Postup : 2018/2903(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0557/2018

Předložené texty :

RC-B8-0557/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0511

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 347kWORD 52k
10.12.2018
PE631.568v01-00}
PE631.569v01-00} RC1
 
B8-0557/2018}
B8-0558/2018} RC1

předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu

a nahrazující tyto návrhy usnesení:

B8-0557/2018 (ALDE)

B8-0558/2018 (PPE)


o balíčku pro jednotný trh (2018/2903(RSP))


Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein za skupinu PPE
Dita Charanzová za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o balíčku pro jednotný trh (2018/2903(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 28. října 2015 nazvané „Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky“ (COM(2015)0550),

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise ze dne 28. října 2015 nazvaný „Zpráva o integraci a konkurenceschopnosti jednotného trhu v EU a jejích členských státech“ (SWD(2015)0203),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. května 2015 nazvané „Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě“ (COM(2015)0192),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. dubna 2011 nazvané „Akt o jednotném trhu – Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry: „Společně pro nový růst“ “ (COM(2011)0206),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. října 2012 nazvané „Akt o jednotném trhu II – Společně pro nový růst“ (COM(2012)0573),

–  s ohledem na zprávu ze dne 9. května 2010, kterou předsedovi Komise předložil Mario Monti, nazvanou „Nová strategie pro jednotný trh – Ve službách evropského hospodářství a společnosti“,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 11. března 2015 o správě jednotného trhu v rámci evropského semestru 2015(1),

–  s ohledem na svou studii ze září 2014 nazvanou „Náklady vyplývající z neexistence společného evropského postupu na jednotném trhu“, jejíž vypracování zadal Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

–  s ohledem na svou studii z ledna 2016 nazvanou „Strategie pro dokončení jednotného trhu: bonus ve výši 1 bilion EUR“, jejíž vypracování zadal Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. května 2016 o necelních překážkách na jednotném trhu(2) založené na zprávě Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. května 2016 o strategii pro jednotný digitální trh(3) založené na zprávě Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů,

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. května 2017 nazvané „Přezkum v polovině období provádění strategie pro jednotný digitální trh – propojený jednotný digitální trh pro všechny (COM(2017)0228),

–  s ohledem na sdělení Komise ze dne 22. listopadu 2018 nazvané „Jednotný trh v měnícím se světě – jedinečná výhoda si žádá nový politický závazek“ (COM(2018)0772),

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že jednotný trh byl a nadále zůstává základním kamenem evropské integrace, vysoce konkurenceschopného sociálně tržního hospodářství a hybnou silou růstu a zaměstnanosti; vzhledem k tomu, že se tato skutečnost ještě více potvrdila během nedávných jednání o vystoupení Spojeného království z Evropské unie;

B.  vzhledem k tomu, že svět prochází procesem rychlých a významných změn, které mají dopad i na jednotný trh EU;

C.  vzhledem k tomu, že jednotný trh plně nevyužívá svůj potenciál;

D.  vzhledem k tomu, že podle vlastního výzkumu Parlamentu by očekávaný zisk z dokončení jednotného dosáhl 1 bilionu EUR, pokud jde o společný růst HDP v celé Unii, a to včetně významných zisků v odvětví služeb;

E.  vzhledem k tomu, že je zapotřebí strategický a komplexní přístup, a vzhledem k tomu, že by odpověď na existující výzvy měla být nejen technické, ale také politické povahy;

F.  vzhledem k tomu, že nedávné signály týkající se provádění ve vnitrostátním právu nejsou uspokojivé; vzhledem k tomu, že podle sdělení Komise o jednotném trhu v měnícím se světě byl deficit v provádění ve vnitrostátním právu u 16 směrnic s termíny provedení v období od prosince 2017 do května 2018 na úrovni 25 %;

1.  vítá obecné cíle sdělení Komise o jednotném trhu v měnícím se světě, jen několik měsíců před volbami do Evropského parlamentu v roce 2019 a na 25. výročí jednotného trhu;

2.  zdůrazňuje, že dobře fungující jednotný trh je jedním z nezbytných základů Evropské unie, a prohloubení jednotného trhu by se tedy mělo vrátit do popředí politického zájmu, jelikož přispívá ke svobodě, příležitostem a prosperitě v Evropě, vytváří specifická práva a povinnosti pro občany, pracovníky, spotřebitele, podnikatele a podniky a je přínosem pro více než 500 milionů Evropanů a více než 21 milionů malých a středních podniků;

3.  zdůrazňuje, že je naléhavě nutné odstranit z jednotného trhu zbývající neopodstatněné překážky a dosáhnout tak hmatatelných a rychlých výsledků, pokud jde o růst, inovaci, tvorbu pracovních míst, výběr spotřebitelů a nové obchodní modely;

4.  zdůrazňuje, že Unie se musí snažit zajistit, aby volný pohyb služeb získal v rámci jednotného trhu stejnou prioritu jako volný pohyb zboží; zdůrazňuje, že volný pohyb služeb je mnohem méně rozvinutý než volný pohyb zboží;

5.  zdůrazňuje, že i přes odstranění celních překážek v rámci jednotného trhu stále existuje významné množství různých neopodstatněných překážek necelní povahy; zdůrazňuje, že posílení jednotného trhu vyžaduje naléhavá opatření na unijní i vnitrostátní úrovni, která umožní tyto neopodstatněné překážky řešit;

6.  je přesvědčen, že hlubší integrace jednotného trhu vyžaduje větší politickou odvahu a odhodlání než před 25 lety a že je zapotřebí více úsilí k odstranění rozdílů mezi slovy a skutky a k řešení jeho nedostatků;

7.  je přesvědčen, že pro účely dosažení hlubší integrace jsou klíčové rovné podmínky vztahující se na všechny aktéry ve všech členských státech;

8.  konstatuje, že pouze 7 % malých a středních podniků nabízí online zboží a služby zákazníkům v jiných členských státech a pouze 15 % zákazníků této možnosti využívá, a zdůrazňuje, že dokončení jednotného digitálního trhu by mohlo přinést více než 415 miliard EUR i nová pracovní místa v této oblasti;

9.  naléhavě vyzývá, aby se zrušilo zastaralé oddělování jednotného „digitálního“ trhu a od trhu „offline“, jelikož digitální řešení jsou neoddělitelnou součástí moderního hospodářství a produktů a služeb, které poskytuje, a požadavkům na digitalizaci by měl být přizpůsoben každý aspekt jednotného trhu;

10.  domnívá se, že k ochraně a prohloubení jednotného trhu je klíčové rozhodně obhajovat čtyři svobody, tj. volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu, a to jak fyzicky, tak online, a zdůrazňuje, že všichni aktéři EU musí dodržovat společně dohodnutá pravidla;

11.  poukazuje na to, že nové právní předpisy by měly systematicky zohledňovat cíl integrace trhu, potřebu odstranit neopodstatněné regulační a administrativní překážky a nutnost bezproblémového fungování v budoucnu;

12.  připomíná, že jeden předpis harmonizovaný na úrovni EU obecně snižuje administrativní zátěž ve všech členských státech, jelikož nahrazuje 28 rozdílných pravidel na jednotném trhu; zdůrazňuje, že Unie by měla odolávat fragmentaci v rámci svých hranic stejným způsobem, jakým odolává protekcionismu mimo EU;

13.  zdůrazňuje, že jednotný trh se stále častěji dostává pod tlak vnitrostátních předpisů, které jsou v rozporu se zásadami, na nichž je založen, zejména pokud jde o předpisy na vnitrostátní úrovni, které mají dopad na volný pohyb zboží a služeb; uznává, že neopodstatněná a nepřiměřená vnitrostátní opatření a také nekoordinovaná opatření mohou ohrozit jednotu a účinnost jednotného trhu;

14.  zdůrazňuje, že je důležité zajistit fungování pravidel v praxi – občané a podniky mohou řadu výhod jednotného trhu využívat pouze tehdy, pokud společně dohodnutá pravidla v praxi skutečně fungují a přinášejí občanům a podnikům prospěch;

15.  vybízí Komisi, aby za pomoci stávajících nástrojů lépe zasahovala proti vnitrostátním předpisům, které ohrožují jednotný trh;

16.  uznává, že je třeba jasně posílit strukturu řízení jednotného trhu s cílem zaručit účinné monitorovací mechanismy a zjišťovat nepřiměřené provádění právních předpisů pro jednotný trh ve vnitrostátních právních předpisech nebo jejich nepřiměřené uplatňování, čímž se zajistí, aby v nezbytných případech byla uplatňována řízení o nesplnění povinnosti;

17.  rozhodně podporuje výzvu Komise adresovanou Evropské radě, aby na úrovni hlav států a předsedů vlád uskutečnila důkladnou diskusi o jednotném trhu ve všech jeho rozměrech, s cílem určit společné akční priority a vhodné mechanismy, které by odpovídaly tolik potřebnému obnovenému politickému závazku v oblasti jednotného trhu;

18.  naléhavě vybízí příští Komisi, aby pro nadcházející politické funkční období 2019–2024 vypracovala ambiciózní plán činností v oblasti jednotného trhu; vyjadřuje politování nad tím, že Komise předložila řadu legislativních iniciativ příliš pozdě na to, aby na nich spolunormotvůrci mohli řádně pracovat a přijmout je před skončením mandátu;

19.  žádá Evropskou radu, aby přijala nový závazek k dokončení jednotného trhu do roku 2025, a to včetně nového závazného harmonogramu činností, jako to evropští vysocí představitelé učinili v roce 1985; je však velmi znepokojen skutečností, že několik právních předpisů je zcela zablokováno v Radě, která k nim dosud nebyla schopna přijmout žádný postoj; vyzývá Radu, aby ukončila tento stav, který škodí jak našim občanům, tak podnikům;

20.  připomíná Komisi a Radě jejich odpovědnost za jednotný trh, zejména vůči evropským občanům a podnikům;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

(1)

Úř. věst. C 316, 30.8.2016, s. 98.

(2)

Úř. věst. C 76, 28.2.2018, s. 105.

(3)

Úř. věst. C 76, 28.2.2018, s. 112.

Poslední aktualizace: 11. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí