Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta - RC-B8-0562/2018Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta
RC-B8-0562/2018

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA dwar l-Iran, u b'mod partikolari l-każ ta' Nasrin Sotoudeh

12.12.2018 - (2018/2967(RSP))

imressqa skont l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura
li tissostitwixxi l-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:
B8-0562/2018 (Verts/ALE)
B8-0563/2018 (ECR)
B8-0564/2018 (GUE/NGL)
B8-0565/2018 (S&D)
B8-0566/2018 (ALDE)
B8-0567/2018 (PPE)

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák f'isem il-Grupp PPE
Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes, Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner f'isem il-Grupp ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä f'isem il-Grupp ALDE
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL
Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand, Eva Joly f'isem il-Grupp Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Proċedura : 2018/2967(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
RC-B8-0562/2018
Testi mressqa :
RC-B8-0562/2018
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-Iran, u b'mod partikolari l-każ ta' Nasrin Sotoudeh

(2018/2967(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu dwar l-Iran,

–  wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni dwar l-Iran tad-29 ta' Novembru 2018 mir-Rapporteur Speċjali dwar is-sitwazzjoni tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, ir-Rapporteur Speċjali dwar l-indipendenza tal-imħallfin u l-avukati, il-President-Rapporteur tal-Grupp ta' Ħidma dwar id-Detenzjoni Arbitrarja, il-President tal-Grupp ta' Ħidma dwar il-kwistjoni tad-diskriminazzjoni kontra n-nisa fil-liġi u fil-prattika u r-Rapporteur Speċjali dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fir-Repubblika Iżlamika tal-Iran,

–  wara li kkunsidra l-Linji Gwida tal-UE dwar il-Piena tal-Mewt, dwar it-tortura u t-trattament jew piena krudili, inumana jew degradanti oħra, dwar il-Libertà ta' Espressjoni u dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem,

–  wara li kkunsidra r-rapport tas-27 ta' Settembru 2018 tar-Rapporteur Speċjali dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fir-Repubblika Iżlamika tal-Iran,

–  wara li kkunsidra l-għoti tal-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb u ta' Espressjoni lill-blogger Nasrin Sotoudeh fl-2012,

–  wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-1948,

–  wara li kkunsidra l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi tal-1966 u l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ekonomiċi, Soċjali, Kulturali tal-1966, li tagħhom l-Iran huwa firmatarju,

–  wara li kkunsidra l-Karta tal-President Iranjan dwar id-Drittijiet taċ-Ċittadini,

–  wara li kkunsidra l-Artikoli 135(5) u 123(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A.  billi Nasrin Sotoudeh, avukata prominenti Iranjana tad-drittijiet tal-bniedem, ġiet arrestata fit-13 ta' Ġunju 2018 wara li rrappreżentat mara li qed tiffaċċja priġunerija talli pprotestat b'mod paċifiku kontra l-liġi obbligatorja tal-hijab fl-Iran billi neħħietu fil-pubbliku; billi Nasrin Sotoudeh ilha fis-sezzjoni tan-nisa tal-Ħabs ta' Evin mindu ġiet arrestata u fis-26 ta' Novembru 2018 bdiet it-tielet strajk tal-ġuħ tagħha biex tipprotesta kontra r-rifjut tal-awtoritajiet Iranjani li jippermettu li Farhad Meysami jingħata trattament fi sptar;

B.  billi Nasrin Sotoudeh ġiet infurmata li hija kienet ġiet arrestata b'riżultat ta' sentenza ta' ħames snin ħabs li nħarġet kontriha in absentia fl-2015 minn imħallef tal-Qorti Rivoluzzjonarja; billi hija ġiet akkużata bi "spjunaġġ waqt li staħbiet";

C.  billi Nasrin Sotoudeh irċeviet in absential-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb fl-2012 għax-xogħol u l-impenn tagħha favur id-drittijiet tal-bniedem; billi Nasrin Sotoudeh għamlet kampanja twila u bla heda għad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, u diġà qattgħet diversi snin fil-ħabs minħabba l-isforzi tagħha; billi l-prosekuzzjoni tagħha u l-akkużi miġjuba kontriha juru sa liema punt serju l-ġudikatura Iranjana qed tikkriminalizza l-attiviżmu tad-drittijiet tal-bniedem;

D.  billi Nasrin Sotoudeh f'bosta okkażjonijiet tkellmet pubblikament dwar in-nuqqasijiet tal-istat tad-dritt fl-Iran u l-inadegwatezzi fis-sistema ġudizzjarja tal-pajjiż; billi l-arrest ta' Nasrin Sotoudeh huwa parti minn repressjoni intensifikata kontra difensuri tad-drittijiet tan-nisa fl-Iran; billi d-difensuri tad-drittijiet tan-nisa li b'mod attiv għamlu kampanja biex isaħħu l-emanċipazzjoni u d-drittijiet tan-nisa sofrew fastidju, arresti u detenzjoni arbitrarji, u d-drittijiet tagħhom għal proċess ġust u dovut ġew miksura;

E.  billi f'Settembru 2018, ir-raġel tagħha, Reza Khandan, ġie arrestat waqt li kien qed jipprotesta b'mod paċifiku għall-ħelsien ta' Nasrin Sotoudeh, u ġie akkużat b' "tixrid ta' propaganda kontra s-sistema" u bi "promozzjoni tal-prattika li tidher fil-pubbliku mingħajr velu" fost akkużi oħra;

F.  billi fl-Iran, il-protesti tas-soċjetà ċivili kontra l-faqar, l-inflazzjoni, il-korruzzjoni u l-awtoritarjaniżmu politiku ilhom jiżdiedu u l-awtoritajiet Iranjani rreaġixxew b'repressjoni qawwija; billi s-servizz tal-intelligence Iranjan intensifika r-repressjoni tiegħu fuq il-ħaddiema tas-soċjetà ċivili u d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, l-avukati, l-attivisti ambjentali, id-difensuri tad-drittijiet tan-nisa, l-istudenti, l-għalliema, is-sewwieqa tat-trakkijiet u l-attivisti paċifiċi; billi fl-2018, l-awtoritajiet Iranjani żiedu r-repressjoni kontra dawk li kienu qed ifittxu li jeżerċitaw b'mod paċifiku d-drittijiet tal-libertà ta' espressjoni, ta' assoċjazzjoni u ta' għaqda paċifika, u bagħtu l-ħabs mijiet ta' persuni fuq akkużi ta' sigurtà nazzjonali wesgħin u bi kliem vag;

G.  billi esperti tad-drittijiet tal-bniedem tan-NU talbu lill-Iran jiggarantixxi d-drittijiet tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u tal-avukati li ġew arrestati talli appoġġaw pubblikament protesti kontra l-ilbies obbligatorju tal-hijab fl-Iran;

H.  billi r-Rapporteur Speċjali dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran tenna t-tħassib serju li kien ġie espress preċedentement mis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, mill-Kummissarju Għoli tan-NU għad-Drittijiet tal-Bniedem u mill-predeċessur tiegħu fir-rigward tal-eżekuzzjonijiet kontinwi ta' delinkwenti minorenni fl-Iran;

I.  billi fir-rapporti tar-Rapporteur Speċjali dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran u s-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti ġie deskritt ksur sostanzjali tad-drittijiet tal-minoranzi reliġjużi u etniċi fl-Iran, inklużi allegazzjonijiet ta' diskriminazzjoni kontra minoranzi reliġjużi, inklużi l-Kristjani u l-Baha'i;

J.  billi l-qrati Iranjani jonqsu milli jipprovdu proċess ekwu u ġust, b'ċaħda tal-aċċess għal konsulenti legali, b'mod partikolari matul il-perjodu ta' investigazzjoni, u ċ-ċaħda ta' żjarat konsulari, tan-NU jew ta' organizzazzjonijiet umanitarji; billi s-sentenzi mill-ġudikatura Iranjana ta' spiss huma bbażati fuq akkużi vagi jew mhux speċifikati ta' sigurtà nazzjonali u spjunaġġ;

K.  billi kien hemm diversi rapporti dwar il-kundizzjonijiet inumani u degradanti fil-ħabsijiet u n-nuqqas ta' aċċess adegwat għall-kura medika matul id-detenzjoni bil-għan li jiġu intimiditi, ikkastigati jew sfurzati d-detenuti, bi ksur tar-regoli standard minimi tan-NU dwar it-trattament tal-priġunieri;

L.  billi fit-12 ta' April 2018, il-Kunsill estenda sat-13 ta' April 2019 il-miżuri restrittivi tiegħu b'reazzjoni għall-ksur serju tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran, inklużi l-iffriżar tal-assi u l-projbizzjoni tal-viża għal individwi u entitajiet responsabbli minn ksur gravi tad-drittijiet tal-bniedem u projbizzjoni fuq l-esportazzjonijiet lejn l-Iran ta' tagħmir li jista' jintuża għar-repressjoni interna u ta' tagħmir għall-monitoraġġ tat-telekomunikazzjonijiet;

M.  billi l-UE u l-Iran kellhom ir-raba' laqgħa tad-Djalogu Politiku ta' Livell Għoli fis-26 ta' Novembru 2018 fi Brussell; billi d-diskussjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem saru bħala parti integrali mid-djalogu politiku bejn l-UE u l-Iran u bħala kontinwazzjoni ta' skambji regolari li saru f'Novembru 2017 u fi Frar 2016;

N.  billi l-implimentazzjoni attwali tal-Karta tad-Drittijiet taċ-Ċittadini tkun pass 'il quddiem lejn it-titjib tad-drittijiet ċivili tal-poplu Iranjan;

1.  Jitlob lill-Gvern tal-Iran biex minnufih u mingħajr kundizzjonijiet jeħles lil Nasrin Sotoudeh; ifaħħar lil Nasrin Sotoudeh għall-kuraġġ u l-impenn tagħha; iħeġġeġ lis-sistema ġudizzjarja tal-Iran tirrispetta l-proċess ekwu u ġust u tiżvela informazzjoni dwar l-akkużi kontra Nasrin Sotoudeh;

2.  Jistieden lill-awtoritajiet Iranjani jiżguraw li t-trattament ta' Nasrin Sotoudehli waqt li tkun tinsab f'detenzjoni jkun konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-'Korp tal-Prinċipji għall-Protezzjoni tal-Persuni Kollha taħt Kwalunkwe Forma ta' Detenzjoni jew Priġunerija', adottat mill-Assemblea Ġenerali tan-NU permezz tar-riżoluzzjoni 43/173 tad-9 ta' Diċembru 1988; jenfasizza li l-awtoritajiet Iranjani jridu jiggarantixxu s-sikurezza u l-benessri tad-detenuti kollha waqt id-detenzjoni, inkluż permezz tal-għoti ta' kura medika adegwata; jistieden lill-awtoritajiet Iranjani jinvestigaw l-allegazzjonijiet kollha ta' trattament ħażin matul id-detenzjoni u jressqu lill-awturi quddiem il-ġustizzja; jikkundanna t-tortura sistematika mwettqa fil-ħabsijiet Iranjani u jitlob li kull forma ta' tortura u trattament ħażin tal-priġunieri kollha tinġieb fi tmiemha immedjata; jistieden lill-Iran jiżgura, fil-liġi u fil-prattika, li ħadd ma jkun soġġett għal tortura jew trattament jew pieni krudili, inumani jew degradanti oħra;

3.  Jistieden lill-Gvern tal-Iran jirrispetta d-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, inklużi d-dritt tal-opinjoni u tal-espressjoni; jitlob għall-ħelsien ta' dawk kollha arrestati għall-eżerċizzju paċifiku tad-drittijiet għal-libertà ta' għaqda, tal-opinjoni u tal-espressjoni, inkluż Reza Khandan, kif ukoll ta' difensuri oħra tad-drittijiet tal-bniedem, attivisti ambjentali, sindakalisti, attivisti favur id-drittijiet tan-nisa u priġunieri tal-kuxjenza; jistieden lill-awtoritajiet Iranjani jirrispettaw bis-sħiħ id-drittijiet tal-bniedem universali tal-persuni kollha, b'mod partikolari d-drittijiet tal-libertà ta' espressjoni online u offline; jistieden lill-awtoritajiet Iranjani jirrispettaw u jipproteġu d-drittijiet ta' għaqda paċifika, u joqogħdu lura milli jużaw il-forza vjolenti fid-dispersjoni ta' assemblej mhux paċifiċi;

4.  Jesprimi s-simpatija u s-solidarjetà tiegħu mal-kampanja kontra l-kodiċi obbligatorju tal-ilbies tal-pajjiż; jikkundanna d-detenzjoni ta' nisa li neħħew il-veli tagħhom bħala parti mill-kampanja, u jitlob għall-ħelsien immedjat u mingħajr kundizzjonijiet tagħhom;

5.  Jesprimi s-solidarjetà tiegħu mal-Iranjani li jipprotestaw biex itejbu s-sitwazzjoni soċjali u ekonomika tagħhom u li jfittxu d-drittijiet soċjali u ekonomiċi;

6.  Jesprimi tħassib serju dwar l-arresti ta' ċittadini doppji tal-UE u Iranjani mad-dħul tagħhom fl-Iran; jenfasizza li dawn l-arresti jfixklu l-opportunitajiet għal kuntatti bejn il-persuni, u jistieden lill-awtoritajiet Iranjani jippermettu lill-Iranjani kollha jivvjaġġaw b'mod sikur lejn il-pajjiż tat-twelid tagħhom;

7.  Jistieden lill-awtoritajiet Iranjani jiżguraw id-dritt tal-konvenuti kollha għal konsulent legali tal-għażla tagħhom fil-kawżi kollha fil-qorti mingħajr limitazzjonijiet bla bżonn, u d-dritt għal proċess ġust, f'konformità mal-impenji internazzjonali tal-Iran skont il-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi; jistieden lill-Gvern Iranjan jiżgura d-drittijiet għal proċess ġust taċ-ċittadini kollha detenuti fl-Iran u jagħtihom proċess ekwu;

8.  Jistieden lill-awtoritajiet Iranjani jiggarantixxu l-libertà reliġjuża bi qbil mal-Kostituzzjoni Iranjana u mal-impenji internazzjonali tal-Iran, u jwaqqfu d-diskriminazzjoni kontra l-minoranzi reliġjużi kif ukoll kontra l-persuni li ma jemmnux; jikkundanna l-persekuzzjoni sistematika tal-minoranza Baha'i; jistieden, barra minn hekk, lill-awtoritajiet Iranjani jiżguraw li dawk kollha li jgħixu fil-pajjiż ikollhom l-istess protezzjoni quddiem il-liġi, irrispettivament mill-etniċità, ir-reliġjon jew it-twemmin tagħhom;

9.  Jistieden lill-awtoritajiet Iranjani jiggarantixxu f'kull ċirkostanza li d-difensuri kollha tad-drittijiet tal-bniedem fl-Iran ikunu jistgħu jwettqu l-attivitajiet leġittimi tagħhom tad-drittijiet tal-bniedem mingħajr il-biża' ta' rappreżalji u ħielsa minn kull restrizzjoni, inkluża ċ-ċaħda tal-libertà, l-intimidazzjoni u l-fastidju ġudizzjarju; jistieden lill-awtoritajiet Iranjani jwaqqfu l-atti kollha ta' intimidazzjoni u ta' rappreżalji kontra d-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, inkluż biex jikkomunikaw ma' uffiċjali tal-UE u tan-NU u ma' organizzazzjonijiet indipendenti tad-drittijiet tal-bniedem;

10.  Jistieden lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u lill-Kummissjoni jżidu l-isforzi tagħhom b'appoġġ għar-rebbieħa tal-Premju Sakharov li jinsabu f'riskju, inklużi Nasrin Sotoudeh u oħrajn li ġew arrestati jew ikkundannati jew li qed jiffaċċjaw il-piena tal-mewt jew proċessi manifestament inġusti f'pajjiżi terzi;

11.  Jistieden lill-Istati Membri tal-UE b'missjonijiet diplomatiċi fuq il-post jimplimentaw bis-sħiħ il-Linji Gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem u jipprovdu l-appoġġ kollu xieraq lil Nasrin Sotoudeh u lil difensuri oħra tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi żjarat fil-ħabs, monitoraġġ tal-proċessi u l-għoti ta' assistenza legali jew kwalunkwe forma oħra ta' assistenza li jistgħu jeħtieġu;

12.  Jikkundanna bil-qawwa l-użu tal-piena tal-mewt, inkluż l-użu tagħha kontra delinkwenti minorenni, u jistieden lill-awtoritajiet Iranjani jintroduċu moratorju immedjat fuq l-użu tal-piena tal-mewt bħala pass lejn l-abolizzjoni tagħha; jinnota l-emendi għal-liġi dwar it-traffikar tad-droga, li għandhom inaqqsu l-impożizzjoni tal-piena kapitali;

13.  Itenni t-talba tiegħu li l-Iran japprofondixxi l-involviment tiegħu f'mekkaniżmi internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem billi jikkoopera mar-Rapporteurs Speċjali u mekkaniżmi speċjali, fosthom billi japprova talbiet għall-aċċess għall-pajjiż min-naħa ta' detenturi ta' mandat; jenfasizza l-ħtieġa għal impenn aktar mill-qrib mal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem;

14.  Jitlob lill-UE, inkluż il-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, u lill-Istati Membri biex b'mod sistematiku jqajmu tħassib dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-pubbliku u fil-privat mal-awtoritajiet Iranjani f'fora bilaterali u multilaterali, inkluż dwar is-sitwazzjoni tal-priġunieri politiċi u tad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, u dwar il-libertà ta' espressjoni u ta' assoċjazzjoni, bħala kundizzjoni essenzjali biex isir aktar progress fir-relazzjonijiet ekonomiċi u politiċi; jesprimi l-appoġġ tiegħu għad-diskussjonijiet dwar id-drittijiet tal-bniedem; jenfasizza, madankollu, il-ħtieġa ta' djalogu formali bejn l-UE u l-Iran dwar id-drittijiet tal-bniedem ibbażat fuq id-drittijiet tal-bniedem universali;

15.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, lill-gvernijiet u lill-parlamenti tal-Istati Membri, lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti u lill-Gvern u lill-Parlament tal-Iran.

 

 

 

Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Diċembru 2018
Avviż legali - Politika tal-privatezza