Postup : 2018/2900(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0551/2018

Predkladané texty :

RC-B8-0551/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 29/11/2018 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0475

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 355kWORD 54k
28.11.2018
PE631.544v01-00}
PE631.545v01-00} RC1
 
B8-0551/2018}
B8-0552/2018} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:

B8‑0551/2018 (PPE, ALDE)

B8‑0552/2018 (S&D, GUE/NGL, Verts/ALE)


o škandále cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci (2018/2900(RSP))


Markus Ferber, Dariusz Rosati v mene skupiny PPE
Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod

v mene skupiny S&D

 
Nils Torvalds v mene skupiny ALDE
Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie‑Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Emmanuel Maurel, Kostadinka Kuneva, Marie‑Christine Vergiat, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL
Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE
Monica Macovei

Uznesenie Európskeho parlamentu o škandále cum-ex: finančná trestná činnosť a medzery v súčasnom právnom rámci (2018/2900(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na odhalenia cum-ex, ktoré prinieslo konzorcium investigatívnych novinárov pod vedením nemeckej neziskovej organizácie CORRECTIV 18. októbra 2018,

–  so zreteľom na smernicu Rady 2014/107/EÚ z 9. decembra 2014, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní (DAC2)(1),

–  so zreteľom na smernicu Rady (EÚ) 2018/822 z 25. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu (DAC6)(2),

–  so zreteľom na prácu štvrtého vyšetrovacieho výboru nemeckého Bundestagu zaoberajúceho sa škandálom, ktorý predložil správu(3) v júni 2017,

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 25. novembra 2015(4) a zo 6. júla 2016(5) o daňových rozhodnutiach a ďalších opatreniach podobného charakteru alebo účinku,

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. decembra 2015 s odporúčaniami Komisii o začlenení transparentnosti, koordinovanosti a konvergencie do politík dane z príjmov právnických osôb v Únii(6),

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade a Komisii z 13. decembra 2017 v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov(7),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 1. marca 2018 o zriadení, pôsobnosti, počte členov a funkčnom období osobitného výboru pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky (TAX3)(8)

–  so zreteľom na svoju rozpravu v pléne z 23. októbra 2018 o škandále cum-ex,

–  so zreteľom na spoločnú schôdzu výborov ECON/TAX3 z 26. novembra 2018,

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže pojmom „cum-ex“ alebo systémami obchodovania s arbitrážou dividend sa myslí taký spôsob obchodovania s akciami, pri ktorom sa zatají totožnosť skutočného vlastníka a obom alebo viacerým zúčastneným stranám sa umožní uplatniť si nárok na daňovú úľavu na daň z kapitálových ziskov, ktorá bola zaplatená len raz;

B.  keďže škandál cum-ex bol odhalený verejnosti na základe spoločného vyšetrovania viacerých európskych spravodajských médií, na ktorom sa zúčastnilo 12 krajín a 38 novinárov;

C.  keďže podľa správ prišlo v dôsledku tejto schémy 11 členských štátov o daňové príjmy až do výšky 55,2 miliardy EUR;

D.  keďže je napriek tomu ťažké vypočítať maximálnu výšku vzniknutej škody, keďže mnohé konania začali koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia a sú už dávno premlčané;

E.  keďže vyšetrovanie konzorcia európskych novinárov menuje Nemecko, Dánsko, Španielsko, Taliansko a Francúzsko ako údajne hlavné cieľové trhy obchodných praktík cum-ex, po ktorých nasledujú Nórsko, Fínsko, Poľsko, Dánsko, Holandsko, Rakúsko a Česká republika, a keďže tieto praktiky potenciálne zahŕňajú neznámy počet členských štátov EÚ, ako aj krajín Európskeho združenia voľného obchodu (napríklad Švajčiarsko);

F.  keďže stále prebieha vyšetrovanie v najviac postihnutých členských štátoch EÚ;

G.  keďže schémy cum-ex majú niektoré z charakteristických znakov daňového podvodu a je nutné posúdiť, či ide o porušenie vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov EÚ;

H.  keďže sa objavili správy, že na týchto zločinných praktikách sa zúčastňujú finančné inštitúcie z členských štátov EÚ vrátane niekoľkých veľkých známych komerčných bánk;

I.  keďže záverečná správa štvrtého vyšetrovacieho výboru nemeckého Spolkového snemu, ako aj nemecké súdy, dospeli k záveru, že daňové praktiky, ako napríklad obchody cum-ex s predajom nakrátko, sú nezákonné, a Združenie nemeckých bánk namiesto pomoci pri riešení problému ho iba zhoršilo;

J.  keďže v niektorých prípadoch príslušné orgány neuskutočnili dôkladné prešetrenie informácií, ktoré poskytli prokurátori z iných členských štátov v súvislosti s odhaleniami cum-ex;

K.  keďže skutočnosť, že zahraniční investori majú nárok požadovať vrátenie zrážkových daní z dividend, zohráva hlavnú úlohu pri týchto odhaleniach;

L.  keďže od septembra 2017 sa uplatňuje druhá smernica o administratívnej spolupráci (DAC2), podľa ktorej sú členské štáty EÚ povinné každoročne získavať informácie od svojich finančných inštitúcií a vymieňať si ich s členským štátom, v ktorom majú daňovníci bydlisko;

M.  keďže podľa šiestej smernice o administratívnej spolupráci (DAC6) je každá osoba, ktorá navrhuje cezhraničné opatrenie podliehajúce oznamovaniu, ktoré spĺňa vopred určené charakteristické znaky, uvádza ho na trh, organizuje ho, sprístupňuje ho na vykonávanie alebo spravuje jeho vykonávanie, povinná oznámiť takéto opatrenia vnútroštátnym daňovým orgánom;

N.  keďže mandát Osobitného výboru pre finančnú trestnú činnosť, vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a daňové úniky (TAX3) sa výslovne vzťahuje na akýkoľvek relevantný vývoj v rámci právomocí výboru, ktorý sa objaví počas jeho funkčného obdobia;

1.  dôrazne odsudzuje odhalený daňový podvod, ktorý viedol k verejne oznámeným stratám na daňových príjmoch členských štátov, ktoré podľa odhadov niektorých médií dosahujú až 55,2 miliardy EUR, čo predstavuje ranu pre európske sociálne trhové hospodárstvo;

2.  so znepokojením konštatuje, že škandál cum-ex otriasol dôverou občanov v daňové systémy, a zdôrazňuje, že je veľmi dôležité obnoviť dôveru verejnosti a zabezpečiť, aby sa žiadna spôsobená škoda už neopakovala;

3.  žiada Európsky orgán pre cenné papiere a trhy a Európsky orgán pre bankovníctvo, aby vyšetrili systémy obchodovania s arbitrážou dividend, ako sú systémy cum-ex alebo cum-cum, s cieľom posúdiť potenciálne hrozby pre integritu finančných trhov; stanoviť povahu a význam aktérov v týchto systémoch; posúdiť, či došlo k porušeniu vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov Únie; posúdiť opatrenia, ktoré prijali orgány finančného dohľadu členských štátov; a vypracovať vhodné odporúčania na reformu a postupy zainteresovaných príslušných orgánov;

4.  zdôrazňuje, že tieto nové odhalenia očividne poukazujú na možné nedostatky súčasných systémov výmeny informácií a spolupráce medzi orgánmi členských štátov; vyzýva členské štáty, aby účinne vykonávali povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní;

5.  naliehavo vyzýva daňové orgány všetkých členských štátov, aby menovali jednotné kontaktné miesta (SPOC) v súlade so Spoločnou medzinárodnou pracovnou skupinou OECD pre spoločné spravodajstvo a spoluprácu (JITSIC), a žiada Komisiu o zabezpečenie a uľahčenie spolupráce medzi nimi, aby sa medzi členskými štátmi zaručila rýchla a účinná výmena informácií o prípadoch s cezhraničným významom;

6.  vyzýva vnútroštátne daňové orgány, aby využili úplný potenciál DAC6, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu; ďalej vyzýva na posilnenie smernice DAC6 tak, aby povinne vyžadovala zverejňovanie systémov arbitráže dividend, ktoré zahŕňajú vrátenie daní v prípade dividend a dane z kapitálových ziskov;

7.  vyzýva všetky členské štáty, ktoré boli označené za údajné hlavné cieľové trhy pre praktiky obchodovania s arbitrážou dividend, aby dôkladne vyšetrili a analyzovali postupy vyplácania dividend vo svojich jurisdikciách, aby identifikovali medzery vo svojich daňových zákonoch, ktoré vytvárajú príležitosti pre daňových podvodníkov a tých, čo sa vyhýbajú daňovým povinnostiam, aby analyzovali každý potenciálny cezhraničný rozmer týchto praktík a ukončili všetky tieto škodlivé daňové praktiky;

8.  zdôrazňuje potrebu koordinovanej činnosti medzi vnútroštátnymi orgánmi s cieľom zaručiť vymáhanie nezákonne získaných zdrojov z verejných účtov;

9.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby posúdila a členské štáty, aby preskúmali a aktualizovali dvojstranné dohody o zdaňovaní medzi členskými štátmi a s tretími krajinami s cieľom odstrániť medzery, ktoré stimulujú daňovo motivované obchodné praktiky zamerané na vyhýbanie sa daňovým povinnostiam;

10.  vyzýva Komisiu, aby zrevidovala smernicu o spoločnom systéme zdaňovania uplatniteľnom v prípade materských a dcérskych spoločností z rôznych členských štátov s cieľom bojovať proti praktikám arbitráže dividend;

11.  žiada Komisiu, aby posúdila úlohu účelovo vytvorených subjektov (SPV) a (SPE), ktoré boli odhalené prostredníctvom dokumentov týkajúcich sa škandálu cum-ex, a v prípade potreby navrhla obmedzenie používania týchto nástrojov;

12.  konštatuje, že vysoká miera využívania SPV a SPE v tokoch priamych zahraničných investícií sa preukázateľne dá považovať za indikátor agresívneho daňového plánovania;

13.  konštatuje, že finančná kríza v roku 2008 viedla k všeobecnému zníženiu zdrojov a počtu zamestnancov v daňových správach; vyzýva členské štáty, aby investovali do nástrojov, ktoré majú k dispozícii daňové orgány, aby ich zmodernizovali a aby vyčlenili primerané ľudské zdroje s cieľom zlepšiť dohľad, znížiť časovú náročnosť a zúžiť informačné medzery;

14.  zastáva názor, že práca výborov TAXE, TAX2, PANA a TAX3 by mala v nadchádzajúcom volebnom období Parlamentu pokračovať v stálej štruktúre v rámci Parlamentu, ktorou by mohol byť podvýbor Výboru pre hospodárske a menové veci (ECON);

15.  vyzýva osobitný výbor TAX3, aby vykonal vlastné posúdenie odhalení škandálu cum-ex a aby do svojej záverečnej správy zahrnul výsledky a všetky relevantné odporúčania;

16.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskemu orgánu pre bankovníctvo a Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy.

 

(1)

Ú. v. EÚ L 359, 16.12.2014, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 139, 5.6.2018, s. 1.

(3)

Deutscher Bundestag, Drucksache 18/12700, 20. 6. 2017.

(4)

Ú. v. EÚ C 366, 27.10.2017, s. 51.

(5)

Ú. v. EÚ C 101, 16.3.2018, s. 79.

(6)

Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 74.

(7)

Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 132.

(8)

Prijaté texty, P8_TA(2018)0048.

Posledná úprava: 29. novembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia