Postup : 2018/2903(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0557/2018

Predkladané texty :

RC-B8-0557/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 12/12/2018 - 12.13
CRE 12/12/2018 - 12.13

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0511

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 349kWORD 47k
10.12.2018
PE631.568v01-00}
PE631.569v01-00} RC1
 
B8-0557/2018}
B8-0558/2018} RC1

predložený v súlade s článkom 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:

B8-0557/2018 (ALDE)

B8-0558/2018 (PPE)


o balíku pre jednotný trh (2018/2903(RSP))


Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein v mene skupiny PPE
Dita Charanzová v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o balíku pre jednotný trh (2018/2903(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 28. októbra 2015 s názvom Zlepšovanie jednotného trhu: viac príležitostí pre ľudí a podniky (COM(2015)0550),

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie z 28. októbra 2015 s názvom Správa o integrácii jednotného trhu a konkurencieschopnosti v EÚ a jej členských štátoch (SWD(2015)0203),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. mája 2015 s názvom Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe (COM(2015)0192),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. apríla 2011 s názvom Akt o jednotnom trhu – dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery – spoločne za nový rast (COM(2011)0206),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. októbra 2012 s názvom Akt o jednotnom trhu II – Spoločne za nový rast (COM(2012)0573),

–  so zreteľom na správu Maria Montiho pre predsedu Komisie z 9. mája 2010 s názvom Nová stratégia pre jednotný trh  v službách európskeho hospodárstva a európskej spoločnosti,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2015 o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2015(1),

–  so zreteľom na štúdiu zo septembra 2014, ktorej vypracovanie zadal Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, s názvom Náklady v prípade nekonania na úrovni EÚ v oblasti jednotného trhu,

–  so zreteľom na štúdiu zo septembra 2016, ktorej vypracovanie zadal Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, s názvom Stratégia dokončenia jednotného trhu: bonus v hodnote bilión eur,

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. mája 2016 o necolných prekážkach obchodu na jednotnom trhu(2) vypracované na základe správy Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa;

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 26. mája 2016 o stratégii pre jednotný trh(3) vypracované na základe správy Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa;

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 10. mája 2017 o preskúmaní vykonávania stratégie digitálneho jednotného trhu v polovici trvania – Prepojený digitálny jednotný trh pre všetkých (COM (2017)0228),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 22. novembra 2018 s názvom Jednotný trh vo svete, ktorý sa mení. Jedinečná výhoda, ktorá si vyžaduje obnovenie politického záväzku(COM (2018)0772),

–  so zreteľom na článok 123 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže jednotný trh bol a stále je pilierom hospodárskeho úspechu európskej integrácie a výrazne konkurencieschopného sociálneho trhového hospodárstva, ako aj motorom rastu a zamestnanosti; keďže táto skutočnosť bola ešte viac zdôraznená počas nedávnych rokovaní o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ;

B.  keďže svet prechádza rýchlou a radikálnou zmenou, ktorá má vplyv aj na jednotný trh EÚ;

C.  keďže potenciál jednotného trhu sa nevyužíva v plnom rozsahu;

D.  keďže podľa vlastného výskumu Parlamentu je predpokladaný prínos z dokončenia jednotného trhu 1 biliónov EUR vzhľadom na zvýšený HDP v celej Únii vrátane výrazných prínosov pre sektor služieb;

E.  keďže je potrebný strategický a komplexný prístup a keďže reakcia na existujúce výzvy by mala mať rovnako politickú ako technickú povahu;

F.  keďže najnovšie signály týkajúce sa transpozície nie sú povzbudzujúce; keďže podľa oznámenia Komisie o jednotnom trhu vo svete, ktorý sa mení, bol v júni 2018 transpozičný deficit v prípade 16 smerníc s dátumom transpozície medzi decembrom 2017 a májom 2018 na úrovni 25 %;

1.  víta celkové ciele v oznámení Komisie o jednotnom trhu vo svete, ktorý sa mení, len niekoľko mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019 a v deň 25. výročia jednotného trhu;

2.  zdôrazňuje, že dobre fungujúci jednotný trh je jedným zo základov Európskej únie a prehĺbenie jednotného trhu by sa preto malo vrátiť na popredné miesto politického programu, pretože prispieva k zabezpečeniu slobody, príležitostí a prosperity pre Európu, vytvára pre občanov, pracovníkov, spotrebiteľov, podnikateľov a podniky osobitné práva a povinnosti a je prínosom pre viac ako 500 miliónov Európanov a viac ako 21 miliónov MSP;

3.  zdôrazňuje naliehavú potrebu odstrániť z jednotného trhu zostávajúce neodôvodnené prekážky s cieľom dosiahnuť konkrétne a rýchle výsledky v oblasti rastu, inovácií, vytvárania pracovných miest, výberu pre spotrebiteľov a nových obchodných modelov;

4.  zdôrazňuje, že Únia sa musí snažiť zabezpečiť, aby sloboda pohybu služieb dostala v rámci jednotného trhu rovnakú prioritu ako voľný pohyb tovaru; pripomína, že voľný pohyb služieb je oveľa menej rozvinutý ako voľný pohyb tovaru;

5.  zdôrazňuje, že aj napriek zrušeniu colných prekážok na jednotnom trhu tu stále existuje veľké množstvo neodôvodnených necolných prekážok; zdôrazňuje, že posilnenie jednotného trhu si vyžaduje naliehavé opatrenia na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni s cieľom odstrániť tieto neodôvodnené prekážky;

6.  je presvedčený, že hlbšia integrácia jednotného trhu si vyžaduje väčšiu politickú odvahu a angažovanosť ako pred 25 rokmi, väčšie úsilie o preklenutie priepasti medzi slovami a skutkami a boj s jeho nedostatkami;

7.  je presvedčený, že v záujme dosiahnutia hlbšej integrácie majú zásadný význam rovnaké podmienky pre všetkých aktérov vo všetkých členských štátoch;

8.  konštatuje, že len 7 % MSP ponúka tovar a služby online zákazníkom v iných členských štátoch a len 15 % spotrebiteľov túto možnosť využíva a poukazuje na to, že prostredníctvom dokončenia jednotného digitálneho trhu by sa mohlo získať viac ako 415 miliárd EUR a vytvoriť nové pracovné miesta v tejto oblasti;

9.  nalieha na ukončenie zastaraného oddelenia digitálneho jednotného trhu od jednotného trhu, pretože digitálne riešenia sú nevyhnutnou súčasťou moderného hospodárstva a produktov a služieb, ktoré poskytuje, a každý aspekt jednotného trhu by mal byť vhodný aj pre digitálne prostredie;

10.  je presvedčený, že v záujme ochrany a prehĺbenia jednotného trhu je nevyhnutné dôrazne chrániť štyri slobody, konkrétne voľný pohyb osôb, služieb, tovaru a kapitálu, a to fyzicky aj online, a zdôrazňuje, že všetci aktéri EÚ musia dodržiavať spoločne dohodnuté pravidlá;

11.  poukazuje na to, že v nových právnych predpisoch by sa mali dôsledne odrážať ambície v oblasti integrácie trhu, potreba odstrániť neodôvodnené regulačné a administratívne prekážky a potreba nadčasovosti;

12.  pripomína, že vo všeobecnosti jedno harmonizované pravidlo na úrovni EÚ znižuje administratívnu záťaž vo všetkých členských štátoch, keďže v zásade nahrádza 28 odlišných pravidiel na jednotnom trhu; zdôrazňuje, že rovnako ako EÚ odoláva protekcionizmu mimo svojich hraníc, mala by byť odolná aj voči fragmentácii v rámci členských štátov;

13.  poukazuje na to, že jednotný trh sa stále výraznejšie ocitá pod tlakom vnútroštátnych predpisov, ktoré sú v rozpore so zásadami tvoriacimi jeho základ, najmä predpisov na vnútroštátnej úrovni, ktoré ovplyvňujú voľný pohyb tovaru a služieb; uznáva, že neopodstatnené a neprimerané vnútroštátne opatrenia, ako aj nekoordinované opatrenia by mohli ohroziť celistvosť a účinnosť jednotného trhu;

14.  zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby pravidlá fungovali v praxi: občania a podniky môžu využívať výhody jednotného trhu len vtedy, ak pravidlá, ktoré boli spoločne odsúhlasené, skutočne fungujú v praxi a sú prínosom pre občanov a podniky;

15.  nalieha na Komisiu, aby lepšie využívala existujúce nástroje na prijímanie opatrení proti vnútroštátnym pravidlám, ktoré oslabujú jednotný trh;

16.  uznáva, že štruktúra riadenia jednotného trhu sa musí jasne posilniť s cieľom zabezpečiť účinné mechanizmy monitorovania a odhaľovať nedostatočnú transpozíciu právnych predpisov v oblasti jednotného trhu alebo ich neprimerané vykonávanie a uplatňovanie, čím sa zabezpečí, že ak to bude potrebné, uplatnia sa postupy v prípade nesplnenia povinnosti;

17.  dôrazne podporuje výzvu Komisie adresovanú Európskej rade, aby uskutočnila dôkladnú diskusiu na úrovni hláv štátov alebo predsedov vlád venovanú jednotnému trhu vo všetkých jeho rozmeroch s cieľom určiť spoločné priority pre opatrenia a vhodné mechanizmy, ktoré by zodpovedali tak potrebnému obnovenému politickému záväzku smerom k jednotnému trhu;

18.  naliehavo vyzýva budúcu Komisiu, aby vzhľadom na nadchádzajúce politické obdobie 2019 – 2024 naplánovala ambiciózne opatrenia pre jednotný trh; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia predložila viacero legislatívnych návrhov príliš neskoro na to, aby sa nimi spoluzákonodarcovia mohli riadne zaoberať a prijať ich do konca tohto mandátu;

19.  vyzýva Európsku radu, aby sa, rovnako ako európski lídri v roku 1985, zaviazala k novému záväzku dobudovať jednotný trh do roku 2025 vrátane nového verejného harmonogramu opatrení; je však veľmi znepokojený skutočnosťou, že Rada úplne zablokovala niekoľko legislatívnych návrhov a nedokázala k nim prijať pozíciu; vyzýva Radu, aby  ukončila tento stav, ktorý škodí občanom aj podnikom;

20.  pripomína Komisii a Rade ich zodpovednosť za jednotný trh, najmä voči európskym občanom a podnikom;

21.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

 

(1)

Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 98.

(2)

Ú. v. EÚ C 76, 28.2.2018, s. 105.

(3)

Ú. v. EÚ C 76, 28.2.2018, s. 112.

Posledná úprava: 11. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia