Förfarande : 2018/2900(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B8-0551/2018

Ingivna texter :

RC-B8-0551/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 29/11/2018 - 8.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0475

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 275kWORD 54k
28.11.2018
PE631.544v01-00}
PE631.545v01-00} RC1
 
B8-0551/2018}
B8-0552/2018} RC1

i enlighet med artikel 123.2 och 123.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:

B8‑0551/2018 (PPE, ALDE)

B8‑0552/2018 (S&D, GUE/NGL, Verts/ALE)


om cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen (2018/2900(RSP))


Markus Ferber, Dariusz Rosati för PPE-gruppen
Pervenche Berès, Peter Simon, Jeppe Kofod

för S&D-gruppen

 
Nils Torvalds för ALDE-gruppen
Miguel Urbán Crespo, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie‑Pierre Vieu, Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Matt Carthy, Emmanuel Maurel, Kostadinka Kuneva, Marie‑Christine Vergiat, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen
Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen
Monica Macovei

Europaparlamentets resolution om cum-ex-skandalen: ekonomisk brottslighet och kryphålen i den rådande rättsliga ramen (2018/2900(RSP))  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av de cum-ex-avslöjanden som den 18 oktober 2018 gjordes av ett konsortium för undersökande journalistik, som leds av den tyska ideella medieorganisationen Correctiv,

–  med beaktande av rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (DAC2)(1),

–  med beaktande av rådets direktiv (EU) 2018/822 av den 25 maj 2018 om ändring av direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (DAC6)(2),

–  med beaktande av den utredning som gjorts av den tyska förbundsdagens fjärde undersökningskommitté med anledning av skandalen, som utmynnade i en rapport(3) i juni 2017,

–  med beaktande av sina resolutioner av den 25 november 2015(4) och 6 juli 2016(5) om skattebeslut och andra åtgärder av liknande karaktär eller med liknande effekt,

–  med beaktande av sin resolution av den 16 december 2015 med rekommendationer till kommissionen om ökad transparens, samordning och samstämdhet för bolagsbeskattningen i unionen(6),

–  med beaktande av sin rekommendation av den 13 december 2017 till rådet och kommissionen till följd av undersökningen avseende penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt(7),

–  med beaktande av sitt beslut av den 1 mars 2018 om tillsättning av ett särskilt utskott för ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (TAX3) samt fastställande av dess ansvarsområden, sammansättning och mandatperiod(8),

–  med beaktande av sin debatt i plenum den 23 oktober 2018 om cum-ex-skandalen,

–  med beaktande av slutsatserna från ECON- och TAX3-utskottens gemensamma sammanträde den 26 november 2018,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  ”Cum-ex” – eller handelsupplägg för utdelningsarbitrage – står för den praxis som innebär handel med aktier i syfte att dölja den faktiska ägarens identitet och göra det möjligt för de två eller flera involverade parterna att begära skatteavdrag på kapitalskatt som bara betalats en gång.

B.  Cum-ex-skandalen avslöjades för allmänheten genom en undersökning som utfördes gemensamt av ett antal europeiska nyhetsmedier och som involverade 12 länder och 38 journalister.

C.  Det rapporteras att 11 medlemsstater har förlorat upp till 55,2 miljarder euro i skatteintäkter till följd av cum-ex-upplägget.

D.  Det är dock svårt att beräkna totalbeloppet för de skador som uppstått, med tanke på att mycket av denna verksamhet inleddes i slutet av 1990-talet och har varit preskriberad under en längre tid.

E.  I den utredning som gjorts av konsortiet av europeiska journalister identifieras Tyskland, Danmark, Spanien, Italien och Frankrike som de främsta målmarknaderna för cum-ex-affärsmetoderna, och därefter följer Norge, Finland, Polen, Danmark, Nederländerna, Österrike och Tjeckien. Dessa metoder omfattar potentiellt ett okänt antal EU-medlemsstater samt länder i Europeiska frihandelssammanslutningen (t.ex. Schweiz).

F.  Utredningar pågår i de värst drabbade EU-medlemsstaterna.

G.  Cum-ex-uppläggen har drag av skattebedrägeri och det behöver utredas om det har förekommit överträdelser av nationell lagstiftning eller EU:s lagstiftning.

H.  Det har rapporterats att dessa brottsliga handlingar involverar finansinstitut i EU‑medlemsstater, däribland flera stora, välkända affärsbanker.

I.  I den slutliga rapporten från förbundsdagens fjärde undersökningskommitté, liksom av de tyska domstolarna, dras slutsatsen att skattepraxis såsom cum-ex-upplägg, som inbegriper blankning, är olaglig, och att sammanslutningen av tyska banker förvärrat problemet i stället för att bidra till att lösa det.

J.  I vissa fall genomförde de berörda myndigheterna inte några djupgående undersökningar av den information som delades från andra medlemsstater om cum‑ex‑avslöjandena.

K.  Det faktum att utländska investerare har rätt att begära återbetalning av källskatt på utdelningar spelar en central roll i avslöjandena.

L.  Sedan september 2017 krävs det enligt det andra direktivet om administrativt samarbete (DAC2) att medlemsstaterna årligen ska erhålla information från sina finansinstitut och utbyta denna information med den medlemsstat där skattebetalaren har sin hemvist.

M.  I det sjätte direktivet om administrativt samarbete (DAC6) krävs det att alla personer som utformar, marknadsför eller organiserar rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang, som uppvisar på förhand fastställda kännetecken, eller tillgängliggör dem för genomförande eller förvaltar genomförandet, ska rapportera dessa arrangemang till de nationella skattemyndigheterna.

N.  Mandatet för det särskilda utskottet för ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt (TAX3) omfattar uttryckligen alla relevanta utvecklingstendenser relaterade till utskottets ansvarsområde som uppstår under utskottets mandatperiod.

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt det avslöjade skattebedrägeriet som inneburit förlorade skatteintäkter för medlemsstaterna som offentligt rapporterats och enligt vissa mediers uppskattningar uppgår till så mycket som 55,2 miljarder euro och som är ett hårt slag mot den europeiska sociala marknadsekonomin.

2.  Europaparlamentet noterar med oro att cum-ex-skandalen har skakat medborgarnas förtroende för skattesystemen och betonar hur viktigt det är att återupprätta allmänhetens förtroende och se till att eventuella skador inte kommer att upprepas.

3.  Europaparlamentet begär att Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Europeiska bankmyndigheten (EBA) gör en undersökning av användningen av utdelningsarbitrage (såsom cum-ex- och cum-cum-uppläggen), i syfte att bedöma det potentiella hotet mot finansmarknadernas integritet, fastställa karaktären och omfattningen av de aktörer som deltar i dessa upplägg, bedöma om det förekommit överträdelser av nationell lagstiftning eller unionslagstiftning, bedöma de åtgärder som vidtagits av de finansiella tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna, och utfärda lämpliga rekommendationer för reformer och åtgärder till de berörda behöriga myndigheterna.

4.  Europaparlamentet understryker att dessa nya avslöjanden verkar peka på möjliga brister i de nuvarande systemen för informationsutbyte och samarbete mellan medlemsstaternas myndigheter. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att effektivt genomföra det obligatoriska automatiska utbytet av upplysningar i fråga om beskattning.

5.  Europaparlamentet uppmanar alla medlemsstaters skattemyndigheter att utse gemensamma kontaktpunkter i linje med OECD:s internationella arbetsgrupp för gemensamma underrättelser och samarbete, och uppmanar kommissionen att säkerställa och underlätta samarbete mellan dem för att se till att information om ärenden med gränsöverskridande relevans snabbt och effektivt delas mellan medlemsstaterna.

6.  Europaparlamentet uppmanar de nationella skattemyndigheterna att utnyttja den fulla potentialen i DAC6 när det gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang. Parlamentet begär dessutom att DAC6 förstärks så att krav införs på obligatoriskt utlämnande av information om utdelningsarbitrage, inbegripet beviljande av återbetalning av utdelnings- och kapitalvinstskatt.

7.  Europaparlamentet uppmanar bestämt alla de medlemsstater som påståtts vara de främsta målmarknaderna för utdelningsarbitrage, att ingående utreda och analysera utdelningsbetalningspraxisen i sina jurisdiktioner, att identifiera de kryphål i sin skattelagstiftning som skapar möjligheter som utnyttjas av skattebedragare och skattesmitare, att analysera den potentiellt gränsöverskridande dimensionen av denna praxis och att sätta stopp för all denna skadliga skattepraxis.

8.  Europaparlamentet betonar behovet av samordnade åtgärder mellan de nationella myndigheterna för att säkerställa återvinning av alla tillgångar som olagligt tagits från statskassorna.

9.  Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att bedöma och medlemsstaterna att se över och uppdatera bilaterala beskattningsavtal mellan medlemsstaterna och med tredjeländer i syfte att täppa till kryphål som främjar skattedrivna affärsmetoder för att undvika skatt.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över direktivet om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater i syfte att åtgärda användningen av utdelningsarbitrage.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma den roll som de företag för särskilda ändamål och specialföretag som avslöjats av cum-ex-skandalen spelar och, där det är lämpligt, att föreslå en begränsning av användningen av dessa instrument.

12.  Europaparlamentet noterar att en hög andel företag för särskilda ändamål och specialföretag som används inom ramen för utländska direktinvesteringar har visat sig vara en indikator på aggressiv skatteplanering.

13.  Europaparlamentet noterar att 2008 års kris har lett till en allmän resurs- och personalminskning inom skatteförvaltningarna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att investera i och modernisera de verktyg som skattemyndigheterna har till sitt förfogande, och att avsätta tillräckliga mänskliga resurser i syfte att förbättra övervakningen och minska tids- och informationsluckor.

14.  Europaparlamentet anser att TAXE-, TAX2-, PANA- och TAX3-utskotten bör fortsätta sitt arbete under parlamentets kommande mandatperiod, inom ramen för en permanent struktur inom parlamentet såsom ett underutskott till utskottet för ekonomi och valutafrågor (ECON).

15.  Europaparlamentet uppmanar det särskilda TAX3-utskottet att göra en egen bedömning av cum-ex-avslöjandena och att ta med resultaten samt eventuella relevanta rekommendationer i sitt slutliga betänkande.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska bankmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

(1)

EUT L 359, 16.12.2014, s. 1.

(2)

EUT L 139, 5.6.2018, s. 1.

(3)

Deutscher Bundestag, Drucksache 18/12700, 20.6.2017.

(4)

EUT C 366, 27.10.2017, s. 51.

(5)

EUT C 101, 16.3.2018, s. 79.

(6)

EUT C 399, 24.11.2017, s. 74.

(7)

EUT C 369, 11.10.2018, s. 132.

(8)

Antagna texter, P8_TA(2018)0048.

Senaste uppdatering: 29 november 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy