtai smerkia atskleistus mokestinio sukčiavimo atvejus, dėl kurių, kaip viešai pranešama, valstybės narės prarado mokestines pajamas, kurios, kai kurių žiniasklaidos priemonių vertinimu, siekia net 55,2 mlrd. EUR – tai smūgis Europos Sąjungos socialinei rinkos ekonomikai;

2.  susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad dėl „cum-ex“ skandalo susvyravo piliečių pasitikėjimas mokesčių sistemomis, ir pabrėžia, kad labai svarbu atkurti visuomenės pasitikėjimą ir užtikrinti, kad atvejai, kai buvo padaryta bet kokia žala, nepasikartotų;

3.  prašo Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos ir Europos bankininkystės institucijos atlikti tyrimą dėl dividendų arbitražo prekybos schemų, pavyzdžiui, „cum-ex“ ir „cum-cum“, taip siekiant įvertinti galimą grėsmę finansų rinkų vientisumui, išsiaiškinti šių schemų dalyvių ypatumus ir paplitimo mastą, įvertinti, ar šiais atvejais buvo pažeista nacionalinė ar Sąjungos teisė, įvertinti veiksmus, kurių ėmėsi finansų priežiūros institucijos valstybėse narėse, taip pat pateikti deramas rekomendacijas dėl atitinkamų kompetentingų institucijų reformos ir jų veiksmų;

4.  pabrėžia, kad šie nauji atskleisti faktai rodo galimus valstybių narių valdžios institucijų keitimosi informacija ir bendradarbiavimo dabartinių sistemų trūkumus; ragina valstybes nares veiksmingai dalytis privaloma apmokestinimo srities informacija;

5.  primygtinai ragina visų valstybių narių mokesčių institucijas paskirti bendrus informacijos centrus (SPOC) pagal EBPO Jungtinės tarptautinės dalijimosi žiniomis ir bendradarbiavimo darbo grupės pavyzdį ir ragina Komisiją užtikrinti ir palengvinti jų bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti, kad valstybės narės greitai ir veiksmingai keistųsi informacija apie tarpvalstybinio pobūdžio atvejus;

6.  ragina nacionalines mokesčių institucijas išnaudoti visas Direktyvos (ES) 2018/822 teikiamas galimybes, susijusias su privalomais automatinių apmokestinimo srities informacijos, susijusios su praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, mainais; taip pat ragina stiprinti šios direktyvos įgyvendinimą, siekiant, kad būtų privaloma atskleisti informaciją apie dividendų arbitražo schemas, be kita ko, dividendų ir kapitalo prieaugio mokesčių grąžinimą;

7.  primygtinai ragina visas valstybes nares, kurių rinkose, kaip buvo nustatyta, buvo vykdomos pagrindinės tikslinės dividendų arbitražo prekybos procedūros, išsamiai ištirti ir išnagrinėti savo jurisdikcijoje taikomą dividendų mokėjimo praktiką, siekiant nustatyti mokesčių teisės aktų spragas, dėl kurių sukčiautojams mokesčiais ir mokesčių vengėjams atsiranda piktnaudžiavimo galimybių, išnagrinėti galimą tarpvalstybinį šios praktikos aspektą ir panaikinti visą šią žalingą mokesčių praktiką;

8.  pabrėžia, jog nacionalinės valdžios institucijos turi imtis suderintų veiksmų, siekiant užtikrinti, kad būtų susigrąžintas visas iš valstybės iždų pavogtas turtas;

9.  primygtinai ragina Komisiją įvertinti ir valstybes nares peržiūrėti ir atnaujinti valstybių narių ir trečiųjų valstybių sudarytus dvišalius susitarimus dėl apmokestinimo siekiant panaikinti spragas, kurios skatina mokestiniais sumetimais taikomą prekybos praktiką norint išvengti mokesčių;

10.  ragina Komisiją peržiūrėti Direktyvą dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms, siekiant kovoti su dividendų arbitražo praktika;

11.  ragina Komisiją įvertinti specialiosios paskirties įmonių ir specialiosios paskirties vienetų vaidmenį, apie kurį informacijos suteikė „cum-ex“ dokumentai, ir tais atvejais, kai dera, pasiūlyti riboti šių priemonių naudojimą;

12.  pažymi, jog manoma, kad didelis specialiosios paskirties įmonių ir specialiosios paskirties vienetų naudojimo tiesioginių užsienio investicijų srautuose mastas parodo, jog vykdomas agresyvus mokesčių planavimas;

13.  pažymi, kad dėl 2008 m. krizės apskritai sumažėjo išteklių ir darbuotojų mokesčių administravimo įstaigose; ragina valstybes nares investuoti į turimas mokesčių institucijų priemones ir jas atnaujinti, taip pat skirti deramą kiekį žmogiškųjų išteklių, kad būtų galima vykdyti geresnį stebėjimą ir sumažinti laiko ir informacijos spragas;

14.  mano, kad TAXE, TAX2, PANA ir TAX3 komitetų darbą reikėtų tęsti prasidėjus kitai Parlamento kadencijai, įtraukiant tuos komitetus į nuolatinę Parlamento struktūrą, pavyzdžiui, kaip Ekonomikos ir pinigų politikos (ECON) komiteto pakomitetį;

15.  ragina Specialųjį komitetą finansinių nusikaltimų, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (TAX3) pačiam įvertinti atskleistus faktus apie „cum-ex“ ir įtraukti rezultatus ir visas atitinkamas rekomendacijas į savo galutinę ataskaitą;

16.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos bankininkystės institucijai ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai.

 

 

(1)

OL L 359, 2014 12 16, p. 1.

(2)

OL L 139, 2018 6 5, p. 1.

(3)

Deutscher Bundestag, Drucksache 18/12700, 20.6.2017.

(4)

OL C 366, 2017 10 27, p. 51.

(5)

OL C 101, 2018 3 16, p. 79.

(6)

OL C 399, 2017 11 24, p. 74.

(7)

OL C 369, 2018 10 11, p. 132.

(8)

Priimti tekstai, P8_TA(2018)0048.

Atnaujinta: 2018 m. lapkričio 29 d.Teisinė informacija - Privatumo politika