Zajednički prijedlog rezolucije - RC-B8-0562/2018Zajednički prijedlog rezolucije
RC-B8-0562/2018

ZAJEDNIČKI PRIJEDLOG REZOLUCIJE o Iranu, posebno o slučaju Nasrin Sotoudeh

12.12.2018 - (2018/2967(RSP))

podnesen u skladu s člankom 135. stavkom 5. i člankom 123. stavkom 4. Poslovnika,
koji zamjenjuje sljedeće prijedloge rezolucija:
B8-0562/2018 (Verts/ALE)
B8-0563/2018 (ECR)
B8-0564/2018 (GUE/NGL)
B8-0565/2018 (S&D)
B8-0566/2018 (ALDE)
B8-0567/2018 (PPE)

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák u ime Kluba zastupnika PPE-a
Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes, Elena Valenciano u ime Kluba zastupnika S&D-a
Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner u ime Kluba zastupnika ECR-a
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä u ime Kluba zastupnika ALDE-a
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a
Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand, Eva Joly u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Postupak : 2018/2967(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
RC-B8-0562/2018
Podneseni tekstovi :
RC-B8-0562/2018
Doneseni tekstovi :

Rezolucija Europskog parlamenta o Iranu, posebno o slučaju Nasrin Sotoudeh

(2018/2967(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Iranu,

–  uzimajući u obzir izjavu od 29. studenog 2018. koju su podnijeli posebni izvjestitelj za položaj boraca za ljudska prava, posebni izvjestitelj za neovisnost sudaca i odvjetnika, predsjednik i izvjestitelj radne skupine za samovoljno oduzimanje slobode, predsjednik radne skupine za pitanje diskriminacije žena u zakonodavstvu i u praksi te posebnog izvjestitelja o stanju ljudskih prava u Islamskoj Republici Iranu,

–  uzimajući u obzir smjernice EU-a o smrtnoj kazni, mučenju i drugom okrutnom postupanju, slobodi izražavanja na internetu i izvan njega te o braniteljima ljudskih prava,

–  uzimajući u obzir izvješće od 27. rujna 2018. posebnog izvjestitelja o stanju ljudskih prava u Islamskoj Republici Iranu;

–  uzimajući u obzir činjenicu da je 2012. Nasrin Sotoudeh primila Nagradu Saharov za slobodu mišljenja i izražavanja,

–  uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–  uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima iz 1966. te Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima iz 1966., čija je stranka i Iran,

–  uzimajući u obzir Povelju o građanskim pravima iranskog predsjednika,

–  uzimajući u obzir članak 135. stavak 5. i članak 123. stavak 4. Poslovnika,

A.  budući da je Nasrin Sotoudeh, istaknuta iranska odvjetnica u području ljudskih prava, 13. lipnja 2018. uhićena nakon što je zastupala ženu kojoj je prijetila zatvorska kazna zbog toga što je skidanjem hidžaba u javnosti mirno prosvjedovala protiv iranskog zakona o njegovu obveznom nošenju; budući da se Nasrin Sotoudeh otada nalazi u ženskom odjelu zatvora Evin te da je 26. studenog 2018. započela sa svojim trećim štrajkom glađu kojime prosvjeduje protiv činjenice da iranske vlasti odbijaju pružiti bolničko liječenje Farhadu Meysamiju;

B.  budući da je Nasrin Sotoudeh obaviještena da je zatvorena zbog petogodišnje zatvorske kazne koju joj je sudac Revolucionarnog suda izrekao 2015. u njezinoj odsutnosti; budući da je optužena za „prikrivenu špijunažu”;

C.  budući da je Nasrin Sotoudeh 2012. u odsutnosti primila Nagradu Saharov za slobodu mišljenja za svoj rad i predanost ljudskim pravima; budući da je Nasrin Sotoudeh vodila dugu i neumornu kampanju za ljudska prava u Iranu, zbog čega je već provela nekoliko godina u zatvoru; budući da njezin progon i optužbe protiv nje pokazuju u kojoj mjeri iransko pravosuđe kriminalizira aktivizam u području ljudskih prava;

D.  budući da je Nasrin Sotoudeh u nekoliko navrata javno govorila o nedostacima u provedbi vladavine prava u Iranu kao i o manjkavostima njegova pravosuđa; budući da je uhićenje Nasrin Sotoudeh dio intenzivne represije koja se provodi protiv boraca za prava žena u Iranu; budući da su borci za ljudska prava koji se aktivno zalažu za osnaživanje žena i povećanje njihovih prava izloženi uznemiravanju, proizvoljnim uhićenjima i pritvaranjima te se krše njihova prava na pravedno suđenje i pravični postupak;

E.  budući da je u rujnu 2018. Reza Khandan, muž Nasrin Sotoudeh, uhićen zbog mirnog prosvjedovanja za njezino oslobođenje, te je, među ostalim, optužen za „širenje propagande protiv sustava” i „poticanje prakse pojavljivanja u javnosti bez vela”;

F.  budući da je u Iranu došlo do porasta prosvjeda civilnog društva protiv siromaštva, inflacije, korupcije i političke autoritarnosti, koje su iranske vlasti dočekale s oštrom represijom; budući da je iranska obavještajna služba povećala svoju represiju protiv zaposlenika civilnog društva i boraca za ljudska prava, odvjetnika, ekoloških aktivista, boraca za prava žena, studenata, učitelja, vozača kamiona i miroljubivih aktivista; budući da su iranske vlasti 2018. povećale svoju represiju nad onima koji žele mirno uživati prava na slobodu izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja te su zatvorile stotine ljudi na temelju općenitih i nejasno sročenih optužbi povezanih s nacionalnom sigurnosti;

G.  budući da su stručnjaci UN-a za ljudska prava pozvali Iran da zajamči prava boraca za ljudska prava i odvjetnika koji su zatvoreni zbog javnog podupiranja prosvjeda protiv obveznog nošenja hidžaba u Iranu;

H.  budući da je posebni izvjestitelj o stanju ljudskih prava u Iranu ponovio ozbiljne razloge za zabrinutost koje su u pogledu kontinuiranih pogubljenja maloljetnih prijestupnika u Iranu prethodno izrazili glavni tajnik Ujedinjenih naroda, visoka povjerenica UN-a za ljudska prava, kao i njezin prethodnik;

I.  budući da su u izvješćima posebnog izvjestitelja o stanju ljudskih prava u Iranu i glavnog tajnika Ujedinjenih naroda opisane teške povrede prava vjerskih i etničkih manjina u Iranu, među ostalim optužbe za diskriminaciju protiv vjerskih manjina, uključujući kršćane i bahaiste;

J.  budući da iranski sudovi ne jamče pravični postupak i pošteno suđenje, uskraćuju pristup pravnom zastupanju, osobito tijekom razdoblja istraživanja, te ne dopuštaju konzularne posjete, kao ni posjete UN-a ili humanitarnih organizacija; budući da se presude iranskog pravosuđa često temelje na nejasnim ili nekonkretnim optužbama povezanima s nacionalnom sigurnošću i špijunažom;

K.  budući da postoje brojni navodi o neljudskim i ponižavajućim uvjetima u zatvorima te o manjku odgovarajućeg pristupa liječničkoj skrbi u pritvoru u cilju zastrašivanja, kažnjavanja ili iznuđivanja priznanja od pritvorenika, čime se krše Standardna minimalna pravila UN-a za postupanje sa zatvorenicima;

L.  budući da je 12. travnja 2018. Vijeće do 13. travnja 2019. produljilo svoje restriktivne mjere koje su odgovor na ozbiljne povrede ljudskih prava u Iranu, uključujući zamrzavanje imovine i zabranu izdavanja viza za pojedince i subjekte odgovorne za teške povrede ljudskih prava, kao i zabranu izvoza u Iran opreme koja bi se mogla koristiti za internu represiju i opreme za praćenje telekomunikacija;

M.  budući da su 26. studenog 2018. u Bruxellesu EU i Iran održali četvrti sastanak u okviru političkog dijaloga na visokoj razini; budući da su rasprave o ljudskim pravima održane kao sastavni dio političkog dijaloga EU-a i Irana te kao nastavak redovitih razmjena održanih u studenom 2017. i veljači 2016.;

N.  budući da bi stvarna provedba Povelje o građanskim pravima bila korak prema poboljšanju građanskih prava iranskog naroda;

1.  poziva vladu Irana da smjesta i bezuvjetno oslobodi Nasrin Sotoudeh; pohvaljuje Nasrin Sotoudeh zbog njezine hrabrosti i predanosti; poziva iranski pravosudni sustav da poštuje pravični postupak i da razotkri informacije o optužbama protiv Nasrin Sotoudeh;

2.  poziva iranske vlasti da se pobrinu da se prema Nasrin Sotoudeh u pritvoru postupa u skladu sa Skupom načela za zaštitu svih osoba u bilo kojem obliku pritvora ili zatvora, koji je usvojen Rezolucijom 43/173 Opće skupštine UN-a od 9. prosinca 1988.; ističe da iranske vlasti moraju zajamčiti sigurnost i dobrobit svih pritvorenika, među ostalim pružanjem odgovarajuće liječničke skrbi; poziva iranske vlasti da istraže sve navode o lošem postupanju u pritvoru te da počinitelje privedu pravdi; osuđuje sustavno mučenje koje se odvija u iranskim zatvorima te poziva na to da se smjesta ukinu svi oblici mučenja i lošeg postupanja prema svim zatvorenicima; poziva Iran da i zakonodavstvom i u praksi osigura da nitko ne bude podvrgnut mučenju i drugim oblicima okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja;

3.  poziva vladu Irana da poštuje ljudska prava i temeljne slobode, među ostalim slobodu mišljenja i izražavanja; poziva na oslobođenje svih osoba pritvorenih zbog miroljubivog uživanja prava na slobodu okupljanja, mišljenja i izražavanja, uključujući Rezu Khandana, kao i druge borce za ljudska prava, ekološke aktiviste, sindikaliste, borce za prava žena i zatvorenike savjesti; poziva iranske vlasti da u potpunosti poštuju univerzalna ljudska prava svih osoba, posebno pravo na slobodu izražavanja na internetu i izvan njega; poziva iranske vlasti da poštuju i štite pravo na mirno okupljanje te da ne pribjegavaju nasilju u rastjerivanju okupljanja koja nisu mirna;

4.  izražava slaganje i solidarnost s kampanjom protiv obveznih pravila odijevanja u zemlji; osuđuje pritvaranje žena koje su u okviru kampanje skinule pokrov s glave te poziva na to da ih se smjesta i bezuvjetno oslobodi;

5.  izražava solidarnost s Irancima koji prosvjeduju kako bi poboljšali svoje socijalno i gospodarsko stanje te se bore za socijalna i gospodarska prava;

6.  izražava duboku zabrinutost zbog uhićenja dvojnih državljana EU-a i Irana pri ulasku u Iran; ističe da ta uhićenja onemogućuju prilike za kontakt među narodima te poziva iranske vlasti da svim Irancima omoguće sigurno putovanje u zemlju u kojoj su rođeni;

7.  poziva iranske vlasti da osiguraju pravo svih optuženika na pravnog zastupnika po njihovu izboru u svim sudskim predmetima bez nepotrebnih ograničenja, kao i na pošteno suđenje, u skladu s međunarodnim obvezama Irana u skladu s Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima; poziva iransku vladu da osigura pravo na pravični postupak svim građanima pritvorenima u Iranu te da im omogući pošteno suđenje;

8.  poziva iranske vlasti da zajamče vjersku slobodu u skladu s ustavom Irana i njegovim međunarodnim obvezama te da prekinu diskriminaciju protiv vjerskih manjina i nevjernika; osuđuje sustavan progon bahaističke manjine; poziva, nadalje, iranske vlasti da se pobrinu da sve osobe s prebivalištem u zemlji imaju jednaku zaštitu pred zakonom, neovisno o etničnosti, vjeri ili uvjerenju;

9.  poziva iranske vlasti da u svim okolnostima zajamče da svi borci za ljudska prava u Iranu mogu provoditi svoje legitimne aktivnosti povezane s ljudskim pravima bez straha od odmazde i bez ikakvih restrikcija, uključujući oduzimanje slobode, zastrašivanje i sudsko uznemiravanje; poziva iranske vlasti da prestanu sa zastrašivanjem i odmazdom protiv boraca za ljudska prava, među ostalim zbog komunikacije s dužnosnicima EU-a i UN-a i nezavisnim organizacijama ljudskih prava;

10.  poziva Europsku službu za vanjsko djelovanje (ESVD) i Komisiju da poduzmu više napora u pružanju potpore laureatima Nagrade Saharov kojima prijeti opasnost, među kojima su i Nasrin Sotoudeh i druge osobe uhićene, osuđene ili kojima prijete smrtna kazna ili očigledno nepošteno suđenje u trećim zemljama;

11.  poziva države članice EU-a s diplomatskim misijama na terenu da u potpunosti provode Smjernice EU-a o borcima za ljudska prava te da pruže svu odgovarajuću potporu Nasrin Sotoudeh i drugim borcima za ljudska prava, uključujući zatvorske posjete, nadziranje suđenja i pružanje pravne ili bilo kakve druge pomoći koja im je potrebna;

12.  snažno osuđuje smrtnu kaznu, uključujući njezino korištenje protiv maloljetnih prijestupnika te poziva iranske vlasti da hitno uvedu moratorij na smrtnu kaznu kao korak prema njezinu ukidanju; prima na znanje izmjene zakona o trgovini drogom, kojima bi se trebalo smanjiti korištenje smrtne kazne;

13.  ponovno poziva Iran da više sudjeluje u međunarodnim mehanizmima za ljudska prava tako da surađuje s posebnim izvjestiteljima i posebnim mehanizmima, među ostalim odobravanjem zahtjeva za pristup zemlji nositeljima mandata; ističe potrebu za užom suradnjom s Vijećem za ljudska prava;

14.  poziva EU, uključujući potpredsjednicu Komisije / Visoku predstavnicu Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, i države članice da tijekom javnih i privatnih bilateralnih i multilateralnih susreta s iranskim vlastima sustavno otvaraju pitanja ljudskih prava, uključujući položaj političkih zatvorenika i boraca za ljudska prava te slobodu izražavanja i udruživanja, kao temeljni preduvjet za dodatni napredak u gospodarskim i političkim odnosima; izražava potporu raspravama o ljudskim pravima; međutim, naglašava potrebu za formalnim dijalogom o ljudskim pravima između EU-a i Irana koji se temelji na univerzalnim ljudskim pravima;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, vladama i parlamentima država članica, glavnom tajniku Ujedinjenih naroda i vladi i parlamentu Irana.

 

Posljednje ažuriranje: 12. prosinca 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti