Menetlus : 2018/2903(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : RC-B8-0557/2018

Esitatud tekstid :

RC-B8-0557/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0511

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK
PDF 265kWORD 54k
10.12.2018
PE631.568v01-00}
PE631.569v01-00} RC1
 
B8-0557/2018}
B8-0558/2018} RC1

vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 2 ja 4

millega asendatakse järgmised resolutsiooni ettepanekud:

B8-0557/2018 (ALDE)

B8-0558/2018 (PPE)


ühtse turu paketi kohta  (2018/2903(RSP))


Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein fraktsiooni PPE nimel
Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ühtse turu paketi kohta  (2018/2903(RSP))  

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni 28. oktoobri 2015. aasta teatist „Ühtse turu täiustamine: rohkem võimalusi inimestele ja ettevõtetele“ (COM(2015)0550),

–  võttes arvesse komisjoni talituste 28. oktoobri 2015. aasta töödokumenti „Report on single market integration and competitiveness in the EU and its Member States“ ühtse turu integratsiooni ja konkurentsivõime kohta ELis ja selle liikmesriikides (SWD(2015)0203),

–  võttes arvesse komisjoni 6. mai 2015. aasta teatist „Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia“ (COM(2015)0192),

–  võttes arvesse komisjoni 13. aprilli 2011. aasta teatist „Ühtse turu akt: kaksteist vahendit majanduskasvu edendamiseks ja usalduse suurendamiseks – üheskoos uue majanduskasvu eest“ (COM(2011)0206),

–  võttes arvesse komisjoni 3. oktoobri 2012. aasta teatist „Ühtse turu akt II – üheskoos uue majanduskasvu eest“ (COM(2012)0573),

–  võttes arvesse Euroopa Komisjoni presidendile esitatud Mario Monti 9. mai 2010. aasta aruannet „A New Strategy for the Single Market – At the Service of Europe’s Economy and Society“ ühtse turu uue strateegia kohta Euroopa majanduse ja ühiskonna teenistuses,

–  võttes arvesse oma 11. märtsi 2015. aasta resolutsiooni ühtse turu juhtimise kohta 2015. aasta Euroopa poolaasta raames(1),

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellimusel 2014. aasta septembris valminud uuringut „The cost of non-Europe in the single market“ ühtse turu Euroopa mõõtme puudumise hinna kohta,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni tellimusel 2016. aasta jaanuaris valminud uuringut „A strategy for completing the Single Market: the trillion euro bonus“ ühtse turu lõpuleviimise strateegia kohta,

–  võttes arvesse oma 26. mai 2016. aasta resolutsiooni mittetariifsete tõkete kohta ühtsel turul(2), mis põhineb siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportil,

–  võttes arvesse oma 26. mai 2016. aasta resolutsiooni ühtse turu strateegia kohta(3), mis põhineb siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportil,

–  võttes arvesse komisjoni 10. mai 2017. aasta teatist digitaalse ühtse turu strateegia rakendamise vahekokkuvõtte kohta – ühendatud digitaalne ühtne turg kõigile (COM(2017)0228),

–  võttes arvesse komisjoni 22. novembri 2018. aasta teatist „Ühtne turg muutuvas maailmas: ainulaadne väärtus, mis vajab poliitilise tahte kinnitamist“ (COM(2018)0772),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõikeid 2 ja 4,

A.  arvestades, et ühtne turg on olnud ja ka jääb Euroopa integratsiooni ja äärmiselt konkurentsivõimelise sotsiaalse turumajanduse nurgakiviks ning majanduskasvu ja töökohtade loomise mootoriks; arvestades, et see on eriti selgeks saanud hiljutistel läbirääkimistel Ühendkuningriigi EList lahkumise üle;

B.  arvestades, et maailm muutub kiiresti ja märgatavalt ning see mõjutab ka ELi ühtset turgu;

C.  arvestades, et ühtse turu kogu potentsiaali ei kasutata praegu ära;

D.  arvestades, et Euroopa Parlamendi enda uuringu kohaselt suurendab ühtse turu väljakujundamine kogu liidu SKPd eeldatavasti ühe triljoni euro võrra ja toob märkimisväärset kasu ka teenuste sektorile;

E.  arvestades, et vaja on strateegilist ja terviklikku lähenemisviisi ning probleemidele tuleks reageerida nii poliitiliselt kui ka tehniliselt;

F.  arvestades, et hiljutised tähelepanekud ülevõtmise asjus ei ole julgustavad; arvestades, et ühtset turgu ja muutuvat maailma käsitleva komisjoni teatise kohaselt oli 16 direktiivi puhul, mille ülevõtmise kuupäevad jäid 2017. aasta detsembri ja 2018. aasta mai vahele, ülevõtmata jätmise määr 2018. aasta juunis 25 %;

1.  peab kiiduväärseks ühtset turgu ja muutuvat maailma käsitleva komisjoni teatise üldisi eesmärke ajal, mil Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimisteni on jäänud vaid mõni kuu ja ühtne turg tähistab 25. aastapäeva;

2.  rõhutab, et hästi toimiv ühtne turg on üks Euroopa Liidu alustala ning seetõttu tuleks ühtse turu süvendamine poliitilises tegevuskavas uuesti prioriteediks seada, sest see aitab tagada Euroopas vabaduse, võimalusterohkuse ja heaolu, lisaks antakse sellega kodanikele, töötajatele, tarbijatele, ettevõtjatele ja ettevõtetele teatavad õigused (millega kaasnevad ka kohustused) ning tuuakse kasu rohkem kui 500 miljonile eurooplasele ja enam kui 21 miljonile VKE-le;

3.  rõhutab tungivat vajadust kõrvaldada ühtse turu väljakujundamise teelt järelejäänud põhjendamatud tõkked, et saavutada majanduskasvu, innovatsiooni, töökohtade loomise, tarbijate valikuvõimaluste ja uute ärimudelite valdkonnas kiiresti ja nähtavaid tulemusi;

4.  rõhutab, et liit peab pingutama, et tagada ühtsel turul teenuste vaba liikumise tähtsustamine võrdväärselt kaupade vaba liikumisega; toonitab, et teenuste vaba liikumine on tunduvalt vähem arenenud valdkond kui kaupade vaba liikumine;

5.  rõhutab, et kuigi tariifsed tõkked on ühtsel turul kaotatud, on ikka veel järel suur hulk põhjendamatuid mittetariifseid tõkkeid; rõhutab, et ühtse turu tugevdamiseks peavad nii EL kui ka riigid viivitamatult tegutsema, et need põhjendamatud tõkked kaotada;

6.  usub, et ühtse turu sügavam integratsioon eeldab rohkem julgeid poliitilisi otsuseid ja suuremat pühendumist kui 25 aastat tagasi ning samuti on vaja teha suuremaid jõupingutusi, et tulemused vastaksid lubadustele ning ühtse turu nõrgad kohad kaotataks;

7.  usub, et suurema integratsiooni saavutamiseks on oluline, et kõigil osalejatel oleks kõigis liikmesriikides võrdsed võimalused;

8.  märgib, et ainult 7 % VKEdest pakuvad veebipõhiselt kaupu ja teenuseid teistest liikmesriikidest pärit tarbijatele ja ainult 15 % tarbijatest kasutavad seda võimalust ära, ning juhib tähelepanu sellele, et digitaalse ühtse turu väljakujundamise kaudu oleks selles valdkonnas võimalik tekitada rohkem kui 415 miljardit eurot tulu ja luua uusi töökohti;

9.  nõuab tungivalt, et digitaalse ühtse turu ja veebivälise ühtse turu aegunud eristamine lõpetataks, sest digitaalsed lahendused on tänapäeva majanduse ning selles pakutavate toodete ja teenuste lahutamatu osa ning ühtse turu iga osa peaks olema digitaalse maailmaga kooskõlas;

10.  usub, et ühtse turu kaitsmiseks ja süvendamiseks on vaja kindlalt kaitsta nelja vabadust, st inimeste, teenuste, kaupade ja kapitali vaba liikumist, nii füüsiliselt kui ka veebis, ning rõhutab, et kõik ELi toimijad peavad järgima ühiselt kokkulepitud eeskirju;

11.  juhib tähelepanu sellele, et uutes õigusaktides tuleks järjepidevalt kajastada turu integreerimise eesmärki, vajadust kaotada põhjendamatud regulatiivsed ja haldustõkked ning vajadust valmistuda tulevikuks;

12.  tuletab meelde, et üldjoontes vähendab üks Euroopa tasandi ühtlustatud eeskiri halduskoormust kõigis liikmesriikides, sest sellega asendatakse ühtsel turul põhimõtteliselt 28 lahknevat eeskirja; rõhutab, et liit peaks võitlema killustatuse probleemiga oma territooriumil samal viisil nagu võideldakse protektsionismi vastu väljaspool ELi;

13.  juhib tähelepanu asjaolule, et ühtse turu aluspõhimõtetega vastuolus olevad riiklikud eeskirjad, eeskätt need, mis mõjutavad kaupade ja teenuste vaba liikumist, avaldavad sellele üha suuremat survet; tunnistab, et põhjendamatud ja ebaproportsionaalsed riiklikud meetmed ja kooskõlastamata tegevus võivad seada ohtu ühtse turu ühtsuse ja tõhususe;

14.  rõhutab vajadust tagada, et eeskirjad oleksid ka tulemuslikud – kodanikud ja ettevõtjad saavad ühtsest turust palju kasu ainult siis, kui ühiselt kokku lepitud eeskirjad ka tegelikult toimivad ning kodanikele ja ettevõtjatele kasu toovad;

15.  nõuab tungivalt, et komisjon kasutaks paremini ära olemasolevaid vahendeid, et võtta meetmeid ühtse turu nõuetega vastuolus olevate riiklike eeskirjade suhtes;

16.  märgib, et ühtse turu juhtimise struktuuri tuleb tingimata tugevdada, et tagada tõhusad järelevalvemehhanismid ja suutlikkus tuvastada ühtset turgu käsitlevate õigusaktide ebapiisava ülevõtmise, rakendamise ja kohaldamise juhud, et kohaldada vajaduse korral rikkumismenetlusi;

17.  toetab jõuliselt komisjoni üleskutset Euroopa Ülemkogule pidada ühtse turu kõigi mõõtmete üle riigipeade ja valitsusjuhtide tasandil põhjalik arutelu, et määrata kindlaks ühised tegevusprioriteedid ja asjakohased mehhanismid ning leida ühtse turu asjus hädavajalik uus poliitiline tahe;

18.  nõuab tungivalt, et komisjoni järgmine koosseis kavandaks järgmisel ametiajal, st aastatel 2019–2024 ühtse turu meetmeid võimalikult ambitsioonikalt; peab kahetsusväärseks, et komisjon esitas mitu seadusandlikku ettepanekut liiga hilja selleks, et kaasseadusandjad oleksid saanud need nõuetekohaselt läbi töötada ja enne ametiaja lõppu vastu võtta;

19.  nõuab, et Euroopa Ülemkogu võtaks uueks eesmärgiks ühtse turu lõpliku väljakujundamise 2025. aastaks ning määraks muu hulgas kindlaks meetmete võtmise uue avaliku ajakava, nagu seda tegid Euroopa juhid 1985. aastal; tunneb siiski suurt muret asjaolu pärast, et mitu seadusandlikku ettepanekut on nõukogus blokeeritud, sest nõukogu ei ole suutnud nende suhtes seisukohta vastu võtta; palub, et nõukogu teeks lõpu olukorrale, mis kahjustab nii kodanikke kui ka ettevõtjaid;

20.  tuletab komisjonile ja nõukogule meelde nende ühtse turuga seotud kohustusi, eriti Euroopa kodanike ja ettevõtjate ees;

21.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

ELT C 316, 30.8.2016, lk 98.

(2)

ELT C 76, 28.2.2018, lk 105.

(3)

ELT C 76, 28.2.2018, lk 112.

Viimane päevakajastamine: 11. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika