Procedură : 2018/2967(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B8-0562/2018

Texte depuse :

RC-B8-0562/2018

Dezbateri :

PV 13/12/2018 - 7.1
CRE 13/12/2018 - 7.1

Voturi :

PV 13/12/2018 - 9.8

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0525

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE
PDF 431kWORD 57k
12.12.2018
PE631.584v01-00}
PE631.585v01-00}
PE631.586v01-00}
PE631.587v01-00}
PE631.588v01-00}
PE631.589v01-00} RC1
 
B8-0562/2018}
B8-0563/2018}
B8-0564/2018}
B8-0565/2018}
B8-0566/2018}
B8-0567/2018} RC1

depusă în conformitate cu articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul de procedură

în locul următoarelor propuneri de rezoluție:

B8-0562/2018 (Verts/ALE)

B8-0563/2018 (ECR)

B8-0564/2018 (GUE/NGL)

B8-0565/2018 (S&D)

B8-0566/2018 (ALDE)

B8-0567/2018 (PPE)


referitoare la Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh (2018/2967(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák în numele Grupului PPE
Victor Boștinaru, Soraya Post, Ana Gomes, Elena Valenciano în numele Grupului S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen-Lerner în numele Grupului ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä în numele Grupului ALDE
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric în numele Grupului GUE/NGL
Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand, Eva Joly în numele Grupului Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Rezoluția Parlamentului European referitoare la Iran, în special cazul lui Nasrin Sotoudeh (2018/2967(RSP))  

Parlamentul European,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Iran,

–  având în vedere declarația din 29 noiembrie 2018 referitoare la Iran a Raportorului special pentru situația apărătorilor drepturilor omului, a Raportorului special pentru independența judecătorilor și a avocaților, a președintelui-raportor al Grupului de lucru privind detenția arbitrară, a președintelui Grupului de lucru privind discriminarea femeilor în drept și în practică și a Raportorului special pentru situația drepturilor omului din Republica Islamică Iran,

–  având în vedere orientările UE privind pedeapsa cu moartea, tortura și alte tratamente crude, libertatea de exprimare online și offline și apărătorii drepturilor omului,

–  având în vedere raportul prezentat la 27 septembrie 2018 de Raportorul special pentru situația drepturilor omului din Republica Islamică Iran,

–  având în vedere decernarea în 2012 a Premiului Saharov pentru libertatea de gândire și de exprimare lui Nasrin Sotoudeh,

–  având în vedere Declarația universală a drepturilor omului din 1948,

–  având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice din 1966 și Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale din 1966, la care Iran este parte,

–  având în vedere Carta președintelui iranian privind drepturile cetățenilor,

–  având în vedere articolul 135 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Nasrin Sotoudeh, o avocată iraniană importantă a drepturilor omului, a fost arestată la 13 iunie 2018, după ce a reprezentat o femeie care urma să ajungă la închisoare pentru că a protestat pe cale pașnică împotriva legislației obligatorii a Iranului privind hijabul prin înlăturarea acestuia în public; întrucât Nasrin Sotoudeh s-a aflat în secția pentru femei a închisorii din Evin de la arestarea sa și a început a treia grevă a foamei la 26 noiembrie 2018 pentru a protesta împotriva refuzului autorităților iraniene de a permite lui Farhad Meysami să beneficieze de tratament spitalicesc;

B.  întrucât Nasrin Sotoudeh a fost informată că a fost reținută ca urmare a unei pedepse cu închisoarea de cinci ani, care a fost pronunțată împotriva sa in absentia în 2015 de un judecător la un Tribunal Revoluționar; întrucât aceasta a fost acuzată de „spionaj în clandestinitate”;

C.  întrucât Nasrin Sotoudeh a primit Premiul Saharov pentru libertatea de gândire în 2012 in absentia pentru munca și angajamentul său în domeniul drepturilor omului; întrucât Nasrin Sotoudeh a militat timp îndelungat și fără încetare pentru drepturile omului în Iran și a petrecut deja mai mulți ani în închisoare pentru eforturile sale; întrucât acuzarea sa și acuzațiile aduse împotriva ei demonstrează gravitatea faptului că sistemul judiciar iranian incriminează activismul pentru drepturile omului;

D.  întrucât Nasrin Sotoudeh a vorbit în mai multe rânduri în public cu privire la deficiențele în ceea ce privește statul de drept în Iran și deficiențele din sistemul său judiciar; întrucât arestarea lui Nasrin Sotoudeh este parte a unei represiuni intensificate împotriva apărătorilor drepturilor femeilor din Iran; întrucât apărătorii drepturilor femeilor care au desfășurat o campanie activă de consolidare a emancipării și a drepturilor femeilor au fost victime ale hărțuirii, arestărilor și detenției arbitrare, iar drepturile lor la un proces echitabil și la respectarea garanțiilor procedurale au fost încălcate;

E.  întrucât, în septembrie 2018, soțul ei, Reza Khandan, a fost arestat în timp ce demonstra în mod pașnic pentru eliberarea lui Nasrin Sotoudeh și a fost acuzat de „răspândirea propagandei împotriva sistemului” și de „promovarea practicii de a apărea în public fără văl”, printre alte acuzații;

F.  întrucât, în Iran, protestele societății civile împotriva sărăciei, a inflației, a corupției și a autoritarismului politic s-au înmulțit, iar reacția autorităților iraniene este o represiune brutală; întrucât serviciul de informații iranian și-a intensificat represiunea împotriva lucrătorilor din societatea civilă și a apărătorilor drepturilor omului, a avocaților, a activiștilor din domeniul mediului, a apărătorilor drepturilor femeilor, a studenților, a profesorilor, a șoferilor de camioane și a activiștilor pașnici; întrucât, în 2018, autoritățile iraniene și-au intensificat represiunea împotriva persoanelor care doresc să își exercite în mod pașnic dreptul la libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire pașnică și au trimis la închisoare sute de persoane pe baza unor acuzații generale și formulate vag privind securitatea națională;

G.  întrucât experții ONU în domeniul drepturilor omului au solicitat Iranului să garanteze drepturile apărătorilor drepturilor omului și ale avocaților aflați în închisoare pentru susținerea publică a protestelor împotriva purtării obligatorii a hijabului în Iran;

H.  întrucât Raportorul special pentru situația drepturilor omului din Iran a reiterat preocupările grave exprimate anterior de Secretarul General al Organizației Națiunilor Unite, de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și de predecesorul său cu privire la continuarea execuțiilor delincvenților minori din Iran;

I.  întrucât încălcările grave ale drepturilor minorităților religioase și etnice din Iran au fost descrise în rapoartele Raportorului special pentru situația drepturilor omului în Iran și ale Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, inclusiv acuzațiile de discriminare împotriva minorităților religioase, inclusiv a creștinilor și a comunității Baha’i;

J.  întrucât instanțele iraniene nu reușesc să asigure respectarea garanțiilor procedurale și a proceselor echitabile, refuzând accesul la consiliere juridică, în special în decursul anchetei, și refuzând vizitele organizațiilor consulare, ale ONU sau ale organizațiilor umanitare; întrucât sentințele pronunțate de către sistemul judiciar iranian se bazează adesea pe acuzații vagi sau nespecificate privind securitatea națională și spionajul;

K.  întrucât au existat numeroase rapoarte privind condițiile inumane și degradante din închisori și lipsa unui acces adecvat la asistență medicală în timpul detenției, cu scopul de a intimida, a pedepsi sau a constrânge deținuții, încălcând regulile standard minime ale ONU privind tratamentul deținuților;

L.  întrucât, la 12 aprilie 2018, Consiliul a prelungit până la 13 aprilie 2019 măsurile sale restrictive ca răspuns la încălcările grave ale drepturilor omului din Iran, inclusiv înghețarea activelor și interdicția de acordare a vizelor pentru persoanele și entitățile responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului și o interdicție privind exportul către Iran al echipamentelor care ar putea fi utilizate în scopul represiunii interne și al echipamentelor de monitorizare a telecomunicațiilor;

M.  întrucât UE și Iranul au organizat cea de a patra reuniune a dialogului politic la nivel înalt la 26 noiembrie 2018 la Bruxelles; întrucât discuțiile privind drepturile omului au fost organizate ca parte integrantă a dialogului politic dintre UE și Iran și ca o continuare a schimburilor periodice care au avut loc în noiembrie 2017 și în februarie 2016;

N.  întrucât punerea în aplicare efectivă a Cartei drepturilor cetățenilor ar fi un pas către îmbunătățirea drepturilor civile ale poporului iranian;

1.  solicită guvernului iranian să o elibereze imediat și necondiționat pe Nasrin Sotoudeh; laudă curajul și hotărârea de care a dat dovadă Nasrin Sotoudeh; îndeamnă sistemul judiciar din Iran să respecte garanțiile procesuale și dreptul la un proces echitabil și să comunice informații privind acuzațiile împotriva lui Nasrin Sotoudeh;

2.  face apel la autoritățile iraniene să garanteze că tratamentul lui Nasrin Sotoudeh pe perioada detenției respectă condițiile prevăzute în „Ansamblul de principii pentru protejarea tuturor persoanelor supuse unei forme oarecare de detenție sau încarcerare”, adoptat prin Rezoluția 43/173 a Adunării Generale a ONU din 9 decembrie 1988; subliniază că autoritățile iraniene trebuie să garanteze siguranța și bunăstarea tuturor deținuților în timpul detenției, inclusiv prin acordarea de îngrijiri medicale adecvate; invită autoritățile iraniene să investigheze toate acuzațiile de rele tratamente aplicate în detenție și să îi aducă pe autori în fața justiției; condamnă tortura sistematică practicată în închisorile iraniene și solicită să se pună capăt imediat tuturor formelor de tortură și de maltratare a tuturor prizonierilor; invită Iranul să se asigure, de jure și de facto, că nicio persoană nu este supusă torturii și altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante;

3.  invită guvernul iranian să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului, inclusiv libertatea de opinie și de exprimare; solicită eliberarea tuturor celor arestați pentru exercitarea pașnică a libertății de întrunire, de opinie și de exprimare, inclusiv a lui Reza Khandan, precum și a altor apărători ai drepturilor omului, activiști de mediu, sindicaliști, militanți pentru drepturile femeilor și deținuți pe motive de conștiință; solicită autorităților iraniene să respecte în totalitate drepturile universale ale tuturor indivizilor, în special dreptul la liberă exprimare, atât online, cât și offline; solicită autorităților iraniene să respecte și să protejeze dreptul la întrunire pașnică și să se abțină de la a recurge la forță pentru dispersarea adunărilor pașnice;

4.  își exprimă simpatia și solidaritatea față de campania împotriva codului vestimentar obligatoriu în țară; condamnă reținerea femeilor care au renunțat la acoperământul pentru cap ca parte a campaniei și solicită eliberarea lor imediată și necondiționată;

5.  își exprimă solidaritatea cu iranienii care demonstrează pentru îmbunătățirea situației sociale și economice și pentru drepturi sociale și economice;

6.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la arestarea unor persoane cu dublă cetățenie a unui stat UE și iraniană la intrarea în Iran; subliniază că aceste arestări împiedică crearea de ocazii pentru realizarea de contacte interpersonale și invită autoritățile iraniene să permită tuturor iranienilor să călătorească în siguranță în țara lor natală;

7.  invită autoritățile iraniene să asigure dreptul tuturor acuzaților la consiliere juridică la alegere în toate cauzele, fără limitări nejustificate, și la un proces echitabil, în conformitate cu angajamentele internaționale ale Iranului în temeiul Pactului internațional cu privire la drepturile civile și politice; solicită guvernului iranian să asigure tuturor cetățenilor deținuți în Iran garanții procesuale și să le acorde dreptul la un proces echitabil;

8.  invită autoritățile iraniene să garanteze libertatea religioasă în conformitate cu Constituția iraniană și cu angajamentele internaționale la care au subscris și să pună capăt discriminării minorităților religioase și ateilor; condamnă persecutarea sistematică a minorității Baha'i; invită, de asemenea, autoritățile iraniene să se asigure că toți cei care locuiesc în țară beneficiază de protecție egală în fața legii, indiferent de etnie, religie sau convingeri;

9.  invită autoritățile iraniene să garanteze în toate împrejurările că toți apărătorii drepturilor omului din Iran își pot desfășura activitățile legitime privind drepturile omului fără a se teme de represalii și fără nicio restricție, inclusiv privarea lor de libertate, intimidarea și hărțuirea lor judiciară; invită autoritățile iraniene să pună capăt tuturor actelor de intimidare și represaliilor împotriva apărătorilor drepturilor omului, inclusiv ca pedeapsă pentru comunicarea cu funcționarii UE și ONU și cu organizațiile independente pentru drepturile omului;

10.  invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Comisia să își intensifice eforturile de sprijinire a laureaților Premiului Saharov aflați în pericol, inclusiv pe Nasrin Sotoudeh și alții, care au fost fie arestați, fie condamnați sau care riscă pedeapsa cu moartea sau sunt judecați în procese evident incorecte în țări terțe;

11.  invită statele membre ale UE care au misiuni diplomatice în Iran să pună pe deplin în aplicare Orientările UE privind apărătorii drepturilor omului și să ofere tot sprijinul adecvat lui Nasrin Sotoudeh și altor apărători ai drepturilor omului, inclusiv vizite la închisori, monitorizarea proceselor și oferirea de asistență juridică sau de orice altă natură de care aceștia ar avea nevoie;

12.  condamnă ferm utilizarea pedepsei cu moartea, inclusiv împotriva delincvenților minori și solicită autorităților iraniene să introducă un moratoriu imediat asupra aplicării pedepsei cu moartea ca un pas spre abolirea acesteia; ia act de modificările aduse legislației privind traficul de droguri, care ar trebui să reducă impunerea pedepsei capitale;

13.  își reiterează apelul la adresa Iranului de a-și întări angajamentul față de mecanismele internaționale din domeniul drepturilor omului, cooperând cu raportorii speciali și în cadrul mecanismelor speciale, inclusiv prin aprobarea cererilor de acces pe teritoriul țării ale titularilor de mandate; subliniază necesitatea unei colaborări mai strânse cu Consiliul pentru Drepturile Omului;

14.  solicită UE, inclusiv Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și statelor membre să aducă în discuție în mod sistematic îngrijorările privind drepturile omului în public și în privat, în cadrul forurilor bilaterale și multilaterale desfășurate cu autoritățile iraniene, inclusiv privind situația deținuților politici și a apărătorilor drepturilor omului și libertatea de exprimare și de asociere, ca o condiție esențială pentru realizarea de progrese în relațiile economice și politice; își exprimă sprijinul pentru discuțiile privind drepturile omului; subliniază, cu toate acestea, necesitatea unui dialog oficial UE-Iran pe tema drepturilor omului care să fie bazat pe drepturile universale ale omului;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite, precum și guvernului și parlamentului Iranului.

 

 

 

 

Ultima actualizare: 12 decembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate