Procedūra : 2018/2967(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B8-0562/2018

Pateikti tekstai :

RC-B8-0562/2018

Debatai :

PV 13/12/2018 - 7.1
CRE 13/12/2018 - 7.1

Balsavimas :

PV 13/12/2018 - 9.8

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0525

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 429kWORD 56k
12.12.2018
PE631.584v01-00}
PE631.585v01-00}
PE631.586v01-00}
PE631.587v01-00}
PE631.588v01-00}
PE631.589v01-00} RC1
 
B8-0562/2018}
B8-0563/2018}
B8-0564/2018}
B8-0565/2018}
B8-0566/2018}
B8-0567/2018} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį

keičiantis šiuos pasiūlymus dėl rezoliucijų:

B8-0562/2018 (Verts/ALE)

B8-0563/2018 (ECR)

B8-0564/2018 (GUE/NGL)

B8-0565/2018 (S&D)

B8-0566/2018 (ALDE)

B8-0567/2018 (PPE)


dėl Irano, visų pirma Nasrin Sotoudeh atvejo (2018/2967(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák PPE frakcijos vardu
Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu
Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR frakcijos vardu
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä ALDE frakcijos vardu
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu
Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand, Eva Joly Verts/ALE frakcijos vardu
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Europos Parlamento rezoliucija dėl Irano, visų pirma Nasrin Sotoudeh atvejo (2018/2967(RSP))  

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Irano,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. lapkričio Jungtinių Tautų specialiojo pranešėjo žmogaus teisių gynėjų padėties klausimais, specialiojo pranešėjo teisėjų ir teisininkų nepriklausomumo klausimais, Savavališko sulaikymo klausimų darbo grupės pirmininko-pranešėjo, Teisinės ir praktinės moterų diskriminacijos klausimų darbo grupės pirmininkės ir specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Irano Islamo Respublikoje klausimais pareiškimą,

–  atsižvelgdamas į ES gaires dėl mirties bausmės, kovos su kankinimu ir kitokiu žiauriu elgesiu, saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime ir žmogaus teisių gynėjų,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 27 d. Jungtinių Tautų specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Irano Islamo Respublikoje klausimais ataskaitą,

–  atsižvelgdamas į tai, kad 2012 m. Nasrin Sotoudeh paskirta Sacharovo premija už minties laisvę,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir 1966 m. Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą, kurių šalis yra Iranas,

–  atsižvelgdamas į Irano prezidento pasirašytą Piliečių teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi 2018 m. birželio 13 d. sulaikyta įžymi žmogaus teisių gynėja ir teisininkė iranietė Nasrin Sotoudeh, atstovavusi moteriai, kuriai grėsė įkalinimas už taikų protestą prieš Irano įstatymą, pagal kurį privaloma nešioti hidžabą, ir hidžabo nusiėmimą viešoje vietoje; kadangi sulaikytoji Nasrin Sotoudeh kalinama Evino kalėjimo moterų bloke ir 2018 m. lapkričio 26 d. pradėjo bado streiką protestuodama prieš Irano valdžios institucijų atsisakymą leisti Farhadui Meysami gydytis ligoninėje;

B.  kadangi Nasrin Sotoudeh pranešta, kad ji sulaikyta vykdant penkerių metų laisvės atėmimo bausmę, kurią 2015 m. jai už akių skyrė Revoliucinio teismo teisėjas; kadangi ji nuteista už „šnipinėjimą slapstantis“;

C.  kadangi 2012 m., jai nedalyvaujant, Nasrin Sotoudeh už jos darbą ir ryžtą ginti žmogaus teises skirta Sacharovo premija už minties laisvę; kadangi Nasrin Sotoudeh ilgai ir nenuilstamai kovojo už žmogaus teises Irane ir už savo pastangas jau yra kelerius metus praleidusi kalėjime; kadangi iš jos baudžiamojo persekiojimo ir jai iškeltų kaltinimų matyti, kaip Irano teisminės institucijos priskiria žmogaus teisių gynėjų veiklą prie sunkių nusikaltimų;

D.  kadangi Nasrin Sotoudeh keletą kartų viešumoje kalbėjo apie įstatymo viršenybės stoką Irane ir Irano teisingumo sistemos trūkumus; kadangi Nasrin Sotoudeh sulaikymas yra vienas iš suintensyvinto susidorojimo su moterų teisių gynėjais Irane veiksmų; kadangi moterų teisių gynėjai, aktyviai agituojantys už moterų įgalinimą ir teises, kenčia nuo priekabiavimo, savavališkų sulaikymų ir kalinimo ir jų teisės į teisingą bylos nagrinėjimą ir tinkamą procesą pažeidžiamos;

E.  kadangi 2018 m. rugsėjo mėn. jos vyras Reza Khandan, taikiai reikalavęs išlaisvinti Nasrin Sotoudeh, sulaikytas ir apkaltintas „propagandos prieš sistemą skleidimu“ ir „rodymosi viešumoje be galvos apdangalo skatinimu“, neskaitant kitų kaltinimų;

F.  kadangi Irane daugėja pilietinės visuomenės protestų prieš skurdą, infliaciją, korupciją ir politinį autoritarizmą ir į šiuos protestus Irano valdžios institucijos reaguoja griežtomis represijomis; kadangi Irano žvalgybos tarnyba ėmėsi griežtesnių susidorojimo su pilietinės visuomenės aktyvistais ir žmogaus teisių gynėjais, teisininkais, aplinkosaugos aktyvistais, moterų teisių gynėjais, studentais, mokytojais, sunkvežimių vairuotojais ir taikiais aktyvistais priemonių; kadangi 2018 m. Irano valdžios institucijos sugriežtino represijas prieš tuos, kurie siekia taikiai naudotis teisėmis į žodžio laisvę, burtis į asociacijas ir taikius susirinkimus, ir įkalino šimtus asmenų remdamasi nekonkrečiais ir abstrakčiai suformuluotais nacionalinio saugumo pažeidimo kaltinimais;

G.  kadangi Jungtinių Tautų žmogaus teisių ekspertai paragino Iraną užtikrinti žmogaus teisių gynėjų ir teisininkų, įkalintų už tai, kad viešai palaikė protestus prieš privalomą hidžabo nešiojimą Irane, teises;

H.  kadangi specialusis pranešėjas žmogaus teisių padėties Irane klausimais pakartojo, kad Irane ir toliau vykdomos nepilnamečių egzekucijos kelia didelį susirūpinimą, kaip jau anksčiau yra pareiškę Jungtinių Tautų generalinis sekretorius, Jungtinių Tautų vyriausioji žmogaus teisių komisarė ir jos pirmtakas;

I.  kadangi specialiojo pranešėjo žmogaus teisių padėties Irane klausimais ir Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus ataskaitose aprašyti esminiai religinių ir etninių mažumų teisių pažeidimai Irane, įskaitant įtariamą religinių mažumų, be kita ko, krikščionių ir bahajų, diskriminaciją;

J.  kadangi Irano teismai neužtikrina tinkamo proceso ir teisingo bylos nagrinėjimo, neleidžia susisiekti su teisiniu konsultantu, ypač tuo metu, kai vyksta tyrimas, ir neleidžia konsulinėms, Jungtinių Tautų ar humanitarinėms organizacijoms aplankyti sulaikytųjų; kadangi Irano teisminių institucijų nuosprendžiai dažnai grindžiami abstrakčiais ir nekonkrečiais nacionalinio saugumo pažeidimo ir šnipinėjimo kaltinimais;

K.  kadangi esama daug pranešimų apie nežmoniškas ir žeminančias sąlygas kalėjimuose ir nepakankamas galimybes gauti medicininę pagalbą sulaikymo įstaigose, tokiu būdu siekiant įbauginti, nubausti ar daryti spaudimą sulaikytiesiems, pažeidžiant Jungtinių Tautų standartines minimalias elgesio su kaliniais taisykles;

L.  kadangi 2018 m. balandžio 12 d. Taryba iki 2019 m. balandžio 13 d. pratęsė ribojamųjų priemonių, kuriomis reaguojama į sunkius žmogaus teisių pažeidimus Irane, taikymą, įskaitant už sunkius žmogaus teisių pažeidimus atsakingų asmenų ir subjektų turto įšaldymą ir draudimą jiems išduoti vizas, ir draudimą eksportuoti į Iraną įrangą, kuri gali būti panaudota vidaus represijoms, ir telekomunikacijos stebėjimo įrangą;

M.  kadangi 2018m. lapkričio 26 d. ES ir Iranas surengė aukšto lygio politinio dialogo ketvirtąjį susitikimą; kadangi kaip neatskiriama ES ir Irano politinio dialogo dalis ir reguliarių pasikeitimų nuomonėmis, įvykusių 2017 m. lapkričio mėn. ir 2016 m. vasario mėn., tąsa surengtos diskusijos dėl žmogaus teisių;

N.  kadangi faktinis Piliečių teisių chartijos įgyvendinimas būtų žingsnis į priekį siekiant gerinti Irano gyventojų pilietines teises;

1.  ragina Irano vyriausybę nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti Nasrin Sotoudeh; giria Nasrin Sotoudeh už jos drąsą ir ryžtą; primygtinai ragina Irano teismines institucijas paisyti tinkamo proceso ir teisingo bylos nagrinėjimo principų ir atskleisti informaciją apie Nasrin Sotoudeh iškeltus kaltinimus;

2.  ragina Irano valdžios institucijas užtikrinti, kad elgesys su Nasrin Sotoudeh, kol ji kalinama, atitiktų sąlygas, nustatytas 1988 m. gruodžio 9 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija 43/173 patvirtiname „Bet kokia forma sulaikytų ar įkalintų visų asmenų apsaugos principų sąvade“; pabrėžia, kad Irano valdžios institucijos privalo užtikrinti visų sulaikytųjų saugumą ir gerovę, kol jie kali, be kita ko, teikti tinkamą medicininę pagalbą; ragina Irano valdžios institucijas ištirti visus įtarimus dėl netinkamo elgesio su sulaikytaisiais ir patraukti atsakingus asmenis atsakomybėn; smerkia sisteminį kankinimą Irano kalėjimuose ir ragina nedelsiant nutraukti bet kokios formos kankinimą ir netinkamą elgesį su visais kaliniais; ragina Iraną teisiškai ir praktiškai užtikrinti, kad nė vienas žmogus nebūtų kankinamas ir nepatirtų kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar bausmės;

3.  ragina Irano vyriausybę gerbti žmogaus teises ir pagrindines laisves, įskaitant nuomonės ir žodžio laisvę; ragina išlaisvinti visus asmenis, sulaikytus už taikų naudojimąsi teisėmis į susirinkimų, nuomonės ir žodžio laisvę, įskaitant Reza Khandaną, ir kitus žmogaus teisių gynėjus, aplinkosaugos aktyvistus, profesinių sąjungų atstovus, moterų teisių aktyvistus ir sąžinės kalinius; ragina Irano valdžios institucijas visapusiškai gerbti visų žmonių visuotines žmogaus teises, ypač žodžio laisvės internete ir realiame gyvenime teisę; ragina Irano valdžios institucijas gerbti ir saugoti teises į taikų susirinkimą ir nenaudoti smurtinės jėgos išsklaidant netaikius susirinkimus;

4.  reiškia pritarimą kampanijai prieš privalomas valstybines aprangos taisykles ir ją remia; smerkia tai, kad sulaikytos moterys, nusiėmusios galvos apdangalą per kampaniją, ir ragina jas nedelsiant ir besąlygiškai išlaisvinti;

5.  reiškia solidarumą su Irano gyventojais, reikalaujančiais gerinti jų socialinę ir ekonominę padėtį ir siekiančiais socialinių ir ekonominių teisių;

6.  reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad atvykę į Iraną sulaikomi dvigubą Irano ir ES pilietybę turintys asmenys; pabrėžia, kad tokie sulaikymai mažina galimybes žmonėms palaikyti tarpusavio ryšius, ir ragina Irano valdžios institucijas leisti visiems Irano gyventojams saugiai keliauti į gimtąsias šalis;

7.  ragina Irano valdžios institucijas užtikrinti visų ginamųjų teisę susisiekti su pasirinktu teisiniu konsultantu bet kokiame teismo procese, netaikant nepagrįstų apribojimų, ir teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, laikantis Irano tarptautinių įsipareigojimų pagal Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą; ragina Irano vyriausybę užtikrinti, kad visi Irane sulaikyti piliečiai turėtų teises į tinkamą procesą ir kad jų bylos būtų nagrinėjamos teisingai;

8.  ragina Irano valdžios institucijas užtikrinti religijos laisvę pagal Irano Konstituciją ir jo tarptautinius įsipareigojimus ir nutraukti religinių mažumų ir netikinčiųjų diskriminaciją; smerkia sistemingą bahajų mažumos persekiojimą; be to, ragina Irano valdžios institucijas užtikrinti, kad visi šalyje gyvenantys žmonės būtų vienodi prieš įstatymą nepriklausomai nuo etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų;

9.  ragina Irano valdžios institucijas visais atvejais užtikrinti, kad visi žmogaus teisių gynėjai Irane galėtų vykdyti teisėtą žmogaus teisių gynimo veiklą nesibaimindami represijų ir nepatirdami jokių apribojimų, įskaitant laisvės atėmimą, bauginimą ir teisminį priekabiavimą; ragina Irano valdžios institucijas nutraukti visus bauginimo ir represijų prieš žmogaus teisių gynėjus veiksmus, kurių imamasi, be kita ko, už tai, kad asmuo bendravo su ES ir Jungtinių Tautų pareigūnais ir nepriklausomomis žmogaus teisių organizacijomis;

10.  ragina Europos išorės veiksmų tarnybą (EIVT) ir Komisiją dėti daugiau pastangų padėti pavojuje atsidūrusiems Sacharovo premijos laureatams, įskaitant Nasrin Sotoudeh, ir kitiems, kurie sulaikyti ar nuteisti, kuriems gresia mirties bausmė arba kurių bylos nagrinėjimas aiškiai buvo neteisingas, trečiosiose šalyse;

11.  ragina tose šalyse diplomatines misijas turinčias ES valstybes nares visapusiškai įgyvendinti ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų ir suteikti visą reikiamą pagalbą Nasrin Sotoudeh ir kitiems žmogaus teisių gynėjams, be kita ko, lankytis kalėjimuose, stebėti bylos nagrinėjimą ir teikti teisinę ar bet kokios kitos formos pagalbą, kurios jiems tik prireiktų;

12.  griežtai smerkia mirties bausmės taikymą, įskaitant jos taikymą nepilnamečiams, ir ragina Irano valdžios institucijas įvesti nedelsiant įsigaliojantį mirties bausmės taikymo moratoriumą, kuris būtų žingsnis į priekį siekiant visiško jos panaikinimo; atkreipia dėmesį į kovos su prekyba narkotikais įstatymo pataisas, dėl kurių turėtų sumažėti mirties bausmės skyrimo atvejų skaičius;

13.  pakartoja raginimą Iranui aktyviau dalyvauti tarptautinių žmogaus teisių mechanizmų veikloje ir bendradarbiauti su specialiaisiais pranešėjais ir specialiosiomis procedūromis įgaliotaisiais asmenimis, be kita ko, patvirtinti įgaliotųjų asmenų prašymus leisti atvykti į šalį; pabrėžia, kad reikia glaudžiau bendradarbiauti su Žmogaus teisių taryba;

14.  ragina ES, be kita ko, Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai, ir valstybes nares sistemingai kelti žmogaus teisių probleminius klausimus viešuose ir privačiuose susitikimuose su Irano valdžios institucijomis dvišaliuose ir daugiašaliuose forumuose, įskaitant klausimus, susijusius su politinių kalinių ir žmogaus teisių gynėjų padėtimi ir žodžio ir asociacijų laisve, kaip pagrindinę sąlygą siekiant tolesnės ekonominių ir politinių santykių pažangos; reiškia paramą diskusijoms dėl žmogaus teisių; tačiau pabrėžia, kad būtinas oficialus visuotinėmis žmogaus teisėmis grindžiamas ES ir Irano dialogas žmogaus teisių klausimais;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui ir Irano vyriausybei ir parlamentui.

 

 

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika