Procedure : 2018/2903(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B8-0557/2018

Indgivne tekster :

RC-B8-0557/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0511

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
PDF 272kWORD 54k
10.12.2018
PE631.568v01-00}
PE631.569v01-00} RC1
 
B8-0557/2018}
B8-0558/2018} RC1

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4

til erstatning af følgende beslutningsforslag:

B8‑0557/2018 (ALDE)

B8‑0558/2018 (PPE)


om pakken om det indre marked  (2018/2903(RSP))


Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein for PPE-Gruppen
Dita Charanzová for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om pakken om det indre marked  (2018/2903(RSP))  

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. oktober 2015 med titlen "Opgradering af det indre marked: flere muligheder for borgerne og virksomhederne" (COM(2015)0550),

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 28. oktober 2015 med titlen "Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States" (Rapport om integrationen på det indre marked og konkurrenceevnen i EU og dets medlemsstater) (SWD(2015)0203),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. maj 2015 med titlen "En strategi for et digitalt indre marked" (COM(2015)0192),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 13. april 2011 med titlen "Akten for det indre marked – Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid – Sammen om fornyet vækst" (COM(2011)0206),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. oktober 2012 med titlen "Akten for det indre marked II – Sammen om fornyet vækst" (COM(2012)0573),

–  der henviser til rapporten af 9. maj 2010 fra Mario Monti til formanden for Kommissionen om "en ny strategi for det indre marked  til gavn for Europas økonomi og samfund",

–  der henviser til sin beslutning af 11. marts 2015 om styringen af det indre marked inden for det europæiske semester 2015(1),

–  der henviser til sin undersøgelse fra september 2014 bestilt af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om omkostningerne ved fravær af EU-tiltag ("The cost of non-Europe in the single market"),

–  der henviser til sin undersøgelse af januar 2016 bestilt af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om en strategi for det indre marked ("A strategy for completing the single market: the trillion euro bonus"),

–  der henviser til sin beslutning af 26. maj 2016 om ikke-toldmæssige hindringer i det indre marked(2) på grundlag af en betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse,

–  der henviser til sin beslutning af 26. maj 2016 om strategien for det indre marked(3) på grundlag af en betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. maj 2017 om midtvejsevalueringen af gennemførelsen af strategien for det digitale indre marked – Et forbundet digitalt indre marked for alle (COM(2017)0228),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 22. november 2018 om det indre marked i en verden i forandring – Et unikt aktiv med behov for fornyet politisk engagement (COM(2018)0772),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at det indre marked var og fortsat er hjørnestenen i den europæiske integration og i dens yderst konkurrencedygtige sociale markedsøkonomi og tillige udgør en drivkraft i skabelsen af vækst og beskæftigelse; der henviser til, at dette er blevet yderligere understreget ved de seneste forhandlinger om den britiske udtræden af EU;

B.  der henviser til, at verden gennemlever en proces med pludselige og gennemgribende forandring, som også påvirker EU's indre marked;

C.  der henviser til, at det indre markeds potentiale ikke udnyttes fuldt ud;

D.  der henviser til, at de forventede økonomiske gevinster ved gennemførelsen af det indre marked ifølge Parlamentets egen forskning vil kunne overstige 1 trillion EUR i øget BNP kollektivt for hele Unionen, herunder betydelige gevinster i servicesektoren;

E.  der henviser til, at der er behov for en strategisk og altomfattende tilgang, og til, at reaktionen på de givne udfordringer i lige høj grad bør være af politisk som af teknisk art;

F.  der henviser til, at de seneste indikationer af gennemførelse i national ret ikke er opmuntrende; der henviser til, at ifølge Kommissionens meddelelse om det indre marked i en verden i forandring, var efterslæbet i gennemførelsen i national ret for 16 direktiver, hvis skæringsdatoer for gennemførelse lå mellem december 2017 og maj 2018, pr. juni 2018 på 25 %;

1.  glæder sig over de overordnede målsætninger i Kommissionens meddelelse om det indre marked i en verden i forandring blot måneder før valget til Europa-Parlamentet i 2019 og i anledning af 25-året for det indre marked;

2.  understreger, at et velfungerende indre marked er en essentiel del grundlaget for Den Europæiske Union, og at uddybningen af det indre marked derfor atter bør sættes øverst på den politiske dagsorden, da det bidrager til frihed, muligheder og velstand for Europa, skaber specifikke rettigheder og forpligtelser for borgere, arbejdstagere, forbrugere, iværksættere og virksomheder, og kommer mere end 500 millioner europæere og over 21 millioner SMV'er til gode;

3.  understreger det presserende behov for at fjerne de resterende, uberettigede hindringer for det indre marked med henblik på at opnå konkrete og hurtige resultater i form af vækst, innovation, jobskabelse, forbrugervalgmuligheder og nye forretningsmodeller;

4.  understreger, at Unionen skal arbejde på at sikre, at den frie bevægelighed for tjenesteydelser prioriteres på samme måde som den frie bevægelighed for varer i det indre marked; understreger, at den frie udveksling af tjenesteydelser er langt mindre udviklet end den frie bevægelighed for varer;

5.  understreger, at der på trods af ophævelsen af toldmæssige hindringer på det indre marked fortsat eksisterer et stort antal forskellige, uberettigede, ikke-toldmæssige hindringer; fremhæver, at styrkelsen af det indre marked kræver en omgående indsats på både EU- og nationalstatsniveau med henblik på at tage hånd om disse uberettigede hindringer;

6.  mener, at en mere dybdegående integration af det indre marked kræver mere politisk mod og engagement end for 25 år siden og en større indsats for at bygge bro mellem retorik og resultater samt udbedre svagheder;

7.  er overbevist om, at det er afgørende for at opnå mere dybdegående integration, at der sikres lige vilkår for alle aktører i alle medlemsstater;

8.  bemærker, at kun 7 % af SMV'erne udbyder varer og tjenesteydelser online til kunder i andre medlemsstater, og kun 15 % af forbrugerne gør brug af denne mulighed, og påpeger, at fuldførelsen af det digitale indre marked ville kunne give en gevinst på over 415 mia. EUR og ville kunne skabes nye arbejdspladser inden for dette område;

9.  opfordrer indtrængende til, at den forældede skelnen mellem det "digitale indre marked" og det indre marked "offline" ophører, da digitale løsninger er en uundværlig del af den moderne økonomi, og de produkter og tjenester, det leverer, og alle dele af det indre marked bør være digitalt tilpassede;

10.  mener, at det for at forsvare og uddybe det indre marked er afgørende at gøre en stor indsats for at forsvare de fire frihedsrettigheder, nemlig den frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser, varer og kapital, både fysisk og online, og understreger, at alle EU-aktører skal efterleve fælles, aftalte regler;

11.  påpeger, at ny lovgivning konsekvent bør afspejle ambitionen om markedsintegration, behovet for at eliminere uberettigede lovgivningsmæssige og administrative hindringer og behovet for at være fremtidssikret;

12.  minder om, at én harmoniseret regel på EU-plan generelt mindsker de administrative byrder i alle medlemsstater, da den i princippet erstatter 28 forskellige regler i det indre marked; understreger, at Unionen bør modstå fragmentering inden for sine grænser på samme måde, som den modsætter sig protektionisme uden for EU;

13.  påpeger, at det indre marked i stigende grad er under pres fra nationale regler, der er i strid med de principper, som markedet hviler på, navnlig regler på nationalt plan der påvirker den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser; erkender, at uberettigede og uforholdsmæssige nationale foranstaltninger samt ukoordinerede foranstaltninger kan bringe det indre markeds enhed og effektivitet i fare;

14.  understreger, at det er vigtigt at sikre, at reglerne opfylder deres formål: Borgere og virksomheder kan kun nyde godt af de mange fordele ved det indre marked, hvis de regler, der vedtages i fællesskab, fungerer i praksis og gavner disse borgere og virksomheder;

15.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at gøre bedre brug af eksisterende instrumenter til at gribe ind over for nationale regler, der spænder ben for det indre marked;

16.  anerkender, at forvaltningsstrukturen for det indre marked bør styrkes betydeligt med henblik på at sikre effektive overvågningsmekanismer og afdække utilstrækkelig gennemførelse i national ret af lovgivningen om det indre marked eller utilstrækkelig implementering og anvendelse, således at det sikres, at der om nødvendigt iværksættes traktatbrudsprocedurer;

17.  bakker kraftigt op om Kommissionens opfordring til Det Europæiske Råd om at organisere en indgående drøftelse på stats- og regeringschefniveau om det indre marked i alle dets dimensioner med henblik på at fastlægge fælles handlingsprioriteter og passende mekanismer til at matche det stærkt tiltrængte fornyede politiske engagement i det indre marked;

18.  opfordrer indtrængende den næste Kommission til i lyset af den kommende politiske embedsperiode 2019-2024 at gennemføre en ambitiøs plan for det indre marked; beklager, at Kommissionen har fremlagt en række lovforslag for sent til, at medlovgiverne kan behandle dem på fyldestgørende vis og vedtage dem inden udløbet af denne valgperiode;

19.  anmoder Det Europæiske Råd om at forpligte sig på et nyt forsæt om at fuldføre det indre marked inden 2025, herunder en ny, bindende tidsplan for tiltagene, som de europæiske ledere gjorde i 1985; er imidlertid meget bekymret over, at flere lovforslag er fuldstændig blokeret i Rådet, som ikke har været i stand til at tage stilling til dem; opfordrer Rådet til at bringe denne situation til ophør, da den er til skade for både vores borgere og virksomheder;

20.  minder Kommissionen og Rådet om deres ansvar for det indre marked, navnlig over for europæiske borgere og virksomheder;

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

EUT C 316 af 30.8.2016, s. 98.

(2)

EUT C 76 af 28.2.2018, s. 105.

(3)

EUT C 76 af 28.2.2018, s. 112.

Seneste opdatering: 11. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik