Postup : 2018/2967(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B8-0562/2018

Předložené texty :

RC-B8-0562/2018

Rozpravy :

PV 13/12/2018 - 7.1
CRE 13/12/2018 - 7.1

Hlasování :

PV 13/12/2018 - 9.8

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0525

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 368kWORD 57k
12.12.2018
PE631.584v01-00}
PE631.585v01-00}
PE631.586v01-00}
PE631.587v01-00}
PE631.588v01-00}
PE631.589v01-00} RC1
 
B8-0562/2018}
B8-0563/2018}
B8-0564/2018}
B8-0565/2018}
B8-0566/2018}
B8-0567/2018} RC1

předložený v souladu s čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující tyto návrhy usnesení:

B8-0562/2018 (Verts/ALE)

B8-0563/2018 (ECR)

B8-0564/2018 (GUE/NGL)

B8-0565/2018 (S&D)

B8-0566/2018 (ALDE)

B8-0567/2018 (PPE)


o Íránu, zejména o případu Nasrín Sotúdeové (2018/2967(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák za skupinu PPE
Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes, Elena Valenciano za skupinu S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner za skupinu ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä za skupinu ALDE
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL
Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand, Eva Joly za skupinu Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Usnesení Evropského parlamentu o Íránu, zejména o případu Nasrín Sotúdeové (2018/2967(RSP))  

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu,

–  s ohledem na prohlášení zvláštního zpravodaje OSN pro situaci v oblasti lidských práv ze dne 29. listopadu 2018 o Íránu, zvláštního zpravodaje o nezávislosti soudců a právníků, hlavního zpravodaje pracovní skupiny pro svévolné zadržování, předsedkyně pracovní skupiny pro otázky diskriminace žen v právních předpisech a v praxi a zvláštní zpravodajky pro situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se trestu smrti, mučení a jiného krutého zacházení, obecné zásady EU ohledně svobody projevu online a offline a obecné zásady týkající se obránců lidských práv,

–  s ohledem na zprávu zvláštní zpravodajky pro situaci v oblasti lidských práv v Íránské islámské republice ze dne 27. září 2018,

–  s ohledem na udělení Sacharovovy ceny za svobodu myšlení a projevu Nasrín Sotúdeové v roce 2012,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966 a na Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech a roku 1966, jichž je Írán smluvní stranou,

–  s ohledem na Listinu občanských práv schválenou íránským prezidentem,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 13. června 2018 byla zatčena přední íránská právnička v oblasti lidských práv Nasrín Sotúdeová poté, co zastupovala ženu, které hrozil trest odnětí svobody za to, že sejmutím hidžábu na veřejnosti pokojně protestovala proti íránskému zákonu přikazujícímu jeho povinné nošení; vzhledem k tomu, že Nasrín Sotúdeová se od svého zatčení nachází v ženské části věznice Ewín a že dne 26. listopadu 2018 zahájila třetí hladovku na protest proti tomu, že íránské orgány neumožnily, aby se Farhadu Mejsamímu dostalo lékařského ošetření;

B.  vzhledem k tomu, že Nasrín Sotúdeová byla informována o tom, že byla zadržena proto, že jí v roce 2015 v nepřítomnosti uložil Revoluční soud pětiletý trest odnětí svobody; vzhledem k tomu, že byla obžalována za „skrytou špionáž“;

C.  vzhledem k tomu, že Nasrín Sotúdeové byla za její činnost a angažovanost v oblasti lidských práv udělena v roce 2012 v nepřítomnosti Sacharovova cena; vzhledem k tomu, že Nasrín Sotúdeová se v Íránu dlouhodobě neúnavně zasazuje o lidská práva a za svou snahu už strávila ve vězení několik let; vzhledem k tomu, že její stíhání a obvinění ukazuje, jak závažným způsobem íránské soudní orgány kriminalizují činnost lidskoprávních aktivistů;

D.  vzhledem k tomu, že Nasrín Sotúdeová několikrát na veřejnosti hovořila o nedostatcích při uplatňování zásad právního státu v Íránu a o slabých stránkách jeho soudnictví; vzhledem k tomu, že zatčení Nasrín Sotúdeové je součástí intenzivnějšího zásahu proti obráncům práv žen v Íránu; vzhledem k tomu, že obránci práv žen, kteří aktivně vystupují za lepší postavení a širší práva žen, se potýkají s pronásledováním, svévolným zatýkáním a zadržováním a že dochází k porušování jejich práva na spravedlivý a řádný soudní proces;

E.  vzhledem k tomu, že v září 2018 byl za to, že mírumilovně demonstroval za propuštění Nasrín Sotúdeové, zatčen její manžel Rezá Chándan, který byl mj. obviněn z „šíření propagandy proti danému systému“ a z „podpory toho, aby se ženy objevovaly na veřejnosti nezahalené“;

F.  vzhledem k tomu, že občanská společnost v Íránu stále častěji protestuje proti chudobě, inflaci, korupci a politickému autoritářství a že íránské orgány tyto protesty tvrdě potlačují; vzhledem k tomu, že íránská bezpečnostní služba zintenzivnila zásahy proti zástupcům občanské společnosti a obráncům lidských práv, právníkům, ekologickým aktivistům, obráncům práv žen, studentům, vyučujícím, řidičům kamionů a pokojným aktivistům; vzhledem k tomu, že v roce 2018 íránské orgány vystupňovaly represe namířené proti osobám, které se snaží mírumilovně uplatňovat své právo na svobodu projevu, sdružování a pokojné shromažďování, a že na základě obecných, nejasně formulovaných obvinění pozatýkaly stovky osob;

G.  vzhledem k tomu, že odborníci OSN na oblast lidských práv vyzvali Írán, aby zaručil práva obránců lidských práv a právníků, kteří byli uvězněni za to, že veřejně podpořili protesty proti povinnému nošení hidžábu v Íránu;

H.  vzhledem k tomu, že zvláštní zpravodajka OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Íránu opakovaně poukázala na vážné znepokojení, které vyjádřil generální tajemník OSN, vysoký komisař OSN pro lidská práva i jeho předchůdce, pokud jde o pokračující popravy nezletilých pachatelů v Íránu;

I.  vzhledem k tomu, že ve zprávě zvláštní zpravodajky OSN pro situaci v oblasti lidských práv v Íránu a generálního tajemníka OSN se uvádějí případy závažného porušování práv náboženských a etnických menšin v Íránu, včetně údajné diskriminace náboženských menšin, mj. křesťanů a baháistů;

J.  vzhledem k tomu, že íránské soudy nezajišťují řádné a spravedlivé soudní řízení, neumožňují přístup obviněných k právnímu poradenství, zejména v době vyšetřování, a zakazují návštěvy zástupců konzulátu či návštěvy ze strany OSN nebo humanitárních organizací; vzhledem k tomu, že rozsudky íránských soudů se často zakládají na nejasném či nespecifikovaném obvinění z ohrožení národní bezpečnosti a špionáže;

K.  vzhledem k tomu, že existuje celá řada zpráv týkajících se nelidských a ponižujících podmínek ve věznicích a nedostatku přiměřeného přístupu k lékařské péči v době vazby, jejichž cílem je zastrašit a potrestat zadržované osoby a vynutit si jejich přiznání, což je v rozporu se standardními minimálními pravidly OSN, jimiž se řídí zacházení s vězni;

L.  vzhledem k tomu, že dne 12. dubna 2018 Rada v reakci na případy závažného porušování lidských práv v Íránu prodloužila do 13. dubna 2019 svá restriktivní opatření, včetně zmrazení majetku a zákazu vydávání víz osobám a subjektům odpovědným za závažné porušování lidských práv a zákazu vývozu zařízení, které by mohlo být použito k represím v této zemi, a zařízení ke sledování telekomunikací do Íránu;

M.  vzhledem k tomu, že se dne 26. listopadu 2018 uskutečnilo v Bruselu v rámci politického dialogu na vysoké úrovni čtvrté setkání mezi EU a Íránem; vzhledem k tomu, že nedílnou součástí tohoto politického dialogu mezi EU a Íránem byly diskuze o lidských právech, které jsou pokračováním pravidelné výměny názorů, jež se konala v listopadu 2017 a únoru 2016;

N.  vzhledem k tomu, že skutečné uplatňování Listiny občanských práv by bylo, pokud jde o zlepšení občanských práv íránského lidu, krokem vpřed;

1.  vyzývá íránskou vládu k okamžitému bezpodmínečnému propuštění Nasrín Sotúdeové; oceňuje Nasrín Sotúdeovou za její odvahu a odhodlání; naléhavě vyzývá soudní orgány Íránu, aby dodržovaly právo na řádné a spravedlivé soudní řízení a zveřejnily informace o obviněních vznesených proti Nasrín Sotúdeové;

2.  vyzývá íránské orgány, aby zajistily, aby se s Nasrín Sotúdeovou zacházelo ve vazbě v souladu s podmínkami stanovenými v Souboru zásad na ochranu všech zadržovaných či vězněných osob, který byl dne 9. prosince 1988 přijat rezolucí Valného shromáždění OSN č. 43/173; zdůrazňuje, že íránské orgány musejí zaručit bezpečnost a dobré podmínky všem zadržovaným osobám, mj. na základě poskytování příslušné lékařské péče; vyzývá íránské orgány, aby vyšetřily veškerá obvinění ze špatného zacházení se zadržovanými osobami a aby postavily příslušné pachatele před soud; odsuzuje systematické mučení, k němuž dochází v íránských vězeních, a vyzývá k okamžitému ukončení všech forem mučení a špatného zacházení se všemi vězni; vyzývá Írán k tomu, aby zákonem i v praxi zajistil, aby nikdo nebyl předmětem mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání;

3.  vyzývá íránskou vládu, aby dodržovala lidská práva a základní svobody, včetně svobody přesvědčení a projevu; vyzývá k propuštění všech osob, které byly zatčeny za pokojné uplatňování práva na svobodu shromažďování, přesvědčení a projevu, včetně Rezy Chándana a dalších obránců lidských práv, ekologických aktivistů, odborářů, aktivistů bojujících za práva žen a vězňů svědomí; vyzývá íránské orgány, aby plně dodržovaly všeobecná lidská práva všech osob, zejména právo na svobodu projevu online a offline; vyzývá íránské orgány, aby dodržovaly a chránily právo na pokojné shromažďování a aby se zdržely použití hrubé síly při rozhánění shromáždění, která neprobíhají pokojně;

4.  vyjadřuje pochopení pro kampaň proti povinným pravidlům týkajícím se odívání v zemi a solidaritu s těmi, kteří ji podporují; odsuzuje zadržení žen, které si v rámci této kampaně sundaly šátek, a vyzývá k jejich okamžitému a bezpodmínečnému propuštění;

5.  vyjadřuje solidaritu s Íránci demonstrujícími za zlepšení své sociální a hospodářské situace, kteří se snaží prosadit svá sociální a ekonomická práva;

6.  vyjadřuje své závažné znepokojení nad zatýkáním osob s dvojím občanstvím EU a Íránu po jejich vstupu do země; zdůrazňuje, že toto zatýkání brání budování mezilidských kontaktů, a vyzývá íránské orgány, aby umožnily všem Íráncům bezpečnou cestu do země, kde se narodili;

7.  vyzývá íránské orgány, aby v souladu s mezinárodními závazky Íránu v rámci Mezinárodního paktu o občanských a politických právech zajistily právo všech obviněných na právní poradenství dle vlastního výběru v rámci všech soudních řízení, které by nebylo zbytečně omezováno, a právo na spravedlivý soudní proces; vyzývá íránskou vládu, aby zajistila právo všech osob zadržovaných v Íránu na řádné a spravedlivé soudní řízení;

8.  vyzývá íránské orgány, aby v souladu s íránskou ústavou a svými mezinárodními závazky zaručily náboženskou svobodu a přestaly diskriminovat náboženské menšiny a ateisty; odsuzuje systematické pronásledování menšiny baháistů; vyzývá íránské orgány dále k tomu, aby zajistily, aby se všem osobám s pobytem v zemi dostalo před zákonem rovné ochrany, a to nehledě na jejich etnickou nebo náboženskou příslušnost či náboženské vyznání;

9.  vyzývá íránské orgány, aby za všech okolností zaručily, aby mohli všichni obránci lidských práv v Íránu vykonávat svou legitimní lidskoprávní činnost, aniž by se museli obávat pronásledování či jakéhokoli omezování, včetně trestu odnětí svobody, zastrašování a soudního pronásledování; vyzývá íránské orgány, aby se zdržely veškerého zastrašování a veškerých odvetných opatření vůči obráncům lidských práv, mj. za styky se zástupci EU a OSN a nezávislých lidskoprávních organizací;

10.  vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ) a Komisi, aby zintenzivnily své úsilí, které vyvíjejí na podporu ohrožených laureátů Sacharovovy ceny, včetně Nasrín Sotúdeové a dalších osob, které byly ve třetích zemích buď zatčeny či odsouzeny, nebo kterým hrozí trest smrti či zjevně nespravedlivé soudní řízení;

11.  vyzývá členské státy EU, které mají v Íránu diplomatické zastoupení, aby bez omezení uplatňovaly obecné zásady EU týkající se obránců lidských práv a aby Nasrín Sotúdeové a dalším obráncům lidských práv poskytly veškerou nezbytnou podporu, včetně návštěv ve vězení, sledování soudního řízení a poskytování právní či jakékoli jiné pomoci, kterou by mohli potřebovat;

12.  jednoznačně odsuzuje uplatňování trestu smrti, mj. jeho používání v případě mladistvých pachatelů, a vyzývá íránské orgány, aby zavedly okamžité moratorium na trest smrti, které by bylo prvním krokem na cestě k jeho úplnému zrušení; bere na vědomí novelizaci zákona o obchodování s omamnými látkami, která by měla vést k omezenému ukládání trestu smrti;

13.  znovu vyzývá Írán, aby se prostřednictvím spolupráce se zvláštními zpravodaji a zvláštními mechanismy intenzivněji zapojil do mezinárodních lidskoprávních mechanismů, mj. tím, že vyhoví žádosti zmocněných osob o vstup do země; poukazuje na nutnost hlubší spolupráce s Radou pro lidská práva;

14.  vyzývá EU, včetně místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, a členské státy, aby systematicky veřejně i neveřejně při jednáních s íránskými orgány v rámci dvoustranných a mnohostranných fór upozorňovaly na problematiku dodržování lidských práv, mj. na situaci politických vězňů a obránců lidských práv a na dodržování svobody projevu a sdružování, což je zásadní podmínkou dalšího pokroku v hospodářských a politických vztazích; vyjadřuje svou podporu diskuzi o lidských právech; poukazuje však na to, že mezi EU a Íránem je nutné vést o problematice lidských práv formální dialog, který by byl založen na všeobecných lidských právech;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN a vládě a parlamentu Íránu.

 

 

Poslední aktualizace: 12. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí