Postup : 2018/2967(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B8-0562/2018

Predkladané texty :

RC-B8-0562/2018

Rozpravy :

PV 13/12/2018 - 7.1
CRE 13/12/2018 - 7.1

Hlasovanie :

PV 13/12/2018 - 9.8

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0525

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 361kWORD 50k
12.12.2018
PE631.584v01-00}
PE631.585v01-00}
PE631.586v01-00}
PE631.587v01-00}
PE631.588v01-00}
PE631.589v01-00} RC1
 
B8-0562/2018}
B8-0563/2018}
B8-0564/2018}
B8-0565/2018}
B8-0566/2018}
B8-0567/2018} RC1

predložený v súlade s článkom 135 ods. 5 a článkom 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza tieto návrhy uznesenia:

B8‑0562/2018 (Verts/ALE)

B8‑0563/2018 (ECR)

B8‑0564/2018 (GUE/NGL)

B8‑0565/2018 (S&D)

B8‑0566/2018 (ALDE)

B8‑0567/2018 (PPE)


o Iráne – najmä o prípade Nasrín Sutúdeovej (2018/2967(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez‑Neyra, David McAllister, Elmar Brok, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Jarosław Wałęsa, Pavel Svoboda, Roberta Metsola, Milan Zver, Jaromír Štětina, Lorenzo Cesa, Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Patricija Šulin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Anders Sellström, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Dubravka Šuica, Ivo Belet, Marijana Petir, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Barbara Matera, László Tőkés, Anna Záborská, Krzysztof Hetman, Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák v mene skupiny PPE
Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes, Elena Valenciano v mene skupiny S&D
Charles Tannock, Karol Karski, Raffaele Fitto, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Branislav Škripek, Ruža Tomašić, Pirkko Ruohonen‑Lerner v mene skupiny ECR
Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Gesine Meissner, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä v mene skupiny ALDE
Cornelia Ernst, Marie‑Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL
Bodil Valero, Jordi Solé, Pascal Durand, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo

Uznesenie Európskeho parlamentu o Iráne – najmä o prípade Nasrín Sutúdeovej (2018/2967(RSP))  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne,

–  so zreteľom na vyhlásenie osobitného spravodajcu pre situáciu obhajcov ľudských práv o Iráne z 29. novembra 2018, osobitného spravodajcu pre nezávislosť sudcov a právnikov, predsedu pracovnej skupiny pre svojvoľné zadržiavanie, predsedu pracovnej skupiny pre otázku diskriminácie žien v oblasti práva a v praxi a osobitného spravodajcu pre situáciu v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike,

–  so zreteľom na usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti, mučenia a iného krutého zaobchádzania, slobody prejavu online a offline a obhajcov ľudských práv,

–  so zreteľom na správu osobitného spravodajcu o situácii v oblasti ľudských práv v Iránskej islamskej republike z 27. septembra 2018,

–  so zreteľom na udelenie Sacharovovej ceny za slobodu myslenia a prejavu Nasrín Sutúdeovej v roku 2012,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–  so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966 a na Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z roku 1966, ktorých je Irán zmluvnou stranou,

–  so zreteľom na chartu iránskeho prezidenta o právach občanov,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže prominentná iránska právnička v oblasti ľudských práv Nasrín Sutúde bola 13. júna 2018 zatknutá po tom, ako zastupovala ženu zadržiavanú za to, že pokojne protestovala proti iránskemu zákonu o povinnom nosení hidžábu tým, že si ho na verejnosti sňala; keďže Nasrín Sutúde je od zatknutia v ženskej väznici Evin a 26. novembra 2018 začala svoju tretiu hladovku na protest proti tomu, že iránske orgány odmietli Fahradovi Mejsamímovi poskytnúť nemocničnú liečbu;

B.  keďže Nasrín Sutúde bola informovaná, že bola zadržaná v dôsledku odsúdenia na päť rokov odňatia slobody, ktoré voči nej v jej neprítomnosti roku 2015 vyniesol sudca revolučného súdu; keďže bola obvinená zo „skrytej špionáže“;

C.  keďže Nasrín Sutúde bola v jej neprítomnosti v roku 2012 udelená Sacharovova cenu za slobodu myslenia za jej prácu a oddanosť ľudským právam; keďže Nasrín Sutúde sa dlho a neúnavne zasadzuje za ľudské práva v Iráne a dôsledku tohto úsilia už niekoľko rokov strávila vo väzení; keďže jej trestné stíhanie a obvinenia vznesené proti nej svedčia o tom, že iránska justícia kriminalizuje pôsobenie aktivistov v oblasti ľudských práv;

D.  keďže Nasrín Sutúde pri viacerých príležitostiach verejne hovorila o nedostatkoch právneho štátu v Iráne a nedostatkoch jeho justičného systému; keďže zatknutie Nasrín Sutúdeovej je súčasťou vystupňovaných zásahov proti ochrancom práv žien v Iráne; keďže obhajcovia práv žien, ktorí sa aktívne zasadzovali za posilnenie postavenia a práva žien, boli obťažovaní, svojvoľne zatýkaní a zadržiavaní a ich práva na spravodlivé súdne konanie a riadny proces boli porušené;

E.  keďže v septembri 2018 bol jej manžel Rezá Chándan zatknutý počas pokojnej demonštrácie na prepustenie Nasrín Sutúdeovej a bol okrem iného obvinený zo „šírenia propagandy proti systému“ a „propagovania ukazovania sa na verejnosti bez zahalenia“;

F.  keďže občianska spoločnosť v Iráne čoraz častejšie protestuje proti chudobe, inflácii, korupcii a politickému autoritatívnemu režimu a iránske orgány reagujú tvrdými represiami; keďže iránska spravodajská služba zintenzívnila zásahy proti pracovníkom občianskej spoločnosti a obhajcom ľudských práv, právnikom, environmentálnym aktivistom, obhajcom práv žien, študentom, učiteľom, šoférom nákladných vozidiel a mierovým aktivistom; keďže v roku 2018 iránske orgány zintenzívnili represie voči tým, ktorí sa snažili pokojne uplatňovať práva na slobodu prejavu, združovanie a pokojného zhromažďovania a uväznili stovky ľudí na základe všeobecných a nejasne formulovaných obvinení z ohrozenia národnej bezpečnosti;

G.  keďže odborníci OSN na ľudské práva vyzvali Irán, aby zaručil práva obhajcov ľudských práv a právnikov, ktorí boli uväznení za verejnú podporu protestov proti povinnému noseniu hidžábu v Iráne;

H.  keďže osobitný spravodajca pre situáciu v oblasti ľudských práv v Iráne zopakoval vážne obavy, ktoré predtým vyjadril generálny tajomník OSN, vysoký komisár OSN pre ľudské práva, a jeho predchodca, pokiaľ ide o pokračujúce popravy mladistvých páchateľov v Iráne;

I.  keďže v správach osobitného spravodajcu o situácii v oblasti ľudských práv v Iráne a generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov boli opísané prípady vážneho porušovania práv náboženských a etnických menšín, vrátane obvinení z diskriminácie náboženských menšín vrátane kresťanov a prívržencov bahaizmu;

J.  keďže iránske súdy zlyhávajú pri poskytovaní riadneho procesu a spravodlivého súdneho konania tým, že zamedzujú prístup k právnemu poradenstvu, najmä počas vyšetrovania a odopierajú návštevy konzulov, OSN alebo humanitárnych organizácií; keďže rozsudky iránskeho súdnictva sú často založené na nejasných alebo nešpecifikovaných obvineniach z ohrozenia národnej bezpečnosti a špionáže;

K.  keďže sa vyskytli mnohé správy o neľudských a ponižujúcich podmienkach vo väzniciach a o nedostatočnom prístupe k zdravotnej starostlivosti počas zadržiavania s cieľom zastrašiť, potrestať alebo donútiť zadržiavané osoby, čo je v rozpore so štandardnými minimálnymi pravidlami OSN pre zaobchádzanie s väzňami;

L.  keďže 12. apríla 2018 Rada predĺžila do 13. apríla 2019 svoje reštriktívne opatrenia reagujúce na závažné porušovanie ľudských práv v Iráne vrátane zmrazenia aktív a zákazu udeľovania víz jednotlivcom a subjektom zodpovedným za závažné porušovanie ľudských práv a zákazu vývozu vybavenia, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu, do Iránu a vybavenia na monitorovanie telekomunikácií;

M.  keďže EÚ a Irán zorganizovali 26. novembra 2018 v Bruseli štvrté zasadnutie politického dialógu na vysokej úrovni; keďže diskusie o ľudských právach prebehli ako neoddeliteľná súčasť politického dialógu medzi EÚ a Iránom a ako pokračovanie pravidelných výmen, ktoré sa konali v novembri 2017 a vo februári 2016;

N.  keďže samotné vykonávanie charty o právach občanov by bolo krokom k zlepšeniu občianskych práv iránskeho ľudu;

1.  vyzýva vládu Iránu, aby okamžite a bezpodmienečne prepustila Nasrín Sutúdeovú; oceňuje Nasrín Sutúdeovú za odvahu a odhodlanie; naliehavo vyzýva iránsky súdny systém, aby rešpektoval riadny proces a spravodlivé súdne konanie a aby zverejnil informácie o obvineniach vznesených proti Nasrín Sutúdeovej;

2.  vyzýva iránske orgány, aby zaručili, aby sa pri zaobchádzaní s Nasrín Sutúdeovou počas jej zadržiavania dodržiavali podmienky ustanovené v Súbore zásad OSN na ochranu všetkých osôb vystavených akejkoľvek forme zadržiavania alebo väznenia, ktorý bol prijatý rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č. 43/173 z 9. decembra 1988; zdôrazňuje, že iránske orgány musia zaručiť bezpečnosť a dobré životné podmienky všetkých zadržiavaných osôb, a to aj prostredníctvom poskytovania primeranej zdravotnej starostlivosti; vyzýva iránske orgány, aby vyšetrili všetky obvinenia zo zlého zaobchádzania vo väzbe a postavili zodpovedné osoby pred súd; odsudzuje systematické mučenie, ktoré sa vykonáva v iránskych väzniciach, a vyzýva na okamžité ukončenie všetkých foriem mučenia a zlého zaobchádzania so všetkými väzňami; vyzýva Irán, aby zákonom a v praxi zabezpečil, aby nikto nebol vystavený mučeniu alebo inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu;

3.  vyzýva iránsku vládu, aby dodržiavala ľudské práva a základné slobody vrátane slobody presvedčenia a prejavu; žiada prepustenie všetkých osôb zadržiavaných za pokojné uplatňovanie práv na slobodu zhromažďovania, presvedčenia a prejavu vrátane Rezu Chándana, ako aj ďalších obhajcov ľudských práv, environmentálnych aktivistov, odborárov, aktivistov za práva žien a väzňov svedomia; vyzýva iránske orgány, aby plne rešpektovali všeobecné ľudské práva všetkých ľudí, najmä právo na slobodu prejavu online i offline; vyzýva iránske orgány, aby dodržiavali a chránili práva pokojného zhromažďovania a aby sa zdržali používania násilia pri rozháňaní nemierových zhromaždení;

4.  vyjadruje solidaritu s kampaňou proti povinným pravidlám týkajúcim sa obliekania v krajine; odsudzuje zadržiavanie žien, ktoré si rámci kampane sňali šatky z hláv, a žiada ich okamžité a bezpodmienečné prepustenie;

5.  vyjadruje solidaritu s Iráncami, ktorí demonštrujú za zlepšenie svojej sociálnej a hospodárskej situácie a snažia sa presadiť svoje sociálne a hospodárske práva;

6.  vyjadruje vážne znepokojenie nad zatýkaním osôb s dvojitou štátnou príslušnosťou EÚ a Iránu po vstupe do Iránu; zdôrazňuje, že tieto zatknutia predstavujú sú prekážkou pre medziľudské kontakty, a vyzýva iránske orgány, aby umožnili všetkým Iráncom bezpečne cestovať do svojej rodnej krajiny;

7.  vyzýva iránske orgány, aby zabezpečili právo všetkých obvinených na právneho zástupcu podľa vlastného výberu vo všetkých súdnych prípadoch bez zbytočných obmedzení a na spravodlivý proces v súlade s medzinárodnými záväzkami Iránu v rámci Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach; vyzýva iránsku vládu, aby zabezpečila riadne procesné práva všetkých občanov zadržiavaných v Iráne a aby im zaručila spravodlivý súdny proces;

8.  vyzýva iránske orgány, aby zaručili náboženskú slobodu v súlade s iránskou ústavou a jej medzinárodnými záväzkami, a aby zastavili diskrimináciu náboženských menšín, ako aj neveriacich; odsudzuje systematické prenasledovanie bahájskej menšiny; ďalej vyzýva iránske orgány, aby zabezpečili, aby všetci, ktorí majú pobyt v krajine, mali pred zákonom rovnakú ochranu bez ohľadu na etnický pôvod, náboženstvo alebo vieru;

9.  vyzýva iránske orgány, aby za každých okolností zaručili, aby všetci obhajcovia ľudských práv v Iráne mohli vykonávať svoju legitímnu činnosť v oblasti ľudských práv bez strachu z represálií a bez akýchkoľvek obmedzení vrátane pozbavenia osobnej slobody, zastrašovania a súdneho obťažovania; vyzýva iránske orgány, aby zastavili všetky akty zastrašovania a represálií proti obhajcom ľudských práv vrátane komunikácie s úradníkmi EÚ a OSN a nezávislými organizáciami pre ľudské práva;

10.  vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Komisiu, aby zintenzívnili svoje úsilie na podporu ohrozených nositeľov Sacharovovej ceny vrátane Nasrín Sutúdeovej a iných, ktorí boli zatknutí alebo odsúdení, alebo ktorí čelia trestu smrti alebo zjavne nespravodlivým súdnym procesom v tretích krajinách;

11.  vyzýva členské štáty EÚ s diplomatickými misiami na mieste, aby v plnej miere vykonávali usmernenia EÚ o ochrancoch ľudských práv a aby poskytli všetku vhodnú podporu Nasrín Sutúdeovej a ďalším obhajcom ľudských práv vrátane väzenských návštev, monitorovania súdnych procesov a poskytovania právnej alebo akejkoľvek inej formy pomoci, ktorú by mohli potrebovať;

12.  dôrazne odsudzuje uplatňovanie trestu smrti vrátane jeho využívania u mladistvých páchateľov a vyzýva iránske orgány, aby zaviedli okamžité moratórium na trest smrti ako krok k jeho zrušeniu; berie na vedomie zmeny zákona o obchodovaní s drogami, ktoré by mali obmedziť ukladanie trestu smrti;

13.  opakovane vyzýva Irán, aby prehĺbil svoju spoluprácu s medzinárodnými mechanizmami v oblasti ľudských práv prostredníctvom spolupráce s osobitnými spravodajcami a osobitnými mechanizmami, a to aj prostredníctvom schvaľovania žiadostí o prístup do krajiny držiteľmi mandátov; zdôrazňuje potrebu užšej spolupráce s Radou pre ľudské práva;

14.  vyzýva EÚ, vrátane podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, a členské štáty, aby systematicky nastoľovali otázky týkajúce sa ľudských práv vo verejných a súkromných otázkach s iránskymi orgánmi na bilaterálnych a multilaterálnych fórach, a to aj pokiaľ ide o situáciu politických väzňov a obhajcov ľudských práv a slobodu prejavu a združovania, ako základnú podmienku ďalšieho pokroku v oblasti hospodárskych a politických vzťahov; vyjadruje podporu diskusiám o ľudských právach; zdôrazňuje však, že je potrebný formálny dialóg medzi EÚ a Iránom o ľudských právach založený na univerzálnych ľudských právach;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie / vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov a vláde a parlamentu Iránu.

 

 

Posledná úprava: 12. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia