Предложение за обща резолюция - RC-B8-0557/2018Предложение за обща резолюция
RC-B8-0557/2018

  ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно пакета за единния пазар

  10.12.2018 - (2018/2903(RSP))

  внесено съгласно член 123, параграфи 2 и 4 от Правилника за дейността
  вместо следните предложения за резолюция:
  B8‑0557/2018 (ALDE)
  B8‑0558/2018 (PPE)

  Андреас Шваб, Ружа Графиня фон Тун унд Хоенщайн от името на групата PPE
  Дита Харанзова от името на групата ALDE


  Процедура : 2018/2903(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  RC-B8-0557/2018
  Внесени текстове :
  RC-B8-0557/2018
  Разисквания :
  Приети текстове :

  Резолюция на Европейския парламент относно пакета за единния пазар

  (2018/2903(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид съобщението на Комисията от 28 октомври 2015 г., озаглавено „Осъвременяване на единния пазар: повече възможности за гражданите и предприятията“ (COM(2015)0550),

  –  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 28 октомври 2015 г., озаглавен „Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States“ (Доклад относно интеграцията на единния пазар и конкурентоспособността в ЕС и неговите държави членки) (SWD(2015)0203),

  –  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 май 2015 г., озаглавено „Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ (COM(2015)0192),

  –  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за единния пазар. Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието „Заедно за нов тип икономически растеж“ (COM(2011)0206),

  –  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2012 г., озаглавено „Акт за единния пазар II – Заедно за нов растеж“ (COM(2012)0573),

  –  като взе предвид доклада от 9 май 2010 г. на Марио Монти до председателя на Комисията, озаглавен „Нова стратегия за единния пазар – в служба на европейската икономика и европейското общество“,

  –  като взе предвид своята резолюция от 11 март 2015 г. относно управлението на единния пазар в рамките на европейския семестър през 2015 г.[1],

  –  като взе предвид проучването от септември 2014 г., възложено от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, озаглавено „Цената на „отказа от Европа“ в областта на единния пазар“,

  –  като взе предвид проучването от януари 2016 г., възложено от комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, озаглавено „Стратегия за завършване на изграждането на единния пазар: бонусът от един трилион евро“,

  –  като взе предвид своята резолюция от 26 май 2016 г. относно нетарифните бариери в рамките на единния пазар[2] въз основа на доклад на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите,

  –  като взе предвид своята резолюция от 26 май 2016 г. относно стратегията за единния пазар[3] въз основа на доклад на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите,

  –  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 май 2017 г., озаглавено „Относно междинния преглед на изпълнението на стратегията за цифров единен пазар – Свързан с интернет цифров единен пазар за всички“, (COM(2017)0228),

  –  като взе предвид съобщението на Комисията от 22 ноември 2018 г., озаглавено „Единният пазар в един променящ се свят – Уникален актив, нуждаещ се от възобновен политически ангажимент“ (COM(2018)0772),

  –  като взе предвид член 123, параграфи 2 и 4 от своя правилник,

  А.  като има предвид, че единният пазар е бил и продължава да бъде крайъгълен камък на европейската интеграция и силно конкурентна социална пазарна икономика, както и двигател за растеж и работни места; като има предвид, че това беше подчертано допълнително по време на неотдавнашните преговори относно оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС;

  Б.  като има предвид, че светът преминава през процес на бързи и важни промени, които също така оказват въздействие върху единния пазар на ЕС;

  В.  като има предвид, че единният пазар не използва целия си потенциал;

  Г.  като има предвид, че според изследванията на Парламента очакваната печалба от завършване на изграждането на единния пазар е един трилион евро под формата на по-висок БВП общо в целия Съюз, включително значителни печалби в сектора на услугите;

  Д.  като има предвид, че е необходим стратегически и всеобхватен подход и като има предвид, че отговорът на предизвикателствата, пред които сме изправени, следва да има колкото политически, толкова и технически характер;

  Е.  като има предвид, че последните знаци по отношение на транспонирането не са обнадеждаващи; като има предвид, че според съобщението на Комисията относно единния пазар в един променящ се свят дефицитът при транспонирането за 16 директиви със срок за транспониране между декември 2017 г. и май 2018 г. е 25% през юни 2018 г.;

  1.  приветства общите цели на съобщението на Комисията относно единния пазар в един променящ се свят само няколко месеца преди изборите за Европейски парламент през 2019 г. и относно 25-годишнината на единния пазар;

  2.  подчертава, че добре функциониращият единен пазар е един от основните фундаменти на Европейския съюз и поради тази причина неговото задълбочаване следва отново да бъде поставено начело на политическата програма, тъй като той допринася за свободата, възможностите и просперитета на Европа, създава конкретни права и задължения на гражданите, работниците, потребителите, предприемачите и предприятията и е от полза за над 500 милиона европейски граждани и над 21 милиона МСП;

  3.  подчертава неотложната необходимост от премахване на оставащите необосновани пречки от единния пазар с цел постигане на осезаеми и бързи резултати по отношение на растежа, иновациите, създаването на работни места, избора на потребителите и новите стопански модели;

  4.  подчертава, че Съюзът трябва да работи за гарантиране, че в рамките на единния пазар на свободното движение на услуги се дава същият приоритет като на свободното движение на стоките; подчертава, че свободното движение на услуги е много по-малко развито, отколкото свободното движение на стоки;

  5.  подчертава, че въпреки премахването на тарифните бариери на единния пазар все още съществуват редица най-различни необосновани нетарифни бариери; подчертава, че укрепването на единния пазар изисква предприемането на неотложни действия на равнището на ЕС и на национално равнище за преодоляване на тези необосновани бариери;

  6.  счита, че за задълбочаване на интеграцията на единния пазар е необходима по-голяма политическа смелост и ангажираност, отколкото преди 25 години, и повече усилия за преминаване от думи към дела и справяне със слабостите му;

  7.  изразява убеждението, че за да се постигне по-задълбочена интеграция, от съществено значение са равнопоставените условия на конкуренция, които се прилагат за всички участници във всички държави членки;

  8.  отбелязва, че само 7% от МСП предлагат стоки и услуги онлайн на потребители в други държави членки и само 15% от потребителите се възползват от тази възможност, и изтъква, че със завършване на изграждането на цифровия единен пазар могат да бъдат генерирани печалби в размер на над 415 милиарда евро и създадени нови работни места в тази област;

  9.  настоятелно призовава за премахване на остарялото разделяне на „цифровия“ единен пазар от единния „офлайн“ пазар, тъй като цифровите решения са неизменна част от съвременната икономика и от осигуряваните от нея продукти и услуги, като всеки аспект от единния пазар следва да бъде пригоден към цифровите технологии;

  10.  счита, че за да се отстоява и задълбочава единният пазар, е от изключителна важност да се защитават четирите свободи, а именно свободното движение на хора, услуги, стоки и капитали както физически, така и онлайн, и подчертава, че всички участници в ЕС трябва да действат според общоприетите правила;

  11.  посочва, че новото законодателство следва да отразява последователно амбицията за интеграция на пазара и необходимостта от премахване на необоснованите регулаторни и административни пречки, както и необходимостта то да бъде съобразено с бъдещите предизвикателства;

  12.  припомня, че едно хармонизирано правило на равнището на ЕС обикновено намалява административната тежест във всички държави членки, тъй като по принцип то замества 28 различаващи се правила на единния пазар; подчертава, че Съюзът следва да се противопоставя на разпокъсаността в рамките на своите собствени граници по същия начин, както се противопоставя на протекционизма извън ЕС;

  13.  отбелязва, че единният пазар е изложен на все по-голям натиск от национални правила, които противоречат на основополагащите му принципи, особено от правила на национално равнище, които засягат свободното движение на стоки и услуги; признава, че необосновани и непропорционални национални мерки, както и некоординирани мерки, биха могли да изложат на риск единството и ефективността на единния пазар;

  14.  подчертава, че е важно да се гарантира, че правилата работят на практика: гражданите и предприятията могат да се възползват от множеството предимства на единния пазар само ако правилата, които са договорени съвместно, действително функционират на практика и са в тяхна полза;

  15.  настоятелно призовава Комисията да използва по-добре съществуващите инструменти, за да предприема действия срещу национални правила, които застрашават единния пазар;

  16.  признава, че структурата на управление на единния пазар очевидно трябва да бъде засилена, с оглед да се гарантират ефективни механизми за наблюдение и да се откриват неадекватното транспониране на законодателството за единния пазар или неадекватното въвеждане и прилагане, като по този начин се гарантира, че когато е необходимо, се прилагат процедури за установяване на нарушение;

  17.  подкрепя категорично поканата на Комисията към Европейския съвет за провеждане на задълбочено разискване на равнище държавни или правителствени ръководители по въпросите на единния пазар във всичките му измерения, за да се установят общите приоритети за действие и подходящи механизми, които да съответстват на така необходимия възобновен политически ангажимент по отношение на единния пазар;

  18.  настоятелно призовава следващата Комисия, с оглед на предстоящия политически мандат 2019—2024 г., амбициозно да планира действията на единния пазар; изразява съжаление, че Комисията представи редица законодателни предложения твърде късно, за да могат съзаконодателите да работят по тях по адекватен начин и да ги приемат до края на настоящия мандат;

  19.  изисква Европейският съвет да поеме нов ангажимент за завършване на единния пазар до 2025 г., включително нов обвързващ график за действия, както направиха европейските лидери през 1985 г.; изразява обаче силна загриженост във връзка с факта, че няколко законодателни предложения са напълно блокирани в Съвета, който не успя да приеме позиция по тях; призовава Съвета да сложи край на това положение, което вреди както на нашите граждани, така и на нашите предприятия;

  20.  припомня на Комисията и на Съвета тяхната отговорност във връзка с единния пазар, особено по отношение на европейските граждани и предприятия;

  21.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

  Последно осъвременяване: 11 декември 2018 г.
  Правна информация - Политика за поверителност