Procedūra : 2018/2900(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : RC-B8-0551/2018

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0551/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 29/11/2018 - 8.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0475

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 493kWORD 48k
28.11.2018
PE631.544v01-00}
PE631.545v01-00} RC1
 
B8-0551/2018}
B8-0552/2018} RC1

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. un 4. punktu,

nolūkā aizstāt šādus rezolūcijas priekšlikumus:

B8-0551/2018 (PPE, ALDE)

B8-0552/2018 (S&D, GUE/NGL, Verts/ALE)


par cum-ex skandālu: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības (2018/2900(RSP))


Markus Ferber, Dariusz Rosati PPE grupas vārdā
Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod S&D grupas vārdā
Nils Torvalds ALDE grupas vārdā
Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Emmanuel Maurel, Kostadinka Kuneva, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā
Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā
Monica Macovei

Eiropas Parlamenta rezolūcija par cum-ex skandālu: finanšu noziegumi un pašreizējā tiesiskā regulējuma nepilnības (2018/2900(RSP))  

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Vācijas bezpeļņas plašsaziņas līdzekļu organizācijas CORRECTIV vadītā pētniecisko žurnālistu konsorcija 2018. gada 18. oktobra atklājumus par cum-ex,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 9. decembra Direktīvu 2014/107/ES, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā (DAC2)(1),

–  ņemot vērā Padomes 2018. gada 25. maija Direktīvu (ES) 2018/822, ar ko attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām groza Direktīvu 2011/16/ES (DAC6)(2),

–  ņemot vērā Vācijas Bundestāga Ceturtās izmeklēšanas komitejas darbu saistībā ar skandālu, par ko 2017. gada jūnijā tika sagatavots ziņojums(3),

–  ņemot vērā 2015. gada 25. novembra(4) un 2016. gada 6. jūlija rezolūcijas(5) par nodokļu nolēmumiem un citiem rakstura vai ietekmes ziņā līdzīgiem pasākumiem,

–  ņemot vērā 2015. gada 16. decembra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par uzņēmumu ienākuma nodokļa politikas pārredzamības, koordinācijas un konverģences veicināšanu Savienībā(6),

–  ņemot vērā 2017. gada 13. decembra ieteikumu Padomei un Komisijai pēc izmeklēšanas attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, nodokļu apiešanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas(7),

–  ņemot vērā 2018. gada 1. marta lēmumu par Īpašās komitejas finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas (TAX3) jautājumos izveidi, pienākumiem, skaitlisko sastāvu un pilnvaru termiņu (8)

–  ņemot vērā 2016. gada 23. oktobra plenārsēdes debates par cum-ex skandālu,

–  ņemot vērā ECON un TAX3 komiteju 2018. gada 26. novembra kopīgo sanāksmi,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā cum-ex jeb dividenžu arbitrāžas tirdzniecības shēmas attiecas uz tādu akciju tirgošanas praksi, ar ko tiek slēpta faktisko īpašnieku identitāte un abas vai vairākas darījumā iesaistītās puses var pieprasīt nodokļu atlaides no kapitāla pieauguma nodokļa, kas samaksāts tikai vienreiz;

B.  tā kā cum-ex skandāls sabiedrībai kļuva zināms pēc tam, kad kopīgā izmeklēšanā sadarbojās vairāki Eiropas ziņu mediji, iesaistoties 12 valstīm un 38 reportieriem;

C.  tā kā tiek ziņots, ka šīs shēmas dēļ 11 ES dalībvalstis nodokļu ieņēmumos zaudējušas līdz pat 55,2 miljardiem EUR;

D.  tā kā tomēr ir grūti aprēķināt radīto zaudējumu maksimālo apmēru, ņemot vērā to, ka daudzas darbības ir sāktas 20. gadsimta 90. gadu beigās un tām jau ilgu laiku ir iestājies noilgums;

E.  tā kā no Eiropas žurnālistu konsorcija veiktās izmeklēšanas rezultātā tika konstatēts, ka Vācija, Dānija, Spānija, Itālija un Francija, iespējams, ir galvenais mērķa tirgus cum-ex tirdzniecības praksei un šīm valstīm seko Norvēģija, Somija, Polija, Dānija, Nīderlande, Austrija un Čehija, un tā kā šādu praksi potenciāli piekopj nezināms skaits ES dalībvalstu, kā arī Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstis (piemēram, Šveice);

F.  tā kā joprojām tiek veikta izmeklēšana visvairāk skartajās ES dalībvalstīs;

G.  tā kā cum-ex shēmām piemīt atsevišķas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas iezīmes un ir jānovērtē, vai ir noticis valstu vai ES tiesību aktu pārkāpums;

H.  tā kā ir saņemta informācija, ka šādu noziedzīgu praksi piekopj ES dalībvalstu finanšu iestādes, tostarp vairākas lielas un plaši pazīstamas komercbankas;

I.  tā kā Bundestāga Ceturtā izmeklēšanas komiteja galīgajā ziņojumā secināja, kā arī Vācijas tiesas ir norādījušas, ka tāda nodokļu prakse kā cum-ex, kas ietver īsās pārdošanas, ir pretlikumīga, un ka Vācijas banku asociācija ir saasinājusi šo problēmu, nevis palīdzējusi to atrisināt;

J.  tā kā dažos gadījumos attiecīgās iestādes neveica padziļinātas izmeklēšanas saistībā ar citu dalībvalstu sniegto informāciju par atklājumiem saistībā ar cum-ex;

K.  tā kā apstāklis, ka ārvalstu ieguldītājiem ir tiesības pieprasīt par dividendēm ieturēto nodokļu atmaksāšanu, veido atklājumu nozīmīgāko daļu;

L.  tā kā kopš 2017. gada septembra ar otro Direktīvu par administratīvu sadarbību (DAC2) no ES dalībvalstīm prasa ik gadu iegūt informāciju no savām finanšu iestādēm un to nodot nodokļu maksātāju dzīvesvietas dalībvalsts iestādēm;

M.  tā kā ar sesto Direktīvu par administratīvu sadarbību (DAC6) prasa, lai ikviena persona, kas plāno, komercializē, organizē, dara pieejamu īstenošanai vai pārvalda ziņojamu pārrobežu shēmu īstenošanu, ja šai shēmai piemīt specifiskas iezīmes, par šādām shēmām ir jāziņo valsts nodokļu iestādēm;

N.  tā kā Īpašās komitejas finanšu noziegumu, izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanas jautājumos (TAX3) mandāts nepārprotami attiecas uz jebkādiem attiecīgiem notikumiem, kas komitejai kļūst zināmi tās pilnvaru termiņā,

1.  stingri nosoda atklāto izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, kas radījusi dalībvalstu nodokļu ieņēmumu zaudējumus, par kuriem ir paziņots publiski un kuru apmērs saskaņā ar mediju aplēsēm ir 55,2 miljardi EUR, un kuri ir ietekmējuši Eiropas sociālā tirgus ekonomiku;

2.  ar bažām norāda, ka cum-ex skandāls ir iedragājis iedzīvotāju uzticēšanos nodokļu sistēmām, un uzsver, ka izšķiroši svarīgi ir atjaunot sabiedrības uzticēšanos un nodrošināt, ka tāds kaitējums, kas jau ticis nodarīts, vairs neatkārtosies;

3.  lūdz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi un Eiropas Banku iestādi veikt izmeklēšanu saistībā ar dividenžu arbitrāžas tirdzniecības shēmām, piemēram, cum-ex vai cum-cum, lai novērtētu iespējamos draudus finanšu tirgu integritātei, noteiktu šo shēmu dalībnieku veidu un skaitu, novērtētu, vai ir notikuši valstu vai Savienības tiesību aktu pārkāpumi, novērtētu finanšu uzraudzības iestāžu veiktās darbības dalībvalstīs un sniegtu attiecīgajām kompetentajām iestādēm piemērotus reformu un rīcības ieteikumus;

4.  uzsver, ka šie jaunie atklājumi norāda uz iespējamiem trūkumiem pašreizējās informācijas apmaiņas sistēmās un sadarbībā starp dalībvalstu iestādēm; aicina dalībvalstis efektīvi īstenot obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā;

5.  mudina visu dalībvalstu nodokļu iestādes kopā ar OECD Kopīgo starptautisko darba grupu jautājumos par kopīgu izmeklēšanu un sadarbību izraudzīties vienotus kontaktpunktus (SPoC) un aicina Komisiju nodrošināt un veicināt sadarbību starp tiem, lai nodrošinātu, ka informācija par gadījumiem ar pārrobežu nozīmi starp dalībvalstīm tiek izplatīta ātri un efektīvi;

6.  aicina valstu nodokļu iestādes pilnībā izmantot DAC6 potenciālu attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām; prasa arī stiprināt DAC6, lai ietvertu prasības par dividenžu arbitrāžas shēmu obligātu atklāšanu, tostarp par dividenžu piešķiršanu un kapitāla pieauguma nodokļa atmaksu;

7.  mudina visas tās dalībvalstis, kas identificētas kā iespējamie galvenie mērķa tirgi, kuros īsteno nodokļu arbitrāžas tirdzniecības praksi, rūpīgi izmeklēt un analizēt to jurisdikcijās īstenoto dividenžu maksājumu praksi, noteikt nepilnības savos nodokļu likumos, kuri rada iespējas, ko ļaunprātīgi izmanto nodokļu krāpnieki un nemaksātāji, analizēt šīs prakses iespējamo pārrobežu dimensiju un izbeigt visas šīs kaitējošās nodokļu prakses;

8.  uzsver, ka ir vajadzīga valsts iestāžu saskaņota rīcība, lai garantētu no valsts kases nelikumīgi iegūto līdzekļu atgūšanu;

9.  mudina Komisiju novērtēt un dalībvalstis pārskatīt un atjaunināt divpusējos nodokļu nolīgumus starp dalībvalstīm un trešām valstīm, lai novērstu nepilnības, kas stimulē ar nodokļiem saistītu darījumu praksi nolūkā izvairīties no nodokļu maksāšanas;

10.  lai risinātu jautājumu saistībā ar dividenžu arbitrāžas praksi, aicina Komisiju pārskatīt direktīvu par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro dažādu dalībvalstu mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem;

11.  aicina Komisiju izvērtēt tādu īpašam nolūkam dibinātu sabiedrību (SPV) un īpašam nolūkam dibinātu struktūru (SPE) lomu, par kurām ziņots cum-ex dokumentos, un, vajadzības gadījumā, ierosināt šo instrumentu izmantošanas ierobežošanu;

12.  norāda, ka ir konstatēts, ka liela daļa SPV un SPE izmantojuma ārvalstu tiešo ieguldījumu plūsmās ir agresīvas nodokļu plānošanas rādītājs;

13.  norāda uz to, ka 2008. gada krīze ir izraisījusi vispārēju resursu un personāla samazinājumu nodokļu iestādēs; aicina dalībvalstis ieguldīt nodokļu iestādēm pieejamos rīkos un modernizēt tos, kā arī piešķirt tām nepieciešamos cilvēkresursus, lai uzlabotu pārraudzību, saīsinātu termiņus un samazinātu informācijas trūkumu;

14.  uzskata, ka TAXE, TAX2, PANA un TAX3 komiteju darbs ir jāturpina arī nākamajā Parlamenta pilnvaru termiņā, izveidojot pastāvīgu struktūru Parlamentā, piemēram, Ekonomikas un monetārās komitejas (ECON) apakškomiteju;

15.  aicina Īpašo komiteju TAX3 pašai izvērtēt cum-ex skandālā atklātos faktus un savā galīgajā ziņojumā iekļaut gūtos rezultātus un jebkādus attiecīgus ieteikumus;

16.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Eiropas Banku iestādei un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei.

 

(1)

OV L 359, 16.12.2014., 1. lpp.

(2)

OV L 139, 5.6.2018., 1. lpp.

(3)

Deutscher Bundestag, Drucksache 18/12700, 20.6.2017.

(4)

OV C 366, 27.10.2017., 51. lpp.

(5)

OV C 101, 16.3.2018., 79. lpp.

(6)

OV C 399, 24.11.2017., 74. lpp.

(7)

OV C 369, 11.10.2018., 132. lpp.

(8)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0048.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 29. novembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika